2 Kings 23

CHAPTER 23

Josiah Reads the Scroll of the Covenant

και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε προς αυτόν πάντας τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήμ και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και πας ανήρ Ιούδα και πάντες οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ μετ΄ αυτού και οι ιερείς και οι προφήται και πας ο λαός από μικρού και έως μεγάλου και ανέγνω εν τοις ωσίν αυτών πάντας τους λόγους του βιβλίου της διαθήκης του ευρεθέντος εν οίκω κυρίου και έστη ο βασιλεύς επί τον στύλον και διέθετο την διαθήκην ενώπιον κυρίου του πορεύθηναι οπίσω κυρίου και του φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού εν όλη καρδία και εν όλη τη ψυχή του αναστήσαι τους λόγους της διαθήκης ταύτης τους γεγραμμένους εν τω βιβλίω τούτω και έστη πας ο λαός εν τη διαθήκη

Josiah Removes All Idol Worship

και ενετείλατο ο βασιλεύς τω Χελκία τω ιερεί τω μεγάλω και τοις ιερεύσι τοις δευτερεύουσι και τοις φυλάσσουσι τον σταθμόν του εξαγαγείν εκ του ναού κυρίου πάντα τα σκεύη α εποίησαν τω Βάαλ και τω άλσει και πάση τη στρατιά του ουρανού και κατέκαυσεν αυτά έξω Ιερουσαλήμ εν σαδημώθ Κεδρών και έλαβε τον χουν αυτών εις Βαιθήλ και κατέκαυσε τους χωμαρίμ ους κατέστησαν οι βασιλείς Ιούδα του θυμιάν εν τοις υψηλοίς και εν ταις πόλεσιν Ιούδα και τοις περικύκλω Ιεουσαλήμ και τους θυμιώντας τω Βάαλ και τω ηλίω και τη σελήνη και τοις Μαζουρώθ και πάση τη στρατιά του ουρανού και εξήνεγκε το άλσος εξ οίκου κυρίου έξωθεν Ιερουσαλήμ εις τον χειμάρρουν Κεδρών και κατέκαυσεν αυτόν εν τω χειμάρρω Κεδρών και ελέπτυνεν εις χουν και έρριψε τον χουν αυτού εις τους τάφους των υιών του λαού και καθείλε τον οίκον των καδησίμ των εν τω οίκω κυρίου εν ω αι γυναίκες ύφαινον εκεί στολάς τω άλσει και εξήγαγε πάντας τους ιερείς εκ πόλεων Ιούδα και εμίανε τα υψηλά ου εθυμίων εκεί οι ιερείς από Γαβαά και έως Βηρσαβεαί και καθείλε των υψηλών τον παρά τη θύρα της πύλης Ιωσηέ άρχοντος της πόλεως των εξ αριστερών ανδρός εν τη πύλη της πόλεως πλην ουκ ανέβησαν οι ιερείς των υψηλών προς το θυσιαστήριον κυρίου εν Ιερουσαλήμ ει μη έφαγον άζυμα εν μέσω των αδελφών αυτών 10 και εμίανε Τόφεθ το εν φάραγγι υιόυ Εννόμ του μη διάγειν άνδρα τον υιόν αυτού και την θυγατέρα αυτού εν πυρί τω Μολόχ 11 και κατέκαυσε τους ίππους ους ανέθηκαν βασιλείς Ιούδα τω ηλίω εν τη εισόδω οίκου κυρίου προς το γαζοφυλάκιον Νάθαν του ευνούχου του βασιλέως του εν φαρουρείμ και το άρμα του ηλίου κατέκαυσεν εν πυρί 12 και τα θυσιαστήρια τα επί του δώματος του υπερώου Άχαζ α εποίησαν βασιλείς Ιούδα και τα θυσιαστήρια α εποίησε Μανασσής εν ταις δύο αυλαίς οίκου κυρίου καθείλεν ο βασιλεύς και κατέσπασεν εκείθεν και έρριψε τον χουν αυτών εις τον χειμάρρουν Κεδρών 13 και τον οίκον τον επί πρόσωπου Ιερουσαλήμ τον εκ δεξιών του όρους του Μοσοάθ ον ωκοδόμησε Σολομών βασιλεύς Ισραήλ τη Αστάρτη προσοχθίσματι Σιδωνιων και τω Χαμώς προσοχθίσματι Μωάβ και τω Μολόχ βδελύγματι υιών Αμών εμίανεν ο βασιλεύς 14 και συνέτριψε τας στήλας και εξέκοψε τα άλση και έπλησε τους τόπους αυτών οστέων ανθρώπων 15 και γε το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ το υψηλόν ο εποίησεν Ιεροβοάμ υιός Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ και γε το θυσιαστήριον εκείνο το υψηλόν κατέσπασε και συνέτριψε τους λίθους αυτού και ελέπτυνεν εις χουν και κατέκαυσε το άλσος

Fulfillment of the Prophecy of the Man of God

16 και απέστρεψεν Ιωσίας και είδε τους τάφους τους όντας εκεί εν τη όρει και απέστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαυσεν επί το θυσιαστήριον και εμίανεν αυτό κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν ο άνθρωπος του θεού εν τω εστάναι Ιεροβοάμ επί το θυσιαστήριον εν τη εορτή και επιστρέψας ήρε τους οφθαλμούς αυτού επί τον τάφον του ανθρώπου του θεού του λαλήσαντος τους λόγους τούτους 17 και είπε τις ο σκόπελος εκείνος ον εγώ ορώ και είπον αυτώ οι άνδρες της πόλεως ο τάφος του άνθρωπου του θεού του εληλυθότος εκ του Ιούδα και επικαλεσάμενος τους λόγους τούτους ους εποίησας επί το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ 18 και είπεν εάσατε αυτόν μηδεις κινησάτω τα οστά αυτού και ερρύσθησαν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ήκοντος εκ Σαμαρείας 19 και γε πάντας τους οίκους των υψηλών τους εν ταις πόλεσι Σαμαρείας ους εποίησαν βασιλείς Ισραήλ του παροργίσαι τον κύριον απέστησεν Ιωσίας και εποίησεν αυτοίς κατά πάντα τα έργα α εποίησεν εν Βαιθήλ 20 και εθυσίασε πάντας τους ιερείς των υψηλών τους όντας εκεί επί των θυσιαστηρίων και κατέκαυσε τα οστά των ανθρώπων επ΄ αυτά και απέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ 21 και ενετείλατο ο βασιλεύς παντί τω λαώ λέγων ποιήσατε το πάσχα τω κυρίω τω θεώ υμών καθώς γέγραπται εν τω βιβλίω της διαθήκης ταύτης 22 ότι ουκ εγένετο κατά το πάσχα τούτο από των ημερών των κριτών οι έκρινον τον Ισραήλ και εν πάσαις ταις ημέραις βασιλέων Ισραήλ και βασιλέων Ιούδα 23 ότι αλλ΄ η εν τω οκτωκαιδεκάτω έτει του βασιλέως Ιωσίου εγένετο το πάσχα τούτο τω κυρίω εν Ιερουσαλήμ 24 και γε τους θελητάς και τους γνώστας και τα θεραφείν και τα είδωλα και πάντα τα προσοχθίσματα τα γεγονότα εν τη γη Ιούδα και εν τη Ιερουσαλήμ εξήρεν ο βασιλεύς Ιωσίας ίνα στήση τους λόγους του νόμου τους γεγραμμένους επί του βιβλίου ους εύρε Χελκίας ο ιερεύς εν οίκω κυρίου 25 όμοιος αυτώ ουκ εγένετο βασιλεύς έμπροσθεν αυτού ος επέστρεψε προς κύριον εν όλη καρδία αυτού και εν όλη ψυχή αυτού και εν όλη τη ισχύϊ αυτού κατά πάντα τον νόμον Μωυσή και μετ΄ αυτόν ουκ ανέστη όμοιος αυτού 26 πλην ουκ απεστράφη κύριος από θυμού της οργής αυτού της μεγάλης ου εθυμώθη οργή αυτού εν τω Ιούδα επί πάντας τους παροργισμούς ους παρώργισεν αυτόν Μανασσής 27 και είπε κύριος και γε τον Ιούδαν αποστήσω από προσώπου μου καθώς απέστησα τον Ισραήλ και απώσομαι την πόλιν ταύτην ην εξελεξάμην την Ιερουσαλήμ και τον οίκον ου είπον έσται το όνομά μου εκεί 28 και τα λοιπά των λόγων Ιωσίου και πάντα όσα εποίησεν ουχί ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων ημερών των βασιλέων Ιούδα

Josiah Dies in Battle

29 εν ταις ημέραις αυτού ανέβη Φαραώ Νεχαώ βασιλεύς Αιγύπτου επί βασιλέα των Ασσυρίων επί τον ποταμόν Ευφράτην και επορεύθη Ιωσίας ο βασιλεύς εις απάντησιν αυτώ και εθανάτωσεν αυτόν Νεχαώ εν Μαγεδδώ εν τω ιδείν αυτόν αυτόν 30 και επεβίβασαν αυτόν οι παίδες αυτού νεκρόν εν Μαγεδδώ και ήγαγον αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν τω τάφω αυτού εν πόλει Δαυίδ και έλαβεν ο λαός της γης τον Ιωάχαζ υιόν Ιωσίου και έχρισαν αυτόν και εβασίλευσαν αυτόν αντί του πατρός αυτού

Jehoahaz Reigns in Judah

31 υιός είκοσι και τριών ετών ην Ιωάχαζ εν τω βασιλεύειν αυτόν και τρεις μήνας εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Αμιτάλ θυγάτηρ Ιερεμίου εκ Λοβεννά 32 και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου κατά πάντα όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού

Pharaoh Necho Sets Jehoiakim Over Jerusalem

33 και μετέστησεν αυτόν Φαραώ Νεχαώ εν Ρεβλαά εν γη Αιμάθ του μη βασιλεύειν εν Ιερουσαλήμ και έδωκε ζημίαν επί την γην εκατόν τάλαντα αργυρίου και δέκα τάλαντα χρυσίου 34 και εβασίλευσε Φαραώ Νεχαώ επ΄ αυτούς τον Ελιακίμ υιόν Ιωσίου αντί Ιωσίου του πατρός αυτού και επέστρεψε το όνομα αυτού Ιωακίμ και τον Ιωάχαζ έλαβε και απήγαγεν αυτόν εις Αίγυπτον και απέθανεν εκεί 35 και το αργύριον και το χρυσίον έδωκεν Ιωακίμ τω Φαραώ πλην ετιμογράφησε την γην του δούναι το αργύριον επί στόματος Φαραώ ανήρ κατά την συντίμησιν αυτού έδωκαν το αργύριον και το χρυσίον μετά του λαού της γης του δούναι τω Φαραώ Νεχαώ 36 υιός είκοσι και πέντε ετών Ιωακίμ εν τω βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα της μητρός αυτού Ζαβουδά θυγάτηρ Φαδαϊα εκ Ρουμά 37 και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου κατά πάντα όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού
Copyright information for ABPGRK