2 Chronicles 32

CHAPTER 32

Sennacherib Wars against Judah

και μετά τους λόγους τούτους και την αλήθειαν ταύτην ήλθε Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων και ήλθεν επί Ιούδαν και παρενέβαλεν επί τας πόλεις τας τειχήρεις και είπε προκαταλαβέσθαι αυτάς και είδεν Εζεκίας ότι ήκει Σενναχηρίβ και το πρόσωπον αυτού του πολεμήσαι επί Ιερουσαλήμ και εβουλεύσατο μετά των πρεσβυτέρων αυτού και των δυνατών εμφράξαι τα ύδατα των πηγών α ην έξω της πόλεως και συνεπίσχυσαν αυτώ και συνήγαγε λαόν πολύν και ενέφραξε τα ύδατα των πηγών και τον χειμάρρουν τον διορίζοντα διά της πόλεως λέγων μη έλθη βασιλεύς Ασσυρίων και εύρη ύδωρ πολύ και κατισχύση και κατίσχυσεν Εζεκίας και ωκοδόμησε παν το τείχος το κατεσκαμμένον και πύργους και έξω προτείχισμα άλλο και κατίσχυσε το ανάλημμα της πόλεως Δαυίδ και κατεσκεύασεν όπλα πολλά και έθετο άρχοντας πολέμου επί τον λαόν και συνήχθησαν προς αυτόν επί την πλατείαν της πύλης της πόλεως και ελάλησεν επί την καρδίαν αυτών λέγων ισχύσατε και ανδρίζεσθε μη φοβηθήτε μηδέ πτοηθήτε από προσώπου βασιλέως Ασσούρ και από προσώπου παντός τους έθνους του μετ΄ αυτού ότι μεθ΄ ημών πλειούς υπέρ τους μετ΄ αυτού μετ΄ αυτού βραχίονες σαρκικοί μεθ΄ ημών δε κύριος ο θεός ημών του σώζειν και του πολεμείν τον πόλεμον ημών και κατεθάρσησεν ο λαός επί τοις λόγοις Εζεκίου βασιλέως Ιούδα και μετά ταύτα απέστειλε Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων τους παίδας αυτού επί Ιερουσαλήμ και αυτός επί Λάχεις και πάσα η στρατιά αυτού μετ΄ αυτού και απέστειλε προς Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα και προς πάντα Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγων 10 ούτως λέγει Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων επί τίνι υμείς πεποίθατε και καθήσεσθε εν τη περιοχή εν Ιερουσαλήμ 11 ουχί Εζεκίας απατά υμάς του παραδούναι υμάς εις θάνατον και εις λιμόν και εις δίψαν λέγων κύριος ο θεός ημών σώσει ημάς εκ χειρός βασιλέως Ασσούρ 12 ουχ ούτος εστίν Εζεκίας ος περιείλε τα θυσιαστήρια αυτού και τα υψηλά αυτού και είπε τω Ιούδα και τοις κατοικούσιν εν Ιερουσαλήμ λέγων ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε και επ΄ αυτώ θυμιάσατε 13 ου γνώσεσθε τι εποίησα εγώ και οι πατέρες μου πάσι τοις λαοίς των χωρών μη δυνάμενοι εδυνήθησαν οι θεοί των εθνών πάσης της γης σώσαι τον λαόν αυτών εκ χειρός μου 14 τις εν πάσι τοις θεοίς των εθνών τούτων ους εξωλόθρευσαν οι πατέρες μου ος εδυνήθη σώσαι τον λαόν αυτού εκ χειρός μου ότι δυνήσεται ο θεός υμών σώσαι υμάς εκ χειρός μου 15 και νυν μη απατάτω υμάς Εζεκίας και μη πεποιθέναι υμάς ποιείτω κατά ταύτα και μη πιστεύετε αυτώ ότι ου μη εδυνήθη θεός παντός έθνους και βασιλείας του σώσαι τον λαόν αυτού εκ χειρός μου και εκ χειρός των πατέρων μου ότι ο θεός υμών ου μη σώσει υμάς εκ χειρός μου 16 και έτι ελάλησαν οι παίδες αυτού επί τον κύριον τον θεόν και επί Εζεκίαν παίδα αυτού 17 και βιβλίον έγραψεν του ονειδίζειν κύριον τον θεόν Ισραήλ και είπε