1 Kings 20

CHAPTER 20

Syria Wages War with Ahab

και υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας συνήθροισεν πάσαν την δύναμιν αυτού και τριακονταδύο βασιλείς μετ΄ αυτού και ίπποι και άρματα και ανέβησαν και περιεκάθισαν επί Σαμαρείαν και επολέμησαν επ΄ αυτήν και απέστειλεν αγγέλους προς Αχαάβ βασιλέα Ισραήλ εις την πόλιν και είπε προς αυτόν τάδε λέγει υιός Άδερ το αργύριόν σου και το χρυσίον σου εμόν εστι και αι γυναίκές σου και τα τέκνα σου τα κάλλιστα εμά εστι και απεκρίθη ο βασιλεύς Ισραήλ και είπε καθώς ελάλησας κύριέ μου βασιλεύ σος εγώ ειμι και πάντα τα εμά και ανέστρεψαν οι άγγελοι και είπον τάδε λέγει ο υιός Άδερ εγώ απέσταλκα προς σε λέγων το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και τας γυναίκάς σου και τα τέκνα σου δώσεις μοι ότι ταύτην την ώραν αύριον αποστελώ τους παίδάς μου προς σε και ερευνήσουσι τον οίκον σου και τους οίκους των παίδων σου και έσται πάντα τα επιθυμήματα των οφθαλμών αυτών εφ΄ α αν επιβάλωσι τας χείρας αυτών λήψονται και εκάλεσεν ο βασιλεύς Ισραήλ πάντας τους πρεσβυτέρους της γης και είπε γνώτε δη και ίδετε ότι κακίαν ούτος ζητεί ότι απέσταλκε προς με περί των γυναικών μου και περί των τέκνων μου και το αργύριόν μου και το χρυσίον μου ουκ απεκώλυσα απ΄ αυτού και είπον αυτώ οι πρεσβύτεροι και πας ο λαός μη ακούσης και μη θελήσης και είπε τοις αγγέλοις υιόυ Άδερ λέγετε τω κυρίω υμών πάντα όσα απέστειλας προς τον δούλόν σου εν πρώτοις ποιήσω το δε ρήμα τούτο ου δυνήσομαι ποιήσαι και απήραν οι άνδρες και απέστρεψαν αυτώ λόγον 10 και απέστειλε προς αυτόν υιός Άδερ λέγων τάδε ποιήσαισαν μοι οι θεοί και τάδε προσθείησαν ει εκποιήσει ο χους Σαμαρείας ταις δραξί παντί τω λαώ τοις πεζοίς μου 11 και απεκρίθη ο βασιλεύς Ισραήλ και είπεν ικανούσθω μη καυχάσθω ο κυρτός ως ο ορθός 12 και εγένετο ότε απεκρίθη αυτώ τον λόγον τούτον πίνων ην αυτός και πάντες οι βασιλείς οι μετ΄ αυτού εν σκηναίς και είπε τοις παισίν αυτού οικοδομήσατε χάρακα και έθεντο χάρακα επί την πόλιν 13 και ιδού προφήτης εις προσήλθε τω Αχαάβ βασιλεί Ισραήλ και είπε τάδε λέγει κύριος ει εώρακας πάντα τον όχλον τον μέγαν τούτον ιδού εγώ δίδωμι αυτόν σήμερον εις χείρας σου και γνώση ότι εγώ κύριος 14 και είπεν Αχαάβ εν τίνι και είπε τάδε λέγει κύριος εν τοις παιδαρίοις των αρχόντων των χωρών και είπεν Αχαάβ τις συνάψει τον πόλεμον και είπε συ 15 και επεσκέψατο Αχαάβ τους παίδας των αρχόντων των χωρών και εγένοντο διακόσια τριάκοντα και δύο και μετά ταύτα επεσκέψατο τον λαόν πάντα υιόν δυνάμεως επτά χιλιάδας 16 και εξήλθε μεσημβρίας και υιός Άδερ πίνων και μεθύων εν Σοκχώθ αυτός και οι βασιλείς τριάκοντα και δύο βασιλείς οι συμβοηθοί μετ΄ αυτού 17 και εξήλθον τα παιδάρια αρχόντων των χωρών εν πρώτοις και απέστειλεν υιός Άδερ και ανήγγειλαν αυτώ λέγοντες άνδρες εξεληλύθασιν εκ Σαμαρείας 18 και είπεν αυτοίς ει εις ειρήνην εκπορεύονται συλλάβετε αυτούς ζώντας και ει εις πόλεμον εξήλθον συλλάβετε αυτούς ζώντας 19 και εξήλθον εκ της πόλεως τα παιδάρια των αρχόντων των χωρών και η δύναμις οπίσω αυτών 20 και επάταξεν έκαστος τον παρ΄ αυτού και έφυγε Συρία και κατεδίωξεν αυτούς Ισραήλ και σώζεται υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας εφ΄ ίππου ιππέως 21 και εξήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ και έλαβε τους ίππους και τα άρματα και επάταξε πληγήν μεγάλην εν Συρία 22 και προσήλθεν ο προφήτης προς βασιλέα Ισραήλ και είπε κραταιού και γνώθι και ίδε τι ποιήσεις ότι επιστρέφοντος του ενιαυτού υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας αναβαίνει επί σε 23 και οι παίδες βασιλέως Συρίας είπον προς αυτόν θεός ορεών ο θεός Ισραήλ και ου θεός κοιλάδων διά τούτο εκράταιωσεν υπέρ ημάς εάν δε πολεμήσωμεν αυτούς κατ΄ ευθύ ήμην κραταιώσομεν υπέρ αυτούς 24 και το ρήμα τούτο ποίησον απόστησον τους βασιλείς έκαστον εις τον τόπον αυτών και θες αντ΄ αυτών σατράπας 25 και άλλαξον συ κατά την δύναμιν την πεσουσαν από σου και ίππον κατά τον ίππον και άρματα κατά τα άρματα και πολεμήσομεν προς αυτούς κατ΄ ευθύ και κραταιώσομεν υπέρ αυτούς και ήκουσε της φωνής αυτών και εποίησεν ούτως 26 και εγένετο επιστρέψαντος του ενιαυτού και επεσκέψατο υιός Άδερ την Συρίαν και ανέβη εις Αφεκά εις πόλεμον επί Ισραήλ 27 και οι υιοί Ισραήλ επεσκέπησαν και παρεγένοντο εις απάντησιν αυτών και παρενέβαλεν Ισραήλ εξεναντίας αυτών ωσεί δύο ποίμνια αιγών και Συρία έπλησε την γην 28 και προσήλθεν άνθρωπος του θεού και είπε τω βασιλεί Ισραήλ τάδε λέγει κύριος ανθ΄ ων είπε Συρία θεός ορέων κύριος ο θεός Ισραήλ και ου θεός κοιλάδων αυτός και δώσω την δύναμιν την μεγάλην ταύτην εις χείρα σην και γνώση ότι εγώ κύριος

