1 Samuel 17

CHAPTER 17

Goliath Defies Israel

και συνάγουσιν οι αλλόφυλοι τας παρεμβολάς αυτών εις πόλεμον και συνάγονται εις Σοχώ της Ιουδαίας και παρεμβάλλουσιν αναμέσον Σοχώ και αναμέσον Αζηκά εν Αφεσδομίν και Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνάγονται και παρεμβάλλουσιν εν τη κοιλάδι της τερεβίνθου ούτοι και ούτοι και παρατάσσονται εις πόλεμον εξεναντίας των αλλοφύλων και αλλόφυλοι ίστανται επί του όρους ενταύθα και Ισραήλ ίσταται επί του όρους ενταύθα και ο αυλών αναμέσον αυτών και εξήλθεν ανήρ δυνατός εκ της παρατάξεως των αλλοφύλων Γολιάθ ην όνομα αυτώ εκ Γεθ ύψος αυτού τεσσάρων πηχέων και σπιθαμής και περικεφαλαία χαλκή επί της κεφαλής αυτού και θώρακα αλυσιδωτόν αυτός ενδεδυκώς και ο σταθμός του θώρακος αυτού πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκού και σιδήρου και αι κνημίδες αυτού χαλκαί επί των σκελών αυτού και ασπίς χαλκή αναμέσον των ώμων αυτού και ο κοντός του δόρατος αυτού ωσεί μεσάντιον υφαινόντων και η λόγχη αυτού εξακοσίων σίκλων σιδήρου και ο αίρων τα όπλα αυτού προεπορεύετο αυτού και έστη και ανεβόησεν εις την παράταξιν Ισραήλ και είπεν αυτοίς ινατί εκπορεύεσθε παρατάξασθαι εις πόλεμον εξεναντίας ημών ουκ εγώ ειμι αλλοφύλος και υμείς Εβραίοι του Σαούλ εκλέξασθε εαυτοίς άνδρα και καταβήτω προς με και εάν δυνηθή πολεμήσαι μετ΄ εμού και πατάξη με και εσόμεθα υμίν εις δούλους εάν δε εγώ καταδυναστεύσω αυτού και πατάξω αυτόν έσεσθε ημίν εις δούλους και δουλεύσετε ημίν 10 και είπεν ο αλλόφυλος ιδού εγώ ωνείδισα την παράταξιν Ισραήλ σήμερον εν τη ημέρα ταύτη δότε μοι άνδρα και μονομαχήσομεν αμφότεροι 11 και ήκουσε Σαούλ και πας Ισραήλ τα ρήματα του αλλοφύλου ταύτα και εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα

