1 Chronicles 16

CHAPTER 16

The Ark Brought in with Exultation and Praise

1και εισήνεγκαν την κιβωτόν του θεού και απηρείσαντο αυτήν εν μέσω της σκηνής ης έπηξεν αυτή Δαυίδ και προσήνεγκαν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς εναντίον του θεού 2και συνετέλεσε Δαυίδ αναφέρων ολοκαυτώματα και τας ειρηνικάς και ευλόγησε τον λαόν εν ονόματι κυρίου 3και διεμέρισε παντί ανδρί Ισραήλ από ανδρός και έως γυναικός τω ανδρί άρτον ένα αρτοκοπικόν και αμορίτην 4και έταξε κατά πρόσωπον της κιβωτού διαθήκης κυρίου εκ των Λευιτών λειτουργούντας και αναφωνούντας και εξομολογείσθαι και αινείν κυρίω τω θεώ Ισραήλ 5Ασάφ ο ηγούμενος και δεύτερος αυτού Ζαχαρίας και Ιεϊήλ και Σεμιραμώθ και Ιαήλ και Ματθθίας και Ελιάβ και Βανέας και Ωβήδ Εδώμ και Ιειήλ εν οργάνοις εν νάβλαις και κινύραις και Ασάφ εν κυμβάλοις αναφωνών 6και Βανέας και Ιεζιήλ οι ιερείς εν ταις σάλπιγξι διαπαντός ενώπιον της κιβωτού της διαθήκης του θεού 7εν τη ημέρα εκείνη τότε έταξε Δαυίδ εν αρχή του αινείν τον κύριον εν χειρί Ασάφ και των αδελφών αυτού 8εξομολογείσθε τω κυρίω επικαλείσθε αυτόν εν ονόματι αυτού γνωρίσατε εν τοις λαοίς τα επιτηδεύματα αυτού 9άσατε αυτώ και υμνήσατε αυτώ διηγήσασθε πάσι τα θαυμάσια αυτού α εποίησε κύριος 10αινείτε εν ονόματι αγίω αυτού ευφρανθήσεται καρδία ζητούσα την ευδοκίαν αυτού 11ζητήσατε τον κύριον και ισχύσατε ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός 12μνημονεύετε τα θαυμάσια αυτού α εποίησε τα τέρατα αυτού και κρίματα του στόματος αυτού 13σπέρμα Ισραήλ παίδες αυτού υιοί Ιακώβ εκλεκτοί αυτού 14αυτός κύριος ο θεός ημών εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού 15μνημονεύετε εις αιώνα διαθήκης αυτού λόγου αυτού ον ενετείλατο εις χιλίας γενεάς 16ον διέθετο τω Αβραάμ και τον όρκον αυτού τω Ισαάκ 17και έστησεν αυτόν τω Ιακώβ εις πρόσταγμα και τω Ισραήλ διαθήκην αιώνιον 18λέγων σοι δώσω την γην Χαναάν σχοίνισμα κληρονομίας υμών 19εν τω είναι αυτούς ολιγοστούς αριθμω ως μικρούς και παροίκους εν αυτή 20και επορεύθησαν εξ έθνους εις έθνος και από βασιλείας εις λαόν έτερον 21ουκ αφήκεν άνδρα του δυναστεύσαι αυτούς και ήλεγξε περί αυτών βασιλείς 22μη άπτεσθε των χριστών μου και εν τοις προφήταις μου μη πονηρεύεσθε 23άσατε τω κυρίω πάσα η γη αναγγείλατε εξ ημέρας εις ημέραν σωτήριαν αυτού 24εξηγείσθε εν τοις έθνεσι την δόξαν αυτού εν πάσι τοις λαοίς τα θαυμάσια αυτού 25ότι μέγας κύριος και αινετός σφόδρα φοβερός εστιν επί πάντας τους θεούς 26ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα και ο κύριος τους ουρανούς εποίησε 27δόξα και έπαινος κατά πρόσωπον αυτού ισχύς και καύχημα εν τόπω αγίω αυτού 28δότε τω κυρίω αι πατριαί των εθνών δότε τω κυρίω δόξαν και ισχύν 29δότε τω κυρίω δόξαν ονόματι αυτού άρατε θυσίας και εισπορεύεσθε ενώπιον αυτού και προσκυνήσατε τω κυρίω εν αυλαίς αγίαις αυτού 30φοβηθήτω από προσώπου αυτού πάσα η γη και γαρ κατόρθωσε η οικουμένην ήτις ου σαλευθήσεται 31ευφρανθήτω ο ουρανός και αγαλλιάσθω η γη και ειπάτωσαν εν τοις έθνεσιν ο κύριος βασίλευων 32βομβήσει η θάλασσα συν τω πληρώματι αυτής αγαλλιάσθω ο αγρός και πάντα τα εν αυτώ 33τότε ευφρανθήσεται τα ξύλα του δρυμού από προσώπου κυρίου ότι ήκει κρίναι την γην 34εξομολογείσθε τω κυρίω ότι αγαθόν ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού 35και είπατε σώσον ημάς ο θεός των σωτηρίων ημών και άθροισον ημάς και εξελού ημάς εκ των εθνών του αινείν το όνομά σου το άγιον του καυχάσθαι εν ταις αινέσεσί σου 36ευλογητός κύριος ο θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ερεί πας ο λαός αμήν και ήνεσαν τω κυρίω 37και κατέλιπεν εκεί εναντίον της κιβωτού διαθήκης κυρίου τον Ασάφ και τους αδελφούς αυτού του λειτουργείν εναντίον της κιβωτού διαπαντός εις λόγον το της ημέρας εις ημέραν αυτού 38και Ωβήδ Εδώμ και οι αδελφοί αυτού εξήκοντα και οκτώ και Ωβήδ Εδώμ υιός Ιδιθούν και Οσά εις πυλωρούς 39και τον Σαδώκ τον ιερέα και τους αδελφούς αυτού τους ιερείς ενώπιον της σκηνής του κυρίου εν τη Βαμάν τη εν Γαβαών 40του αναφέρειν ολοκαυτώματα τω κυρίω επί του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων διαπαντός τοπρωϊ και το εσπέρας και κατά πάντα τα γεγραμμένα εν νόμω κυρίου όσα ενετείλατο εφ΄ υιοίς Ισραήλ 41και μετ΄ αυτού Αιμάν και Ιδιθούμ και οι λοιποί οι εκλεγέντες επ΄ ονόματος του αινείν τον κύριον ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού 42και μετ΄ αυτών Αιμάν και Ιδιθούμ σάλπιγξι και κυμβάλοις του αναφωνείν και οργάνοις των ωδών του θεού και οι υιοί Ιδιθούμ εις την πύλην 43και επορεύθη πας ο λαός έκαστος εις τον οίκον αυτού και επέστρεψε Δαυίδ του ευλογήσαι τον οίκον αυτού
Copyright information for ABPGRK