1 Chronicles 16

CHAPTER 16

The Ark Brought in with Exultation and Praise

και εισήνεγκαν την κιβωτόν του θεού και απηρείσαντο αυτήν εν μέσω της σκηνής ης έπηξεν αυτή Δαυίδ και προσήνεγκαν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς εναντίον του θεού και συνετέλεσε Δαυίδ αναφέρων ολοκαυτώματα και τας ειρηνικάς και ευλόγησε τον λαόν εν ονόματι κυρίου και διεμέρισε παντί ανδρί Ισραήλ από ανδρός και έως γυναικός τω ανδρί άρτον ένα αρτοκοπικόν και αμορίτην και έταξε κατά πρόσωπον της κιβωτού διαθήκης κυρίου εκ των Λευιτών λειτουργούντας και αναφωνούντας και εξομολογείσθαι και αινείν κυρίω τω θεώ Ισραήλ Ασάφ ο ηγούμενος και δεύτερος αυτού Ζαχαρίας και Ιεϊήλ και Σεμιραμώθ και Ιαήλ και Ματθθίας και Ελιάβ και Βανέας και Ωβήδ Εδώμ και Ιειήλ εν οργάνοις εν νάβλαις και κινύραις και Ασάφ εν κυμβάλοις αναφωνών και Βανέας και Ιεζιήλ οι ιερείς εν ταις σάλπιγξι διαπαντός ενώπιον της κιβωτού της διαθήκης του θεού εν τη ημέρα εκείνη τότε έταξε Δαυίδ εν αρχή του αινείν τον κύριον εν χειρί Ασάφ και των αδελφών αυτού εξομολογείσθε τω κυρίω επικαλείσθε αυτόν εν ονόματι αυτού γνωρίσατε εν τοις λαοίς τα επιτηδεύματα αυτού άσατε αυτώ και υμνήσατε αυτώ διηγήσασθε πάσι τα θαυμάσια αυτού α εποίησε κύριος 10 αινείτε εν ονόματι αγίω αυτού ευφρανθήσεται καρδία ζητούσα την ευδοκίαν αυτού 11 ζητήσατε τον κύριον και ισχύσατε ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός 12 μνημονεύετε τα θαυμάσια αυτού α εποίησε τα τέρατα αυτού και κρίματα του στόματος αυτού 13 σπέρμα Ισραήλ παίδες αυτού υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού 14 αυτός κύριος ο θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού 15 μνημονεύετε εις αιώνα διαθήκης αυτού λόγου αυτού ον ενετείλατο εις χιλίας γενεάς 16 ον διέθετο τω Αβραάμ και τον όρκον αυτού τω Ισαάκ 17 και έστησεν αυτόν τω Ιακώβ εις πρόσταγμα και τω Ισραήλ διαθήκην αιώνιον 18 λέγων σοι δώσω την γην Χαναάν σχοίνισμα κληρονομίας υμών 19 εν τω είναι αυτούς ολιγοστούς αριθμω ως μικρούς και παροίκους εν αυτή 20 και επορεύθησαν εξ έθνους εις έθνος και από βασιλείας εις λαόν έτερον 21 ουκ αφήκεν άνδρα του δυναστεύσαι αυτούς και ήλεγξε περί αυτών βασιλείς 22 μη άπτεσθε των χριστών μου και εν τοις προφήταις μου μη πονηρεύεσθε 23 άσατε τω κυρίω πάσα η γη αναγγείλατε εξ ημέρας εις ημέραν σωτήριαν αυτού 24 εξηγείσθε εν τοις έθνεσι την δόξαν αυτού εν πάσι τοις λαοίς τα θαυμάσια αυτού 25 ότι μέγας κύριος και αινετός σφόδρα φοβερός εστιν επί πάντας τους θεούς 26 ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα και ο κύριος τους ουρανούς εποίησε 27 δόξα και έπαινος κατά πρόσωπον αυτού ισχύς και καύχημα εν τόπω αγίω αυτού 28 δότε τω κυρίω αι πατριαί των εθνών δότε τω κυρίω δόξαν και ισχύν 29 δότε τω κυρίω δόξαν ονόματι αυτού άρατε θυσίας και εισπορεύεσθε ενώπιον αυτού και προσκυνήσατε τω κυρίω εν αυλαίς αγίαις αυτού 30 φοβηθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη και γαρ κατόρθωσε η οικουμένην ήτις ου σαλευθήσεται 31 ευφρανθήτω ο ουρανός και αγαλλιάσθω η γη και ειπάτωσαν εν τοις έθνεσιν ο κύριος βασίλευων 32 βομβήσει η θάλασσα συν τω πληρώματι αυτής αγαλλιάσθω ο αγρός και πάντα τα εν αυτώ 33 τότε ευφρανθήσεται τα ξύλα του δρυμού από προσώπου κυρίου ότι ήκει κρίναι την γην 34 εξομολογείσθε τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού 35 και είπατε σώσον ημάς ο θεός των σωτηρίων ημών και άθροισον ημάς και εξελού ημάς εκ των εθνών του αινείν το όνομά σου το άγιον του καυχάσθαι εν ταις αινέσεσί σου 36 ευλογητός κύριος ο θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερεί πας ο λαός αμήν και ήνεσαν τω κυρίω 37 και κατέλιπεν εκεί εναντίον της κιβωτού διαθήκης κυρίου τον Ασάφ και τους αδελφούς αυτού του λειτουργείν εναντίον της κιβωτού διαπαντός εις λόγον το της ημέρας εις ημέραν αυτού 38 και Ωβήδ Εδώμ και οι αδελφοί αυτού εξήκοντα και οκτώ και Ωβήδ Εδώμ υιός Ιδιθούν και Οσά εις πυλωρούς 39 και τον Σαδώκ τον ιερέα και τους αδελφούς αυτού τους ιερείς ενώπιον της σκηνής του κυρίου εν τη Βαμάν τη εν Γαβαών 40 του αναφέρειν ολοκαυτώματα τω κυρίω επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων διαπαντός τοπρωϊ και το εσπέρας και κατά πάντα τα γεγραμμένα εν νόμω κυρίου όσα ενετείλατο εφ΄ υιοίς Ισραήλ 41 και μετ΄ αυτού Αιμάν και Ιδιθούμ και οι λοιποί οι εκλεγέντες επ΄ ονόματος του αινείν τον κύριον ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού 42 και μετ΄ αυτών Αιμάν και Ιδιθούμ σάλπιγξι και κυμβάλοις του αναφωνείν και οργάνοις των ωδών του θεού και οι υιοί Ιδιθούμ εις την πύλην 43 και επορεύθη πας ο λαός έκαστος εις τον οίκον αυτού και επέστρεψε Δαυίδ του ευλογήσαι τον οίκον αυτού
Copyright information for ABPGRK