1 Samuel 15

CHAPTER 15

Samuel Instructs Saul to Strike Amalek

και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ εμέ απέσταλκεν ο κύριος του χρίσαί σε εις βασιλέα επί Ισραήλ τον λαόν αυτού και νυν άκουε της φωνής του ρήματος κυρίου τάδε είπε κύριος Σαβαώθ νυν εγώ εκδικήσω α εποίησεν Αμαλήκ τω Ισραήλ ως απήντησεν αυτώ εν τη οδώ αναβαίνοντοι εξ Αιγύπτου και νυν πορεύου και πατάξεις τον Αμαλήκ και εξολοθρεύσεις αυτόν και πάντα τα αυτού και αναθεματιείς αυτόν και πάντα τα αυτού και ου μη φείση απ΄ αυτού και αποκτενείς από ανδρός και έως γυναικός και από νηπίου και έως θηλάζοντος και από μόσχου και έως προβάτου και από καμήλου και έως όνου και παρήγγειλε Σαούλ τω λαώ και επισκέπτεται αυτούς εν Γαλγάλοις διακοσίας χιλιάδας ταγμάτων και δέκα χιλιάδας των ανδρών του Ιούδα και ήλθε Σαούλ έως της πόλεως Αμαλήκ και ενήδρευσεν εν τω χειμάρρω και είπε Σαούλ προς τον Κιναίον άπελθε και έκκλινον εκ μέσου του Αμαλήκ μη προσθώ σε μετ΄ αυτού και συ εποίησας έλεος μετά των υιών Ισραήλ εν τω αναβαίνειν αυτούς εξ Αιγύπτου και εξέκλινεν ο Κιναίος εκ μέσου Αμαλήκ και επάταξε Σαούλ τον Αμαλήκ από Ευιλάτ έως Σουρ επί προσώπου Αιγύπτου και συνέλαβε τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ ζώντα και πάντα τον λαόν αυτού εξωλόθρευσε εν στόματι ρομφαίας και περιεποιήσατο Σαούλ και ο λαός τον Αγάγ και τα αγαθά των ποιμνίων και των βουκολίων και των εδεσμάτων και των αμπελώνων και πάντων των αγαθών και ουκ εβούλοντο εξολοθρεύσαι αυτά και παν έργον ητιμωμένον και εξουδενωμένον εξωλόθρευσαν 10 και εγένετο ρήμα κυρίου προς Σαμουήλ λέγων 11 μεταμεμέλημαι ότι εβασίλευσα Σαούλ εις βασιλέα ότι απέστρεψεν από όπισθέ μου και τους λόγους μου ουκ ετήρησε και ηθύμησε Σαμουήλ και εβόησε προς κύριον όλην την νύκτα 12 και ώρθρισε Σαμουήλ και επορεύθη εις απάντησιν τω Ισραήλ τοπρωϊ και απήγγελη τω Σαμουήλ λέγοντες ήκει Σαούλ εις τον Κάρμηλον και ιδού ανέστακεν εαυτώ χείρα και επέστρεψε το άρμα αυτού και κατέβη εις Γάλγαλα

