1 Chronicles 12

CHAPTER 12

The Force Gathers with David in Ziklag

και ούτοι οι ελθόντες προς Δαυίδ εις Σεκελάγ έτι συνεχομένου από προσώπου Σαούλ υιόυ Κις και αυτοί εν τοις δυνατοίς βοηθούντες εν τω πολέμω και τόξω εκ δεξιών και εξ αριστερών και σφενδονήται εν λίθοις και εν βέλεσι και τόξω εκ των αδελφών Σαούλ εκ του Βενιαμίν ο άρχων Αχιέζερ και Ιωάς υιοί Ασμά του Γαβααθί και Εζιήλ και Φαλέτ υιοί Ασμώθ και Βαραχία και Ιηού ο Αναθωθί και Σαμέας ο Γαβαωνίτης δυνατός εν τοις τριάκοντα και επί των τριάκοντα Ιερεμίας και Ιεζιήλ και Ιωνάν και Ιωζαβάδ ο Γαδηρωθί Ελιοζί και Ιαριμούθ και Βααλϊα και Σαμαρείας και Σαφατίας ο Χαραφί Ηλκανά και Ιεσία και Αζαρήλ και Ιοεζέρ και Ιεσβαάμ οι Κορίται και Ιωηλά και Ζαβαδία υιοί Ιεροάμ υιοί του Γεδδώρ και από του Γαδδί εχωρίσθησαν προς Δαυίδ επί της ερήμου δυνατοί ισχύϊ άνδρες πόλεμον παραταξόμενοι θυρεώ και δόρατι και πρόσωπα λεόντων τα πρόσωπα αυτών και κούφοι ως δορκάδες επί των ορέων τω τάχει Έζερ ο άρχων Αβδία ο δεύτερος Ελιάβ ο τρίτος 10 Μασμανά ο τέταρτος Ιερεμίας ο πέμπτος 11 Εθθί ο έκτος Ελιήλ ο έβδομος 12 Ιωανάν ο όγδοος Ελσαβάδ ο έννατος 13 Ιερεμίας ο δέκατος Μαχαβανί ο ενδέκατος 14 ούτοι εκ των υιών Γαδ άρχοντες της στρατιάς εις τοις εκατόν μικρός και μέγας τοις χιλίοις 15 ούτοι οι διαβάντες τον Ιορδάνην εν τω μηνί τω πρώτω και αυτός ην πεπληρωκώς επί πάσαν την κρηπίδα αυτού και εξεδίωξαν πάντας τους κατοικούντας αυλώνας εις ανατολάς και εις δυσμάς 16 και ήλθον από των υιών Βενιαμίν και Ιούδα εις βοήθειαν του Δαυίδ 17 και Δαυίδ εξήλθεν εις απάντησιν αυτών και απεκρίθη και είπεν αυτοίς ει εις ειρήνην ήκατε προς με βοηθήσαί μοι είη μοι καρδία εφ΄ υμάς εις ένωσις και ει του παραδούναί με τοις εχθροίς μου ουκ εν αληθεία χειρός ίδοι ο θεός των πατέρων ημών και ελέγξαι 18 και πνεύμα ενέδυσε τον Αμασαί άρχοντα των τριάκοντα και είπε πορεύου Δαυίδ υιός Ιεσσαί συ και ο λαός σου εν ειρήνη ειρήνη σοι και ειρήνη τοις βοηθοίς σου ότι εβοήθησέ σοι ο θεός σου και προσέδεξατο αυτούς Δαυίδ και κατέστησεν αυτούς άρχοντας των δυνάμεων 19 και από Μανασσή προσεχώρησαν προς Δαυίδ εν τω ελθείν τους αλλοφύλους επί Σαούλ εις πόλεμον και ουκ εβοήθησεν αυτοίς Δαυίδ ότι εν βουλή εγένετο παρά των στρατηγών των αλλοφύλων λεγόντων εν ταις κεφαλαίς ημών επιστρέφει προς κύριον αυτού Σαούλ 20 και εξαπέστειλαν αυτόν και εν τω πορεύεσθαι τον Δαυίδ εις Σεκελάγ προσεχώρησαν αυτώ από Μανασσή Εδνά και Ιωζαβάδ και Ιαδιήλ και Μιχαήλ και Ιωζαβάδ και Ελιού και Σελαθί αρχηγοί χιλιαδων του Μανασσή 21 και αυτοί συνεμάχησαν τω Δαυίδ επί τον γεδδούρ ότι δυνατοί ισχύϊ πάντες αυτοί και ήσαν ηγούμενοι εν τη στρατιά εν τη δυνάμει 22 ότι κατά καιρόν ημέρας εξ ημέραν ήρχοντο προς Δαυίδ του βοηθήσαι αυτώ ως εις παρεμβολήν μεγάλην ως παρεμβολήν θεού 23 και ταύτα τα ονόματα των αρχόντων της στρατιάς των ελθόντων προς Δαυίδ εις Χεβρών του αποστρέψαι την βασιλείαν Σαούλ προς αυτόν κατά τον λόγον κυρίου 24 υιοί Ιούδα αίροντες θυρεόν και δόρυ εξ χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί παρατάξεως 25 των υιών Συμεών δυνατοί ισχύϊ εις παράταξιν επτά χιλιάδες και εκατόν 26 των υιών Λευί τετρακισχίλιοι και εξακόσιοι 27 και Ιωδαέ ο ηγούμενος τω Ααρών και μετ΄ αυτού τρεις χιλιάδες και επτακόσιοι 28 και Σαδώκ νέος δυνατός ισχύϊ και του οίκου του πατρός αυτού είκοσι και δύο άρχοντες 29 και εκ των υιών Βενιαμίν των αδελφών Σαούλ τρεις χιλιάδες και έτι το πλείστον αυτών εφύλασσον την φυλακήν οίκου Σαούλ 30 και από των υιών Εφραϊμ είκοσι χιλιάδες και οκτακόσιοι δυνατοί ισχύϊ άνδρες ονομαστοί κατ΄ οίκους πατριών αυτών 31 και από του ημίσους φυλής Μανασσή οκτωκαίδεκα χιλιάδες οι ονομασθέντες εν ονόματι του παραγενέσθαι του βασιλεύσαι τον Δαυίδ 32 και από των υιών Ισσάχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εις τους καιρούς γινώσκοντες τι ποιήσει Ισραήλ εις τας αρχάς αυτών διακόσιοι και πάντες αδελφοί αυτών μετ΄ αυτών 33 και από Ζαβουλών εκπορευόμενοι εις παράταξιν πολέμου εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθήσαι τω Δαυίδ ουδέ μετά καρδίας και καρδίας 34 και από Νεφθαλί άρχοντες χίλιοι και μετ΄ αυτών εν θυρεοίς και δόρασι τριάκοντα και επτά χιλιάδες 35 και από των Δανιτών παρατασσόμενοι εις πόλεμον εικοσιοκτώ χιλιάδες και εξακόσιοι 36 και από του Ασήρ εκπορευόμενοι βοηθήσαι εις πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες 37 και από του πέραν του Ιορδάνου από Ρουβήν και Γαδδί και από του ημίσους φυλής Μανασσή εν πάσι σκεύεσι πολεμικοίς εν δυνάμει εκατόν είκοσι χιλιάδες 38 πάντες ούτοι άνδρες πολεμισταί παρατασσόμενοι εν παράταξιν εν ψυχή ειρηνική ήλθον εις Χεβρών του βασιλεύσαι τον Δαυίδ επί πάντα Ισραήλ και ο κατάλοιπος Ισραήλ ψυχή μία του βασιλεύσαι τον Δαυίδ 39 και ήσαν εκεί μετά Δαυίδ ημέρας τρεις εσθίοντες και πίνοντες ότι ητοίμασαν αυτοίς οι αδελφοί αυτών 40 και οι ομορούντες αυτοίς έως Ισσάχαρ και Ζαβουλών και Νεφθαλί έφερον αυτοίς επί των όνων και επί των καμήλων και επί των ημιόνων και επί των μόσχων βρώματα άλευρον παλάθας σταφίδας οίνον και έλαιον μόσχους και πρόβατα εις πλήθος ότι ευφροσύνη εν Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK