1 Kings 11

CHAPTER 11

Solomon's Heart Is Turned to Other Gods

1και ο βασιλεύς Σολομών ην φιλογύναιος και έλαβε γυναίκας αλλοτρίας και την θυγατέρα Φαραώ και Μωαβίτιδας και Αμμανίτιδας και Ιδουμαίας και Σιδωνίας και Χετταίας 2εκ των εθνών ων απείπε κύριος τοις υιοίς Ισραήλ λέγων ουκ εισελεύσεσθε εις αυτούς και αυτοί ουκ εισελεύσονται εις υμάς ίνα μη εκκλίνωσι τας καρδίας υμών οπίσω των ειδώλων αυτών εις αυτούς εκολλήθη Σολομών του αγαπήσαι 3και ήσαν αυτώ γυναίκες άρχουσαι επτακόσιαι και παλλακαί τριακόσιαι και έκλινον αι γυναίκες αυτού την καρδίαν αυτού 4και εγένετο εν καιρώ γήρους Σολομών αι γυναίκες αυτού εξέκλιναν την καρδίαν αυτού οπίσω θεών ετέρων και ουκ ην η καρδία αυτού τελεία μετά του κυρίου του θεού αυτού καθώς η καρδία Δαυίδ του πατρός αυτού 5και επορεύθη Σολομών οπίσω της Αστάρτης θεού Σιδωνίων και οπίσω του Μελχώμ βδελύγματος Αμμών 6και εποίησε Σολομών το πονηρόν ενώπιον κυρίου και ουκ επορεύθη οπίσω κυρίου ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού 7τότε ωκοδόμησε Σολομών υψηλόν τω Χαμώς ειδώλω Μωάβ εν τω όρει τω κατά πρόσωπον Ιερουσαλήμ και τω Μελχώμ ειδώλω υιών Αμμών 8και ούτως εποίησε πάσαις ταις γυναιξίν αυτού ταις αλλοτρίαις εθυμίων και έθυον τοις ειδώλοις αυτών 9και ωργίσθη κύριος επί Σολομώντι ότι εξέκλινεν η καρδία αυτού από κυρίου θεού Ισραήλ του οφθέντος αυτώ δις 10και εντειλαμένου αυτώ υπέρ του λόγου τούτου το παράπαν μη πορευθήναι οπίσω θεών ετέρων και ουκ εφύλαξεν α ενετείλατο αυτώ κύριος

Judgment Pronounced against Solomon

11και είπε κύριος προς Σολομώντα ανθ΄ ων εγένετο ταύτα μετά σου και ουκ εφύλαξας τας εντολάς μου και τα προστάγματά μου α ενετειλάμην σοι διαρρήσσων διαρρήξω την βασιλείαν σου εκ χειρός σου και δώσω αυτήν τω δούλω σου 12πλην εν ταις ημέραις σου ου ποιήσω αυτά διά Δαυίδ τον πατέρα σου εκ χειρός υιού σου λήψομαι αυτήν 13πλην όλην την βασιλείαν ου μη λάβω σκήπτρον εν δώσω τω υιώ σου διά Δαυίδ τον δούλόν μου και διά Ιερουσαλήμ την πόλιν ην εξελεξάμην 14και ήγειρε κύριος σατάν τω Σολομών τον Αδάρ τον Ιδουμαίον εκ του σπέρματος της βασιλείας εν τη Ιδουμαία 15και εγένετο εν τω εξολοθρεύειν Δαυίδ τον Εδώμ εν τω πορευθήναι Ιωάβ άρχοντα της στρατιάς θάπτειν τους τραυματίας και έκοψαν παν αρσενικόν εν τη Ιδουμαία 16ότι εξ μήνας ενεκάθητο εκεί Ιωάβ και πας Ισραήλ έως ου εξωλόθρευσε παν αρσενικόν εκ της Ιδουμαίας 17και απέδρα Αδάρ αυτός και άνδρες Ιδουμαίοι των παίδων του πατρός αυτού μετ΄ αυτού και εισήλθον εις Αίγυπτον και Αδάρ παιδάριον μικρόν 18και ανίστανται εκ Μαδιάμ και έρχονται εις Φαράν και λαμβάνουσιν άνδρας μεθ΄ εαυτών και έρχονται προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και εισήλθεν Αδάρ προς Φαραώ και έδωκεν αυτώ οίκον και άρτους διέταξεν αυτώ και γην έδωκεν αυτώ 19και εύρεν Αδάρ χάριν εναντίον Φαραώ σφόδρα και έδωκεν αυτώ γυναίκα αδελφήν της γυναικός αυτού την αδελφήν Θεχεφενής την μείζω 20και έτεκεν αυτώ η αδελφή Θεχεφενής τω Αδάρ τον Γανιβάθ υιόν αυτής και εξέθρεψεν αυτόν Θεχεφενής εν μέσω του οίκου Φαραώ και ην Γανιβάθ εν τω οίκω Φαραώ εν μέσω των υιών Φαραώ 21και Αδάρ ήκουσεν εν Αιγύπτω ότι κεκοίμηται Δαυίδ μετά των πατέρων αυτού και ότι τέθνηκεν Ιωάβ ο άρχων της στρατιάς και είπεν Αδάρ προς Φαραώ εξαπόστειλόν με και αποστρέψω εις την γην μου 22και είπε Φαραώ τω Αδάρ τίνι συ ελαττονή μετ΄ εμού ότι ιδού συ ζητείς απελθείν εις την γην σου και είπεν αυτώ Αδάρ μηδαμώς ότι εξαποστέλλων εξαποστελείς με 23και ήγειρε θεός σατάν αυτώ τον Ρεζών υιόν Ελιαδά ος έφυγεν από Αδρεζέρ βασιλέως Σοιβά κυρίου αυτού 24και συνηθροίσθησαν επ΄ αυτόν άνδρες και ην άρχων συστρεμμάτον και προκατελάβετο την Δαμασκόν και εκάθισεν εν αυτή και εβασίλευσεν εν Δαμασκώ 25και ην σατάν τω Ισραήλ πάσας τας ημέρας Σολομώντος αύτη η κακία ην εποίησεν Αδάρ και εβαρύνθη επί Ισραήλ και εβασίλευσεν εν γη Εδώμ 26και Ιεροβοάμ υιός Ναβάτ ο Εφραθί εκ της Σαριρά υιός γυναικός χήρας δούλος του Σολομώντος 27και τούτο το πράγμα εποίησεν ως επήρε την χείρα επί τον βασιλέα Σολομώντα και ο βασιλεύς Σολομών ωκοδόμησε την άκραν και συνέκλεισε τον φραγμόν της πόλεως Δαυίδ του πατρός αυτού 28και ο άνθρωπος Ιεροβοάμ ισχυρός δυνάμει και είδε Σολομών το παιδάριον ότι ανήρ έργων εστί και κατέστησεν αυτόν επί τας άρσεις οίκου Ιωσήφ

