2 Chronicles 32

CHAPTER 32

Sennacherib Wars against Judah

1και μετά τους λόγους τούτους και την αλήθειαν ταύτην ήλθε Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων και ήλθεν επί Ιούδαν και παρενέβαλεν επί τας πόλεις τας τειχήρεις και είπε προκαταλαβέσθαι αυτάς 2και είδεν Εζεκίας ότι ήκει Σενναχηρίβ και το πρόσωπον αυτού του πολεμήσαι επί Ιερουσαλήμ 3και εβουλεύσατο μετά των πρεσβυτέρων αυτού και των δυνατών εμφράξαι τα ύδατα των πηγών α ην έξω της πόλεως και συνεπίσχυσαν αυτώ 4και συνήγαγε λαόν πολύν και ενέφραξε τα ύδατα των πηγών και τον χειμάρρουν τον διορίζοντα διά της πόλεως λέγων μη έλθη βασιλεύς Ασσυρίων και εύρη ύδωρ πολύ και κατισχύση 5και κατίσχυσεν Εζεκίας και ωκοδόμησε παν το τείχος το κατεσκαμμένον και πύργους και έξω προτείχισμα άλλο και κατίσχυσε το ανάλημμα της πόλεως Δαυίδ και κατεσκεύασεν όπλα πολλά 6και έθετο άρχοντας πολέμου επί τον λαόν και συνήχθησαν προς αυτόν επί την πλατείαν της πύλης της πόλεως και ελάλησεν επί την καρδίαν αυτών λέγων 7ισχύσατε και ανδρίζεσθε μη φοβηθήτε μηδέ πτοηθήτε από προσώπου βασιλέως Ασσούρ και από προσώπου παντός τους έθνους του μετ΄ αυτού ότι μεθ΄ ημών πλειούς υπέρ τους μετ΄ αυτού 8μετ΄ αυτού βραχίονες σαρκικοί μεθ΄ ημών δε κύριος ο θεός ημών του σώζειν και του πολεμείν τον πόλεμον ημών και κατεθάρσησεν ο λαός επί τοις λόγοις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα 9και μετά ταύτα απέστειλε Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων τους παίδας αυτού επί Ιερουσαλήμ και αυτός επί Λάχεις και πάσα η στρατιά αυτού μετ΄ αυτού και απέστειλε προς Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα και προς πάντα Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγων 10ούτως λέγει Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων επί τίνι υμείς πεποίθατε και καθήσεσθε εν τη περιοχή εν Ιερουσαλήμ 11ουχί Εζεκίας απατά υμάς του παραδούναι υμάς εις θάνατον και εις λιμόν και εις δίψαν λέγων κύριος ο θεός ημών σώσει ημάς εκ χειρός βασιλέως Ασσούρ 12ουχ ούτος εστίν Εζεκίας ος περιείλε τα θυσιαστήρια αυτού και τα υψηλά αυτού και είπε τω Ιούδα και τοις κατοικούσιν εν Ιερουσαλήμ λέγων ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε και επ΄ αυτώ θυμιάσατε 13ου γνώσεσθε τι εποίησα εγώ και οι πατέρες μου πάσι τοις λαοίς των χωρών μη δυνάμενοι εδυνήθησαν οι θεοί των εθνών πάσης της γης σώσαι τον λαόν αυτών εκ χειρός μου 14τις εν πάσι τοις θεοίς των εθνών τούτων ους εξωλόθρευσαν οι πατέρες μου ος εδυνήθη σώσαι τον λαόν αυτού εκ χειρός μου ότι δυνήσεται ο θεός υμών σώσαι υμάς εκ χειρός μου 15και νυν μη απατάτω υμάς Εζεκίας και μη πεποιθέναι υμάς ποιείτω κατά ταύτα και μη πιστεύετε αυτώ ότι ου μη εδυνήθη θεός παντός έθνους και βασιλείας του σώσαι τον λαόν αυτού εκ χειρός μου και εκ χειρός των πατέρων μου ότι ο θεός υμών ου μη σώσει υμάς εκ χειρός μου 16και έτι ελάλησαν οι παίδες αυτού επί τον κύριον τον θεόν και επί Εζεκίαν παίδα αυτού 17και βιβλίον έγραψεν του ονειδίζειν κύριον τον θεόν Ισραήλ και είπε περί αυτού λέγων καθώς οι θεοί των εθνών της γης ουκ εξείλαντο τους λαούς αυτών εκ χειρός μου ούτως ου μη εξέληται ο θεός Εζεκίου τον λαόν αυτού εκ χειρός μου 18και εβόησαν εν φωνή μεγάλη Ιουδαϊστι επί τον λαόν Ιερουσαλήμ τον επί του τείχους του φοβήσαι αυτούς και του κατασπάσαι αυτού όπως προκαταλάβωνται την πόλιν 19και ελάλησεν επί τον θεόν Ιερουσαλήμ ως και επί τους θεούς των λαών της γης έργα χειρών ανθρώπων 20και προσηύξατο Εζεκίας ο βασιλεύς και Ησαϊας υιός Αμώς ο προφήτης περί τούτων και εβόησαν εις τον ουρανόν 21και απέστειλε κύριος άγγελον και εξέτριψε πάντα δυνατόν πολεμιστήν και άρχοντα και στρατηγόν εν τη παρεμβολή του βασιλέως Ασσούρ και απέστρεψε μετά αισχύνης προσώπου εις την γην αυτού και εισήλθεν εις οίκον του θεού αυτού και των εξελθόντων εκ κοιλίας αυτού κατέβαλον αυτόν εν ρομφαία 22και έσωσε κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ εκ χειρός Σενναχηρίβ βασιλέως Ασσούρ και εκ χειρός πάντων και κατέπαυσεν αυτούς κυκλόθεν 23και πολλοί έφερον δώρα τω κυρίω εις Ιερουσαλήμ και δόματα τω Εζεκία βασιλεί Ιούδα και υπερήρθη κατ΄ οφθαλμούς πάντων των εθνών μετά ταύτα 24εν ταις ημέραις εκείναις ηρρώστησεν Εζεκίας έως θανάτου και προσηύξατο προς κύριον και επήκουσεν αυτού και σημείον έδωκεν αυτώ 25και ου κατά το ανταπόδομα ο ανταπέδωκεν αυτώ Εζεκίας αλλά υψώθη η καρδία αυτού και εγένετο επ΄ αυτόν οργή και επί Ιούδαν και Ιερουσαλήμ 26και εταπεινώθη Εζεκίας από του ύψους της καρδίας αυτού αυτός και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και ουκ επήλθεν επ΄ αυτούς οργή κυρίου εν ταις ημέραις Εζεκίου 27και εγένετο τω Εζεκία πλούτος και δόξα πολλή σφόδρα και θησαυρούς εποίησεν αυτώ αργυρίου και χρυσίου και λίθου τιμίου και εις τα αρώματα και οπλοθήκας εποίησεν και πάσι τοις σκεύεσι της επιθυμίας αποθήκας 28και πόλεις εις τα γεννήματα του σίτου και οίνου και ελαίου και φάτνας παντός κτήνους και μάνδρας εις τα ποίμνια 29και πόλεις εποίησεν εαυτώ και κτήσεις προβάτων και βοών εις πλήθος ότι έδωκεν αυτώ κύριος αποσκευήν πολλήν σφόδρα 30αυτός Εζεκίας ενέφραξε την έξοδον του ύδατος Γειών το άνω και κατεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαυίδ και ευοδώθη Εζεκίας εν πάσι τοις έργοις αυτού 31και ούτως εν τοις πρεσβευταίς των αρχόντων των από Βαβυλώνος τοις αποσταλείσι προς αυτόν πυθέσθαι παρ΄ αυτού το τέρας ο εγένετο επί της γης και εγκατέλιπεν αυτόν κύριος του πειράσαι αυτόν ειδέναι τα εν τη καρδία αυτού 32και τα λοιπά των λόγων Εζεκίου και τα ελέη αυτού ιδού γέγραπται εν τη προφητεία Ησαϊου υιού Αμώς του προφήτου και επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ 33και εκοιμήθη Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν τη αναβάσει των τάφων υιών Δαυίδ και δόξαν και τιμήν έδωκαν αυτώ εν τω θανάτω αυτού πας Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και εβασίλευσε Μανασσής υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK