2 Kings 18

CHAPTER 18

Hezekiah Reigns in Judah

1και εγένετο εν έτει τρίτω τω Ωσηέ υιώ Ηλά βασιλέως Ισραήλ εβασίλευσεν Εζεκίας υιός Άχαζ βασιλέως Ιούδα 2υιός είκοσι και πέντε ετών ην εν τω βασιλεύειν αυτόν και είκοσι και εννέα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα της μητρός αυτού Αβί θυγάτηρ Ζαχαρίου 3και εποίησε το ευθές εν οφθαλμοίς κυρίου κατά πάντα όσα εποίησε Δαυίδ ο πατήρ αυτού 4αυτός εξήρε τα υψηλά και συνέτριψε τας στήλας και τα άλση εξέκοψε και συνέκοψεν τον όφιν τον χαλκούν ον εποίησε Μωυσής ότι έως των ημερών εκείνων ήσαν οι υιοί Ισραήλ θυμιώντες αυτώ και εκάλεσεν αυτόν Νεεσθάν 5εν κυρίω θεώ Ισραήλ ήλπισε ουκ εγένετο μετ΄ αυτόν όμοιος αυτώ εν τοις βασιλύσιν Ιούδα και εν τοις γενομένοις έμπροσθεν αυτού 6και εκολλήθη τω κυρίω ουκ απέστη από όπισθεν αυτού και εφύλαξε τας εντολάς αυτού όσας ενετείλατο κύριος τω Μωυσή 7και ην κύριος μετ΄ αυτού εν πάσιν οις εποίησε συνήκεν και ηθέτησεν εν τω βασιλεί Ασσυρίων και ουκ εδούλευσεν αυτώ 8αυτός επάταξε τους αλλοφύλους έως Γάζης και έως ορίου αυτής από πύργου φυλασσόντων και έως πόλεως οχυράς 9και εγένετο εν τω έτει τω τετάρτω βασιλεί Εζεκίου αυτός ενιαυτός ο έβδομος τω Ωσηέ υιώ Ηλά βασιλεί Ισραήλ ανέβη Σαλμανασάρ βασιλεύς Ασσυρίων επί Σαμάρειαν και επολιόρκει αυτήν 10και κατελάβετο αυτήν εις τέλους τριών ετών εν έτει έκτω του Εζεκίου αυτός ενιαυτός έννατος τω Ωσηέ βασιλεί Ισραήλ συνελήφθη Σαμάρεια 11και απώκισε βασιλεύς Ασσυρίων την Σαμάρειαν εις Ασσυρίους και έθηκεν αυτούς εν Ελαά και εν Αβώρ ποταμώ Γωζάν και όροις Μήδων 12ανθ΄ ων ουκ ήκουσαν της φωνής κυρίου του θεού αυτών και παρέβησαν την διαθήκην αυτού πάντα όσα ενετείλατο Μωυσής ο δούλος κυρίου και ουκ ήκουσαν και ουκ εποίησαν

Sennacherib Wars with Judah

13και τω τεσσαρεσκαιδεκάτω έτει βασιλέως Εζεκίου ανέβη Σενναχηρίβ βασιλεύς Ασσυρίων επί τας πόλεις Ιούδα τας οχυράς και συνέλαβεν αυτάς 14και απέστειλεν Εζεκίας βασιλεύς Ιούδα αγγέλους προς τον βασιλέα των Ασσυρίων εις Λαχίς λέγων ημάρτηκα αποστράφηθι απ΄ εμού ο εάν επιθής επ΄ εμέ βαστάσω και επέθηκεν ο βασιλεύς Ασσυρίων επί Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα τριακόσια τάλαντα αργυρίου και τριάκοντα τάλαντα χρυσίου 15και έδωκεν Εζεκίας παν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκω κυρίου και εν θησαυροίς οίκου του βασιλέως 16εν τω καιρώ εκείνω συνέκοψεν Εζεκίας ο βασιλεύς Ιούδα τας θύρας του ναού κυρίου και τα εστηριγμένα α εχρύσωσεν Εζεκίας ο βασιλεύς Ιούδα και έδωκεν αυτά τω βασιλεί Ασσυρίων 17και απέστειλε βασιλεύς Ασσυρίων τον Θαρθάν και τον Ραψαρίς και τον Ραψάκην εκ Λάχις προς τον βασιλέα Εζεκίαν εν δυνάμει βαρεία εις Ιερουσαλήμ και ανέβησαν και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και έστησαν εν τω υδραγωγώ της άνω κολυμβήθρας η εστιν εν τη οδώ του αγρού του γναφέως 18και εβοήσαν προς Εζεκίαν και εξήλθε προς αυτούς Ελιακίμ υιός Χελκίου ο οικονόμος και Σωβνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο υιός Ασάφ ο αναμιμνήσκων 19και είπε προς αυτούς Ραψάκης είπατε δη προς Εζεκίαν τάδε λέγει ο βασιλεύς ο μέγας βασιλεύς Ασσυρίων τις η πεποίθησις αύτη ην πέποιθας 20πλην λόγοι χειλέων και βουλή παράταξις γίνεται εις πόλεμον νυν ουν επί τινί πέποιθας ότι ηθέτησας εν εμοί 21ιδού πέποιθας σαυτώ επί την ράβδον την καλαμίνην την τεθλασμένην ταύτην επ΄ Αίγυπτον ως εάν επιστηριχθή ανήρ επ΄ αυτήν εισελεύσεται εις την χείρα αυτού και τρήσει αυτήν ούτως εστί Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου πάσι τοις πεποιθόσιν επ΄ αυτόν 22και εάν είπης προς με επί κύριον τον θεόν ημών πεποίθαμεν ουχί αυτός Εζεκίας απέστησεν τα υψηλά αυτού και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε τω Ιούδα και τη Ιερουσαλήμ ενώπιον του θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε εν Ιερουσαλήμ 23και νυν μίχθητε τω κυρίω μου τω βασιλεί Ασσυρίων και δώσω σοι δισχιλίους ίππους ει δυνήση δούναι σεαυτώ επιβάτας επ΄ αυτούς 24και πως αποστρέψεις το πρόσωπον τοπάρχου ενός των δούλων του κυρίου μου των ελαχίστων και ήλπισας σαυτώ επ΄ Αίγυπτον εις άρματα και ιππείς 25και νυν μη άνευ κυρίου ανέβημεν επί τον τόπον τούτον του διαφθείραι αυτόν κύριος είπε προς με ανάβηθι επί την γην ταύτην και διάφθειρον αυτήν 26και είπεν Ελιακίμ υιός Χελκίου και Σοβνάς και Ιωάχ προς Ραψάκην λάλησον δη προς τους παιδάς σου Συριστί ότι ακούομεν ημεις και ου λαλήσεις προς ημάς Ιουδαϊστι εν τοις ωσί του λαού του επί του τείχους 27και είπε προς αυτούς Ραψάκης μη προς τον κύριόν σου και προς σε απέστειλέ με ο κύριός μου λαλήσαι τους λόγους τούτους ουχί προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους του φαγείν την κόπρον αυτών και πιείν το ούρον αυτών μεθ΄ υμών άμα 28και έστη Ραψάκης και εβόησε φωνή μεγάλη Ιουδαϊστι και ελάλησε και είπεν ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του μεγάλου βασιλέως Ασσυρίων 29τάδε λέγει ο βασιλεύς μη επαιρέτω υμάς Εζεκίας ότι ου μη δυνήται υμας εξελέσθαι εκ χειρός μου 30και μη επελπιζέτω υμάς Εζεκίας επί κύριον λέγων εξαιρούμενος εξελείται ημάς ο κύριος και ου μη παραδοθή η πόλις αύτη εν χειρί βασιλέως Ασσυρίων 31μη ακούετε Εζεκίου ότι τάδε λέγει ο βασιλεύς Ασσυρίων ποιήσατε μετ΄ εμού ευλογίαν και εξέλθατε προς με και φάγεται έκαστος την άμπελον αυτού και έκαστος την συκήν αυτού και πίεται έκαστος το ύδωρ του λάκκου αυτού 32έως αν έλθω και λάβω υμάς εις γην ως την γην υμών γην σίτου και οίνου και άρτου και αμπελώνων γην ελαίου και μελίτος και ζήσετε και ουκ αποθανείσθε και μη ακούετε Εζεκίου ότι απατά υμάς λέγων κύριος εξελείται υμάς 33μη ρυόμενοι ερρύσαντο οι θεοί των εθνών έκαστος την γην αυτού εκ χειρός βασιλέως Ασσυρίων 34που εστίν ο θεός Αιμάθ και Αρφάδ που εστίν ο θεός Σεπφαρουϊμ Ανά και Αούα μη εξείλαντο την Σαμάρειαν εκ χειρός μου 35τις εν πάσι τοις θεοίς των γαιών ος εξείλετο την γην αυτόυ εκ χειρός μου ότι εξελείται κύριος την Ιερουσαλήμ εκ χειρός μου 36και εσιώπησαν και ουκ απεκρίθησαν αυτώ λόγον ότι εντολή του βασιλέως λέγων ουκ αποκριθήσεσθε αυτώ 37και εισήλθεν Ελιακίμ υιός Χελκίου ο οικονόμος και Σοβνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ υιός Ασάφ ο αναμιμνήσκων προς Εζεκίαν διερρηχότες τα ιμάτια και ανήγγειλαν αυτώ τους λόγους Ραψάκου
Copyright information for ABPGRK