1 Samuel 14

CHAPTER 14

Jonathan Pursues the Philistines

και γίνεται ημέρα και είπεν Ιωναθάν υιός Σαούλ τω παιδαρίω τω αίροντι τα σκεύη αυτού δεύρο και διαβώμεν εις υπόστασιν των αλλοφύλων την εν τω πέραν εκείνω και τω πατρί αυτού ουκ απήγγειλε και Σαούλ εκάθητο επάνω του βουνού υπό την ροάν την εν Μαγδών και ο λαός ο μετ΄ αυτού ως εξακόσιοι άνδρες και Αχία υιός Αχιτώβ αδελφού Ιωχαβέδ υιόυ Φινεές υιόυ Ηλί ιερεύς του κυρίου εν Σηλώ αίρων εφούδ και ο λαός ουκ ήδει ότι πεπόρευται Ιωναθάν και αναμέσον της διαβάσεως ου εζήτει Ιωναθάν διαβήναι εις την υπόστασιν των αλλοφύλων ακροτήριον πέτρας εντεύθεν και ακροτήριον πέτρας εντεύθεν όνομα τω ενί Βοσής και όνομα τω άλλω Σενά η ακροτηρίον η μία από βορρά ερχομένω Μαχμάς και η ακροτήριον το άλλο από νότου ερχομένω Γαβαέ και είπεν Ιωναθάν προς το παιδάριον το αίρον τα σκεύη αυτού δεύρο και διαβώμεν εις την υπόστασιν των απεριτμήτων τούτων είτι ποιήσαι κύριος ημίν ότι ουκ έστι τω κυρίω συνεχόμενον σώζειν εν πολλοίς η εν ολίγοις και είπεν αυτώ ο αίρων τα σκεύη αυτού ποίει παν ο αν η καρδία σου θελήση έγκλινον σεαυτόν ιδού εγώ μετά σου ειμί ως η καρδία σου η καρδία μου και είπεν Ιωναθάν ιδού ημείς διαβαίνομεν προς τους άνδρας και κατακυλισθησόμεθα προς αυτούς εάν τάδε είπωσι προς ημάς απόστητε εκεί έως αν εγγίσωμεν υμίν και στησόμεθα εφ΄ εαυτοίς και ου μη αναβώμεν επ΄ αυτούς 10 και εάν τάδε είπωσι προς ημάς ανάβητε προς ημάς και αναβησόμεθα ότι παραδέδωκεν αυτούς κύριος εις χείρας ημών τούτο ημίν το σημείον 11 και εισήλθον αμφότεροι εις την υπόστασιν των αλλοφύλων και είπον οι αλλόφυλοι ιδού εκπορεύονται οι Εβραίοι εκ των τρωγλών αυτών ου εκρύβησαν εκεί 12 και απεκρίθησαν οι άνδρες της υποστάσεως προς Ιωναθάν και προς τον αίροντα τα σκεύη αυτού και λέγουσιν ανάβητε προς ημάς και γνωριούμεν υμίν ρήμα και είπεν Ιωναθάν προς τον αίροντα τα σκεύη αυτού ανάβηθι οπίσω μου ότι παρέδωκεν αυτούς κύριος εις χείρας Ισραήλ 13 και ανέβη Ιωναθάν επί τας χείρας αυτού και επί τους πόδας αυτού και ο αίρων τα σκεύη αυτού οπίσω αυτού και επέβλεψαν κατά πρόσωπον Ιωναθάν και επάταξεν εν αυτούς και ο αίρων τα σκεύη αυτού επεδίδου οπίσω αυτού 14 και εγένετο η πληγή η πρώτη ην επάταξεν Ιωναθάν και ο αίρων τα σκεύη αυτού ως είκοσιν άνδρες εν βολίσι και εν πετροβόλοις και εν κόχλαξι του πεδίου 15 και εγένετο έκστασις εν τη παρεμβολή και εν αγρώ και πας ο λαός ο εν τη υποστάσει και οι διαφθείροντες εξέστησαν και αυτοί και εθαμβήθη η γη και εγένετο έκστασις παρά κυρίου 16 και είδον οι σκοποί του Σαούλ εν Γαβαά Βενιαμίν και ιδού η παρεμβολή τεταραγμένη ένθεν και ένθεν 17 και είπε Σαούλ τω λαώ τω μετ΄ αυτού επισκέψασθε δη και ίδετε τις πεπόρευται εξ ημών και επεσκέψαντο και ιδού ουχ ευρίσκετο Ιωναθάν και ο αίρων τα σκεύη αυτού 18 και είπε Σαούλ τω Αχία προσάγαγε το εφούδ ότι ην η κιβωτός του θεού εν τη ημέρα εκείνη ενώπιον Ισραήλ 19 και εγένετο ως ελάλησε Σαούλ προς τον ιερέα και ο ήχος εν τη παρεμβολή των αλλοφύλων πορευόμενος επορεύετο και επληθύνε και είπε Σαούλ προς τον ιερέα συνάγαγε τας χείρας σου

