2 Kings 10

CHAPTER 10

Jehu Kills All the House of Ahab

και τω Αχαάβ εβδομήκοντα υιοί εν Σαμαρεία και έγραψεν Ιού βιβλίον και απέστειλεν εν Σαμαρείαν προς τους άρχοντας Σαμαρείας και προς τους πρεσβυτέρους και προς τους τιθηνούς των υιών Αχαάβ λέγων και νυν ως αν έλθη το βιβλίον τούτο προς υμάς και μεθ΄ υμών οι υιοί του κυρίου υμών και μεθ΄ υμών τα άρματα και οι ίπποι και πόλεις οχυραί και όπλα και όψεσθε τον αγαθόν και τον ευθή εν τοις υιοίς του κυρίου υμών και καταστήσετε αυτόν επί τον θρόνον του πατρός αυτού και πολεμείτε υπέρ του οίκου του κυρίου υμών και εφοβήθησαν σφόδρα και είπον ιδού οι δύο βασιλείς ουκ έστησαν κατά πρόσωπον αυτού και πως στησόμεθα ημείς και απέστειλαν οι επί του οίκου και οι επί της πόλεως και οι πρεσβύτεροι και οι τιθηνοί προς Ιού λέγοντες παίδες σου υμείς και πάντα όσα αν είπης ημίν ποιήσομεν ου βασιλεύσομεν ουδένα το αγαθόν εν οφθαλμοίς σου ποιήσομεν και έγραψε προς αυτούς Ιού βιβλίον δεύτερον λέγων ει εμοί υμείς και της φωνής μου υμείς ακούετε λάβετε κεφαλάς ανδρών των υιών του κυρίου υμών και ενέγκατε προς με ως η ώρα αύτη αύριον εν Ιεζραήλ και οι υιοί του βασιλέως ήσαν εβδομήκοντα άνδρες ους οι αδροί της πόλεως εξέτρεφον αυτούς και εγένετο ως ήλθε το βιβλίον προς αυτούς και έλαβον τους υιούς του βασιλέως και έσφαξαν αυτούς εβδομήκοντα άνδρας και έθηκαν τας κεφαλάς αυτών εις καρτάλλους και απέστειλαν αυτώ εις Ιεζραήλ και ήλθεν ο άγγελος και απήγγειλε αυτώ λέγων ήνεγκαν τας κεφαλάς των υιών του βασιλέως και είπε θέτε αυτάς δύο βουνούς παρά την θύραν της πύλης εις πρωϊ και εγένετο πρωϊ και εξήλθε και έστη και είπε προς πάντα τον λαόν δίκαιοι υμείς ιδού εγώ συνεστράφην επί τον κύριόν μου και απέκτεινα αυτόν και τις επάταξε πάντας τούτους 10 ίδετε ότι ου πεσείται από του ρήματος κυρίου επι την γην ου ελάλησε κύριος κατά τον οίκον Αχαάβ και κύριος εποίησεν όσα ελάλησεν εν χειρί του δούλου αυτού Ηλίου 11 και επάταξεν Ιού πάντας τους καταλειφθέντας εν τω οίκω Αχαάβ εν Ιεζραήλ και πάντας τους αδρούς αυτού και τους γνωστούς αυτού και τους ιερείς αυτού έως του μη καταλειφθήναι αυτού κατάλειμμα 12 και ανέστη και επορεύθη εις Σαμάρειαν αυτός εν Βαιθακάδ των ποιμένων εν τη οδώ 13 και Ιού εύρε τους αδελφούς Οχοζίου βασιλέως Ιούδα και είπε τίνες υμείς και είπον αδελφοί Οχοζίου ημείς και κατέβημεν εις ειρήνην των υιών του βασιλέως και των υιών της δυναστευούσης

Jehu Kills the Brothers of Ahaziah

14 και είπε συλλάβετε αυτούς ζώντας και συνέλαβον αυτούς και έσφαξαν αυτούς εν Βαιθακάδ τεσσαράκοντα και δύο άνδρας και ου κατέλιπεν άνδρα εξ αυτών 15 και επορεύθη εκείθεν και εύρε τον Ιωναδάβ υιόν Ρηχάβ εν τη οδώ εις απάντησιν αυτού και ευλόγησεν αυτόν και είπε προς αυτόν Ιού ει έστι ευθεία η καρδία σου μετά της καρδίας μου καθώς η καρδία μου μετά της καρδίας σου και είπεν Ιωναδάβ έστι και είπεν Ιού και ει έστι δος την χείρά σου και έδωκε την χείρα αυτού και ανεβίβασεν αυτόν προς αυτόν επί το άρμα 16 και είπε προς αυτόν δεύρο μετ΄ εμού και ίδε εν τω ζηλώσαί με τω κυρίω και επεκάθισεν αυτόν εν τω άρματι αυτού 17 και εισήλθεν εις Σαμάρειαν και επάταξε πάντας τους καταλειφθέντας του Αχαάβ εν Σαμαρεία έως του αφανίσαι αυτόν κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησε προς Ηλίαν 18 και συνήθροισεν Ιού πάντα τον λαόν και είπε προς αυτούς Αχαάβ εδούλευσε τω Βάαλ ολίγα Ιού δουλεύσει αυτώ πολλά 19 και νυν καλέσατε προς με πάντες τους προφήτας του Βάαλ και τους ιερείς αυτού και πάντας τους δούλους αυτού ανήρ μη επισκεπήτω ότι θυσίαν μεγάλην εγώ ποιώ τω Βάαλ πας ος αν επισκεπή ου ζήσεται και Ιου εποίησεν εν πτερνισμώ ίνα απολέση τους δουλούς του Βάαλ 20 και είπεν Ιού αγιασατε θεραπείαν τω Βάαλ και εκήρυξαν 21 και απέστειλεν Ιού εν παντί Ισραήλ και ήλθον πάντες οι δούλοι του Βάαλ ου κατελείφθη ανήρ ος ου παρεγένετο και εισήλθον εις τον οίκον του Βάαλ και επλήσθη ο οίκος του Βάαλ στόμα επί στόμα 22 και είπεν Ιού τω επί του οίκου μεσθάαλ εξάγαγε ενδύματα πάσι τοις δούλοις του Βάαλ και εξήνεγκεν αυτοίς ο στολιστής 23 και εισήλθεν Ιού και Ιωναδάβ υιός Ρηχάβ εις τον οίκον του Βάαλ και είπε τοις δούλοις του Βάαλ ερευνήσατε και ίδετε ει έστι μεθ΄ υμών των δούλων κυρίου ότι αλλ΄ η οι δούλοι του Βάαλ μονώτατοι

Jehu Kills the Servants of Baal

24 και εισήλθον του ποιήσαι τας θυσίας και τα ολοκαυτώματα και Ιού έστησεν εαυτώ έξω ογδοήκοντα άνδρας και είπεν ανήρ ος αν διασωθή από των ανδρών ων εγώ εισάγω επί χείρας υμών η ψυχή αυτού αντί της ψυχής αυτού 25 και εγένετο ως συνετέλεσε ποιών την ολοκαύτωσιν και είπεν Ιού τοις παρατρέχουσι και τοις τριστάταις εισελθόντες πατάξατε αυτούς μη εξελθάτω εξ αυτών ανήρ και επάταξαν αυτούς οι παρατρέχοντες και οι τριστάται εν στόματι ρομφαίας και έρριψαν και επορεύθησαν έως πόλεως οίκου του Βάαλ 26 και εξήνεγκαν την στήλην του Βάαλ και ενέπρησαν αυτήν 27 και κατέσπασαν τας στήλας του Βάαλ και καθείλον τον οίκον αυτού και τον οίκον του Βάαλ έθετο εις λυτρώνα έως της ημέρας ταύτης 28 και ηφάνισεν Ιού τον Βάαλ εξ Ισραήλ 29 πλην από αμαρτιών Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ ουκ απέστη Ιού από όπισθεν αυτών των δαμάλεων των χρυσών εν Βαιθήλ και εν Δαν 30 και είπε κύριος προς Ιού ανθ΄ ων ηγάθυνας του ποιήσαι το ευθές εν οφθαλμοίς μου και εποίησας κατά πάντα τα εν τη καρδία μου τω οίκω Αχαάβ υιοί τέταρτοι καθήσονταί σοι επί θρόνου Ισραήλ 31 και Ιού ουκ εφύλαξε πορεύεσθαι εν νόμω κυρίου θεού Ισραήλ εν όλη καρδία αυτού ουκ απέστη από των αμαρτιών Ιεροβοάμ υιόυ Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ 32 εν ταις ημέραις εκείναις ήρξατο κύριος συγκόπτειν εν τω Ισραήλ και επάταξεν αυτούς Αζαήλ εν παντί ορίω Ισραήλ 33 από του Ιορδάνου κατά ανατολάς ηλίου πάσαν την γην Γαλαάδ του Γαδδί και του Ρουβήν και του Μανασσή από Αροήρ η εστιν επί του χείλους χειμάρρου Αρνών και την Γαλαάδ και την Βασάν 34 και τα λοιπά των λόγων Ιού και πάντα όσα εποίησε και πάσα η δυναστεία αυτού και τας συνάψεις ας συνήψεν ουχί ιδού ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων των ημερών των βασιλέων Ισραήλ 35 και εκοιμήθη Ιού μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν Σαμαρεία και εβασίλευσεν Ιωαχάζ υιός αυτού αντ΄ αυτού 36 και αι ημέραι ας εβασίλευσεν Ιού επί Ισραήλ εικοσιοκτώ έτη εν Σαμαρεία
Copyright information for ABPGRK