περί αυτού λέγων καθώς οι θεοί των εθνών της γης ουκ εξείλαντο τους λαούς αυτών εκ χειρός μου ούτως ου μη εξέληται ο θεός Εζεκίου τον λαόν αυτού εκ χειρός μου 18 και εβόησαν εν φωνή μεγάλη Ιουδαϊστι επί τον λαόν Ιερουσαλήμ τον επί του τείχους του φοβήσαι αυτούς και του κατασπάσαι αυτού όπως προκαταλάβωνται την πόλιν 19 και ελάλησεν επί τον θεόν Ιερουσαλήμ ως και επί τους θεούς των λαών της γης έργα χειρών ανθρώπων 20 και προσηύξατο Εζεκίας ο βασιλεύς και Ησαϊας υιός Αμώς ο προφήτης περί τούτων και εβόησαν εις τον ουρανόν 21 και απέστειλε κύριος άγγελον και εξέτριψε πάντα δυνατόν πολεμιστήν και άρχοντα και στρατηγόν εν τη παρεμβολή του βασιλέως Ασσούρ και απέστρεψε μετά αισχύνης προσώπου εις την γην αυτού και εισήλθεν εις οίκον του θεού αυτού και των εξελθόντων εκ κοιλίας αυτού κατέβαλον αυτόν εν ρομφαία 22 και έσωσε κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ εκ χειρός Σενναχηρίβ βασιλέως Ασσούρ και εκ χειρός πάντων και κατέπαυσεν αυτούς κυκλόθεν 23 και πολλοί έφερον δώρα τω κυρίω εις Ιερουσαλήμ και δόματα τω Εζεκία βασιλεί Ιούδα και υπερήρθη κατ΄ οφθαλμούς πάντων των εθνών μετά ταύτα 24 εν ταις ημέραις εκείναις ηρρώστησεν Εζεκίας έως θανάτου και προσηύξατο προς κύριον και επήκουσεν αυτού και σημείον έδωκεν αυτώ 25 και ου κατά το ανταπόδομα ο ανταπέδωκεν αυτώ Εζεκίας αλλά υψώθη η καρδία αυτού και εγένετο επ΄ αυτόν οργή και επί Ιούδαν και Ιερουσαλήμ 26 και εταπεινώθη Εζεκίας από του ύψους της καρδίας αυτού αυτός και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και ουκ επήλθεν επ΄ αυτούς οργή κυρίου εν ταις ημέραις Εζεκίου 27 και εγένετο τω Εζεκία πλούτος και δόξα πολλή σφόδρα και θησαυρούς εποίησεν αυτώ αργυρίου και χρυσίου και λίθου τιμίου και εις τα αρώματα και οπλοθήκας εποίησεν και πάσι τοις σκεύεσι της επιθυμίας αποθήκας 28 και πόλεις εις τα γεννήματα του σίτου και οίνου και ελαίου και φάτνας παντός κτήνους και μάνδρας εις τα ποίμνια 29 και πόλεις εποίησεν εαυτώ και κτήσεις προβάτων και βοών εις πλήθος ότι έδωκεν αυτώ κύριος αποσκευήν πολλήν σφόδρα 30 αυτός Εζεκίας ενέφραξε την έξοδον του ύδατος Γειών το άνω και κατεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαυίδ και ευοδώθη Εζεκίας εν πάσι τοις έργοις αυτού 31 και ούτως εν τοις πρεσβευταίς των αρχόντων των από Βαβυλώνος τοις αποσταλείσι προς αυτόν πυθέσθαι παρ΄ αυτού το τέρας ο εγένετο επί της γης και εγκατέλιπεν αυτόν κύριος του πειράσαι αυτόν ειδέναι τα εν τη καρδία αυτού 32 και τα λοιπά των λόγων Εζεκίου και τα ελέη αυτού ιδού γέγραπται εν τη προφητεία Ησαϊου υιού Αμώς του προφήτου και επί βιβλίου βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ 33 και εκοιμήθη Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν τη αναβάσει των τάφων υιών Δαυίδ και δόξαν και τιμήν έδωκαν αυτώ εν τω θανάτω αυτού πας Ιούδα και οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και εβασίλευσε Μανασσής υιός αυτού αντ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK