2 Chronicles 25

CHAPTER 25

Amaziah Reigns in Judah

1υιός ων είκοσι και πέντε ετών Αμασίας εν τω βασιλεύσειν αυτόν και είκοσι και εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Ιωδαείν εξ Ιερουσαλήμ 2και εποίησε το ευθές ενώπιον κυρίου αλλα ουκ εν καρδία πλήρει 3και εγένετο ως κατέστη η βασιλεία εν χειρί αυτού και εθανάτωσε τους παίδας αυτού τους φονεύσαντας τον βασιλέα τον πατέρα αυτού 4και τους υιούς αυτών ουκ απέκτεινε κατά την διαθήκην του νόμου κυρίου καθώς γέγραπται εν νόμω Μωυσή ως ενετείλατο κύριος λέγων ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και οι υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων αλλ΄ η έκαστος τη εαυτού αμαρτία αποθανούνται 5και συνήγαγεν Αμασίας τον οίκον Ιούδα και ανέστησεν αυτούς κατ΄ οίκους πατριών αυτών εις χιλιάρχους και εκατοντάρχους εν παντί Ιούδα και Βενιαμίν και επεσκέψατο αυτούς από εικοσαέτους και επάνω και εύρεν αυτούς τριακοσίας χιλιάδας δυνατών εξερχομένων εις πόλεμον δυνατούς κρατούντων δόρυ και θυρεόν 6και εμισθώσατο από Ισραήλ εκατόν χιλιάδας δυνατούς ισχύϊ εκατόν ταλάντων αργυρίου 7και άνθρωπος του θεού ήλθε προς αυτόν λέγων βασιλεύ μη πορευέσθω μετά σου δύναμις Ισραήλ ότι ουκ έστι κύριος μετά Ισραήλ πάντων των υιών Εφραϊμ 8ότι εάν υπολάβης του κατισχύσαι εν τούτοις εν τω πολέμω τροπώσεται κύριος εναντίον των εχθρων ότι έστιν ισχύς τω κυρίω του βοηθήσαι και τροπώσασθαι 9και είπεν Αμασίας τω ανθρώπω του θεού και τι ποιήσω τοις εκατόν ταλάντοις οις έδωκα τη δυνάμει Ισραήλ και είπεν ο άνθρωπος του θεού έστι τω κυρίω δούναί σοι πλείστα τούτων 10και διεχώρισεν Αμασίας την δύναμιν την ελθούσαν προς αυτόν από Εφραϊμ απελθείν εις τον τόπον αυτών και εθυμώθησαν τη οργή αυτών σφόδρα επί Ιούδαν και επέστρεψαν εις τον τόπον αυτών εν οργή θυμού

Amaziah Strikes Seir

11και Αμασίας κατίσχυσε και παρέλαβε τον λαόν αυτού και επορεύθη εις την κοιλάδα των αλών και επάταξεν εκεί τους υιούς Σηείρ δέκα χιλιάδας 12και δέκα χιλιάδας εζώγρησαν οι υιοί Ιούδα και έφερον αυτούς επί το άκρον του κρημνού και κατεκρήμνιζον αυτούς από του άκρου του κρημνού και πάντες διερρήγνυντο 13και οι υιοί της δυνάμεως ους απέστρεψεν Αμασίας του μη πορευθήναι μετ΄ αυτού εις πόλεμον επέθεντο επί τας πόλεις Ιούδα από Σαμαρείας και έως Βαιθωρών και επάταξαν εν αυτοίς τρεις χιλιάδας και εσκύλευσαν σκύλα πολλά 14και εγένετο μετά το ελθείν Αμασίαν παταξάντα την Ιδουμαίαν και ήνεγκε προς αυτούς τους θεούς υιών Σηείρ και έστησεν αυτούς εαυτώ εις θεούς και εναντίον αυτών προσεκύνει και αυτοίς έθυε 15και εγένετο οργή κυρίου επί Αμασίαν και απέστειλεν αυτώ προφήτην και είπεν αυτώ τι εζήτησας τους θεούς του λαού οι ουκ εξείλαντο τον λαόν εαυτών εκ χειρός σου 16και εγένετο εν τω λαλήσαι αυτώ προς αυτόν και είπεν αυτώ μη σύμβουλον του βασιλέως δέδωκά σε πρόσεχε αυτώ ίνα μη πατάξωσί σε και εσιώπησεν ο προφήτης και είπεν έγνων ότι εβουλεύσαντο κύριος του διαφθείραί σε ότι εποίησας τούτο και ουκ επήκουσας της συμβουλίας μου 17και εβουλεύσατο Αμασίας βασιλεύς Ιούδα και απέστειλε προς Ιωάς υιόν Ιωάχαζ υιόν Ιηού βασιλέα Ισραήλ λέγων δεύρο και οφθώμεν προσώποις 18και απέστειλεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ προς Αμασίαν βασιλέα Ιούδα λέγων ο αχούχ ο εν τω Λιβάνω απέστειλε προς την κέδρον την εν τω Λιβάνω λέγων δος την θυγατέρα σου τω υιώ μου εις γυναίκα και ιδού ελεύσεται τα θηρία του αγρού τα εν τω Λιβάνω και ήλθον τα θηρία και κατεπάτησαν τον αχούχ 19είπας ιδού επάταξα την Ιδουμαίαν και επαίρει σε η καρδία σου η βαρεία νυν κάθισον εν οίκω σου και ινατί συμβάλλεις εν κακία και πέση συ και Ιούδας μετά σου 20και ουκ ήκουσεν Αμασίας ότι παρά κυρίου εγένετο του παραδούναι αυτόν εις χείρας Ιωάς ότι εξεζήτησε τους θεούς των Ιδουμαίων 21και ανέβη Ιωάς ο βασιλεύς Ισραήλ και ώφθησαν αλλήλοις αυτός και Αμασίας βασιλεύς Ιούδα εν Βεθσαμής η εστι του Ιούδα 22και ετροπώθη Ιούδας κατά πρόσωπον Ισραήλ και έφυγεν έκαστος εις το σκήνωμα αυτού

War between Israel and Judah

23και τον Αμασίαν βασιλέα Ιούδα κατέλαβεν Ιωάς βασιλεύς Ισραήλ εν Βαιθσαμής και εισήγαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και κατέσπασεν από του τείχους Ιερουσαλήμ από πύλης Εφραϊμ έως πύλης γωνίας τετρακοσίους πήχεις 24και παν το χρυσίον και το αργύριον και πάντα τα σκεύη τα ευρεθέντα εν οίκω κυρίου και τα παρά τω Ωβήδ Εδώμ και τους θησαυρούς οίκου του βασιλέως και τους υιούς των συμμίξεων έλαβεν και επέστρεψεν εις Σαμάρειαν 25και έζησεν Αμασίας ο του Ιωάς βασιλεύς Ιούδα μετά το αποθανείν Ιωάς τον του Ιωάχαζ βασιλέα Ισραήλ έτη δεκαπέντε 26και οι λοιποί λόγοι Αμασίου οι πρώτοι και οι έσχατοι ουκ ιδού γεγραμμένοι επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ 27και εν τω καιρώ ω απέστη Αμασίας από του κυρίου και επέθεντο αυτώ επίθεσιν εν Ιερουσαλήμ και έφυγεν εις Λαχίς και απέστειλαν κατόπισθεν αυτού εις Λαχίς και εθανάτωσαν αυτόν εκεί 28και ανέλαβον αυτόν επί των ίππων και έθαψαν αυτόν μετά των πατέρων αυτού εν πόλει Δαυίδ
Copyright information for ABPGRK