1 Samuel 17

CHAPTER 17

Goliath Defies Israel

1και συνάγουσιν οι αλλόφυλοι τας παρεμβολάς αυτών εις πόλεμον και συνάγονται εις Σοχώ της Ιουδαίας και παρεμβάλλουσιν αναμέσον Σοχώ και αναμέσον Αζηκά εν Αφεσδομίν 2και Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνάγονται και παρεμβάλλουσιν εν τη κοιλάδι της τερεβίνθου ούτοι και ούτοι και παρατάσσονται εις πόλεμον εξεναντίας των αλλοφύλων 3και αλλόφυλοι ίστανται επί του όρους ενταύθα και Ισραήλ ίσταται επί του όρους ενταύθα και ο αυλών αναμέσον αυτών 4και εξήλθεν ανήρ δυνατός εκ της παρατάξεως των αλλοφύλων Γολιάθ ην όνομα αυτώ εκ Γεθ ύψος αυτού τεσσάρων πηχέων και σπιθαμής 5και περικεφαλαία χαλκή επί της κεφαλής αυτού και θώρακα αλυσιδωτόν αυτός ενδεδυκώς και ο σταθμός του θώρακος αυτού πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκού και σιδήρου 6και αι κνημίδες αυτού χαλκαί επί των σκελών αυτού και ασπίς χαλκή αναμέσον των ώμων αυτού 7και ο κοντός του δόρατος αυτού ωσεί μεσάντιον υφαινόντων και η λόγχη αυτού εξακοσίων σίκλων σιδήρου και ο αίρων τα όπλα αυτού προεπορεύετο αυτού 8και έστη και ανεβόησεν εις την παράταξιν Ισραήλ και είπεν αυτοίς ινατί εκπορεύεσθε παρατάξασθαι εις πόλεμον εξεναντίας ημών ουκ εγώ ειμι αλλοφύλος και υμείς Εβραίοι του Σαούλ εκλέξασθε εαυτοίς άνδρα και καταβήτω προς με 9και εάν δυνηθή πολεμήσαι μετ΄ εμού και πατάξη με και εσόμεθα υμίν εις δούλους εάν δε εγώ καταδυναστεύσω αυτού και πατάξω αυτόν έσεσθε ημίν εις δούλους και δουλεύσετε ημίν 10και είπεν ο αλλόφυλος ιδού εγώ ωνείδισα την παράταξιν Ισραήλ σήμερον εν τη ημέρα ταύτη δότε μοι άνδρα και μονομαχήσομεν αμφότεροι 11και ήκουσε Σαούλ και πας Ισραήλ τα ρήματα του αλλοφύλου ταύτα και εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα

David Goes to the Battle Array

12και Δαυίδ υιός ανδρός Εφραθαίου ούτος εκ Βηθλεέμ Ιούδα και όνομα αυτώ Ιεσσαί και αυτώ οκτώ υιοί και ο ανήρ πρεσβύτερος εν ημέραις Σαούλ εληλυθώς εν έτεσιν 13και επορεύθησαν οι τρεις υιοί Ιεσσαί οι μείζονες οπίσω Σαούλ εις τον πόλεμον και όνομα των υιών αυτού των πορευθέντων εις τον πόλεμον Ελιάβ ο πρωτότοκος αυτού και ο δεύτερος Αμιναδάβ και ο τρίτος Σαμά 14και Δαυίδ αυτός ο νεώτερος και οι τρεις οι μείζονες επορεύθησαν οπίσω Σαούλ 15και Δαυίδ απήλθε και ανέστρεψεν από Σαούλ ποιμαίνειν τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βηλεέμ 16και προσήγεν ο αλλόφυλος ορθρίζων και οψίζων και εστηλώθη εναντίον Ισραήλ τεσσαράκοντα ημέρας 17και είπεν Ιεσσαί Δαυίδ τω υιώ αυτού λάβε δη τοις αδελφοίς σου το οίφι του αλφίτου τούτου και τους δέκα άρτους τούτους και δράμε εις την παρεμβολήν προς τους αδελφούς σου 18και τας δέκα τρυφαλίδας του γάλακτος ταύτας εισοίσεις τω χιλιάρχω και τους αδελφούς σου επισκέψη εις ειρήνην και όσα αν χρήζωσιν γνώση 19και Σαούλ και αυτοί και πας ανήρ Ισραήλ εν τη κοιλάδι της δρυός πολεμούντες μετά των αλλοφύλων 20και ώρθρισε Δαυίδ τοπρωϊ και αφήκε τα πρόβατα επί φυλακή και έλαβε και απήλθε καθώς ενετείλατο αυτώ Ιεσσαί και ήλθεν εις την στρογγύλωσιν και την δύναμιν την εκπορευομένην εις την παράταξιν 21και ηλάλαξαν επί τω πολέμω και παρετάξαντο Ισραήλ και αλλόφυλοι παρέταξαν εκ της εναντίας παρατάξεως 22και αφήκεν Δαυίδ τα σκεύη αυτού αφ΄ εαυτού επί χείρα του σκευοφύλακος και έδραμεν εις την παράταξιν και ήλθε και ηρώτησε τους αδελφούς αυτού τα εις ειρήνην 23και αυτού λαλούντος μετ΄ αυτών και ιδού ανήρ ο μεσαίος ανέβαινεν όνομα αυτώ Γολιάθ ο Φιλισταίος εκ Γεθ εκ της παρατάξεως των αλλοφύλων και ελάλησε κατά τα ρήματα ταύτα και ήκουσε Δαυίδ 24και πας ανήρ Ισραήλ εν τω ιδείν αυτούς τον άνδρα εφοβήθησαν σφόδρα και έφυγον εκ προσώπου αυτού 25και είπεν ανήρ εξ Ισραήλ ει εωράκατε τον άνδρα τον αναβαίνοντα τούτον ότι ονειδίσαι τον Ισραήλ ανέβη και έσται ανήρ ος αν πατάξη αυτόν πλουτιεί αυτόν ο βασιλεύς πλούτω μεγάλω και την θυγατέρα αυτού δώσει αυτώ και τον οίκον του πατρός αυτού ποιήσει ελεύθερον εν Ισραήλ 26και είπε Δαυίδ προς τους άνδρας τους συνεστηκότας αυτώ λέγων τι ποιηθήσεται τω ανδρί ος αν πατάξη το αλλοφύλον εκείνον και αφέλη όνειδος από Ισραήλ ότι τις εστίν ο αλλόφυλος ο απερίτμητος ούτος ος ωνείδισε παράταξιν θεού ζώντος 27και είπεν αυτώ ο λαός κατά το ρήμα τούτο λέγων ούτως ποιηθήσεται τω ανδρί ος αν πατάξη αυτόν 28και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτού ο μείζων εν τω λαλείν αυτόν προς τους άνδρας και ωργίσθη θυμώ Ελιάβ εν τω Δαυίδ και είπεν ινατί τούτο κατέβης και επί τίνα αφήκας τα μικρά πρόβατα εκείνα εν τη ερήμω εγώ οίδα την υπερηφανίαν σου και την κακίαν της καρδίας σου ότι ένεκεν του ιδείν τον πόλεμον κατέβης 29και είπε Δαυίδ τι εποίησα νυν ουχί ρήμα εστίν 30και απέστρεψεν απ΄ αυτού εις μέρος έτερον και είπεν ούτως και απεκρίθησαν αυτώ κατά το ρήμα το πρότερον 31και ηκούσθησαν οι λόγοι Δαυίδ ους ελάλησε και ανηγγέλησαν ενώπιον Σαούλ 32και είπε Δαυίδ προς Σαούλ μη συμπεσέτω η καρδία του κυρίου μου επ΄ αυτόν ο δούλός σου πορεύσεται και πολεμήσει μετά του αλλοφύλου τούτου 33και είπε Σαούλ προς Δαυίδ ου μη δυνήση πορευθήναι προς τον αλλόφυλον τούτον πολεμήσαι προς αυτόν ότι συ παιδάριον ει αυτός δε ανήρ εστι πολεμιστής εκ νεότητος αυτού 34και είπε Δαυίδ προς Σαούλ ποιμαίνων ην ο δούλός σου τω πατρί αυτού εν τω ποιμνίω και όταν ήρχετο ο λέων και η άρκτος και ελάμβανε πρόβατον εκ της αγέλης 35και εξεπορευόμην οπίσω αυτού και επάταξα αυτόν και εξέσπασα εκ του στόματος αυτού και ει επανίστατο επ΄ εμέ και εκράτησα του φάρυγγος αυτού και επάταξα και εθανάτωσα αυτόν 36και τον λέοντα και την άρκτον έτυπτεν ο δούλος σου και έσται ο αλλόφυλος ούτος ο απερίτμητος ως εν τούτων ος ωνείδισε παράταξιν θεού ζώντος 37και είπε Δαυίδ κύριος ος εξείλατό με εκ χειρός του λέοντος και εκ χειρός της άρκτου αυτός εξελείταί με εκ χειρός του αλλοφύλου του απεριτμήτου τούτου και είπε Σαούλ προς Δαυίδ πορεύου και έσται ο κύριος μετά σου

David Kills Goliath

38και ενέδυσε Σαούλ τον Δαυίδ τον μανδύαν αυτού και περικεφαλαίαν χαλκήν επέθηκεν επί την κεφαλήν αυτού και ενέδυσεν αυτόν θώρακα 39και εζώσατο Δαυίδ την μάχαιραν αυτού επάνω αυτού και εκοπίασε περιπατήσας Δαυίδ εν τω βαδίζειν εν αυτοίς ότι άπειρος ην και είπε Δαυίδ προς Σαούλ ου μη δυνώμαι πορευθήναι εν τούτοις ότι ου πεπείραμαι και περιείλετο αυτά απ΄ αυτού 40και έλαβε την ραβδόν αυτού εν τη χειρί αυτού και εξελέξατο εαυτώ πέντε λίθους λείους εκ του χειμάρρου και έθετο αυτούς εν τω καδίω τω ποιμένικω τω όντι αυτώ εις συλλογήν και η σφενδόνη αυτού εν τη χειρί αυτού και προσήλθε προς τον άνδρα τον αλλόφυλον 41και επορεύθη ο αλλόφυλος πορευόμενος και εγγίζων προς Δαυίδ και ο ανήρ ο αίρων τον θυρεόν έμπροσθεν αυτού και επέβλεψεν ο αλλόφυλος 42και είδε Γολιάθ τον Δαυίδ και εξουδένωσεν αυτόν ότι αυτός ην παιδάριον και αυτός πυρράκης μετά κάλλους οφθαλμών 43και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ ωσεί κύων εγώ ειμι ότι εξήλθες εν ράβδω και λίθοις και κατηράσατο ο αλλόφυλος τον Δαυίδ εν τοις θεοίς αυτού 44και είπεν ο αλλόφυλος προς Δαυίδ δεύρο προς με και δώσω τας σάρκας σου τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης 45και είπε Δαυίδ προς τον αλλόφυλον συ έρχη προς με εν ρομφαία και εν δόρατι και εν ασπίδι εγώ δε πορεύομαι προς σε εν ονόματι κυρίου θεού Σαβαώθ θεού παρατάξεως Ισραήλ ην ωνείδισας σήμερον 46και αποκλείσει σε κύριος σήμερον εις την χείρα μου και αποκτενώ σε και αφελώ την κεφαλήν σου από σου και δώσω τα κωλά σου και τα κώλα παρεμβολής των αλλοφύλων εν ταύτη τη ημέρα τοις πετεινοίς του ουρανού και τοις θηρίοις της γης και γνώσεται πάσα η γη ότι εστί θεός εν Ισραήλ 47και γνώσεται πάσα η εκκλησία αύτη ότι ουκ εν ρομφαία και δόρατι σώζει κύριος ότι του κυρίου ο πόλεμος και παραδώσει κύριος υμάς εις χείρας ημών 48και ανέστη ο αλλόφυλος και επορεύθη και έγγισεν εις συνάντησιν τω Δαυίδ και Δαυίδ ετάχυνε και εξήλθε και αυτός εις την παράταξιν εις συνάντησιν του αλλοφύλου 49και εξέτεινε Δαυίδ την χείρα αυτού εις το κάδιον και έλαβεν εκείθεν λίθον ένα και εσφενδόνισε και επάταξε τον αλλόφυλον εις το μέτωπον αυτού και διέδυ ο λίθος επί το μέτωπον αυτού και έπεσεν επί πρόσωπον αυτού επί την γην 50και εκραταιώθη Δαυίδ υπέρ τον αλλόφυλον τη σφένδονη και τω λίθω εν τη ημέρα εκείνη και επάταξεν τον αλλόφυλον και εθανάτωσεν αυτόν και ρομφαία ου ην εν τη χειρί Δαυίδ 51και έδραμε Δαυίδ και επέστη επ΄ αυτόν και έλαβε την ρομφαίαν αυτού και εξέσπασεν αυτήν εκ του κουλεού αυτήν και εθανάτωσεν αυτόν και αφείλε την κεφαλήν αυτού και είδον οι αλλόφυλοι ότι τέθνηκεν ο δυνατός αυτών και έφυγον 52και ανέστησαν άνδρες Ισραήλ και Ιούδα και ηλάλαξαν και κατεδίωξαν οπίσω των αλλοφύλων έως της εισόδου Γεθ και έως της πύλης Ακκαρών και έπεσον τραυματίαι των αλλοφύλων εν τη οδώ των πυλών και έως Γεθ και έως Ακκαρών 53και ανέστρεψαν άνδρες Ισραήλ εκκλίνοντες οπίσω των αλλοφύλων και προενόμευσαν τας παρεμβολάς αυτών 54και έλαβε Δαυίδ την κεφαλήν του αλλοφύλου και ανήνεγκεν αυτήν εις Ιερουσαλήμ και τα σκεύη αυτού έθετο εν τω σκηνώματι αυτού 55και ως είδε Σαούλ τον Δαυίδ εκπορευόμενον εις απάντησιν του αλλοφύλου είπε προς Αβενήρ τον άρχοντα της δυνάμεως υιός τίνος ο νεανίσκος ούτος Αβενήρ και απεκρίθη Αβενήρ και είπε ζη η ψυχή σου κύριέ μου βασιλεύ ουκ οίδα 56και είπεν βασιλεύς επερώτησον συ υιός τίνος ο νεανίας ούτος 57και ως επέστρεψε Δαυίδ πατάξας τον αλλόφυλον παρέλαβεν αυτόν Αβενήρ και εισήγαγεν αυτόν ενώπιον Σαούλ και η κεφαλή του αλλοφύλου εν τη χειρί αυτού 58και είπεν προς αυτόν Σαούλ υιός τίνος ει νεανία και είπε Δαυίδ υιός του δούλου σου Ιεσσαί του Βηλεεμίτου
Copyright information for ABPGRK