1 Chronicles 11

CHAPTER 11

David Anointed King

και συνηθροίσθησαν πας ανήρ Ισραήλ προς Δαυίδ εν Χεβρών λέγοντες ιδού οστούν σου και σαρξ σου ημείς και γε εχθές και γε τρίτης όντος Σαούλ βασιλέως συ ήσθα ο εισάγων και εξάγων τον Ισραήλ και είπεν κύριος ο θεός σου σοι συ ποιμανείς τον λαόν μου τον Ισραήλ και συ έση εις ηγούμενον επί τον λαόν μου Ισραήλ και ήλθον πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ προς τον βασιλέα εις Χεβρών και διέθετο αυτοίς ο βασιλεύς Δαυίδ διαθήκην εν Χεβρών έναντι κυρίου και έχρισαν τον Δαυίδ εις βασιλέα επί Ισραήλ κατά τον λόγον κυρίου διά χειρός Σαμουήλ και επορεύθη ο βασιλεύς Δαυίδ και πας Ισραήλ εις Ιερουσαλήμ αύτη Ιεβούς και εκεί οι Ιεβουσαίοι οι κατοικούντες την γην και είπον οι κατοικούντες Ιεβούς τω Δαυίδ ουκ εισελεύση ώδε και προκατελάβετο Δαυίδ την περιοχήν Σιών αύτη η πόλις Δαυίδ και είπε Δαυίδ πας τύπτων Ιεβουσαίον εν πρώτοις έσται εις άρχοντα και εις στρατηγόν και ανέβη επ΄ αυτήν Ιωάβ υιός Σαρουϊα εν πρώτοις και εγένετο εις άρχοντα και εκάθισε Δαυίδ εν τη περιοχή διά τούτο εκάλεσεν αυτήν πόλιν Δαυίδ και ωκοδόμησε την πόλιν κυκλόθεν από της άκρας και έως του κύκλου και Ιωάβ περιεποιήσατο το λοιπόν της πόλεως και επορεύετο Δαυίδ πορευόμενος και μεγαλυνόμενος και κύριος παντοκράτωρ μετ΄ αυτού 10 και ούτοι οι άρχοντες των δυνατών οι ήσαν τω Δαυίδ οι κατισχύοντες μετ΄ αυτού εν τη βασιλεία αυτού μετά παντός Ισραήλ του βασιλεύσαι αυτόν κατά τον λόγον κυρίου επί Ισραήλ