David Goes to the Battle Array

12 και Δαυίδ υιός ανδρός Εφραθαίου ούτος εκ Βηθλεέμ Ιούδα και όνομα αυτώ Ιεσσαί και αυτώ οκτώ υιοί και ο ανήρ πρεσβύτερος εν ημέραις Σαούλ εληλυθώς εν έτεσιν 13 και επορεύθησαν οι τρεις υιοί Ιεσσαί οι μείζονες οπίσω Σαούλ εις τον πόλεμον και όνομα των υιών αυτού των πορευθέντων εις τον πόλεμον Ελιάβ ο πρωτότοκος αυτού και ο δεύτερος Αμιναδάβ και ο τρίτος Σαμά 14 και Δαυίδ αυτός ο νεώτερος και οι τρεις οι μείζονες επορεύθησαν οπίσω Σαούλ 15 και Δαυίδ απήλθε και ανέστρεψεν από Σαούλ ποιμαίνειν τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηλεέμ 16 και προσήγεν ο αλλόφυλος ορθρίζων και οψίζων και εστηλώθη εναντίον Ισραήλ τεσσαράκοντα ημέρας 17 και είπεν Ιεσσαί Δαυίδ τω υιώ αυτού λάβε δη τοις αδελφοίς σου το οίφι του αλφίτου τούτου και τους δέκα άρτους τούτους και δράμε εις την παρεμβολήν προς τους αδελφούς σου 18 και τας δέκα τρυφαλίδας του γάλακτος ταύτας εισοίσεις τω χιλιάρχω και τους αδελφούς σου επισκέψη εις ειρήνην και όσα αν χρήζωσιν γνώση 19 και Σαούλ και αυτοί και πας ανήρ Ισραήλ εν τη κοιλάδι της δρυός πολεμούντες μετά των αλλοφύλων 20 και ώρθρισε Δαυίδ τοπρωϊ και αφήκε τα πρόβατα επί φυλακή και έλαβε και απήλθε καθώς ενετείλατο αυτώ Ιεσσαί και ήλθεν εις την στρογγύλωσιν και την δύναμιν την εκπορευομένην εις την παράταξιν 21 και ηλάλαξαν επί τω πολέμω και παρετάξαντο Ισραήλ και αλλόφυλοι παρέταξαν εκ της εναντίας παρατάξεως 22 και αφήκεν Δαυίδ τα σκεύη αυτού αφ΄ εαυτού επί χείρα του σκευοφύλακος και έδραμεν εις την παράταξιν και ήλθε και ηρώτησε τους αδελφούς αυτού τα εις ειρήνην 23 και αυτού λαλούντος μετ΄ αυτών και ιδού ανήρ ο μεσαίος ανέβαινεν όνομα αυτώ Γολιάθ ο Φιλισταίος εκ Γεθ εκ της παρατάξεως των αλλοφύλων και ελάλησε κατά τα ρήματα ταύτα και ήκουσε Δαυίδ 24 και πας ανήρ Ισραήλ εν τω ιδείν αυτούς τον άνδρα εφοβήθησαν σφόδρα και έφυγον εκ προσώπου αυτού 25 και είπεν ανήρ εξ Ισραήλ ει εωράκατε τον άνδρα τον αναβαίνοντα τούτον ότι ονειδίσαι τον Ισραήλ ανέβη και έσται ανήρ ος αν πατάξη αυτόν πλουτιεί αυτόν ο βασιλεύς πλούτω μεγάλω και την θυγατέρα αυτού δώσει αυτώ και τον οίκον του πατρός αυτού ποιήσει ελεύθερον εν Ισραήλ 26 και είπε Δαυίδ προς τους άνδρας τους συνεστηκότας αυτώ λέγων τι ποιηθήσεται τω ανδρί ος αν πατάξη το αλλοφύλον εκείνον και αφέλη όνειδος από Ισραήλ ότι τις εστίν ο αλλόφυλος ο απερίτμητος ούτος ος ωνείδισε παράταξιν θεού ζώντος 27 και είπεν αυτώ ο λαός κατά το ρήμα τούτο λέγων ούτως ποιηθήσεται τω ανδρί ος αν πατάξη αυτόν 28 και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μείζων εν τω λαλείν αυτόν προς τους άνδρας και ωργίσθη θυμώ Ελιάβ εν τω Δαυίδ και είπεν ινατί τούτο κατέβης και επί τίνα αφήκας τα μικρά πρόβατα εκείνα εν τη ερήμω εγώ οίδα την υπερηφανίαν σου και την κακίαν της καρδίας σου ότι ένεκεν του ιδείν τον πόλεμον κατέβης 29 και είπε Δαυίδ τι εποίησα νυν ουχί ρήμα εστίν 30 και απέστρεψεν απ΄ αυτού εις μέρος έτερον και είπεν ούτως και απεκρίθησαν αυτώ κατά το ρήμα το πρότερον 31 και ηκούσθησαν οι λόγοι Δαυίδ ους ελάλησε και ανηγγέλησαν ενώπιον Σαούλ 32 και είπε Δαυίδ προς Σαούλ μη συμπεσέτω η καρδία του κυρίου μου επ΄ αυτόν ο δούλός σου πορεύσεται και πολεμήσει μετά του αλλοφύλου τούτου 33 και είπε Σαούλ προς Δαυίδ ου μη δυνήση πορευθήναι προς τον αλλόφυλον τούτον πολεμήσαι προς αυτόν ότι συ παιδάριον ει αυτός δε ανήρ εστι πολεμιστής εκ νεότητος αυτού 34 και είπε Δαυίδ προς Σαούλ ποιμαίνων ην ο δούλός σου τω πατρί αυτού εν τω ποιμνίω και όταν ήρχετο ο λέων και η άρκτος και ελάμβανε πρόβατον εκ της αγέλης 35 και εξεπορευόμην οπίσω αυτού και επάταξα αυτόν και εξέσπασα εκ του στόματος αυτού και ει επανίστατο επ΄ εμέ και εκράτησα του φάρυγγος αυτού και επάταξα και εθανάτωσα αυτόν 36 και τον λέοντα και την άρκτον έτυπτεν ο δούλος σου και έσται ο αλλόφυλος ούτος ο απερίτμητος ως εν τούτων ος ωνείδισε παράταξιν θεού ζώντος 37 και είπε Δαυίδ κύριος ος εξείλατό με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου αυτός εξελείταί με εκ χειρός του αλλοφύλου του απεριτμήτου τούτου και είπε Σαούλ προς Δαυίδ πορεύου και έσται ο κύριος μετά σου

David Kills Goliath

38 και ενέδυσε Σαούλ τον Δαυίδ τον μανδύαν αυτού και περικεφαλαίαν χαλκήν επέθηκεν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδυσεν αυτόν θώρακα 39 και εζώσατο Δαυίδ την μάχαιραν αυτού επάνω αυτού και εκοπίασε περιπατήσας Δαυίδ εν τω βαδίζειν εν αυτοίς ότι άπειρος ην και είπε Δαυίδ προς Σαούλ ου μη δυνώμαι πορευθήναι εν τούτοις ότι ου πεπείραμαι και περιείλετο αυτά απ΄ αυτού 40 και έλαβε την ραβδόν αυτού εν τη χειρί αυτού και εξελέξατο εαυτώ πέντε λίθους λείους εκ του χειμάρρου και έθετο αυτούς εν τω καδίω τω ποιμένικω τω όντι αυτώ εις συλλογήν και η σφενδόνη αυτού εν τη χειρί αυτού και προσήλθε προς τον άνδρα τον αλλόφυλον 41 και επορεύθη ο αλλόφυλος πορευόμενος και εγγίζων προς Δαυίδ και ο ανήρ ο αίρων τον θυρεόν έμπροσθεν αυτού και επέβλεψεν ο αλλόφυλος 42 και είδε Γολιάθ τον Δαυίδ και εξουδένωσεν αυτόν ότι αυτός ην παιδάριον και αυτός πυρράκης μετά κάλλους οφθαλμών 43 και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ ωσεί κύων εγώ ειμι ότι εξήλθες εν ράβδω και λίθοις και κατηράσατο ο αλλόφυλος τον Δαυίδ εν τοις θεοίς αυτού 44 και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ δεύρο προς με και δώσω τας σάρκας σου τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης 45 και είπε Δαυίδ προς τον αλλόφυλον συ έρχη προς με εν ρομφαία και εν δόρατι και εν ασπίδι εγώ δε πορεύομαι προς σε εν ονόματι κυρίου θεού Σαβαώθ θεού παρατάξεως Ισραήλ ην ωνείδισας σήμερον 46 και αποκλείσει σε κύριος σήμερον εις την χείρα μου και αποκτενώ σε και αφελώ την κεφαλήν σου από σου και δώσω τα κωλά σου και τα κώλα παρεμβολής των αλλοφύλων εν ταύτη τη ημέρα τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης και γνώσεται πάσα η γη ότι εστί θεός εν Ισραήλ 47 και γνώσεται πάσα η εκκλησία αύτη ότι ουκ εν ρομφαία και δόρατι σώζει κύριος ότι του κυρίου ο πόλεμος και παραδώσει κύριος υμάς εις χείρας ημών 48 και ανέστη ο αλλόφυλος και επορεύθη και έγγισεν εις συνάντησιν τω Δαυίδ και Δαυίδ ετάχυνε και εξήλθε και αυτός εις την παράταξιν εις συνάντησιν του αλλοφύλου 49 και εξέτεινε Δαυίδ την χείρα αυτού εις το κάδιον και έλαβεν εκείθεν λίθον ένα και εσφενδόνισε και επάταξε τον αλλόφυλον εις το μέτωπον αυτού και διέδυ ο λίθος επί το μέτωπον αυτού και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γην 50 και εκραταιώθη Δαυίδ υπέρ τον αλλόφυλον τη σφένδονη και τω λίθω εν τη ημέρα εκείνη και επάταξεν τον αλλόφυλον και εθανάτωσεν αυτόν και ρομφαία ου ην εν τη χειρί Δαυίδ 51 και έδραμε Δαυίδ και επέστη επ΄ αυτόν και έλαβε την ρομφαίαν αυτού και εξέσπασεν αυτήν εκ του κουλεού αυτήν και εθανάτωσεν αυτόν και αφείλε την κεφαλήν αυτού και είδον οι αλλόφυλοι ότι τέθνηκεν ο δυνατός αυτών και έφυγον 52 και ανέστησαν άνδρες Ισραήλ και Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν οπίσω των αλλοφύλων έως της εισόδου Γεθ και έως της πύλης Ακκαρών και έπεσον τραυματίαι των αλλοφύλων εν τη οδώ των πυλών και έως Γεθ και έως Ακκαρών 53 και ανέστρεψαν άνδρες Ισραήλ εκκλίνοντες οπίσω των αλλοφύλων και προενόμευσαν τας παρεμβολάς αυτών 54 και έλαβε Δαυίδ την κεφαλήν του αλλοφύλου και ανήνεγκεν αυτήν εις Ιερουσαλήμ και τα σκεύη αυτού έθετο εν τω σκηνώματι αυτού 55 και ως είδε Σαούλ τον Δαυίδ εκπορευόμενον εις απάντησιν του αλλοφύλου είπε προς Αβενήρ τον άρχοντα της δυνάμεως υιός τίνος ο νεανίσκος ούτος Αβενήρ και απεκρίθη Αβενήρ και είπε ζη η ψυχή σου κύριέ μου βασιλεύ ουκ οίδα 56 και είπεν βασιλεύς επερώτησον συ υιός τίνος ο νεανίας ούτος 57 και ως επέστρεψε Δαυίδ πατάξας τον αλλόφυλον παρέλαβεν αυτόν Αβενήρ και εισήγαγεν αυτόν ενώπιον Σαούλ και η κεφαλή του αλλοφύλου εν τη χειρί αυτού 58 και είπεν προς αυτόν Σαούλ υιός τίνος ει νεανία και είπε Δαυίδ υιός του δούλου σου Ιεσσαί του Βηλεεμίτου
Copyright information for ABPGRK