God Rescues Israel from the Philistines

20 και ανέβη Σαούλ και πας ο λαός ο μετ΄ αυτού και έρχονται έως του πολέμου και ιδού εγένετο ρομφαία ανδρός επί τον πλησίον αυτού και σύγχυσις μεγάλη σφόδρα 21 και οι δούλοι οι όντες εχθές και τρίτην ημέραν μετά των αλλοφύλων οι ανάβαντες εις την παρεμβολήν επεστράφησαν και αυτοί είναι μετά Ισραήλ των μετά Σαούλ και Ιωναθάν 22 και πας ανήρ Ισραήλ οι κρυπτόμενοι εν τω όρει Εφραϊμ ήκουσαν ότι πεφεύγασιν οι αλλόφυλοι και συνάπτουσι και αυτοί οπίσω αυτών εις πόλεμον και έσωσε κύριος εν τη ημέρα εκείνη τον Ισραήλ και ο πόλεμος διήλθε την Βηθαύν και πας ο λαός ην μετά Σαούλ ωσεί δέκα χιλιάδες ανδρών 23 και ην ο πόλεμος διεσπαρμένος εις όλην την πόλιν εν τω όρει Εφραϊμ

Saul's Foolish Oath

24 και Σαούλ ηγνόησεν άγνοιαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη και αράται τω λαώ λέγων επικατάρατος ο άνθρωπος ος φάγεται άρτον έως εσπέρας και εκδικήσω εις τον εχθρόν μου και ουκ εγεύσατο πας ο λαός άρτου και πάσα η γη ήλθεν εις δρυμόν 25 και δρυμός ην μελισσώνος κατά πρόσωπον του αγρού 26 και εισήλθεν ο λαός εις τον μελισσώνα και ιδού διεπορεύετο μέλι και ουκ ην ο επιστρέφων την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού ότι εφοβήθη ο λαός τον όρκον κυρίου 27 και Ιωναθάν ουκ ακηκόει εν τω ορκίζειν τον πατέρα αυτού τον λαόν και εξέτεινε το άκρον του σκήπτρου αυτού του εν τη χειρί αυτού και έβαψεν αυτό εις το κηρίον του μέλιτος και επέστρεψε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού και ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού 28 και απεκρίθη εις εκ του λαού και είπεν ορκίσας ώρκισε ο πατήρ σου τον λαόν λέγων επικατάρατος ο άνθρωπος ος φάγεται άρτον σήμερον και εξελύθη ο λαός 29 και έγνω Ιωναθάν και είπεν απήλλαχεν ο πατήρ μου την γην ίδε διότι είδον οι οφθαλμοί μου ότι εγευσάμην βραχύ τι του μέλιτος τούτου 30 αλλ΄ ότι ει και έφαγεν έσθων σήμερον ο λαός των σκύλων των εχθρών αυτών ων εύρεν νυν αν μείζων εγεγόνει η πληγή εν τοις αλλοφύλοις 31 και επάταξεν εν τη ημέρα εκείνη εκ των αλλοφύλων πλείους εν Μαχμάς και εκοπίασεν ο λαός σφόδρα 32 και ώρμησεν ο λαός επι τα σκύλα και έλαβεν ο λαός ποίμνια και βουκόλια και τέκνα βοών και έσφαξαν επί την γην και ήσθιεν ο λαός συν τω αίματι 33 και απήγγειλαν τω Σαούλ λέγοντες ημάρτηκεν ο λαός τω κυρίω του φαγείν εν τω αίματι και είπε Σαούλ ημάρτετε κυλίσατε δη μοι ενταύθα λίθον μέγαν 34 και είπε Σαούλ διασπάρητε εν τω λαώ και είπατε αυτοίς προσαγάγετε ενταύθα έκαστος τον μόσχον αυτού και έκαστος το πρόβατον αυτού και σφάξατε επί του λίθου τούτου και φάγετε και ου μη αμάρτητε τω κυρίω του εσθίειν συν τω αίματι και προσήγαγε πας ο λαός έκαστος το εν τη χειρί αυτού την νύκτα και έσφαζον εκεί 35 και ωκοδόμησε Σαούλ τω κυρίω θυσιαστήριον τούτο ήρξατο Σαούλ οικοδομήσαι θυσιαστήριον τω κυρίω 36 και είπε Σαούλ καταβώμεν οπίσω των αλλοφύλων την νύκτα και διαρπάσωμεν αυτούς έως διαφωτίση τοπρωϊ και μη υπολείπωμεν εν αυτοίς άνδρα και είπον παν το αγαθόν ενώπιόν σου ποίει και είπεν ο ιερεύς προσέλθωμεν ενταύθα προς τον θεόν 37 και επηρώτησε Σαούλ τον θεόν ει καταβώ οπίσω των αλλοφύλων ει παραδώσεις αυτούς εις χείρας Ισραήλ και ουκ απεκρίθη αυτώ εν τη ημέρα εκείνη 38 και είπε Σαούλ προσαγάγετε ενταύθα πάσας τας γωνίας του Ισραήλ και γνώτε και ίδετε εν τίνι γέγονεν η αμαρτία αύτη σήμερον 39 ότι ζη κύριος ο σώσας τον Ισραήλ ότι εάν αποκριθή κατά Ιωναθάν του υιού μου θανάτω αποθανείται και ουκ ην ο αποκρινόμενος εκ παντός του λαού 40 και είπε παντί ανδρί Ισραήλ υμείς έσεσθε εις εν μέρος και εγώ και Ιωναθάν ο υιός μου εσόμεθα εις εν μέρος και είπεν ο λαός προς Σαούλ το αγαθόν ενώπιόν σου ποίει 41 και είπε Σαούλ κύριε ο θεός Ισραήλ δος δήλους και κατακληρούται Σαούλ και Ιωναθάν και εξήλθεν ο λαός

