2 Chronicles 34

CHAPTER 34

Josiah Reigns in Judah

υιός ων οκτώ ετών Ιωσίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και τριάκοντα και εν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και εποίησε το ευθές ενώπιον κυρίου και επορεύθη εν οδοίς Δαυίδ του πατρός αυτού και ουκ εξέκλινε δεξιάν και αριστεράν και εν τω ογδόω έτει της βασιλείας αυτού και αυτός έτι παιδάριον ήρξατο του ζητήσαι κύριον τον θεόν Δαυίδ του πατρός αυτού και εν τω δωδεκάτω έτει της βασιλείας αυτού ήρξατο του καθαρίσαι Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών και των άλσεων και των βωμών και των γλυπτών και των χωνευτών και κατέσκαψε τα κατά πρόσωπον αυτού θυσιαστήρια τα τω Βααλείμ και τα υψηλά τα επ΄ αυτών και εξέκοψε τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά συνέτριψε και ελέπτυνε και έρριψεν επί πρόσωπον των μνημάτων των θυσιαζόντων αυτοίς και οστά ιερέων κατέκαυσεν επί τα θυσιαστήρια αυτών και εκαθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ και εν πόλεσι Μανασσή και Εφραϊμ και Συμεών και Νεφθαλί και τοις τόποις αυτών κύκλω και κατέσπασε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα είδωλα κατέκοψε λεπτά και πάντα τα υψηλά κατέκοψεν από πάσης της γης Ισραήλ και απέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ και εν τω οκτωκαιδεκάτω έτει της βασιλείας αυτού ότε εκέλευσε του καθαρίσαι την γην και τον οίκον απέστειλε τον Σαφάν υιόν Εσελίου και τον Μαασίαν άρχοντα της πόλεως και τον Ιωά υιόν Ιωάχαζ τον υπομνηματογράφον του κραταιώσαι τον οίκον κυρίου του θεού αυτού και ήλθον προς Χελκίαν τον ιερέα τον μέγαν και έδωκαν το αργύριον το εισενεχθέν εις οίκον θεού ο συνήγαγον οι Λευίται οι φυλάσσοντες την πύλην εκ χειρός Μανασσή και Εφραϊμ και των αρχόντων και από παντός καταλοίπου εν Ισραήλ και εκ παντός Ιούδα και Βενιαμίν και των οικούντων εν Ιερουσαλήμ 10 και έδωκαν αυτό επί χείρα των ποιούντων τα έργα των καθεσταμένων εν οίκω κυρίου και έδωκαν αυτό τοις ποιούσι τα έργα εν οίκω κυρίου του επισκευάσαι και κατισχύσαι τον οίκον 11 και έδωκαν τοις τέκτοσι και τοις οικοδόμοις αγοράσαι λίθους τετραπέδους και ξύλα εις δοκούς στεγάσαι τους οίκους ους εξωλόθρευσαν βασιλείς Ιούδα 12 και οι άνδρες εποίουν εν πίστει οι επί των έργων και επ΄ αυτών επίσκοποι καθεστάμενοι Ιάεθ και Αυδίας οι Λευίται εξ υιών Μεραρί και Ζαχαρίας και Μεσαλάμ εκ των υιών Καάθ επισκοπείν και πας Λευίτης και πας συνιών εν οργάνοις ωδών 13 και επί των νωτοφόρων και επιστάται επί πάντων των ποιούντων τα έργα εις εργασίαν και από των Λευιτών γραμματείς και κρίται και πυλωροί

Helkiah Finds a Scroll of the Law

14 και εν τω εκφέρειν αυτούς το αργύριον το εισοδιασθέν εις τον οίκον κυρίου εύρε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίον του νόμου κυρίου τον διά χειρός Μωυσή 15 και απεκρίθη Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα βιβλίον νόμου εύρον εν τω οίκω κυρίου και έδωκε Χελκίας το βιβλίον τω Σαφάν 16 και εισήνεγκε Σαφάν το βιβλίον προς τον βασιλέα και απέδωκεν έτι τω βασιλεί λόγον λέγων παν το αργύριον απεδόθη εν χειρί των παίδων σου των ποιούντων το έργον 17 και εχώνευσαν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω κυρίου και έδωκαν επί χείρα των επισκόπων και επί χείρα των ποιούντων την εργασίαν 18 και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς τω βασιλεί λέγων βιβλίον έδωκέ μοι Χελκίας ο ιερεύς και ανέγνω αυτό Σαφάν ενώπιον του βασιλέως 19 και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού 20 και ενετείλατο ο βασιλεύς τω Χελκία και τω Αχικάμ υιώ Σαφάν και τω Αβδών υιώ Μιχαίου και τω Σαφάν τω γραμματεί και τω Ασαϊα παιδί του βασιλέως λέγων 21 πορεύθητε ζητήσατε κύριον περί εμού και περί παντός του καταλειφθέντος εν Ισραήλ και Ιούδα περί των λόγων του βιβλίου του ευρεθέντος ότι μέγας ο θυμός κυρίου ος εκκέκαυται εν ημίν διότι ουκ εισήκουσαν οι πατέρες ημών των λόγον κυρίου του ποιήσαι κατά πάντα τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω

Huldah Prophesies Calamity

22 και επορεύθη Χελκίας και οις είπεν ο βασιλεύς προς Ολδάν την προφήτιν γυναίκα Σελλήμ υιού Θεκώε υιού Ασέρ του ιματιοφύλακος και αύτη κατώκει εν Ιερουσαλήμ εν μασαναί και ελάλησαν αυτή κατά ταύτα 23 και είπεν αυτοίς ούτως είπε κύριος ο θεός Ισραήλ είπατε τω ανδρί τω αποστείλαντι υμάς προς με 24 ούτως λέγει κύριος ιδού εγώ επάγω κακά επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας εν αυτώ τους πάντας λόγους τους γεγραμμένους εν τω βιβλίω τω ανεγνωσμένω εναντίον του βασιλέως Ιούδα 25 ανθ΄ ων εγκατέλιπόν με και εθυμίασαν θεοίς αλλοτρίοις ίνα παροργίσωσι με εν πάσι τοις έργοις των χειρών αυτών και εξεκαύθη ο θυμός μου εν τω τόπω τούτω και ου σβεσθήσεται 26 και επί βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα υμάς του ζητήσαι τον κύριον ούτως ερείτε προς αυτόν ούτως λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ τους λόγους ους ήκουσας 27 και ενετράπη η καρδία σου και εταπεινώθη από προσώπου μου εν τω ακούσαί σε τους λόγους μου επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν και εταπεινώθης εναντίον μου και διέρρηξας τα ιμάτιά σου και έκλαυσας εναντίον μου και εγώ ήκουσα φησί κύριος 28 ιδού προστίθημί σε προς τους πατέρας σου και προσθήση προς τα τάφους σου εν ειρήνη και ουκ όψονται οι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά α εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν και απέδωκαν τω βασιλεί λόγον 29 και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήμ 30 και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και πας Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι Λευίται και πας ο λαός από μικρού έως μεγάλου και ανέγνω εν ωσίν αυτών πάντας τους λόγους του βιβλίου της διαθήκης του ευρεθέντος εν οίκω κυρίου 31 και έστη ο βασιλεύς επί τον στύλον και διέθετο διαθήκην εναντίον κυρίου του πορευθήναι ενώπιον κυρίου του φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού εν όλη καρδία και εν όλη ψυχή ώστε ποιείν τους λόγους της διαθήκης τους γεγραμμένους επί τω βιβλίω τούτω 32 και έστησε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα και Βενιαμίν και εποίησαν οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ κατά την διαθήκην κυρίου θεού πατέρων αυτών 33 και περιείλεν Ιωσίας πάντα τα βδελύγματα εκ πάσης της γης η ην των υιών Ισραήλ και εποίησε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και εν Ισραήλ του δουλεύειν κυρίω τω θεώ αυτών πάσας τας ημέρας αυτού ουκ εξέκλινεν από όπισθεν κυρίου του θεού των πατέρων αυτού
Copyright information for ABPGRK