Samuel Treats Saul with Contempt

13 και παρεγένετο Σαμουήλ προς Σαούλ και είπεν αυτώ Σαούλ ευλογητός συ τω κυρίω έστησα πάντα όσα ελάλησε κύριος 14 και είπε Σαμουήλ και τις η φωνή του ποιμνίου τούτου εν τοις ωσί μου και φωνή των βοών ων εγώ ακούω 15 και είπε Σαούλ εξ Αμαλήκ ήνεγκα αυτά α περιεποιήσατο ο λαός τα κράτιστα των ποιμνίων και των βουκολίων όπως τυθή κυρίω τω θεώ σου και τα λοιπά εξωλόθρευσα 16 και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ άνες και απαγγελώ σοι α ελάλησε κύριος προς με την νύκτα και είπεν αυτώ λάλησον 17 και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ ουχί μικρός συ ενώπιον σεαυτού εις ηγούμενον σκήπτρου φυλών Ισραήλ και έχρισέ σε κύριος εις βασιλέα επί Ισραήλ 18 και απέστειλέ σε κύριος εν οδώ και είπέ σοι πορεύθητι και εξολόθρευσον τον Αμαλήκ τους ημαρτηκότας εις εμέ και πολεμήσεις αυτούς έως συντελέσης αυτούς 19 και ινατί ουκ ήκουσας φωνής της κυρίου αλλ΄ ώρμησας επί τα σκύλα και εποίησας το πονηρόν ενώπιον κυρίου 20 και είπε Σαούλ προς Σαμουήλ διά το ακούσαί με της φωνής του λαού και επορεύθην εν τη οδώ εν η απέστειλέ με κύριος και ήγαγον τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ και τον Αμαλήκ εξωλόθρευσα 21 και έλαβεν ο λαός των σκύλων ποίμνια και βουκόλια τας απαρχάς του αναθέματος του θύσαι ενώπιον κυρίου του θεού ημών εν Γαλγάλοις 22 και είπε Σαμουήλ ει θελητόν τω κυρίω ολοκαυτώματα και θυσίας ως το ακούσαι της φωνής κυρίου ιδού ακοή υπέρ θυσίαν και η επακρόασις υπέρ στέαρ κριών 23 οτι αμαρτία οιώνισμά εστιν όδυνην και πόνους θεραφίν επάγουσιν ότι εξουδένωσας το ρήμα κυρίου και εξουδενώσει σε κύριος μη είναι βασιλέα επί Ισραήλ 24 και είπε Σαούλ προς Σαμουήλ ημάρτηκα ότι παρέβην τον λόγον κυρίου και το ρήμα σου ότι εφοβήθην τον λαόν και ήκουσα της φωνής αυτών 25 και νυν άρον δη το αμάρτημά μου και ανάστρεψον μετ΄ εμού και προσκυνήσω κυρίω τω θεώ σου 26 και είπε Σαμουήλ προς Σαούλ ουκ αναστρέψω μετά σου ότι εξουδένωσας το ρήμα κυρίου και εξουδενώσει σε κύριος του μη είναι βασιλέα επί Ισραήλ 27 και επέστρεψε Σαμουήλ το πρόσωπον αυτού του απελθείν και εκράτησε Σαούλ του πτερυγίου της διπλοϊδος αυτού και διέρρηξεν αυτό 28 και είπε προς αυτόν Σαμουήλ διέρρηξε κύριος την βασιλείαν σου από Ισραήλ εκ χειρός σου σήμερον και δώσει αυτήν τω πλησίον σου τω αγαθώ υπέρ σε 29 και διαιρεθήσεται Ισραήλ εις δύο και ουκ επιστρέψει ουδέ μετανοήσει ο άγιος του Ισραήλ ότι ουχ ως άνθρωπός εστι του μετανοήσαις 30 και είπε Σαούλ ημάρτηκα αλλά δόξασόν με ενώπιον των πρεσβυτέρων του λαού μου και ενώπιον του Ισραήλ και ανάστρεψον μετ΄ εμού και προσκυνήσω κυρίω τω θεώ σου 31 και ανέστρεψε Σαμουήλ οπίσω Σαούλ και προσεκύνησε τω κυρίω

Samuel Kills Agag King of Amalek

32 και είπε Σαμουήλ προσαγάγετέ μοι τον Αγάγ βασιλέα Αμαλήκ και προσήλθε προς αυτόν ο Αγάγ τρέμων και είπεν Αγάγ ει ούτω πικρός ο θάνατος 33 και είπε Σαμουήλ προς Αγάγ καθότι ητέκνωσε γυναίκας η ρομφαία σου ούτως ατεκνωθήσεται εκ γυναικών η μήτηρ σου και έσφαξε Σαμουήλ τον Αγάγ ενώπιον κυρίου εν Γαλγάλοις 34 και απήλθε Σαμουήλ εις Αρμαθαίμ και Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά 35 και ου προσέθετο Σαμουήλ ιδείν τον Σαούλ έως ημέρας θανάτου αυτού ότι επένθει Σαμουήλ επί Σαούλ και κύριος μετεμελήθη ότι εβασίλευσε τον Σαούλ επί Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK