2 Chronicles 34

CHAPTER 34

Josiah Reigns in Judah

1υιός ων οκτώ ετών Ιωσίας εν τω βασιλεύειν αυτόν και τριάκοντα και εν έτος εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ 2και εποίησε το ευθές ενώπιον κυρίου και επορεύθη εν οδοίς Δαυίδ του πατρός αυτού και ουκ εξέκλινε δεξιάν και αριστεράν 3και εν τω ογδόω έτει της βασιλείας αυτού και αυτός έτι παιδάριον ήρξατο του ζητήσαι κύριον τον θεόν Δαυίδ του πατρός αυτού και εν τω δωδεκάτω έτει της βασιλείας αυτού ήρξατο του καθαρίσαι Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ από των υψηλών και των άλσεων και των βωμών και των γλυπτών και των χωνευτών 4και κατέσκαψε τα κατά πρόσωπον αυτού θυσιαστήρια τα τω Βααλείμ και τα υψηλά τα επ΄ αυτών και εξέκοψε τα άλση και τα γλυπτά και τα χωνευτά συνέτριψε και ελέπτυνε και έρριψεν επί πρόσωπον των μνημάτων των θυσιαζόντων αυτοίς 5και οστά ιερέων κατέκαυσεν επί τα θυσιαστήρια αυτών και εκαθάρισε τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ 6και εν πόλεσι Μανασσή και Εφραϊμ και Συμεών και Νεφθαλί και τοις τόποις αυτών κύκλω 7και κατέσπασε τα θυσιαστήρια και τα άλση και τα είδωλα κατέκοψε λεπτά και πάντα τα υψηλά κατέκοψεν από πάσης της γης Ισραήλ και απέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ 8και εν τω οκτωκαιδεκάτω έτει της βασιλείας αυτού ότε εκέλευσε του καθαρίσαι την γην και τον οίκον απέστειλε τον Σαφάν υιόν Εσελίου και τον Μαασίαν άρχοντα της πόλεως και τον Ιωά υιόν Ιωάχαζ τον υπομνηματογράφον του κραταιώσαι τον οίκον κυρίου του θεού αυτού 9και ήλθον προς Χελκίαν τον ιερέα τον μέγαν και έδωκαν το αργύριον το εισενεχθέν εις οίκον θεού ο συνήγαγον οι Λευίται οι φυλάσσοντες την πύλην εκ χειρός Μανασσή και Εφραϊμ και των αρχόντων και από παντός καταλοίπου εν Ισραήλ και εκ παντός Ιούδα και Βενιαμίν και των οικούντων εν Ιερουσαλήμ 10και έδωκαν αυτό επί χείρα των ποιούντων τα έργα των καθεσταμένων εν οίκω κυρίου και έδωκαν αυτό τοις ποιούσι τα έργα εν οίκω κυρίου του επισκευάσαι και κατισχύσαι τον οίκον 11και έδωκαν τοις τέκτοσι και τοις οικοδόμοις αγοράσαι λίθους τετραπέδους και ξύλα εις δοκούς στεγάσαι τους οίκους ους εξωλόθρευσαν βασιλείς Ιούδα 12και οι άνδρες εποίουν εν πίστει οι επί των έργων και επ΄ αυτών επίσκοποι καθεστάμενοι Ιάεθ και Αυδίας οι Λευίται εξ υιών Μεραρί και Ζαχαρίας και Μεσαλάμ εκ των υιών Καάθ επισκοπείν και πας Λευίτης και πας συνιών εν οργάνοις ωδών 13και επί των νωτοφόρων και επιστάται επί πάντων των ποιούντων τα έργα εις εργασίαν και από των Λευιτών γραμματείς και κρίται και πυλωροί

Helkiah Finds a Scroll of the Law

14και εν τω εκφέρειν αυτούς το αργύριον το εισοδιασθέν εις τον οίκον κυρίου εύρε Χελκίας ο ιερεύς το βιβλίον του νόμου κυρίου τον διά χειρός Μωυσή 15και απεκρίθη Χελκίας και είπε προς Σαφάν τον γραμματέα βιβλίον νόμου εύρον εν τω οίκω κυρίου και έδωκε Χελκίας το βιβλίον τω Σαφάν 16και εισήνεγκε Σαφάν το βιβλίον προς τον βασιλέα και απέδωκεν έτι τω βασιλεί λόγον λέγων παν το αργύριον απεδόθη εν χειρί των παίδων σου των ποιούντων το έργον 17και εχώνευσαν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω κυρίου και έδωκαν επί χείρα των επισκόπων και επί χείρα των ποιούντων την εργασίαν 18και απήγγειλε Σαφάν ο γραμματεύς τω βασιλεί λέγων βιβλίον έδωκέ μοι Χελκίας ο ιερεύς και ανέγνω αυτό Σαφάν ενώπιον του βασιλέως 19και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους του νόμου και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού 20και ενετείλατο ο βασιλεύς τω Χελκία και τω Αχικάμ υιώ Σαφάν και τω Αβδών υιώ Μιχαίου και τω Σαφάν τω γραμματεί και τω Ασαϊα παιδί του βασιλέως λέγων 21πορεύθητε ζητήσατε κύριον περί εμού και περί παντός του καταλειφθέντος εν Ισραήλ και Ιούδα περί των λόγων του βιβλίου του ευρεθέντος ότι μέγας ο θυμός κυρίου ος εκκέκαυται εν ημίν διότι ουκ εισήκουσαν οι πατέρες ημών των λόγον κυρίου του ποιήσαι κατά πάντα τα γεγραμμένα εν τω βιβλίω τούτω

Huldah Prophesies Calamity

22και επορεύθη Χελκίας και οις είπεν ο βασιλεύς προς Ολδάν την προφήτιν γυναίκα Σελλήμ υιού Θεκώε υιού Ασέρ του ιματιοφύλακος και αύτη κατώκει εν Ιερουσαλήμ εν μασαναί και ελάλησαν αυτή κατά ταύτα 23και είπεν αυτοίς ούτως είπε κύριος ο θεός Ισραήλ είπατε τω ανδρί τω αποστείλαντι υμάς προς με 24ούτως λέγει κύριος ιδού εγώ επάγω κακά επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας εν αυτώ τους πάντας λόγους τους γεγραμμένους εν τω βιβλίω τω ανεγνωσμένω εναντίον του βασιλέως Ιούδα 25ανθ΄ ων εγκατέλιπόν με και εθυμίασαν θεοίς αλλοτρίοις ίνα παροργίσωσι με εν πάσι τοις έργοις των χειρών αυτών και εξεκαύθη ο θυμός μου εν τω τόπω τούτω και ου σβεσθήσεται 26και επί βασιλέα Ιούδα τον αποστείλαντα υμάς του ζητήσαι τον κύριον ούτως ερείτε προς αυτόν ούτως λέγει κύριος ο θεός Ισραήλ τους λόγους ους ήκουσας 27και ενετράπη η καρδία σου και εταπεινώθη από προσώπου μου εν τω ακούσαί σε τους λόγους μου επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν και εταπεινώθης εναντίον μου και διέρρηξας τα ιμάτιά σου και έκλαυσας εναντίον μου και εγώ ήκουσα φησί κύριος 28ιδού προστίθημί σε προς τους πατέρας σου και προσθήση προς τα τάφους σου εν ειρήνη και ουκ όψονται οι οφθαλμοί σου πάντα τα κακά α εγώ επάγω επί τον τόπον τούτον και επί τους κατοικούντας αυτόν και απέδωκαν τω βασιλεί λόγον 29και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήμ 30και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και πας Ιούδα και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ και οι ιερείς και οι Λευίται και πας ο λαός από μικρού έως μεγάλου και ανέγνω εν ωσίν αυτών πάντας τους λόγους του βιβλίου της διαθήκης του ευρεθέντος εν οίκω κυρίου 31και έστη ο βασιλεύς επί τον στύλον και διέθετο διαθήκην εναντίον κυρίου του πορευθήναι ενώπιον κυρίου του φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού εν όλη καρδία και εν όλη ψυχή ώστε ποιείν τους λόγους της διαθήκης τους γεγραμμένους επί τω βιβλίω τούτω 32και έστησε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα και Βενιαμίν και εποίησαν οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ κατά την διαθήκην κυρίου θεού πατέρων αυτών 33και περιείλεν Ιωσίας πάντα τα βδελύγματα εκ πάσης της γης η ην των υιών Ισραήλ και εποίησε πάντας τους ευρεθέντας εν Ιερουσαλήμ και εν Ισραήλ του δουλεύειν κυρίω τω θεώ αυτών πάσας τας ημέρας αυτού ουκ εξέκλινεν από όπισθεν κυρίου του θεού των πατέρων αυτού
Copyright information for ABPGRK