2 Kings 17

CHAPTER 17

Hoshea Reigns in Israel

1εν έτει δωδεκάτω του Άχαζ βασιλέως Ιούδα εβασίλευσεν Ωσηέ υιός Ηλά εν Σαμαρεία επί Ισραήλ εννέα έτη 2και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου πλην ουχ ως οι βασιλείς Ισραήλ οι ήσαν έμπροσθεν αυτού 3επ΄ αυτόν ανέβη Σαλμανασάρ βασιλεύς Ασσυρίων και εγένετο αυτώ Ωσηέ δούλος και έφερεν αυτώ δώρα 4και εύρε ο βασιλεύς Ασσυρίων εν Ωσηέ επιβουλήν ότι απέστειλεν αγγέλους προς Σουά βασιλέα Αιγύπτου και ουκ ήνεγκε δώρα τω βασιλεί Ασσυρίων ενιαυτόν κατ΄ ενιαυτόν και επολιόρκησεν αυτόν ο βασιλεύς Ασσυρίων και έδησεν αυτόν εν οίκω φυλακής 5και ο βασιλεύς Ασσυρίων ανέβη επι πάσαν τη γη και ανέβη εις Σαμάρειαν και επολιόρκησεν αυτήν τρία έτη 6εν έτει εννάτω Ωσηέ συνέλαβε βασιλεύς των Ασσυρίων την Σαμάρειαν και απώκισεν τον Ισραήλ εις Ασσυρίους και κατώκισεν αυτούς εν Ελαά και εν Αβώρ ποταμοίς Γοζάν εν ορίοις Μήδων

