1 Kings 14

CHAPTER 14

Jeroboam's Wife Goes to Ahijah the Prophet

1εν τω καιρώ εκείνω ηρρώστησεν Αβιά υιός Ιεροβοάμ 2και τη γυναικί αυτού είπεν Ιεροβοάμ ανάστηθι και αλλοιωθήση και ου γνώσονται ότι συ γυνή Ιεροβοάμ και πορευθήση εις Σηλώ ιδού εκεί Αχιά ο προφήτης αυτός ελάλησεν επ΄ εμέ του βασιλεύσαι επί τον λαόν τούτον 3και λάβε εις την χείρά σου δέκα άρτους και κολλύρια και στάμνον μέλιτος και ελεύση προς αυτόν αυτός αναγγελεί σοι τι έσται τω παιδίω 4και εποίησεν ούτω η γυνή Ιεροβοάμ και ανέστη και επορεύθη εις Σηλώ και εισήλθεν εις τον οίκον Αχιά και ο άνθρωπος πρεσβύτερος του ιδείν και ημβλυώπουν οι οφθαλμοί αυτού από του γήρως αυτού 5και είπε κύριος προς Αχιά ιδού η γυνή Ιεροβοάμ εισέρχεται του εκζητήσαι ρήμα παρά σου υπέρ υιού αυτής ότι άρρωστός εστι κατά τούτο και κατά τούτο λαλήσεις προς αυτήν και εγένετο εν τω εισέρχεσθαι αυτήν και απεξενούτο 6και εγένετο ως ήκουσεν Αχιά την φωνήν ποδών αυτής εισερχομένης αυτής εν τω ανοίγματι και είπεν είσελθε γυνή Ιεροβοάμ ινατί τούτο συ αποξενούσαι και εγώ ειμι απόστολος προς σε σκληρός

Ahijah Speaks Judgment against Jeroboam

7πορευθείσα είπον τω Ιεροβοάμ τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ ανθ΄ ου όσον ύψωσά σε από μέσου του λαού και έδωκά σε ηγούμενον επί τον λαόν Ισραήλ 8και έρρηξα το βασίλειον από οίκου Δαυίδ και έδωκα αυτό σοι και ουκ εγένου ως ο δούλός μου Δαυίδ ος εφύλαξε τας εντολάς μου και ος επορεύθη οπίσω μου εν πάση καρδία αυτού του ποιήσαι το ευθές εν οφθαλμοίς μου 9και επονηρεύσω του ποιήσαι παρά πάντας όσοι εγένοντο εις πρόσωπόν σου και επορεύθης και εποίησας σεαυτώ θεούς ετέρους και χωνευτά του παροργίσαι με και εμε έρριψας οπίσω σου 10διά τούτο ιδού εγώ άγω κακίαν προς οίκον Ιεροβοάμ και εξολοθρεύσω Ιεροβοάμ ουρούντα προς τοίχον επεχόμενον και καταλελειμμένον εν Ισραήλ και επιλέξω επί οίκου Ιεροβοάμ καθώς επιλέγεται η κόπρος έως τελειωθήναι αυτόν 11τον τεθνηκότα του Ιεροβοάμ εν τη πόλει καταφάγονται οι κύνες και τον τεθνηκότα εν τω αγρώ καταφάγεται τα πετεινά του ουρανού ότι κύριος ελάλησε 12και συ ανάστα πορεύθητι εις οίκόν σου εν τω εισέρχεσθαι πόδας σου την πόλιν αποθανείται το παιδάριον 13και κόψονται αυτόν πας Ισραήλ και θάψουσιν αυτόν ότι ούτος μόνος εισελεύσεται τω Ιεροβοάμ προς τάφον ότι ευρέθη εν αυτώ ρήμα καλόν περί του κυρίου θεού Ισραήλ εν οίκω Ιεροβοάμ 14και αναστήσει κύριος εαυτώ βασιλέα επί Ισραήλ ος πλήξει την οίκον Ιεροβοάμ ταύτη τη ημέρα και έτι και γε νυν 15και πλήξει κύριος τον Ισραήλ καθά κινείται ο κάλαμος εν τω ύδατι και εκτιλεί τον Ισραήλ από άνω της χθονός της αγαθής ταύτης ης έδωκε τοις πατράσιν αυτών και λικμήσει αυτούς από πέραν του ποταμού ανθ΄ ου όσον εποίησαν τα άλση αυτών παροργίζοντες τον κύριον 16και δώσει κύριος τον Ισραήλ χάριν αμαρτιών Ιεροβοάμ ος ήμαρτε και ος εξήμαρτεν Ισραήλ 17και ανέστη η γυνή Ιεροβοάμ και επορεύθη εις Θερσά και εγένετο ως εισήλθεν εν τω προθύρω του οίκου και το παιδάριον απέθανε 18και έθαψαν αυτό και εκόψαντο αυτό πας Ισραήλ κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Αχιά του προφήτου 19και περισσόν ρημάτων Ιεροβοάμ όσα επολέμησε και όσα εβασίλευσεν ιδού αυτά γεγραμμένα επί βιβλίου ρημάτων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 20και αι ημέραι ας εβασίλευσεν Ιεροβοάμ είκοσι και δύο έτη και εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και εβασίλευσεν Ναβάδ υιός αυτού αντ΄ αυτού 21και Ροβοάμ υιός Σολομώντος εβασίλευσεν επί Ιούδαν υιός τεσσαράκοντα και ενός ενιαυτών Ροβοάμ εν τω βασιλεύειν αυτόν και επτακαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ τη πόλει εν η εξελέξατο κύριος θέσθαι το όνομα αυτού εκεί εκ πασών φυλών του Ισραήλ και το όνομα της μητρός αυτού Ναάμα η Αμωνίτις 22και εποίησεν Ιούδας το πονηρόν ενώπιον κυρίου και παρεζήλωσεν αυτόν εν πάσιν οις εποίησαν οι πατέρες αυτού εν ταις αμαρτίαις αυτών αις ήμαρτον 23και ωκοδόμησαν εαυτοίς υψηλά και στήλας και άλση επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου συσκίου 24και σύνδεσμος εγένετο εν τη γη και εποίησαν από πάντων των βδελυγμάτων των εθνών ων εξήρε κύριος από προσώπου υιών Ισραήλ

Shishak Comes against Jerusalem

25και εγένετο εν τω ενιαυτώ τω πέμπτω βασιλεύοντος Ροβοάμ ανέβη Σουσάκ βασιλεύς Αιγύπτου επί Ιερουσαλήμ 26και έλαβε πάντας τους θησαυρούς οίκου κυρίου και τους θησαυρούς οίκου του βασιλέως και τα πάντα έλαβε και τα όπλα τα χρυσά α εποίησε Σολομών 27και εποίησεν Ροβοάμ ο βασιλεύς όπλα χαλκά αντ΄ αυτών και επέθεντο επ΄ αυτόν οι ηγούμενοι των παρατρεχόντων οι φυλάσσοντες τον πυλώνα οίκου του βασιλέως 28και εγένετο ότε εισεπορεύετο ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και ήρον αυτά οι παρατρέχοντες και απηρείδοντο αυτά εις το θεέ των παρατρεχόντων 29και τα λοιπά των λόγων Ροβοάμ και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα επι βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ιούδα 30και πόλεμος ην αναμέσον Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας 31και εκοιμήθη Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ και όνομα της μητρός αυτού Νααμά η Αμμωνίτις και εβασίλευσεν Αβιά υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK