1 Kings 14

CHAPTER 14

Jeroboam's Wife Goes to Ahijah the Prophet

εν τω καιρώ εκείνω ηρρώστησεν Αβιά υιός Ιεροβοάμ και τη γυναικί αυτού είπεν Ιεροβοάμ ανάστηθι και αλλοιωθήση και ου γνώσονται ότι συ γυνή Ιεροβοάμ και πορευθήση εις Σηλώ ιδού εκεί Αχιά ο προφήτης αυτός ελάλησεν επ΄ εμέ του βασιλεύσαι επί τον λαόν τούτον και λάβε εις την χείρά σου δέκα άρτους και κολλύρια και στάμνον μέλιτος και ελεύση προς αυτόν αυτός αναγγελεί σοι τι έσται τω παιδίω και εποίησεν ούτω η γυνή Ιεροβοάμ και ανέστη και επορεύθη εις Σηλώ και εισήλθεν εις τον οίκον Αχιά και ο άνθρωπος πρεσβύτερος του ιδείν και ημβλυώπουν οι οφθαλμοί αυτού από του γήρως αυτού και είπε κύριος προς Αχιά ιδού η γυνή Ιεροβοάμ εισέρχεται του εκζητήσαι ρήμα παρά σου υπέρ υιού αυτής ότι άρρωστός εστι κατά τούτο και κατά τούτο λαλήσεις προς αυτήν και εγένετο εν τω εισέρχεσθαι αυτήν και απεξενούτο και εγένετο ως ήκουσεν Αχιά την φωνήν ποδών αυτής εισερχομένης αυτής εν τω ανοίγματι και είπεν είσελθε γυνή Ιεροβοάμ ινατί τούτο συ αποξενούσαι και εγώ ειμι απόστολος προς σε σκληρός

