1 Samuel 9

CHAPTER 9

The LORD Sends Saul to Samuel

1και ην ανήρ εκ των υιών Βενιαμίν και όνομα αυτώ Κις υιός Αβιήλ υιόυ Σαράρ υιόυ Βεχωράθ υιόυ Αφέκ υιόυ ανδρός Ιεμιναίου ανήρ δυνατός εν ισχύϊ 2και τούτω υιός και όνομα αυτώ Σαούλ ευμεγέθης ανήρ αγαθός και ουκ ην εν υιοίς Ισραήλ αγαθός υπέρ αυτόν υπερωμίαν και επάνω υψηλός υπέρ πάσαν την γην 3και απώλοντο αι όνοι Κις του πατρός Σαούλ και είπε Κις προς Σαούλ τον υιόν αυτού λάβε μετά σεαυτού εν των παιδαρίων και ανάστητε και πορεύθητε και ζητήσατε τας όνους 4και διήλθον δι΄ όρους Εφραϊμ και διήλθον διά της γης Σαλισά και ουχ εύρον και διήλθον διά της γης Σααλίμ και ουκ ην και διήλθον διά της γης Ιαμιναίου και ουχ εύρον 5αυτών δε ελθόντων εις την Σιφ και Σαούλ είπε τω παιδαρίω αυτού τω μετ΄ αυτού δεύρο και αποστρέψωμεν μη ανείς ο πατήρ μου περί τας όνους φροντίζη τα περί ημών 6και είπεν αυτώ το παιδάριον ιδού δη άνθρωπος θεού εν τη πόλει ταύτη και ο άνθρωπος ένδοξος παν ο αν λαλήση παραγινόμενον παρέσται και νυν πορευθώμεν εκεί όπως απαγγείλη ημίν την οδόν ημών εφ΄ ην πορευθώμεν επ΄ αυτήν 7και είπε Σαούλ τω παιδαρίω αυτού τω μετ΄ αυτού και ιδού πορευσόμεθα και τι εισοίσομεν τω ανθρώπω του θεού ότι οι άρτοι εκλελοίπασιν εκ των αγγείων ημών και πλείον ουκ έστι μεθ΄ ημών του εισενεγκείν τω ανθρώπω του θεού το υπάρχον ημίν 8και προσέθετο το παιδάριον αποκριθήναι τω Σαούλ και είπεν ιδού εύρηται εν τη χειρί μου τέταρτον σίκλου αργυρίου και δώσεις τω ανθρώπω του θεού και απαγγελεί ημίν την οδόν ημών 9και έμπροσθεν εν Ισραήλ τάδε έλεγον έκαστος ανήρ εν τω πορεύεσθαι επερωτάν τον θεόν δεύρο και πορευθώμεν προς τον βλέποντα ότι τον προφήτην εκάλει ο λαός έμπροσθεν Ο βλέπων 10και είπε Σαούλ προς το παιδάριον αυτού αγαθόν το ρήμα σου δεύρο και πορευθώμεν και επορεύθησαν εις την πόλιν ου ην εκεί ο άνθρωπος ο του θεού 11αυτών αναβαινόντων την ανάβασιν της πόλεως και αυτοί ευρίσκουσι κοράσια εξεληλυθότα υδρεύσασθαι ύδωρ και λέγουσιν αυταίς ει έστιν ενταύθα ο βλέπων 12και απεκρίθη τα κοράσια αυτοίς και είπον έστιν ιδού προ προσώπου υμών ταχύνατε ότι νυν ήκει εις την πόλιν διά την ημέραν ότι θυσία σήμερον τω λαώ εν Βαμά 13ως αν εισέλθητε εις την πόλιν ούτως ευρήσετε αυτόν εν τη πόλει πριν αναβήναι αυτόν εις Βαμά του φαγείν ότι ου μη φάγη ο λαός έως του εισελθείν αυτόν ότι ούτος ευλογεί την θυσίαν και μετά ταύτα εσθίουσιν οι ξένοι και νυν ανάβητε ότι διά την ημέραν ευρήσετε αυτόν 14και αναβαίνουσιν εις την πόλιν αυτών δε εισπορευομένων εις μέσον της πόλεως και ιδού Σαμουήλ εξήλθεν εις την απάντησιν αυτών του αναβήναι εις Βαμά 15και κύριος απεκάλυψε το ωτίον Σαμουήλ ημέρα μία έμπροσθεν του ελθείν προς αυτόν Σαούλ λέγων 16ως ο καιρός ούτος αύριον αποστελώ προς σε άνδρα εκ γης Βενιαμίν και χρίσεις αυτόν εις άρχοντα επί τον λαόν μου Ισραήλ και σώσει τον λαόν μου εκ χειρός αλλοφύλων ότι επέβλεψα επί την ταπείνωσιν του λαού μου ότι ήλθε η βοή αυτών προς με 17και Σαμουήλ είδε τον Σαούλ και κύριος απεκρίθη αυτώ ιδού ο άνθρωπος ον είπα σοι ούτος κατάρξει επί τον λαόν μου 18και προσήλθεν Σαούλ προς Σαμουήλ εις μέσον της πόλεως και είπεν απάγγειλον δη μοι ποίος ο οίκος του βλέποντος 19και απεκρίθη Σαμουήλ τω Σαούλ και είπεν εγώ ειμι ανάβηθι έμπροσθέν μου εις Βαμά και φάγε μετ΄ εμού σήμερον και εξαποστελώ σε πρωϊ και πάντα τα εν τη καρδία σου απαγγελώ σοι 20και περί των όνων των απολωλυιών σοι σήμερον τριταίων μη θης την καρδίαν σου εν αυταίς ότι εύρηνται και τίνι τα ωραία του Ισραήλ ουχί σοι και παντί τω οίκω του πατρός σου 21και απεκρίθη Σαούλ και είπεν ουχί ανδρός υιός Ιεμιναίου εγώ ειμι του μικροτέρου σκήπτρου εκ των φυλών Ισραήλ και η πατριά μου ελαχίστης παρά πάσας τας πατριάς του Βενιαμίν και ινατί ελάλησας προς με κατά το ρήμα τούτο 22και έλαβε Σαμουήλ τον Σαούλ και το παιδάριον αυτού και εισήγαγεν αυτούς εις το κατάλυμα και έθετο αυτοίς τόπον εν πρώτοις των κεκλημένων ωσεί τριάκοντα ανδρών 23και είπε Σαμουήλ τω μαγείρω δος μοι την μερίδα ην έδωκά σοι ην είπά σοι θείναι αυτήν παρά σοι 24και ήρεν ο μάγειρος την κωλέαν και το επ΄ αυτής και παρέθηκεν αυτήν ενώπιον Σαούλ και είπε Σαμουήλ τω Σαούλ ιδού το υπόλειμμα παράθες αυτό ενώπιόν σου και φάγε ότι εις μαρτύριον τέθειταί σοι παρά του λαού απόκνιζε και έφαγε Σαούλ μετά Σαμουήλ εν τη ημέρα εκείνη 25και κατέβη εκ της Βαμά εις την πόλιν και διέστρωσαν τω Σαούλ επί τω δώματι και εκοιμήθη 26και εγένετο ως ανέβαινεν ο όρθρος και εκάλεσε Σαμουήλ τω Σαούλ επί τω δώματι λέγων ανάστα και εξαποστελώ σε και ανέστη Σαούλ και εξήλθεν αυτός και Σαμουήλ έως έξω 27αυτών καταβαινόντων εις άκρον της πόλεως και Σαμουήλ είπε τω Σαούλ είπον τω παιδαρίω και διελθέτω έμπροσθεν ημών και συ στήθι ώδε σήμερον και άκουσον ρήμα θεού
Copyright information for ABPGRK