1 Chronicles 12

CHAPTER 12

The Force Gathers with David in Ziklag

1και ούτοι οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Σεκελάγ έτι συνεχομένου από προσώπου Σαούλ υιόυ Κις και αυτοί εν τοις δυνατοίς βοηθούντες εν τω πολέμω 2και τόξω εκ δεξιών και εξ αριστερών και σφενδονήται εν λίθοις και εν βέλεσι και τόξω εκ των αδελφών Σαούλ εκ του Βενιαμίν 3ο άρχων Αχιέζερ και Ιωάς υιοί Ασμά του Γαβααθί και Εζιήλ και Φαλέτ υιοί Ασμώθ και Βαραχία και Ιηού ο Αναθωθί 4και Σαμέας ο Γαβαωνίτης δυνατός εν τοις τριάκοντα και επί των τριάκοντα Ιερεμίας και Ιεζιήλ και Ιωνάν και Ιωζαβάδ ο Γαδηρωθί 5Ελιοζί και Ιαριμούθ και Βααλϊα και Σαμαρείας και Σαφατίας ο Χαραφί 6Ηλκανά και Ιεσία και Αζαρήλ και Ιοεζέρ και Ιεσβαάμ οι Κορίται 7και Ιωηλά και Ζαβαδία υιοί Ιεροάμ υιοί του Γεδδώρ 8και από του Γαδδί εχωρίσθησαν προς Δαυίδ επί της ερήμου δυνατοί ισχύϊ άνδρες πόλεμον παραταξόμενοι θυρεώ και δόρατι και πρόσωπα λεόντων τα πρόσωπα αυτών και κούφοι ως δορκάδες επί των ορέων τω τάχει 9Έζερ ο άρχων Αβδία ο δεύτερος Ελιάβ ο τρίτος 10Μασμανά ο τέταρτος Ιερεμίας ο πέμπτος 11Εθθί ο έκτος Ελιήλ ο έβδομος 12Ιωανάν ο όγδοος Ελσαβάδ ο έννατος 13Ιερεμίας ο δέκατος Μαχαβανί ο ενδέκατος 14ούτοι εκ των υιών Γαδ άρχοντες της στρατιάς εις τοις εκατόν μικρός και μέγας τοις χιλίοις 15ούτοι οι διαβάντες τον Ιορδάνην εν τω μηνί τω πρώτω και αυτός ην πεπληρωκώς επί πάσαν την κρηπίδα αυτού και εξεδίωξαν πάντας τους κατοικούντας αυλώνας εις ανατολάς και εις δυσμάς 16και ήλθον από των υιών Βενιαμίν και Ιούδα εις βοήθειαν του Δαυίδ 17και Δαυίδ εξήλθεν εις απάντησιν αυτών και απεκρίθη και είπεν αυτοίς ει εις ειρήνην ήκατε προς με βοηθήσαί μοι είη μοι καρδία εφ΄ υμάς εις ένωσις και ει του παραδούναί με τοις εχθροίς μου ουκ εν αληθεία χειρός ίδοι ο θεός των πατέρων ημών και ελέγξαι 18και πνεύμα ενέδυσε τον Αμασαί άρχοντα των τριάκοντα και είπε πορεύου Δαυίδ υιός Ιεσσαί συ και ο λαός σου εν ειρήνη ειρήνη σοι και ειρήνη τοις βοηθοίς σου ότι εβοήθησέ σοι ο θεός σου και προσέδεξατο αυτούς Δαυίδ και κατέστησεν αυτούς άρχοντας των δυνάμεων 19και από Μανασσή προσεχώρησαν προς Δαυίδ εν τω ελθείν τους αλλοφύλους επί Σαούλ εις πόλεμον και ουκ εβοήθησεν αυτοίς Δαυίδ ότι εν βουλή εγένετο παρά των στρατηγών των αλλοφύλων λεγόντων εν ταις κεφαλαίς ημών επιστρέφει προς κύριον αυτού Σαούλ 20και εξαπέστειλαν αυτόν και εν τω πορεύεσθαι τον Δαυίδ εις Σεκελάγ προσεχώρησαν αυτώ από Μανασσή Εδνά και Ιωζαβάδ και Ιαδιήλ και Μιχαήλ και Ιωζαβάδ και Ελιού και Σελαθί αρχηγοί χιλιαδων του Μανασσή 21και αυτοί συνεμάχησαν τω Δαυίδ επί τον γεδδούρ ότι δυνατοί ισχύϊ πάντες αυτοί