1 Samuel 2

CHAPTER 2

Hannah's Praise

και προσηύξατο Άννα και είπεν εστερεώθη η καρδία μου εν κυρίω υψώθη κέρας μου εν θεώ μου επλατύνθη επ΄ εχθρούς μου το στόμα μου ότι ευφράνθην εν σωτηρία σου ότι ουκ έστιν άγιος ως κύριος και ουκ έστι δίκαιος ως ο θεός ημών και ουκ έστιν άγιος πλην σου μη καυχάσθε και μη λαλείτε υψηλά εις υπεροχήν μη εξελθέτω μεγαλορρημοσύνη εκ του στόματος υμών ότι θεός γνώσεων κύριος και θεός ετοιμάζων επιτηδεύματα αυτού τόξον δυνατών ησθένησε και ασθενούντες περιεζώσαντο δύναμιν πλήρεις άρτων ηλαττώθησαν και οι πεινώντες παρήκαν γην ότι στείρα έτεκεν επτά και η πολλή εν τέκνοις ησθένησε κύριος θανατοί και ζωογονεί κατάγει εις άδου και ανάγει κύριος πτωχίζει και πλουτίζει ταπεινοί και ανυψοί ανιστά από γης πένητα και από κοπρίας εγείρει πτωχόν του καθίσαι αυτόν μετά δυναστών λαού και θρόνον δόξης κατακληρονομών αυτοίς διδούς ευχήν τω ευχομένω και ευλόγησεν έτη δικαίου ότι ουκ εν ισχύϊ ανήρ δυνατός 10 κύριος ασθενή ποιήσει αντίδικον αυτού κύριος άγιος κύριος ανέβη εις ουρανούς και εβρόντησεν αυτός κρινεί άκρα γης δίκαιος ων και δώσει ισχύν τοις βασιλεύσιν ημών και υψώσει κέρας χριστού αυτού 11 και απήλθον εις Αραμαθαϊμ εις τον οίκον αυτών και το παιδάριον ην λειτουργών τω κυρίω προ προσώπω Ηλί του ιερέως

Eli's Wicked Sons

12 και οι υιοί Ηλί του ιερέως υιοί λοιμοί ουκ ειδότες τον κύριον 13 και το δικαίωμα του ιερέως παρά του λαού παντός του θύοντος και ήρχετο το παιδάριον του ιερέως ως αν ηψήθη το κρέας και κρεάγρα τριόδους εν τη χειρί αυτού 14 και επάταξεν αυτήν εις τον λέβητα τον μέγαν η εις το χαλκείον η εις την χύτραν και παν ο αν ανέβη εν τη κρεάγρα ελάμβανεν εαυτώ ο ιερεύς κατά τάδε εποίουν παντί Ισραήλ εν Συλώ τοις ερχομένοις θύσαι τω κυρίω 15 και πριν θυμιαθήναι το στέαρ ήρχετο το παιδάριον του ιερέως και έλεγε τω ανδρί τω θύοντι δος κρέας οπτήσαι τω ιερεί και ου μη λάβω κρέας παρά σου εφθόν εκ του λέβητος 16 και έλεγεν ο ανήρ ο θύων θυμιαθήτω πρώτον ως καθήκει το στέαρ και τότε λήψη σεαυτώ εκ πάντων ων επιθυμεί η ψυχή σου και είπεν ουχί αλλ΄ η νυν δώσεις και εάν μη λήψομαι κραταιώς 17 και ην η αμαρτία των παιδαρίων μεγάλη ενώπιον κυρίου σφόδρα ότι ηθέτουν την θυσίαν κυρίου

Samuel Officiates before The LORD

18 και Σαμουήλ ην λειτουργών ενώπιον κυρίου παιδάριον περιεζωσμένον εφούδ βαρ 19 και διπλοϊδα μικράν εποίησεν αυτώ η μήτηρ αυτού και ανέφερεν αυτώ εξ ημερών εις ημέρας εν τω αναβαίνειν αυτήν μετά του ανδρός αυτής θύσαι την θυσίαν των ημερών 20 και ευλόγησεν Ηλί τον Ελκανά και την γυναίκα αυτού λέγων αποτίσαι σοι κύριος σπέρμα εκ της γυναικός ταύτης αντί του χρέους ου έχρησας τω κυρίω και απήλθεν ο άνθρωπος εις τον τόπον αυτού 21 και επεσκέψατο κύριος την Άνναν και συνέλαβεν έτι και έτεκεν έτι τρεις υιούς και δύο θυγατέρας και εμεγαλύνθη το παιδάριον Σαμουήλ ενώπιον κυρίου 22 και Ηλί πρεσβύτης σφόδρα και ήκουσεν α εποίουν οι υιοί αυτού τοις υιούς Ισραήλ πάντα και ότι εκοιμώντο οι υιοί αυτού μετά των γυναικών των παρεστηκυιών παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 23 και είπεν αυτοίς ινατί ποιείτε κατά τα ρήμα ταύτα α εγώ ακούω καταλαλούμενα καθ΄ υμών εκ στόματος παντός του λαού κυρίου 24 μη τέκνα μη ότι ουκ αγαθή η ακοή ην εγώ ακούω του ποιείν τον λαον μη λατρεύειν τω κυριω 25 εάν αμαρτάνων αμάρτη ανήρ εις άνδρα και προσεύξονται περί αυτού προς κύριον και εάν τω κυρίω αμάρτη ανήρ τις προσεύξεται υπέρ αυτού και ουκ ήκουον της φωνής του πατρός αυτών βουλόμενος γαρ εβούλετο κύριος διαφθείραι αυτούς 26 και το παιδάριον Σαμουήλ επορεύετο και εμεγαλύνετο και ην αγαθόν μετά κυρίου και μετά ανθρώπων 27 και ήλθεν ο άνθρωπος θεού προς Ηλί και είπε αυτώ τάδε λέγει κύριος αποκαλυφθείς απεκαλύφθην προς τον οίκον του πατρός σου όντων αυτών εν γη Αιγύπτω δούλων τω οίκω Φαραώ 28 και εξελεξάμην τον οίκον του πατρός σου εκ πάντων των φυλών Ισραήλ ιερατεύειν εμοί του αναβαίνειν επί θυσιαστήριόν μου και θυμιάν θυμίαμα και αίρειν εφούδ ενώπιον εμού και έδωκα τω οίκω του πατρός σου τα πάντα του πυρός των θυσιών των υιών Ισραήλ εις βρώσιν 29 ινατί επέβλεψας επί το θυμίαμά μου και επί την θυσίαν μου αναιδεί οφθαλμώ και εδόξασας τους υιούς σου υπέρ εμέ ενευλογείσθαι απαρχής πάσης θυσίας Ισραήλ έμπροσθέν μου 30 διά τούτο τάδε λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ είπα ο οίκός σου και ο οίκος του πατρός σου διελεύσονται ενώπιον εμού έως αιώνος και νυν φησί κύριος μηδαμώς εμοί ότι τους δοξάζοντάς με δοξάσω και οι εξουθενούντές με ατιμωθήσονται 31 ιδού έρχονται ημέραι και εξολοθρεύσω το σπέρμα σου και το σπέρμα του οίκου πατρός σου 32 και επιβλέψει κραταίωμα νεών επί πάσιν οις αγαθυνεί τον Ισραήλ και ουκ έσται πρεσβύτης εν τω οίκω σου πάσας τας ημέρας 33 και άνδρα ον ουκ εξολοθρεύσω σοι από του θυσιαστηρίου μου ποιήσω εκλείπειν τους οφθαλμούς αυτού και καταρρείν την ψυχήν αυτού και πας περισσεύων του οίκου σου πεσούνται εν ρομφαία ανδρών 34 και τούτο σοι το σημείον ο ήξει επί τους δύο υιούς σου τούτους Οφνί και Φινεές εν μία ημέρα αποθανούνται αμφότεροι 35 και αναστήσω εμαυτώ ιερέα πιστόν ος πάντα τα εν τη καρδία μου και τα εν τη ψυχή μου ποιήσει και οικοδομήσω αυτώ οίκον πιστόν και διελεύσεται ενώπιον χριστού μου πάσας τας ημέρας 36 και έσται πας ο υπολελειμμένος εν τω οίκω σου ήξει προσκυνήσαι αυτώ εν οβολώ αργυρίου και εν άρτω ενί λέγων παράρριψόν με επί μίαν των ιερατειών σου του φαγείν άρτον
Copyright information for ABPGRK