1 Samuel 15

CHAPTER 15

Samuel Instructs Saul to Strike Amalek

1και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ εμέ απέσταλκεν ο κύριος του χρίσαί σε εις βασιλέα επί Ισραήλ τον λαόν αυτού και νυν άκουε της φωνής του ρήματος κυρίου 2τάδε είπε κύριος Σαβαώθ νυν εγώ εκδικήσω α εποίησεν Αμαλήκ τω Ισραήλ ως απήντησεν αυτώ εν τη οδώ αναβαίνοντοι εξ Αιγύπτου 3και νυν πορεύου και πατάξεις τον Αμαλήκ και εξολοθρεύσεις αυτόν και πάντα τα αυτού και αναθεματιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου μη φείση απ΄ αυτού και αποκτενείς από ανδρός και έως γυναικός και από νηπίου και έως θηλάζοντος και από μόσχου και έως προβάτου και από καμήλου και έως όνου 4και παρήγγειλε Σαούλ τω λαώ και επισκέπτεται αυτούς εν Γαλγάλοις διακοσίας χιλιάδας ταγμάτων και δέκα χιλιάδας των ανδρών του Ιούδα 5και ήλθε Σαούλ έως της πόλεως Αμαλήκ και ενήδρευσεν εν τω χειμάρρω 6και είπε Σαούλ προς τον Κιναίον άπελθε και έκκλινον εκ μέσου του Αμαλήκ μη προσθώ σε μετ΄ αυτού και συ εποίησας έλεος μετά των υιών Ισραήλ εν τω αναβαίνειν αυτούς εξ Αιγύπτου και εξέκλινεν ο Κιναίος εκ μέσου Αμαλήκ 7και επάταξε Σαούλ τον Αμαλήκ από Ευιλάτ έως Σουρ επί προσώπου Αιγύπτου 8και συνέλαβε τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ ζώντα και πάντα τον λαόν αυτού εξωλόθρευσε εν στόματι ρομφαίας 9και περιεποιήσατο Σαούλ και ο λαός τον Αγάγ και τα αγαθά των ποιμνίων και των βουκολίων και των εδεσμάτων και των αμπελώνων και πάντων των αγαθών και ουκ εβούλοντο εξολοθρεύσαι αυτά και παν έργον ητιμωμένον και εξουδενωμένον εξωλόθρευσαν 10και εγένετο ρήμα κυρίου προς Σαμουήλ λέγων 11μεταμεμέλημαι ότι εβασίλευσα Σαούλ εις βασιλέα ότι απέστρεψεν από όπισθέ μου και τους λόγους μου ουκ ετήρησε και ηθύμησε Σαμουήλ και εβόησε προς κύριον όλην την νύκτα 12και ώρθρισε Σαμουήλ και επορεύθη εις απάντησιν τω Ισραήλ τοπρωϊ και απήγγελη τω Σαμουήλ λέγοντες ήκει Σαούλ εις τον Κάρμηλον και ιδού ανέστακεν εαυτώ χείρα και επέστρεψε το άρμα αυτού και κατέβη εις Γάλγαλα

