2 Kings 10

CHAPTER 10

Jehu Kills All the House of Ahab

1και τω Αχαάβ εβδομήκοντα υιοί εν Σαμαρεία και έγραψεν Ιού βιβλίον και απέστειλεν εν Σαμαρείαν προς τους άρχοντας Σαμαρείας και προς τους πρεσβυτέρους και προς τους τιθηνούς των υιών Αχαάβ λέγων 2και νυν ως αν έλθη το βιβλίον τούτο προς υμάς και μεθ΄ υμών οι υιοί του κυρίου υμών και μεθ΄ υμών τα άρματα και οι ίπποι και πόλεις οχυραί και όπλα 3και όψεσθε τον αγαθόν και τον ευθή εν τοις υιοίς του κυρίου υμών και καταστήσετε αυτόν επί τον θρόνον του πατρός αυτού και πολεμείτε υπέρ του οίκου του κυρίου υμών 4και εφοβήθησαν σφόδρα και είπον ιδού οι δύο βασιλείς ουκ έστησαν κατά πρόσωπον αυτού και πως στησόμεθα ημείς 5και απέστειλαν οι επί του οίκου και οι επί της πόλεως και οι πρεσβύτεροι και οι τιθηνοί προς Ιού λέγοντες παίδες σου υμείς και πάντα όσα αν είπης ημίν ποιήσομεν ου βασιλεύσομεν ουδένα το αγαθόν εν οφθαλμοίς σου ποιήσομεν 6και έγραψε προς αυτούς Ιού βιβλίον δεύτερον λέγων ει εμοί υμείς και της φωνής μου υμείς ακούετε λάβετε κεφαλάς ανδρών των υιών του κυρίου υμών και ενέγκατε προς με ως η ώρα αύτη αύριον εν Ιεζραήλ και οι υιοί του βασιλέως ήσαν εβδομήκοντα άνδρες ους οι αδροί της πόλεως εξέτρεφον αυτούς 7και εγένετο ως ήλθε το βιβλίον προς αυτούς και έλαβον τους υιούς του βασιλέως και έσφαξαν αυτούς εβδομήκοντα άνδρας και έθηκαν τας κεφαλάς αυτών εις καρτάλλους και απέστειλαν αυτώ εις Ιεζραήλ 8και ήλθεν ο άγγελος και απήγγειλε αυτώ λέγων ήνεγκαν τας κεφαλάς των υιών του βασιλέως και είπε θέτε αυτάς δύο βουνούς παρά την θύραν της πύλης εις πρωϊ 9και εγένετο πρωϊ και εξήλθε και έστη και είπε προς πάντα τον λαόν δίκαιοι υμείς ιδού εγώ συνεστράφην επί τον κύριόν μου και απέκτεινα αυτόν και τις επάταξε πάντας τούτους 10ίδετε ότι ου πεσείται από του ρήματος κυρίου επι την γην ου ελάλησε κύριος κατά τον οίκον Αχαάβ και κύριος εποίησεν όσα ελάλησεν εν χειρί του δούλου αυτού Ηλίου 11και επάταξεν Ιού πάντας τους καταλειφθέντας εν τω οίκω Αχαάβ εν Ιεζραήλ και πάντας τους αδρούς αυτού και τους γνωστούς αυτού και τους ιερείς αυτού έως του μη καταλειφθήναι αυτού κατάλειμμα 12και ανέστη και επορεύθη εις Σαμάρειαν αυτός εν Βαιθακάδ των ποιμένων εν τη οδώ 13και Ιού εύρε τους αδελφούς Οχοζίου βασιλέως Ιούδα και είπε τίνες υμείς και είπον αδελφοί Οχοζίου ημείς και κατέβημεν εις ειρήνην των υιών του βασιλέως και των υιών της δυναστευούσης

Jehu Kills the Brothers of Ahaziah

14και είπε συλλάβετε αυτούς ζώντας και συνέλαβον αυτούς και έσφαξαν αυτούς εν Βαιθακάδ τεσσαράκοντα και δύο άνδρας και ου κατέλιπεν άνδρα εξ αυτών 15και επορεύθη εκείθεν και εύρε τον Ιωναδάβ υιόν Ρηχάβ εν τη οδώ εις απάντησιν αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπε προς αυτόν Ιού ει έστι ευθεία η καρδία σου μετά της καρδίας μου καθώς η καρδία μου μετά της καρδίας σου και είπεν Ιωναδάβ έστι και είπεν Ιού και ει έστι δος την χείρά σου και έδωκε την χείρα αυτού και ανεβίβασεν αυτόν προς αυτόν επί το άρμα 16και είπε προς αυτόν δεύρο μετ΄ εμού και ίδε εν τω ζηλώσαί με τω κυρίω και επεκάθισεν αυτόν εν τω άρματι αυτού 17και εισήλθεν εις Σαμάρειαν και επάταξε πάντας τους καταλειφθέντας του Αχαάβ εν Σαμαρεία έως του αφανίσαι αυτόν κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησε προς Ηλίαν 18και συνήθροισεν Ιού πάντα τον λαόν και είπε προς αυτούς Αχαάβ εδούλευσε τω Βάαλ ολίγα Ιού δουλεύσει αυτώ πολλά 19και νυν καλέσατε προς με πάντες τους προφήτας του Βάαλ και τους ιερείς αυτού και πάντας τους δούλους αυτού ανήρ μη επισκεπήτω ότι θυσίαν μεγάλην εγώ ποιώ τω Βάαλ πας ος αν επισκεπή ου ζήσεται και Ιου εποίησεν εν πτερνισμώ ίνα απολέση τους δουλούς του Βάαλ 20και είπεν Ιού αγιασατε θεραπείαν τω Βάαλ και εκήρυξαν 21και απέστειλεν Ιού εν παντί Ισραήλ και ήλθον πάντες οι δούλοι του Βάαλ ου κατελείφθη ανήρ ος ου παρεγένετο και εισήλθον εις τον οίκον του Βάαλ και επλήσθη ο οίκος του Βάαλ στόμα επί στόμα 22και είπεν Ιού τω επί του οίκου μεσθάαλ εξάγαγε ενδύματα πάσι τοις δούλοις του Βάαλ και εξήνεγκεν αυτοίς ο στολιστής 23και εισήλθεν Ιού και Ιωναδάβ υιός Ρηχάβ εις τον οίκον του Βάαλ και είπε τοις δούλοις του Βάαλ ερευνήσατε και ίδετε ει έστι μεθ΄ υμών των δούλων κυρίου ότι αλλ΄ η οι δούλοι του Βάαλ μονώτατοι

Jehu Kills the Servants of Baal

24και εισήλθον του ποιήσαι τας θυσίας και τα ολοκαυτώματα και Ιού έστησεν εαυτώ έξω ογδοήκοντα άνδρας και είπεν ανήρ ος αν διασωθή από των ανδρών ων εγώ εισάγω επί χείρας υμών η ψυχή αυτού αντί της ψυχής αυτού 25και εγένετο ως συνετέλεσε ποιών την ολοκαύτωσιν και είπεν Ιού τοις παρατρέχουσι και τοις τριστάταις εισελθόντες πατάξατε αυτούς μη εξελθάτω εξ αυτών ανήρ και επάταξαν αυτούς οι παρατρέχοντες και οι τριστάται εν στόματι ρομφαίας και έρριψαν και επορεύθησαν έως πόλεως οίκου του Βάαλ 26και εξήνεγκαν την στήλην του Βάαλ και ενέπρησαν αυτήν 27και κατέσπασαν τας στήλας του Βάαλ και καθείλον τον οίκον αυτού και τον οίκον του Βάαλ έθετο εις λυτρώνα έως της ημέρας ταύτης 28και ηφάνισεν Ιού τον Βάαλ εξ Ισραήλ 29πλην από αμαρτιών Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ ουκ απέστη Ιού από όπισθεν αυτών των δαμάλεων των χρυσών εν Βαιθήλ και εν Δαν 30και είπε κύριος προς Ιού ανθ΄ ων ηγάθυνας του ποιήσαι το ευθές εν οφθαλμοίς μου και εποίησας κατά πάντα τα εν τη καρδία μου τω οίκω Αχαάβ υιοί τέταρτοι καθήσονταί σοι επί θρόνου Ισραήλ 31και Ιού ουκ εφύλαξε πορεύεσθαι εν νόμω κυρίου θεού Ισραήλ εν όλη καρδία αυτού ουκ απέστη από των αμαρτιών Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ 32εν ταις ημέραις εκείναις ήρξατο κύριος συγκόπτειν εν τω Ισραήλ και επάταξεν αυτούς Αζαήλ εν παντί ορίω Ισραήλ 33από του Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου πάσαν την γην Γαλαάδ του Γαδδί και του Ρουβήν και του Μανασσή από Αροήρ η εστιν επί του χείλους χειμάρρου Αρνών και την Γαλαάδ και την Βασάν 34και τα λοιπά των λόγων Ιού και πάντα όσα εποίησε και πάσα η δυναστεία αυτού και τας συνάψεις ας συνήψεν ουχί ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 35και εκοιμήθη Ιού μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν Σαμαρεία και εβασίλευσεν Ιωαχάζ υιός αυτού αντ΄ αυτού 36και αι ημέραι ας εβασίλευσεν Ιού επί Ισραήλ εικοσιοκτώ έτη εν Σαμαρεία
Copyright information for ABPGRK