και ήσαν ηγούμενοι εν τη στρατιά εν τη δυνάμει 22ότι κατά καιρόν ημέρας εξ ημέραν ήρχοντο προς Δαυίδ του βοηθήσαι αυτώ ως εις παρεμβολήν μεγάλην ως παρεμβολήν θεού 23και ταύτα τα ονόματα των αρχόντων της στρατιάς των ελθόντων προς Δαυίδ εις Χεβρών του αποστρέψαι την βασιλείαν Σαούλ προς αυτόν κατά τον λόγον κυρίου 24υιοί Ιούδα αίροντες θυρεόν και δόρυ εξ χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί παρατάξεως 25των υιών Συμεών δυνατοί ισχύϊ εις παράταξιν επτά χιλιάδες και εκατόν 26των υιών Λευί τετρακισχίλιοι και εξακόσιοι 27και Ιωδαέ ο ηγούμενος τω Ααρών και μετ΄ αυτού τρεις χιλιάδες και επτακόσιοι 28και Σαδώκ νέος δυνατός ισχύϊ και του οίκου του πατρός αυτού είκοσι και δύο άρχοντες 29και εκ των υιών Βενιαμίν των αδελφών Σαούλ τρεις χιλιάδες και έτι το πλείστον αυτών εφύλασσον την φυλακήν οίκου Σαούλ 30και από των υιών Εφραϊμ είκοσι χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί ισχύϊ άνδρες ονομαστοί κατ΄ οίκους πατριών αυτών 31και από του ημίσους φυλής Μανασσή οκτωκαίδεκα χιλιάδες οι ονομασθέντες εν ονόματι του παραγενέσθαι του βασιλεύσαι τον Δαυίδ 32και από των υιών Ισσάχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εις τους καιρούς γινώσκοντες τι ποιήσει Ισραήλ εις τας αρχάς αυτών διακόσιοι και πάντες αδελφοί αυτών μετ΄ αυτών 33και από Ζαβουλών εκπορευόμενοι εις παράταξιν πολέμου εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθήσαι τω Δαυίδ ουδέ μετά καρδίας και καρδίας 34και από Νεφθαλί άρχοντες χίλιοι και μετ΄ αυτών εν θυρεοίς και δόρασι τριάκοντα και επτά χιλιάδες 35και από των Δανιτών παρατασσόμενοι εις πόλεμον εικοσιοκτώ χιλιάδες και εξακόσιοι 36και από του Ασήρ εκπορευόμενοι βοηθήσαι εις πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες 37και από του πέραν του Ιορδάνου από Ρουβήν και Γαδδί και από του ημίσους φυλής Μανασσή εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς εν δυνάμει εκατόν είκοσι χιλιάδες 38πάντες ούτοι άνδρες πολεμισταί παρατασσόμενοι εν παράταξιν εν ψυχή ειρηνική ήλθον εις Χεβρών του βασιλεύσαι τον Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ και ο κατάλοιπος Ισραήλ ψυχή μία του βασιλεύσαι τον Δαυίδ 39και ήσαν εκεί μετά Δαυίδ ημέρας τρεις εσθίοντες και πίνοντες ότι ητοίμασαν αυτοίς οι αδελφοί αυτών 40και οι ομορούντες αυτοίς έως Ισσάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλί έφερον αυτοίς επί των όνων και επί των καμήλων και επί των ημιόνων και επί των μόσχων βρώματα άλευρον παλάθας σταφίδας οίνον και έλαιον μόσχους και πρόβατα εις πλήθος ότι ευφροσύνη εν Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK