1 Samuel 9

CHAPTER 9

The LORD Sends Saul to Samuel

και ην ανήρ εκ των υιών Βενιαμίν και όνομα αυτώ Κις υιός Αβιήλ υιόυ Σαράρ υιόυ Βεχωράθ υιόυ Αφέκ υιόυ ανδρός Ιεμιναίου ανήρ δυνατός εν ισχύϊ και τούτω υιός και όνομα αυτώ Σαούλ ευμεγέθης ανήρ αγαθός και ουκ ην εν υιοίς Ισραήλ αγαθός υπέρ αυτόν υπερωμίαν και επάνω υψηλός υπέρ πάσαν την γην και απώλοντο αι όνοι Κις του πατρός Σαούλ και είπε Κις προς Σαούλ τον υιόν αυτού λάβε μετά σεαυτού εν των παιδαρίων και ανάστητε και πορεύθητε και ζητήσατε τας όνους και διήλθον δι΄ όρους Εφραϊμ και διήλθον διά της γης Σαλισά και ουχ εύρον και διήλθον διά της γης Σααλίμ και ουκ ην και διήλθον διά της γης Ιαμιναίου και ουχ εύρον αυτών δε ελθόντων εις την Σιφ και Σαούλ είπε τω παιδαρίω αυτού τω μετ΄ αυτού δεύρο και αποστρέψωμεν μη ανείς ο πατήρ μου περί τας όνους φροντίζη τα περί ημών και είπεν αυτώ το παιδάριον ιδού δη άνθρωπος θεού εν τη πόλει ταύτη και ο άνθρωπος ένδοξος παν ο αν λαλήση παραγινόμενον παρέσται και νυν πορευθώμεν εκεί όπως απαγγείλη ημίν την οδόν ημών εφ΄ ην πορευθώμεν επ΄ αυτήν και είπε Σαούλ τω παιδαρίω αυτού τω μετ΄ αυτού και ιδού πορευσόμεθα και τι εισοίσομεν τω ανθρώπω του θεού ότι οι άρτοι εκλελοίπασιν εκ των αγγείων ημών και πλείον ουκ έστι μεθ΄ ημών του εισενεγκείν τω ανθρώπω του θεού το υπάρχον ημίν και προσέθετο το παιδάριον αποκριθήναι τω Σαούλ και είπεν ιδού εύρηται εν τη χειρί μου τέταρτον σίκλου αργυρίου και δώσεις τω ανθρώπω του θεού και απαγγελεί ημίν την οδόν ημών και έμπροσθεν εν Ισραήλ τάδε έλεγον έκαστος ανήρ εν τω πορεύεσθαι επερωτάν τον θεόν δεύρο και πορευθώμεν προς τον βλέποντα ότι τον προφήτην εκάλει ο λαός έμπροσθεν Ο βλέπων 10 και είπε Σαούλ προς το παιδάριον αυτού αγαθόν το ρήμα σου δεύρο και πορευθώμεν και επορεύθησαν εις την πόλιν ου ην εκεί ο άνθρωπος ο του θεού 11 αυτών αναβαινόντων την ανάβασιν της πόλεως και αυτοί ευρίσκουσι κοράσια εξεληλυθότα υδρεύσασθαι ύδωρ και λέγουσιν αυταίς ει έστιν ενταύθα ο βλέπων 12 και απεκρίθη τα κοράσια αυτοίς και είπον έστιν ιδού προ προσώπου υμών ταχύνατε ότι νυν ήκει εις την πόλιν διά την ημέραν ότι θυσία σήμερον τω λαώ εν Βαμά 13 ως αν εισέλθητε εις την πόλιν ούτως ευρήσετε αυτόν εν τη πόλει πριν αναβήναι αυτόν εις Βαμά του φαγείν ότι ου μη φάγη ο λαός έως του εισελθείν αυτόν ότι ούτος ευλογεί την θυσίαν και μετά ταύτα εσθίουσιν οι ξένοι και νυν ανάβητε ότι διά την ημέραν ευρήσετε αυτόν 14 και αναβαίνουσιν εις την πόλιν αυτών δε εισπορευομένων εις μέσον της πόλεως και ιδού Σαμουήλ εξήλθεν εις την απάντησιν αυτών του αναβήναι εις Βαμά 15 και κύριος απεκάλυψε το ωτίον Σαμουήλ ημέρα μία έμπροσθεν του ελθείν προς αυτόν Σαούλ λέγων 16 ως ο καιρός ούτος αύριον αποστελώ προς σε άνδρα εκ γης Βενιαμίν και χρίσεις αυτόν εις άρχοντα επί τον λαόν μου Ισραήλ και σώσει τον λαόν μου εκ χειρός αλλοφύλων ότι επέβλεψα επί την ταπείνωσιν του λαού μου ότι ήλθε η βοή αυτών προς με 17 και Σαμουήλ είδε τον Σαούλ και κύριος απεκρίθη αυτώ ιδού ο άνθρωπος ον είπα σοι ούτος κατάρξει επί τον λαόν μου 18 και προσήλθεν Σαούλ προς Σαμουήλ εις μέσον της πόλεως και είπεν απάγγειλον δη μοι ποίος ο οίκος του βλέποντος 19 και απεκρίθη Σαμουήλ τω Σαούλ και είπεν εγώ ειμι ανάβηθι έμπροσθέν μου εις Βαμά και φάγε μετ΄ εμού σήμερον και εξαποστελώ σε πρωϊ και πάντα τα εν τη καρδία σου απαγγελώ σοι 20 και περί των όνων των απολωλυιών σοι σήμερον τριταίων μη θης την καρδίαν σου εν αυταίς ότι εύρηνται και τίνι τα ωραία του Ισραήλ ουχί σοι και παντί τω οίκω του πατρός σου 21 και απεκρίθη Σαούλ και είπεν ουχί ανδρός υιός Ιεμιναίου εγώ ειμι του μικροτέρου σκήπτρου εκ των φυλών Ισραήλ και η πατριά μου ελαχίστης παρά πάσας τας πατριάς του Βενιαμίν και ινατί ελάλησας προς με κατά το ρήμα τούτο 22 και έλαβε Σαμουήλ τον Σαούλ και το παιδάριον αυτού και εισήγαγεν αυτούς εις το κατάλυμα και έθετο αυτοίς τόπον εν πρώτοις των κεκλημένων ωσεί τριάκοντα ανδρών 23 και είπε Σαμουήλ τω μαγείρω δος μοι την μερίδα ην έδωκά σοι ην είπά σοι θείναι αυτήν παρά σοι 24 και ήρεν ο μάγειρος την κωλέαν και το επ΄ αυτής και παρέθηκεν αυτήν ενώπιον Σαούλ και είπε Σαμουήλ τω Σαούλ ιδού το υπόλειμμα παράθες αυτό ενώπιόν σου και φάγε ότι εις μαρτύριον τέθειταί σοι παρά του λαού απόκνιζε και έφαγε Σαούλ μετά Σαμουήλ εν τη ημέρα εκείνη 25 και κατέβη εκ της Βαμά εις την πόλιν και διέστρωσαν τω Σαούλ επί τω δώματι και εκοιμήθη 26 και εγένετο ως ανέβαινεν ο όρθρος και εκάλεσε Σαμουήλ τω Σαούλ επί τω δώματι λέγων ανάστα και εξαποστελώ σε και ανέστη Σαούλ και εξήλθεν αυτός και Σαμουήλ έως έξω 27 αυτών καταβαινόντων εις άκρον της πόλεως και Σαμουήλ είπε τω Σαούλ είπον τω παιδαρίω και διελθέτω έμπροσθεν ημών και συ στήθι ώδε σήμερον και άκουσον ρήμα θεού
Copyright information for ABPGRK