David's Mighty Men

11 και ούτος ο αριθμός των δυνατών Δαυίδ Ιεσβαάν υιός Ακεμονί πρώτος των τριάκοντα ούτος εσπάσατο την ρομφαίαν αυτού επί τριακοσίους τραυματίας εν καιρώ ενί 12 και μετ΄ αυτόν Ελεάζαρ υιός Δωδαϊ ο Αχωχί ούτος ην εν τοις τρισί δυνατοίς 13 ούτος ην μετά Δαυίδ εν Φασδαμίμ και οι αλλόφυλοι συνήχθησαν εκεί εις πόλεμον και ην μερίς του αγρού πλήρης κριθών και ο λαός έφυγεν από προσώπου των αλλοφύλων 14 και έστη εν μέσω της μερίδος και έσωσεν αυτήν και επάταξε τους αλλοφύλους και εποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην 15 και κατέβησαν τρεις εκ των τριάκοντα αρχόντων εις την πέτραν προς Δαυίδ εις το σπήλαιον Οδολαάμ και η παρεμβολή των αλλοφύλων παρεμβεβλήκει εν τη κοιλάδι των γιγάντων 16 και Δαυίδ τότε εν τη περιοχή και το σύστημα των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέμ 17 και επεθύμησε Δαυίδ και είπε τις ποτιεί με ύδωρ εκ του λάκκου Βηθλεέμ του εν τη πύλη 18 και διέρρηξαν οι τρεις την παρεμβολήν των αλλοφύλων και υδρεύσαντο ύδωρ εκ του λάκκου του Βηθλεέμ ος ην εν τη πύλη και έλαβον και ήλθον προς Δαυίδ και ουκ ηθέλησε Δαυίδ του πιείν αυτό και έσπεισεν αυτό τω κυρίω 19 και είπεν ίλεώς μοι ο θεός του ποιήσαι το ρήμα τούτο ει αίμα των ανδρών τούτων πίομαι εν ψυχαίς αυτών ότι εν ταις ψυχαίς αυτών ήνεγκαν αυτό και ουκ εβούλετο πιείν αυτό ταύτα εποίησαν οι τρεις δυνατοί 20 και Αβεσσαϊ ο αδελφός Ιωάβ ούτος ην άρχων των τριών ούτος εσπάσατο την ρομφαίαν αυτού επί τριακοσίους τραυματίας εν καιρώ ενί ούτος ην ονομαστός εν τοις τρισίν 21 από των τριών υπέρ τους δύο ένδοξος και εγένετο αυτοίς εις άρχοντα και έως των τριών ουκ ήρχετο 22 και Βανέας υιός Ιωδαέ υιός ανδρός δυνατού πολλά έργα αυτού από Καβσαήλ αυτός επάταξε τους δύο αριήλ Μωάβ και ούτος κατέβη και επάταξε τον λέοντα εν τω λάκκω εν ημέρα χιόνος 23 και ούτος επάταξε τον άνδρα τον Αιγύπτιον άνδρα ευμήκη πενταπήχη και εν τη χειρί του Αιγυπτίου δόρυ ως αντίον υφαινόντων και κατέβη επ΄ αυτόν Βανέας εν ράβδω και αφείλετο το δόρυ εκ της χειρός του Αιγυπτίου και απέκτεινεν αυτόν εν τω δόρατι αυτού 24 ταύτα εποίησε Βανέας υιός Ιωδαέ και τούτω όνομα εν τοις τρισί δυνατοίς 25 υπέρ τους τριάκοντα ην ένδοξος ούτος και προς τους τρεις ουκ ήρχετο και κατέστησεν αυτόν Δαυίδ επί την πατριάν αυτού 26 και δυνατοί των δυνάμεων Ασαήλ αδελφός Ιωάβ Ελεανά υιός Δωδί από Βηθλεέμ 27 Σαμμώθ ο Αρωρεί Χελλής ο Φελλωνεί 28 Ειράς υιός Εκκίς ο Θεκωϊτης Αβιέζερ ο Αναθωθίτης 29 Σοβοχαϊ ο Ουσαθί Ηλά ο Αχαχί 30 Μαρί ο Νετωφαθί Αλάδ υιός Βανά ο Νετωφαθί 31 Ιθαϊ υιός Ρεβαϊ από Γαβαάθ υιών Βενιαμίν Βαναϊα ο Φαραθωνί 32 Ουρί απο Ναχαλί Γαάς Αβιήλ ο Αραβαθί 33 Ασμώθ ο Βαχαρουμί Ελιβά ο Σαλαβωνί 34 υιοί Ασόμ του Γουνί Ιωνάθαν υιός Σαγαί ο Αρωρί 35 Αχιάμ υιός Ζαχάρ ο Αραρί Ελιφάλ υιός Ουρ 36 Αφάρ ο Μεχωραθί Αχία ο Φελλωνί 37 Εσρί ο Χερμελί Ναραϊ ο υιός Ασβαϊ 38 Ιωήλ αδελφός Νάθαν Μααβάρ υιός Αγηρί 39 Σελλήκ ο Αμμανί Νοαραϊ ο Βηρωθί αίρων σκεύη Ιωάβ υιόυ Σαρουϊα 40 Ιρά ο Ιεθρί Γαρέβ ο Ιεθρί 41 Ουρίας ο Χετθί Σαβάδ υιός Αλαϊ 42 Αδεινά υιός Σιζά του Ρουβηνί άρχων τω Ρουβήν και επ΄ αυτώ τριάκοντα 43 Ανάν υιός Μααχά και Ιωσαφάτ ο Ματθανί 44 Οζίας ο Εσθαρωθί Σάμμα και Ιεϊηλ υιοί Χωθάμ του Αραρί 45 Ιεδιήλ υιός Σαμαρί και Ιωχά ο αδελφός αυτού ο Θωσί 46 Ελιήλ ο Μαωουίμ και Ιαριβαϊ και Ιωσωϊα οι υιοί Ελναάμ και Ιεθάμ ο Μωαβίτης 47 Ελιήλ και Ωβήδ και Εεσσιήλ ο Μασαβία
Copyright information for ABPGRK