Samuel Treats Saul with Contempt

13και παρεγένετο Σαμουήλ προς Σαούλ και είπεν αυτώ Σαούλ ευλογητός συ τω κυρίω έστησα πάντα όσα ελάλησε κύριος 14και είπε Σαμουήλ και τις η φωνή του ποιμνίου τούτου εν τοις ωσί μου και φωνή των βοών ων εγώ ακούω 15και είπε Σαούλ εξ Αμαλήκ ήνεγκα αυτά α περιεποιήσατο ο λαός τα κράτιστα των ποιμνίων και των βουκολίων όπως τυθή κυρίω τω θεώ σου και τα λοιπά εξωλόθρευσα 16και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ άνες και απαγγελώ σοι α ελάλησε κύριος προς με την νύκτα και είπεν αυτώ λάλησον 17και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ ουχί μικρός συ ενώπιον σεαυτού εις ηγούμενον σκήπτρου φυλών Ισραήλ και έχρισέ σε κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ 18και απέστειλέ σε κύριος εν οδώ και είπέ σοι πορεύθητι και εξολόθρευσον τον Αμαλήκ τους ημαρτηκότας εις εμέ και πολεμήσεις αυτούς έως συντελέσης αυτούς 19και ινατί ουκ ήκουσας φωνής της κυρίου αλλ΄ ώρμησας επί τα σκύλα και εποίησας το πονηρόν ενώπιον κυρίου 20και είπε Σαούλ προς Σαμουήλ διά το ακούσαί με της φωνής του λαού και επορεύθην εν τη οδώ εν η απέστειλέ με κύριος και ήγαγον τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ και τον Αμαλήκ εξωλόθρευσα 21και έλαβεν ο λαός των σκύλων ποίμνια και βουκόλια τας απαρχάς του αναθέματος του θύσαι ενώπιον κυρίου του θεού ημών εν Γαλγάλοις 22και είπε Σαμουήλ ει θελητόν τω κυρίω ολοκαυτώματα και θυσίας ως το ακούσαι της φωνής κυρίου ιδού ακοή υπέρ θυσίαν και η επακρόασις υπέρ στέαρ κριών 23οτι αμαρτία οιώνισμά εστιν όδυνην και πόνους θεραφίν επάγουσιν ότι εξουδένωσας το ρήμα κυρίου και εξουδενώσει σε κύριος μη είναι βασιλέα επί Ισραήλ 24και είπε Σαούλ προς Σαμουήλ ημάρτηκα ότι παρέβην τον λόγον κυρίου και το ρήμα σου ότι εφοβήθην τον λαόν και ήκουσα της φωνής αυτών 25και νυν άρον δη το αμάρτημά μου και ανάστρεψον μετ΄ εμού και προσκυνήσω κυρίω τω θεώ σου 26και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ ουκ αναστρέψω μετά σου ότι εξουδένωσας το ρήμα κυρίου και εξουδενώσει σε κύριος του μη είναι βασιλέα επί Ισραήλ 27και επέστρεψε Σαμουήλ το πρόσωπον αυτού του απελθείν και εκράτησε Σαούλ του πτερυγίου της διπλοϊδος αυτού και διέρρηξεν αυτό 28και είπε προς αυτόν Σαμουήλ διέρρηξε κύριος την βασιλείαν σου από Ισραήλ εκ χειρός σου σήμερον και δώσει αυτήν τω πλησίον σου τω αγαθώ υπέρ σε 29και διαιρεθήσεται Ισραήλ εις δύο και ουκ επιστρέψει ουδέ μετανοήσει ο άγιος του Ισραήλ ότι ουχ ως άνθρωπός εστι του μετανοήσαις 30και είπε Σαούλ ημάρτηκα αλλά δόξασόν με ενώπιον των πρεσβυτέρων του λαού μου και ενώπιον του Ισραήλ και ανάστρεψον μετ΄ εμού και προσκυνήσω κυρίω τω θεώ σου 31και ανέστρεψε Σαμουήλ οπίσω Σαούλ και προσεκύνησε τω κυρίω

Samuel Kills Agag King of Amalek

32και είπε Σαμουήλ προσαγάγετέ μοι τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ και προσήλθε προς αυτόν ο Αγάγ τρέμων και είπεν Αγάγ ει ούτω πικρός ο θάνατος 33και είπε Σαμουήλ προς Αγάγ καθότι ητέκνωσε γυναίκας η ρομφαία σου ούτως ατεκνωθήσεται εκ γυναικών η μήτηρ σου και έσφαξε Σαμουήλ τον Αγάγ ενώπιον κυρίου εν Γαλγάλοις 34και απήλθε Σαμουήλ εις Αρμαθαίμ και Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά 35και ου προσέθετο Σαμουήλ ιδείν τον Σαούλ έως ημέρας θανάτου αυτού ότι επένθει Σαμουήλ επί Σαούλ και κύριος μετεμελήθη ότι εβασίλευσε τον Σαούλ επί Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK