1 Kings 20

CHAPTER 20

Syria Wages War with Ahab

1και υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας συνήθροισεν πάσαν την δύναμιν αυτού και τριακονταδύο βασιλείς μετ΄ αυτού και ίπποι και άρματα και ανέβησαν και περιεκάθισαν επί Σαμαρείαν και επολέμησαν επ΄ αυτήν 2και απέστειλεν αγγέλους προς Αχαάβ βασιλέα Ισραήλ εις την πόλιν και είπε προς αυτόν τάδε λέγει υιός Άδερ 3το αργύριόν σου και το χρυσίον σου εμόν εστι και αι γυναίκές σου και τα τέκνα σου τα κάλλιστα εμά εστι 4και απεκρίθη ο βασιλεύς Ισραήλ και είπε καθώς ελάλησας κύριέ μου βασιλεύ σος εγώ ειμι και πάντα τα εμά 5και ανέστρεψαν οι άγγελοι και είπον τάδε λέγει ο υιός Άδερ εγώ απέσταλκα προς σε λέγων το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και τας γυναίκάς σου και τα τέκνα σου δώσεις μοι 6ότι ταύτην την ώραν αύριον αποστελώ τους παίδάς μου προς σε και ερευνήσουσι τον οίκον σου και τους οίκους των παίδων σου και έσται πάντα τα επιθυμήματα των οφθαλμών αυτών εφ΄ α αν επιβάλωσι τας χείρας αυτών λήψονται 7και εκάλεσεν ο βασιλεύς Ισραήλ πάντας τους πρεσβυτέρους της γης και είπε γνώτε δη και ίδετε ότι κακίαν ούτος ζητεί ότι απέσταλκε προς με περί των γυναικών μου και περί των τέκνων μου και το αργύριόν μου και το χρυσίον μου ουκ απεκώλυσα απ΄ αυτού 8και είπον αυτώ οι πρεσβύτεροι και πας ο λαός μη ακούσης και μη θελήσης 9και είπε τοις αγγέλοις υιόυ Άδερ λέγετε τω κυρίω υμών πάντα όσα απέστειλας προς τον δούλόν σου εν πρώτοις ποιήσω το δε ρήμα τούτο ου δυνήσομαι ποιήσαι και απήραν οι άνδρες και απέστρεψαν αυτώ λόγον 10και απέστειλε προς αυτόν υιός Άδερ λέγων τάδε ποιήσαισαν μοι οι θεοί και τάδε προσθείησαν ει εκποιήσει ο χους Σαμαρείας ταις δραξί παντί τω λαώ τοις πεζοίς μου 11και απεκρίθη ο βασιλεύς Ισραήλ και είπεν ικανούσθω μη καυχάσθω ο κυρτός ως ο ορθός 12και εγένετο ότε απεκρίθη αυτώ τον λόγον τούτον πίνων ην αυτός και πάντες οι βασιλείς οι μετ΄ αυτού εν σκηναίς και είπε τοις παισίν αυτού οικοδομήσατε χάρακα και έθεντο χάρακα επί την πόλιν 13και ιδού προφήτης εις προσήλθε τω Αχαάβ βασιλεί Ισραήλ και είπε τάδε λέγει κύριος ει εώρακας πάντα τον όχλον τον μέγαν τούτον ιδού εγώ δίδωμι αυτόν σήμερον εις χείρας σου και γνώση ότι εγώ κύριος 14και είπεν Αχαάβ εν τίνι και είπε τάδε λέγει κύριος εν τοις παιδαρίοις των αρχόντων των χωρών και είπεν Αχαάβ τις συνάψει τον πόλεμον και είπε συ 15και επεσκέψατο Αχαάβ τους παίδας των αρχόντων των χωρών και εγένοντο διακόσια τριάκοντα και δύο και μετά ταύτα επεσκέψατο τον λαόν πάντα υιόν δυνάμεως επτά χιλιάδας 16και εξήλθε μεσημβρίας και υιός Άδερ πίνων και μεθύων εν Σοκχώθ αυτός και οι βασιλείς τριάκοντα και δύο βασιλείς οι συμβοηθοί μετ΄ αυτού 17και εξήλθον τα παιδάρια αρχόντων των χωρών εν πρώτοις και απέστειλεν υιός Άδερ και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες άνδρες εξεληλύθασιν εκ Σαμαρείας 18και είπεν αυτοίς ει εις ειρήνην εκπορεύονται συλλάβετε αυτούς ζώντας και ει εις πόλεμον εξήλθον συλλάβετε αυτούς ζώντας 19και εξήλθον εκ της πόλεως τα παιδάρια των αρχόντων των χωρών και η δύναμις οπίσω αυτών 20και επάταξεν έκαστος τον παρ΄ αυτού και έφυγε Συρία και κατεδίωξεν αυτούς Ισραήλ και σώζεται υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας εφ΄ ίππου ιππέως 21και εξήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ και έλαβε τους ίππους και τα άρματα και επάταξε πληγήν μεγάλην εν Συρία 22και προσήλθεν ο προφήτης προς βασιλέα Ισραήλ και είπε κραταιού και γνώθι και ίδε τι ποιήσεις ότι επιστρέφοντος του ενιαυτού υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας αναβαίνει επί σε 23και οι παίδες βασιλέως Συρίας είπον προς αυτόν θεός ορεών ο θεός Ισραήλ και ου θεός κοιλάδων διά τούτο εκράταιωσεν υπέρ ημάς εάν δε πολεμήσωμεν αυτούς κατ΄ ευθύ ήμην κραταιώσομεν υπέρ αυτούς 24και το ρήμα τούτο ποίησον απόστησον τους βασιλείς έκαστον εις τον τόπον αυτών και θες αντ΄ αυτών σατράπας 25και άλλαξον συ κατά την δύναμιν την πεσουσαν από σου και ίππον κατά τον ίππον και άρματα κατά τα άρματα και πολεμήσομεν προς αυτούς κατ΄ ευθύ και κραταιώσομεν υπέρ αυτούς και ήκουσε της φωνής αυτών και εποίησεν ούτως 26και εγένετο επιστρέψαντος του ενιαυτού και επεσκέψατο υιός Άδερ την Συρίαν και ανέβη εις Αφεκά εις πόλεμον επί Ισραήλ 27και οι υιοί Ισραήλ επεσκέπησαν και παρεγένοντο εις απάντησιν αυτών και παρενέβαλεν Ισραήλ εξεναντίας αυτών ωσεί δύο ποίμνια αιγών και Συρία έπλησε την γην 28και προσήλθεν άνθρωπος του θεού και είπε τω βασιλεί Ισραήλ τάδε λέγει κύριος ανθ΄ ων είπε Συρία θεός ορέων κύριος ο θεός Ισραήλ και ου θεός κοιλάδων αυτός και δώσω την δύναμιν την μεγάλην ταύτην εις χείρα σην και γνώση ότι εγώ κύριος