The Lot Falls to Jonathan

42 και είπε Σαούλ βάλε κλήρον αναμέσον εμού και αναμέσον Ιωναθάν του υιού μου ον αν κατακληρώσηται κύριος αποθανέτω και βάλλουσιν κλήρους αναμέσον αυτού και αναμέσον Ιωναθάν και κατακληρούται Ιωναθάν 43 και είπε Σαούλ προς Ιωναθάν απάγγειλόν μοι τι πεποίηκας και απήγγειλεν αυτώ Ιωναθάν λέγων γευσάμενος εγευσάμην εν άκρω του σκήπτρου του εν τη χειρί μου μικρόν μέλιτος και ιδού εγώ αποθνήσκω 44 και είπεν αυτώ Σαούλ τάδε ποιήσαι μοι ο θεός και τάδε προσθείη ότι θανάτω αποθανείται σήμερον Ιωναθάν 45 και είπεν ο λαός προς Σαούλ ει σήμερον αποθανείται θανάτω ο ποιήσας την σωτηρίαν την μεγάλην ταύτην εν Ισραήλ ίλεως ζη κύριος ει πεσείται της τριχός της κεφαλής αυτού επί την γην ότι έλεος θεού εποίησεν εν τη ημέρα ταύτη και προσηύξατο ο λαός περί Ιωναθάν εν τη ημέρα εκείνη και ουκ απέθανε 46 και άνεβη Σαούλ από όπισθεν των αλλοφύλων και οι αλλόφυλοι απήλθον εις τον τόπον αυτών 47 και Σαούλ έλαχε του βασιλεύειν επί Ισραήλ και επολέμει κύκλω πάντας τους εχθρούς αυτού εις τον Μωάβ και εις τους υιούς Αμμών και εις τους υιούς Εδώμ και εις τους βασιλέας Σουβά και εις τους αλλοφύλους ου αν εστράφη εσώζετο 48 και εποίησε δύναμιν και επάταξε τον Αμαλήκ και εξείλετο τον Ισραήλ εκ χειρός των καταπατούντων αυτόν 49 και ήσαν οι υιοί Σαούλ Ιωναθάν και Ιησουί και Μελχισουέ και ονόματα των δύο θυγατέρων αυτού όνομα τη πρωτοτόκω Μερόβ και όνομα τη δευτέρα Μεχόλ 50 και όνομα τη γυναικί Σαούλ Αχιναάμ θυγάτηρ Αχιμαάς και όνομα τω αρχιστρατήγω αυτού Αβενήρ υιός Νηρ υιόυ οικείου Σαούλ 51 και Κις πατήρ Σαούλ και Νηρ πατήρ Αβενήρ υιόυ Αβιήλ 52 και ην ο πόλεμος κραταιός επί τους αλλοφύλους πάσας τας ημέρας Σαούλ και ιδών Σαούλ πάντα άνδρα δυνατόν και πάντα άνδρα υιόν δυνάμεως και υνήθροισεν αυτούς προς εαυτόν
Copyright information for ABPGRK