Israel Strikes Syria

29 και παρεμβάλλουσιν ούτοι απέναντι τούτων επτά ημέρας και εγένετο εν τη ημέρα τη εβδόμη και προσήγεν ο πόλεμος και επάταξεν Ισραήλ την Συρίαν εκατόν χιλιάδας πεζών μία ημέρα 30 και έφυγον οι κατάλοιποι εις Αφεκά εις την πόλιν και έπεσε το τείχος επί είκοσι και επτά χιλιάδας ανδρών των καταλοίπων και υιός Άδερ έφυγε και εισήλθεν εις τον οίκον του κοιτώνος εις το ταμιείον 31 και είπον οι παίδες αυτού προς αυτόν ιδου δη ηκούσαμεν ότι βασιλείς οίκου Ισραήλ βασιλείς ελέους εισίν επιθώμεθα δη σάκκους επί τας οσφύας ημών και σχοινία επί τας κεφαλάς ημών και εξέλθωμεν προς τον βασιλέα Ισραήλ ει πως ζωογονήσει τας ψυχάς ημών 32 και περιεζώσαντο σάκκους επί τας οσφυάς αυτών και έθεσαν σχοινία επί τας κεφαλάς αυτών και είπον τω βασιλεί Ισραήλ δούλός σου υιός Άδερ λέγει ζησάτω δη η ψυχή μου και είπεν ει έτι ζη αδελφός μου εστί 33 και οι άνδρες οιωνίσαντο και έσπευσαν και ανελέξαντο τον λόγον εκ του στόματος αυτού και είπον αδελφός σου υιός Άδερ και είπεν εισέλθετε και λάβετε αυτόν και εξήλθε προς αυτόν υιός Άδερ και αναβιβάζουσιν αυτόν επί το άρμα προς αυτόν 34 και είπε προς αυτόν τας πόλεις ας έλαβεν ο πατήρ μου παρά του πατρός σου αποδώσω σοι και εξόδους θήσεις εν Δαμασκώ σεαυτώ καθώς έθετο ο πατήρ μου εν Σαμαρεία και εγώ εν διαθήκη εξαποστελώ σε και διέθετο αυτώ διαθήκην και εξαπέστειλεν αυτόν 35 και άνθρωπος εις εκ των υιών των προφητών είπε προς τον πλησίον αυτού εν λόγω κυρίου πάταξον δη με και ουκ ηθέλησεν ο άνθρωπος πατάξαι αυτόν 36 και είπε προς αυτόν ανθ΄ ων ουκ ήκουσας της φωνής κυρίου ιδού συ αποτρέχεις απ΄ εμού και πατάξει σε λέων και απήλθεν απ΄ αυτού και εύρεν αυτόν λέων και επάταξεν αυτόν 37 και ευρίσκει άνθρωπον άλλον και είπε πάταξον δη με και επάταξεν αυτόν ο άνθρωπος και πατάξας συνέτριψε 38 και επορεύθη ο προφήτης και έστη τω βασιλεί Ισραήλ επί της οδού και κατεδήσατο εν τελαμώνι τους οφθαλμούς αυτού 39 και εγένετο ως ο βασιλεύς παρεπορεύετο και αύτος εβόα προς τον βασιλέα και είπεν ο δούλός σου εξήλθεν επί την στρατιάν του πολέμου και ιδού ανήρ εισήγαγε προς με άνδρα και είπε μοι φύλαξόν τούτον τον άνδρα εάν δε εκπηδών εκπηδήση και έσται η ψυχή σου αντί της ψυχής αυτού η τάλαντον αργυρίου στήσεις 40 και εγένετο ως ο δούλός σου περιεβλέπετο ώδε και ώδε και ούτος ουκ ην και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ ιδού δικαστής συ παρ΄ εμοί εφόνευσας 41 και έσπευσε και αφείλε τον τελαμώνα από των οφθαλμών αυτού και επέγνω αυτόν ο βασιλεύς Ισραήλ ότι εκ των προφητών ούτος 42 και είπε προς αυτόν τάδε λέγει κύριος διότι εξαπέστειλας συ άνδρα ολέθριον εκ της χειρός σου και έσται η ψυχή σου αντί της ψυχής αυτού και ο λαός σου αντί του λαού αυτού 43 και απήλθεν ο βασιλεύς Ισραήλ συγκεχυμένος και εκλελυμένος και έρχεται εις Σαμαρείαν
Copyright information for ABPGRK