Israel Strikes Syria

29και παρεμβάλλουσιν ούτοι απέναντι τούτων επτά ημέρας και εγένετο εν τη ημέρα τη εβδόμη και προσήγεν ο πόλεμος και επάταξεν Ισραήλ την Συρίαν εκατόν χιλιάδας πεζών μία ημέρα 30και έφυγον οι κατάλοιποι εις Αφεκά εις την πόλιν και έπεσε το τείχος επί είκοσι και επτά χιλιάδας ανδρών των καταλοίπων και υιός Άδερ έφυγε και εισήλθεν εις τον οίκον του κοιτώνος εις το ταμιείον 31και είπον οι παίδες αυτού προς αυτόν ιδου δη ηκούσαμεν ότι βασιλείς οίκου Ισραήλ βασιλείς ελέους εισίν επιθώμεθα δη σάκκους επί τας οσφύας ημών και σχοινία επί τας κεφαλάς ημών και εξέλθωμεν προς τον βασιλέα Ισραήλ ει πως ζωογονήσει τας ψυχάς ημών 32και περιεζώσαντο σάκκους επί τας οσφυάς αυτών και έθεσαν σχοινία επί τας κεφαλάς αυτών και είπον τω βασιλεί Ισραήλ δούλός σου υιός Άδερ λέγει ζησάτω δη η ψυχή μου και είπεν ει έτι ζη αδελφός μου εστί 33και οι άνδρες οιωνίσαντο και έσπευσαν και ανελέξαντο τον λόγον εκ του στόματος αυτού και είπον αδελφός σου υιός Άδερ και είπεν εισέλθετε και λάβετε αυτόν και εξήλθε προς αυτόν υιός Άδερ και αναβιβάζουσιν αυτόν επί το άρμα προς αυτόν 34και είπε προς αυτόν τας πόλεις ας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου αποδώσω σοι και εξόδους θήσεις εν Δαμασκώ σεαυτώ καθώς έθετο ο πατήρ μου εν Σαμαρεία και εγώ εν διαθήκη εξαποστελώ σε και διέθετο αυτώ διαθήκην και εξαπέστειλεν αυτόν 35και άνθρωπος εις εκ των υιών των προφητών είπε προς τον πλησίον αυτού εν λόγω κυρίου πάταξον δη με και ουκ ηθέλησεν ο άνθρωπος πατάξαι αυτόν 36και είπε προς αυτόν ανθ΄ ων ουκ ήκουσας της φωνής κυρίου ιδού συ αποτρέχεις απ΄ εμού και πατάξει σε λέων και απήλθεν απ΄ αυτού και εύρεν αυτόν λέων και επάταξεν αυτόν 37και ευρίσκει άνθρωπον άλλον και είπε πάταξον δη με και επάταξεν αυτόν ο άνθρωπος και πατάξας συνέτριψε 38και επορεύθη ο προφήτης και έστη τω βασιλεί Ισραήλ επί της οδού και κατεδήσατο εν τελαμώνι τους οφθαλμούς αυτού 39και εγένετο ως ο βασιλεύς παρεπορεύετο και αύτος εβόα προς τον βασιλέα και είπεν ο δούλός σου εξήλθεν επί την στρατιάν του πολέμου και ιδού ανήρ εισήγαγε προς με άνδρα και είπε μοι φύλαξόν τούτον τον άνδρα εάν δε εκπηδών εκπηδήση και έσται η ψυχή σου αντί της ψυχής αυτού η τάλαντον αργυρίου στήσεις 40και εγένετο ως ο δούλός σου περιεβλέπετο ώδε και ώδε και ούτος ουκ ην και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ ιδού δικαστής συ παρ΄ εμοί εφόνευσας 41και έσπευσε και αφείλε τον τελαμώνα από των οφθαλμών αυτού και επέγνω αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ ότι εκ των προφητών ούτος 42και είπε προς αυτόν τάδε λέγει κύριος διότι εξαπέστειλας συ άνδρα ολέθριον εκ της χειρός σου και έσται η ψυχή σου αντί της ψυχής αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού 43και απήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ συγκεχυμένος και εκλελυμένος και έρχεται εις Σαμαρείαν
Copyright information for ABPGRK