The LORD Recounts Israel's Sin

7και εγένετο ότι ήμαρτον οι υιοί Ισραήλ τω κυρίω τω θεώ αυτών τω αναγαγόντι αυτούς εκ γης Αιγύπτου υποκάτωθεν χειρός Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου και εφοβήθησαν θεούς ετέρους 8και επορεύθησαν τοις δικαιώμασι των εθνών ων εξήρε κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ και οι βασιλείς Ισραήλ όσα εποίησαν 9και ημφίεσαντο οι υιοί Ισραήλ λόγους αδίκους κατά κυρίου θεού αυτών και ωκοδόμησαν εαυτοίς υψηλά εν πάσαις ταις πόλεσιν αυτών από πύργου φυλασσόντων έως πόλεως οχυράς 10και εστήλωσαν εαυτοίς στήλας και άλση επί παντί βουνώ υψηλώ και υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους 11και εθυμίασαν εκεί εν πάσι τοις υψηλοίς καθώς τα έθνη α απώκισε κύριος εκ προσώπου αυτών και εποίησαν κοινωνούς και εχάραξαν του παροργίσαι τον κύριον 12και ελάτρευσαν τοις ειδώλοις οις είπε κύριος αυτοίς ου ποιήσετε το ρήμα τούτο 13και διεμαρτύρατο κύριος τω Ισραήλ και τω Ιούδα εν χειρί πάντων των προφητών αυτού παντός ορώντος λέγων αποστράφητε από των οδών υμών των πονηρών και φυλάξατε τας εντολάς μου και τα δικαιώματά μου και πάντα τον νόμον ον ενετειλάμην τοις πατράσιν υμών όσα απέστειλα προς αυτούς εν χειρί των δούλων μου των προφητών 14και ουκ ήκουσαν και εσκλήρυναν τον νώτον αυτών υπέρ τον νώτον των πατέρων αυτών οι ουκ επίστευσαν κυρίω τω θεώ αυτών 15και απώσαντο την διαθήκην αυτού και τα δικαιώματα α διέθετο τοις πατράσιν αυτών και τα μαρτύρια αυτού όσα διεμαρτύρατο αυτοίς και επορεύθησαν οπίσω των ματαίων και εματαιώθησαν και οπίσω των εθνών των περικύκλω αυτών ων ενετείλατο κύριος αυτοίς του μη ποιήσαι κατά ταύτα 16και εγκατέλιπον τας εντολάς κυρίου θεού αυτών και εποίησαν εαυτοίς χωνευτά δύο δαμάλεις και εποίησαν άλσος και προσεκύνησαν πάση τη στρατιά του ουρανού και ελάτρευσαν τω Βάαλ 17και διήγον τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών εν πυρί και εμαντεύοντο μαντείας και οιωνίζοντο και επράθησαν του ποιήσαι το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου του παροργίσαι αυτόν 18και εθυμώθη κύριος σφόδρα εν τω Ισραήλ και απέστησεν αυτούς από του προσώπου αυτού ουχ υπελείφθη πλην φυλή Ιούδα μονωτάτη 19και γε Ιούδας ουκ εφύλαξε τας εντολάς κυρίου του θεού αυτού και επορεύθησαν εν τοις δικαιώμασιν Ισραήλ οις εποίησαν και απεώσαντο τον κύριον 20και εθυμώθη κύριος παντί σπέρματι Ισραήλ και εσάλευσεν αυτούς και έδωκεν αυτούς εν χειρί των διαρπαζόντων αυτούς έως ου απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού 21ότι πλην ερράγη Ισραήλ από του οίκου Δαυίδ και εβασίλευσαν τον Ιεροβοάμ υιόν Ναβάτ και εξέωσεν Ιεροβοάμ τον Ισραήλ εξόπισθε του κυρίου και εξήμαρτεν αυτούς αμαρτίαν μεγάλην 22και επορεύθησαν οι υιοί Ισραήλ εν πάσαις αμαρτίαις Ιεροβοάμ αις εποίησεν ουκ απέστησαν απ΄ αυτών 23έως ου μετέστησε κύριος τον Ισραήλ από προσώπου αυτού ως ελάλησε κύριος εν χειρί πάντων των δούλων αυτού των προφητών και απωκίσθη Ισραήλ από της γης αυτού εις Ασσυρίους έως της ημέρας ταύτης 24και ήγαγε βασιλεύς Ασσυρίων εκ Βαβυλώνος τον εκ Χωθά και από Αουάν και από Αιμάθ και Σεμφαρουαϊμ και κατώκισεν αυτούς εν ταις πόλεσι Σαμαρείας αντί των υιών Ισραήλ και εκληρονόμησαν την Σαμάρειαν και κατώκισθησαν εν ταις πόλεσιν αυτής 25και εγένετο εν αρχή της καθέδρας αυτών ουκ εφοβήθησαν τον κύριον και απέστειλε κύριος εν αυτοίς τους λέοντας και ήσαν αποκτείνοντες εν αυτοίς 26και είπον τω βασιλεί Ασσυρίων λέγοντες τα έθνη α απώκισας και αντεκάθισας εν ταις πόλεσι Σαμαρείας ουκ έγνωσαν το κρίμα του θεού της γης και απέστειλεν εις αυτούς λέοντας και ιδού εισί θανατούντες αυτούς καθότι ουκ οίδασι το κρίμα του θεού της γης 27και ενετείλατο ο βασιλεύς Ασσυρίων λέγων απαγάγετε εκεί ένα των ιερέων ων απώκισα εκ Σαμαρείας και πορευθήτω και κατοικήτω εκεί και φωτιεί αυτούς το κρίμα του θεού της γης 28και ήγαγον ένα των ιερέων ων απώκισαν από Σαμαρείας και εκάθισεν εν Βαιθήλ και ην φωτίζων αυτούς πως φοβηθώσι τον κύριον 29και ήσαν ποιούντες έθνος έθνος τους θεούς αυτών και έθηκαν αυτούς εν οίκος των υψηλών ων εποίησαν οι Σαμαρείται έθνος έθνος εν ταις πόλεσιν αυτών εν αις κατώκουν 30και οι άνδρες Βαβυλώνος εποίησαν την Σοκχώθ Βανώθ και οι άνδρες Χούθ εποίησαν την Νηριγέλ και οι άνδρες Αιμάθ εποίησαν την Ασιμά 31και οι Ευαίοι εποίησαν την Νιβχάζ και την Θαρθάκ και οι Σεπφαρουίμ κατέκαιον τους υιούς αυτών εν πυρί τω Αδραμέλεχ και Ανημελέχ θεοίς Σεπφαρουϊμ 32και ήσαν φοβούμενοι τον κύριον και εποίησαν εαυτοίς ιερείς των υψηλών και εποίησαν εαυτοίς εν τοις οίκοις των υψηλών 33τον κύριον εφοβούντο και τοις θεοίς αυτών ελάτρευον κατά το κρίμα των εθνών όθεν απώκισεν αυτούς εκείθεν 34έως της ημέρας ταύτης αυτοί εποίουν κατά το κρίμα αυτών ουκ ήσαν φοβούμενοι τον κύριον και ουκ εποίησαν κατά τα δικαιώματα αυτών και κατά την κρίσιν αυτών και κατά τον νόμον και κατά την εντολήν ην ενετείλατο κύριος τοις υιοίς Ιακώβ ου έθηκε το όνομα αυτού Ισραήλ 35και διέθετο κύριος μετ΄ αυτών διαθήκην και ενετείλατο αυτοίς λέγων ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους και ου προσκυνήσετε αυτοίς και ου λατρεύσετε αυτοίς και ου θύσετε αυτοίς 36ότι αλλ΄ η τω κυρίω ος ανήγαγεν υμάς εκ γης Αιγύπτου εν ισχύϊ μεγάλη και εν βραχίονι υψηλώ αυτόν φοβηθήσεσθε και αυτώ προσκυνήσετε και αυτώ θύσετε 37και τα δικαιώματα αυτού και τα κρίματα και τας εντολάς και τον νόμον ον έγραψεν υμίν φυλάσσεσθε ποιείν πάσας τας ημέρας και ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους 38και την διαθήκην ην διέθετο μεθ΄ υμών ουκ επιλήσεσθε και ου φοβηθήσεσθε θεούς ετέρους 39ότι αλλ΄ η τον κύριον τον θεόν υμών αυτον φοβηθήσεσθε και αυτός εξελείται υμάς εκ χειρός πάντων των εχθρών υμών 40και ουκ ήκουσαν αλλ΄ η εν τοις δικαιώμασιν αυτών τοις πρώτοις αυτοί εποίουν 41και ήσαν τα έθνη ταύτα φοβούμενοι τον κύριον και τοις γλυπτοίς αυτών εδούλευον και γε οι υιοί αυτών και οι υιοί των υιών αυτών καθώς εποίησαν οι πατέρες αυτών αυτοί ποιούσιν έως της ημέρας ταύτης
Copyright information for ABPGRK