1 Corinthians 7

CHAPTER 7

Concerning Marriage

1περί δε ων εγράψατέ μοι καλόν ανθρώπω γυναικός μη άπτεσθαι 2διά δε τας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω 3τη γυναικί ο ανήρ την οφειλομένην εύνοιαν αποδιδότω ομοίως δε και η γυνή τω ανδρί 4η γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλ΄ ο ανήρ ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλ΄ η γυνή 5μη αποστερείτε αλλήλους ει μη τι αν εκ συμφώνου προς καιρόν ίνα σχολάζητε τη νηστεία και τη προσευχή και πάλιν επί το αυτό συνέρχησθε ίνα μη πειράζη υμάς ο σατανάς διά την ακρασίαν υμών 6τούτο δε λέγω κατά συγγνώμην ου κατ΄ επιταγήν 7θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμαυτόν αλλ΄ έκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ θεού ος μεν ούτως ος δε ούτως 8λέγω δε τοις αγάμοις και ταις χήραις καλόν αυτοίς εστιν εάν μείνωσιν ως καγώ 9ει δε ουκ εγκρατεύονται γαμησάτωσαν κρείσσον γαρ εστι γαμήσαι η πυρούσθαι 10τοις δε γεγαμηκόσι παραγγέλλω ουκ εγώ αλλ΄ ο κύριος γυναίκα από ανδρός μη χωρισθήναι 11εάν δε και χωρισθή μενέτω άγαμος η τω ανδρί καταλλαγήτω και άνδρα γυναίκα μη αφιέναι 12τοις δε λοιποίς εγώ λέγω ουχ ο κύριος ει τις αδελφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή συνευδοκεί οικείν μετ΄ αυτού μη αφιέτω αυτήν 13και γυνή ήτις έχει άνδρα άπιστον και αυτός συνευδοκεί οικείν μετ΄ αυτής μη αφιέτω αυτόν 14ηγίασται γαρ ο ανήρ ο άπιστος εν τη γυναικί και ηγίασται η γυνή η άπιστος εν τω ανδρί επεί άρα τα τέκνα υμών ακάθαρτά εστι νυν δε άγιά εστιν 15ει δε ο άπιστος χωρίζεται χωριζέσθω ου δεδούλωται ο αδελφός η η αδελφή εν τοις τοιούτοις εν δε ειρήνη κέκληκεν ημάς ο θεός 16τι γαρ οίδας γύναι ει τον άνδρα σώσεις η τι οίδας άνερ ει την γυναίκα σώσεις

Abiding in the Call

17ει μη εκάστω ως εμέρισεν ο θεός έκαστον ως κέκληκεν ο κύριος ούτω περιπατείτω και ούτως εν ταις εκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι 18περιτετμημένος τις εκλήθη μη επισπάσθω εν ακροβυστία τις εκλήθη μη περιτεμνέσθω 19η περιτομή ουδέν εστι και η ακροβυστία ουδέν εστιν αλλά τήρησις εντολών θεού 20έκαστος εν τη κλήσει η εκλήθη εν ταύτη μενέτω 21δούλος εκλήθης μη σοι μελέτω αλλ΄ ει και δύνασαι ελεύθερος γενέσθαι μάλλον χρήσαι 22ο γαρ εν κυρίω κληθείς δούλος απελεύθερος κυρίου εστίν ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλός εστι χριστού 23τιμής ηγοράσθητε μη γίνεσθε δούλοι ανθρώπων 24έκαστος εν ω εκλήθη αδελφοί εν τούτω μενέτω παρά θεώ

Concerning the Unmarried

25περί δε των παρθένων επιταγήν κυρίου ουκ έχω γνώμην δε δίδωμι ως ηλεημένος υπό κυρίου πιστός είναι 26νομίζω ούν τούτο καλόν υπάρχειν διά την ενεστώσαν ανάγκην ότι καλόν ανθρώπω το ούτως είναι 27δέδεσαι γυναικί μη ζήτει λύσιν λέλυσαι από γυναικός μη ζήτει γυναίκα 28εάν δε και γήμης ουχ ήμαρτες και εάν γήμη η παρθένος ουχ ήμαρτε θλίψιν δε τη σαρκί έξουσιν οι τοιούτοι εγώ δε υμών φείδομαι 29τούτο δε φημι αδελφοί ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστιν ίνα και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες ώσι 30και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες 31και οι χρώμενοι τω κόσμω τούτω ως μη καταχρώμενοι παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου 32θέλω δε υμάς αμερίμνους είναι ο άγαμος μεριμνά τα του κυρίου πως αρέσει τω κυρίω 33ο δε γαμήσας μεριμνά τα του κόσμου πως αρέσει τη γυναικί 34μεμέρισται και η γυνή και η παρθένος η άγαμος μερίμνα τα του κυρίου ίνα η αγία και σώματι και πνεύματι η δε γαμήσασα μεριμνά τα του κόσμου πως αρέσει τω ανδρί 35τούτο δε προς το υμών αυτών συμφέρον λέγω ουχ ίνα βρόχον υμίν επιβάλω αλλά προς το εύσχημον και ευπρόσεδρον τω κυρίω απερισπάστως 36ει δε τις ασχημονείν επί την παρθένον αυτού νομίζει εάν η υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεσθαι ο θέλει ποιείτω ουχ αμαρτάνει γαμείτωσαν 37ος δε έστηκεν εδραίος εν τη καρδία μη έχων ανάγκην εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος και τούτο κέκρικεν εν τη καρδία αυτού του τηρείν την εαυτού παρθένον καλώς ποιεί 38ώστε και ο εκγαμίζων καλώς ποιεί ο δε μη εκγαμίζων κρείσσον ποιεί 39γυνή δέδεται νόμω εφ όσον χρόνον ζη ο ανήρ αυτής εάν δε κοιμηθή ο ανήρ αυτής ελευθέρα εστίν ω θέλει γαμηθήναι μόνον εν κυρίω 40μακαριωτέρα δε εστιν εάν ούτω μείνη κατά την εμήν γνώμην δοκώ δε καγώ πνεύμα θεού έχειν
Copyright information for ABPGRK