Ahijah Prophesies the Division of the Kingdom

29και εγένετο εν τω καιρώ εκείνω και Ιεροβοάμ εξήλθεν εξ Ιερουσαλήμ και εύρεν αυτόν Αχία ο Σηλωνίτης ο προφήτης εν τη οδώ και απέστησεν αυτόν εκ της οδού και Αχία περιβεβλημένος ιμάτιον καινόν και αμφότεροι μόνοι εν τω πεδίω 30και επελάβετο Αχία του ιματίου αυτού του καινού του επ΄ αυτώ και διέρρηξεν αυτό δώδεκα ρήγματα 31και είπε τω Ιεροβοάμ λάβε σεαυτώ δέκα ρήγματα ότι τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ ιδού εγώ ρήσσω την βασιλείαν εκ χειρός Σολομώντος και δώσω σοι δέκα σκήπτρα 32και δύο σκήπτρα έσονται αυτώ διά τον δούλόν μου Δαυίδ και διά Ιερουσαλήμ την πόλιν ην εξελεξάμην εν αυτή εκ πασών φυλών Ισραήλ 33ανθ΄ ων εγκατέλιπέ με και εποίησε τη Αστάρτη βδελύγματι Σιδωνίων και τω Χαμώς ειδώλω Μωάβ και τω Μελχόμ προσοχθίσματι υιών Αμμών και ουκ επορεύθη εν ταις οδοίς μου του ποιήσαι το ευθές ενώπιον εμού και τα προστάγματά μου και τα δικαιώματά μου καθώς εποίησε Δαυίδ ο πατήρ αυτού 34και ου μη λήψομαι την βασιλείαν όλην εκ χειρός αυτού ότι αντιτασσόμενος αντιτάξομαι αυτώ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού διά Δαυίδ τον δούλόν μου ον εξελεξάμην αυτόν ος εφύλαξε τας εντολάς και τα δικαιώματά μου 35και λήψομαι την βασιλείαν εκ χειρός του υιού αυτού και δώσω σοι τα δέκα σκήπτρα 36τω δε υιώ αυτού δώσω τα δύο σκήπτρα όπως η θέσις τω δούλω μου Δαυίδ πάσας τας ημέρας ενώπιον εμού εν Ιερουσαλήμ τη πόλει ην εξελεξάμην εμαυτώ του θέσθαι το όνομά μου εκεί 37και σε λήψομαι και βασιλεύσεις εν οις επιθυμεί η ψυχή σου και συ έση βασιλεύς επί Ισραήλ 38και έσται εάν φυλάξης πάντα όσα αν εντείλωμαί σοι και πορευθής εν ταις οδοίς μου και ποιήσης το ευθές ενώπιόν μου του φυλάξαι τα προστάγματά μου και τας εντολάς μου καθώς εποίησε Δαυίδ ο δούλός μου και έσομαι μετά σου και οικοδομήσω σοι οίκον πιστόν καθώς ωκοδόμησα τω Δαυίδ 39και δώσω σοι τον Ισραήλ και κακουχήσω το σπέρμα Δαυίδ διά ταύτα πλην ου πάσας τας ημέρας

Jeroboam Flees from Solomon

40και εζήτησε Σολομών του θανατώσαι τον Ιεροβοάμ και ανέστη και απέδρα εις Αίγυπτον προς Σουσάκ βασιλέα Αιγύπτου και ην εν Αιγύπτω έως απέθανε Σολομών 41και τα λοιπά των λόγων Σολομώντος και πάντα όσα εποίησε και πάσα η φρόνησις αυτού ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα εν βιβλίω ρημάτων Σολομώντος 42και αι ημέραι ας εβασίλευσε Σολομών εν Ιερουσαλήμ τεσσαράκοντα έτη επί πάντα Ισραήλ 43και εκοιμήθη Σολομών μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλει Δαυίδ του πατρός αυτού και εβασίλευσεν Ροβοάμ ο υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK