1 Corinthians 15

CHAPTER 15

The Good News

1γνωρίζω δε υμίν αδελφοί το ευαγγέλιον ο ευηγγελισάμην υμίν ο και παρελάβετε εν ω και εστήκατε 2δι΄ ου και σώζεσθε τίνι λόγω ευηγγελισάμην υμίν ει κατέχετε εκτός ει μη εική επιστεύσατε 3παρέδωκα γαρ υμίν εν πρώτοις ο και παρέλαβον ότι χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς 4και ότι ετάφη και ότι εγήγερται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς 5και ότι ώφθη Κηφά είτα τοις δώδεκα 6έπειτα ώφθη επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ εξ ων οι πλείους μένουσιν έως άρτι τινές δε και εκοιμήθησαν 7έπειτα ώφθη Ιακώβω είτα τοις αποστόλοις πάσιν 8έσχατον δε πάντων ωσπερί τω εκτρώματι ώφθη καμοί 9εγώ γαρ ειμι ο ελάχιστος των αποστόλων ος ουκ ειμί ικανός καλείσθαι απόστολος διότι εδίωξα την εκκλησίαν του θεού 10χάριτι δε θεού ειμί ο ειμι και η χάρις αυτού η εις εμέ ου κενή εγενήθη αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα ουκ εγώ δε αλλ΄ η χάρις του θεού η συν εμοί 11είτε ούν εγώ είτε εκείνοι ούτω κηρύσσομεν και ούτως επιστεύσατε 12ει δε χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγήγερται πως λέγουσί τινες εν υμίν ότι ανάστασις νεκρών ουκ έστιν 13ει δε ανάστασις νεκρών ουκ έστιν ουδέ χριστός εγήγερται 14ει δε χριστός ουκ εγήγερται κενόν άρα το κήρυγμα ημών κενή δε και η πίστις υμών 15ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του θεού ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του θεού ότι ήγειρε τον χριστόν ον ουκ ήγειρεν είπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται 16ει γαρ νεκροί ουκ εγείρονται ουδέ χριστός εγήγερται 17ει δε χριστός ουκ εγήγερται ματαία η πίστις υμών έτι εστέ εν ταις αμαρτίαις υμών 18άρα και οι κοιμηθέντες εν χριστώ απώλοντο 19ει εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν χριστώ μόνον ελεεινότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν 20νυνί δε χριστός εγήγερται εκ νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο 21επειδή γαρ δι΄ ανθρώπου ο θάνατος και δι΄ ανθρώπου ανάστασις νεκρών 22ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν ούτω και εν τω χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται 23έκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι απαρχή χριστός έπειτα οι του χριστού εν τη παρουσία αυτού 24είτα το τέλος όταν παραδώ την βασιλείαν τω θεώ και πατρί όταν καταργήση πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμιν 25δει γαρ αυτόν βασιλεύειν άχρις ου αν θη πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού 26έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος 27πάντα γαρ υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού όταν δε είπη ότι πάντα υποτέτακται δήλον ότι εκτός του υποτάξαντος αυτώ τα πάντα 28όταν δε υποταγή αυτώ τα πάντα τότε και αυτός ο υιός υποταγήσεται τω υποτάξαντι αυτώ τα πάντα ίνα η ο θεός τα πάντα εν πάσιν 29επεί τι ποιήσουσιν οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών ει όλως νεκροί ουκ εγείρονται τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών 30τι και ημείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν 31καθ΄ ημέραν αποθνήσκω νη την υμετέραν καύχησιν ην έχω εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών 32ει κατά άνθρωπον εθηριομάχησα εν Εφέσω τι μοι το όφελος ει νεκροί ουκ εγείρονται φάγωμεν και πίωμεν αύριον γαρ αποθνήσκομεν 33μη πλανάσθε φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί 34εκνήψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε αγνωσίαν γαρ θεού τινές έχουσι προς εντροπήν υμίν λέγω

A Glorious Body

35αλλ΄ ερεί τις πως εγείρονται οι νεκροί ποίω δε σώματι έρχονται 36άφρον συ ο σπείρεις ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνη 37και ο σπείρεις ου το σώμα το γενησόμενον σπείρεις αλλά γυμνόν κόκκον ει τύχοι σίτου η τινος των λοιπών 38ο δε θεός αυτώ δίδωσι σώμα καθώς ηθέλησε και εκάστω των σπερμάτων το ίδιον σώμα 39ου πάσα σαρξ η αυτή σαρξ αλλά άλλη μεν σαρξ ανθρώπων άλλη δε σαρξ κτηνών άλλη δε ιχθύων άλλη δε πετεινών 40και σώματα επουρανία και σώματα επίγεια αλλ΄ ετέρα μεν η των επουρανίων δόξα ετέρα δε η των επιγείων 41άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων αστήρ γαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη 42ούτω και η ανάστασις των νεκρών σπείρεται εν φθορά εγείρεται εν αφθαρσία 43σπείρεται εν ατιμία εγείρεται εν δόξη σπείρεται εν ασθενεία εγείρεται εν δυνάμει 44σπείρεται σώμα ψυχικόν εγείρεται σώμα πνευματικόν έστι σώμα ψυχικόν και έστι σώμα πνευματικόν 45ούτω και γέγραπται εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν 46αλλ΄ ου πρώτον το πνευματικόν αλλά το ψυχικόν έπειτα το πνευματικόν 47ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χοϊκός ο δεύτερος άνθρωπος ο κύριος εξ ουρανού 48οίος ο χοϊκός τοιούτοι και οι χοϊκοί και οίος ο επουρανίος τοιούτοι και οι επουρανίοι 49και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού φορεσόμεν και την εικόνα του επουρανίου 50τούτο δε φημι αδελφοί ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν θεού κληρονομήσαι ου δύνανται ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί 51ιδού μυστήριον υμίν λέγω πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα πάντες δε αλλαγησόμεθα 52εν ατόμω εν ριπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγι σαλπίσει γαρ και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγησόμεθα 53δει γαρ το φθαρτόν τούτου ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαθαι αθανασίαν 54όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσηται αθανασίαν τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος 55που σου θάνατε το κέντρον που σου άδη το νίκος 56το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος 57τω δε θεώ χάρις τω διδόντι ημίν το νίκος διά του κυρίου ημών Ιησού χριστού 58ώστε αδελφοί μου αγαπητοί εδραίοι γίνεσθε αμετακίνητοι περισσεύοντες εν τω έργω του κυρίου πάντοτε ειδότες ότι ο κόπος υμών ουκ έστι κενός εν κυρίω
Copyright information for ABPGRK