Ahijah Speaks Judgment against Jeroboam

πορευθείσα είπον τω Ιεροβοάμ τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ ανθ΄ ου όσον ύψωσά σε από μέσου του λαού και έδωκά σε ηγούμενον επί τον λαόν Ισραήλ και έρρηξα το βασίλειον από οίκου Δαυίδ και έδωκα αυτό σοι και ουκ εγένου ως ο δούλός μου Δαυίδ ος εφύλαξε τας εντολάς μου και ος επορεύθη οπίσω μου εν πάση καρδία αυτού του ποιήσαι το ευθές εν οφθαλμοίς μου και επονηρεύσω του ποιήσαι παρά πάντας όσοι εγένοντο εις πρόσωπόν σου και επορεύθης και εποίησας σεαυτώ θεούς ετέρους και χωνευτά του παροργίσαι με και εμε έρριψας οπίσω σου 10 διά τούτο ιδού εγώ άγω κακίαν προς οίκον Ιεροβοάμ και εξολοθρεύσω Ιεροβοάμ ουρούντα προς τοίχον επεχόμενον και καταλελειμμένον εν Ισραήλ και επιλέξω επί οίκου Ιεροβοάμ καθώς επιλέγεται η κόπρος έως τελειωθήναι αυτόν 11 τον τεθνηκότα του Ιεροβοάμ εν τη πόλει καταφάγονται οι κύνες και τον τεθνηκότα εν τω αγρώ καταφάγεται τα πετεινά του ουρανού ότι κύριος ελάλησε 12 και συ ανάστα πορεύθητι εις οίκόν σου εν τω εισέρχεσθαι πόδας σου την πόλιν αποθανείται το παιδάριον 13 και κόψονται αυτόν πας Ισραήλ και θάψουσιν αυτόν ότι ούτος μόνος εισελεύσεται τω Ιεροβοάμ προς τάφον ότι ευρέθη εν αυτώ ρήμα καλόν περί του κυρίου θεού Ισραήλ εν οίκω Ιεροβοάμ 14 και αναστήσει κύριος εαυτώ βασιλέα επί Ισραήλ ος πλήξει την οίκον Ιεροβοάμ ταύτη τη ημέρα και έτι και γε νυν 15 και πλήξει κύριος τον Ισραήλ καθά κινείται ο κάλαμος εν τω ύδατι και εκτιλεί τον Ισραήλ από άνω της χθονός της αγαθής ταύτης ης έδωκε τοις πατράσιν αυτών και λικμήσει αυτούς από πέραν του ποταμού ανθ΄ ου όσον εποίησαν τα άλση αυτών παροργίζοντες τον κύριον 16 και δώσει κύριος τον Ισραήλ χάριν αμαρτιών Ιεροβοάμ ος ήμαρτε και ος εξήμαρτεν Ισραήλ 17 και ανέστη η γυνή Ιεροβοάμ και επορεύθη εις Θερσά και εγένετο ως εισήλθεν εν τω προθύρω του οίκου και το παιδάριον απέθανε 18 και έθαψαν αυτό και εκόψαντο αυτό πας Ισραήλ κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν εν χειρί δούλου αυτού Αχιά του προφήτου 19 και περισσόν ρημάτων Ιεροβοάμ όσα επολέμησε και όσα εβασίλευσεν ιδού αυτά γεγραμμένα επί βιβλίου ρημάτων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 20 και αι ημέραι ας εβασίλευσεν Ιεροβοάμ είκοσι και δύο έτη και εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού και εβασίλευσεν Ναβάδ υιός αυτού αντ΄ αυτού 21 και Ροβοάμ υιός Σολομώντος εβασίλευσεν επί Ιούδαν υιός τεσσαράκοντα και ενός ενιαυτών Ροβοάμ εν τω βασιλεύειν αυτόν και επτακαίδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ τη πόλει εν η εξελέξατο κύριος θέσθαι το όνομα αυτού εκεί εκ πασών φυλών του Ισραήλ και το όνομα της μητρός αυτού Ναάμα η Αμωνίτις 22 και εποίησεν Ιούδας το πονηρόν ενώπιον κυρίου και παρεζήλωσεν αυτόν εν πάσιν οις εποίησαν οι πατέρες αυτού εν ταις αμαρτίαις αυτών αις ήμαρτον 23 και ωκοδόμησαν εαυτοίς υψηλά και στήλας και άλση επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου συσκίου 24 και σύνδεσμος εγένετο εν τη γη και εποίησαν από πάντων των βδελυγμάτων των εθνών ων εξήρε κύριος από προσώπου υιών Ισραήλ

Shishak Comes against Jerusalem

25 και εγένετο εν τω ενιαυτώ τω πέμπτω βασιλεύοντος Ροβοάμ ανέβη Σουσάκ βασιλεύς Αιγύπτου επί Ιερουσαλήμ 26 και έλαβε πάντας τους θησαυρούς οίκου κυρίου και τους θησαυρούς οίκου του βασιλέως και τα πάντα έλαβε και τα όπλα τα χρυσά α εποίησε Σολομών 27 και εποίησεν Ροβοάμ ο βασιλεύς όπλα χαλκά αντ΄ αυτών και επέθεντο επ΄ αυτόν οι ηγούμενοι των παρατρεχόντων οι φυλάσσοντες τον πυλώνα οίκου του βασιλέως 28 και εγένετο ότε εισεπορεύετο ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και ήρον αυτά οι παρατρέχοντες και απηρείδοντο αυτά εις το θεέ των παρατρεχόντων 29 και τα λοιπά των λόγων Ροβοάμ και πάντα όσα εποίησεν ουκ ιδού ταύτα γεγραμμένα επι βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ιούδα 30 και πόλεμος ην αναμέσον Ροβοάμ και Ιεροβοάμ πάσας τας ημέρας 31 και εκοιμήθη Ροβοάμ μετά των πατέρων αυτού και θάπτεται μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ και όνομα της μητρός αυτού Νααμά η Αμμωνίτις και εβασίλευσεν Αβιά υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK