2 Kings 23

CHAPTER 23

Josiah Reads the Scroll of the Covenant

1και απέστειλεν ο βασιλεύς και συνήγαγε προς αυτόν πάντας τους πρεσβυτέρους Ιούδα και Ιερουσαλήμ 2και ανέβη ο βασιλεύς εις οίκον κυρίου και πας ανήρ Ιούδα και πάντες οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ μετ΄ αυτού και οι ιερείς και οι προφήται και πας ο λαός από μικρού και έως μεγάλου και ανέγνω εν τοις ωσίν αυτών πάντας τους λόγους του βιβλίου της διαθήκης του ευρεθέντος εν οίκω κυρίου 3και έστη ο βασιλεύς επί τον στύλον και διέθετο την διαθήκην ενώπιον κυρίου του πορεύθηναι οπίσω κυρίου και του φυλάσσειν τας εντολάς αυτού και τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού εν όλη καρδία και εν όλη τη ψυχή του αναστήσαι τους λόγους της διαθήκης ταύτης τους γεγραμμένους εν τω βιβλίω τούτω και έστη πας ο λαός εν τη διαθήκη

Josiah Removes All Idol Worship

4και ενετείλατο ο βασιλεύς τω Χελκία τω ιερεί τω μεγάλω και τοις ιερεύσι τοις δευτερεύουσι και τοις φυλάσσουσι τον σταθμόν του εξαγαγείν εκ του ναού κυρίου πάντα τα σκεύη α εποίησαν τω Βάαλ και τω άλσει και πάση τη στρατιά του ουρανού και κατέκαυσεν αυτά έξω Ιερουσαλήμ εν σαδημώθ Κεδρών και έλαβε τον χουν αυτών εις Βαιθήλ 5και κατέκαυσε τους χωμαρίμ ους κατέστησαν οι βασιλείς Ιούδα του θυμιάν εν τοις υψηλοίς και εν ταις πόλεσιν Ιούδα και τοις περικύκλω Ιεουσαλήμ και τους θυμιώντας τω Βάαλ και τω ηλίω και τη σελήνη και τοις Μαζουρώθ και πάση τη στρατιά του ουρανού 6και εξήνεγκε το άλσος εξ οίκου κυρίου έξωθεν Ιερουσαλήμ εις τον χειμάρρουν Κεδρών και κατέκαυσεν αυτόν εν τω χειμάρρω Κεδρών και ελέπτυνεν εις χουν και έρριψε τον χουν αυτού εις τους τάφους των υιών του λαού 7και καθείλε τον οίκον των καδησίμ των εν τω οίκω κυρίου εν ω αι γυναίκες ύφαινον εκεί στολάς τω άλσει 8και εξήγαγε πάντας τους ιερείς εκ πόλεων Ιούδα και εμίανε τα υψηλά ου εθυμίων εκεί οι ιερείς από Γαβαά και έως Βηρσαβεαί και καθείλε των υψηλών τον παρά τη θύρα της πύλης Ιωσηέ άρχοντος της πόλεως των εξ αριστερών ανδρός εν τη πύλη της πόλεως 9πλην ουκ ανέβησαν οι ιερείς των υψηλών προς το θυσιαστήριον κυρίου εν Ιερουσαλήμ ει μη έφαγον άζυμα εν μέσω των αδελφών αυτών 10και εμίανε Τόφεθ το εν φάραγγι υιόυ Εννόμ του μη διάγειν άνδρα τον υιόν αυτού και την θυγατέρα αυτού εν πυρί τω Μολόχ 11και κατέκαυσε τους ίππους ους ανέθηκαν βασιλείς Ιούδα τω ηλίω εν τη εισόδω οίκου κυρίου προς το γαζοφυλάκιον Νάθαν του ευνούχου του βασιλέως του εν φαρουρείμ και το άρμα του ηλίου κατέκαυσεν εν πυρί 12και τα θυσιαστήρια τα επί του δώματος του υπερώου Άχαζ α εποίησαν βασιλείς Ιούδα και τα θυσιαστήρια α εποίησε Μανασσής εν ταις δύο αυλαίς οίκου κυρίου καθείλεν ο βασιλεύς και κατέσπασεν εκείθεν και έρριψε τον χουν αυτών εις τον χειμάρρουν Κεδρών 13και τον οίκον τον επί πρόσωπου Ιερουσαλήμ τον εκ δεξιών του όρους του Μοσοάθ ον ωκοδόμησε Σολομών βασιλεύς Ισραήλ τη Αστάρτη προσοχθίσματι Σιδωνιων και τω Χαμώς προσοχθίσματι Μωάβ και τω Μολόχ βδελύγματι υιών Αμών εμίανεν ο βασιλεύς 14και συνέτριψε τας στήλας και εξέκοψε τα άλση και έπλησε τους τόπους αυτών οστέων ανθρώπων 15και γε το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ το υψηλόν ο εποίησεν Ιεροβοάμ υιός Ναβάτ ος εξήμαρτε τον Ισραήλ και γε το θυσιαστήριον εκείνο το υψηλόν κατέσπασε και συνέτριψε τους λίθους αυτού και ελέπτυνεν εις χουν και κατέκαυσε το άλσος

Fulfillment of the Prophecy of the Man of God

16και απέστρεψεν Ιωσίας και είδε τους τάφους τους όντας εκεί εν τη όρει και απέστειλε και έλαβε τα οστά εκ των τάφων και κατέκαυσεν επί το θυσιαστήριον και εμίανεν αυτό κατά το ρήμα κυρίου ο ελάλησεν ο άνθρωπος του θεού εν τω εστάναι Ιεροβοάμ επί το θυσιαστήριον εν τη εορτή και επιστρέψας ήρε τους οφθαλμούς αυτού επί τον τάφον του ανθρώπου του θεού του λαλήσαντος τους λόγους τούτους 17και είπε τις ο σκόπελος εκείνος ον εγώ ορώ και είπον αυτώ οι άνδρες της πόλεως ο τάφος του άνθρωπου του θεού του εληλυθότος εκ του Ιούδα και επικαλεσάμενος τους λόγους τούτους ους εποίησας επί το θυσιαστήριον το εν Βαιθήλ 18και είπεν εάσατε αυτόν μηδεις κινησάτω τα οστά αυτού και ερρύσθησαν τα οστά αυτού μετά των οστέων του προφήτου του ήκοντος εκ Σαμαρείας 19και γε πάντας τους οίκους των υψηλών τους εν ταις πόλεσι Σαμαρείας ους εποίησαν βασιλείς Ισραήλ του παροργίσαι τον κύριον απέστησεν Ιωσίας και εποίησεν αυτοίς κατά πάντα τα έργα α εποίησεν εν Βαιθήλ 20και εθυσίασε πάντας τους ιερείς των υψηλών τους όντας εκεί επί των θυσιαστηρίων και κατέκαυσε τα οστά των ανθρώπων επ΄ αυτά και απέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ 21και ενετείλατο ο βασιλεύς παντί τω λαώ λέγων ποιήσατε το πάσχα τω κυρίω τω θεώ υμών καθώς γέγραπται εν τω βιβλίω της διαθήκης ταύτης 22ότι ουκ εγένετο κατά το πάσχα τούτο από των ημερών των κριτών οι έκρινον τον Ισραήλ και εν πάσαις ταις ημέραις βασιλέων Ισραήλ και βασιλέων Ιούδα 23ότι αλλ΄ η εν τω οκτωκαιδεκάτω έτει του βασιλέως Ιωσίου εγένετο το πάσχα τούτο τω κυρίω εν Ιερουσαλήμ 24και γε τους θελητάς και τους γνώστας και τα θεραφείν και τα είδωλα και πάντα τα προσοχθίσματα τα γεγονότα εν τη γη Ιούδα και εν τη Ιερουσαλήμ εξήρεν ο βασιλεύς Ιωσίας ίνα στήση τους λόγους του νόμου τους γεγραμμένους επί του βιβλίου ους εύρε Χελκίας ο ιερεύς εν οίκω κυρίου 25όμοιος αυτώ ουκ εγένετο βασιλεύς έμπροσθεν αυτού ος επέστρεψε προς κύριον εν όλη καρδία αυτού και εν όλη ψυχή αυτού και εν όλη τη ισχύϊ αυτού κατά πάντα τον νόμον Μωυσή και μετ΄ αυτόν ουκ ανέστη όμοιος αυτού 26πλην ουκ απεστράφη κύριος από θυμού της οργής αυτού της μεγάλης ου εθυμώθη οργή αυτού εν τω Ιούδα επί πάντας τους παροργισμούς ους παρώργισεν αυτόν Μανασσής 27και είπε κύριος και γε τον Ιούδαν αποστήσω από προσώπου μου καθώς απέστησα τον Ισραήλ και απώσομαι την πόλιν ταύτην ην εξελεξάμην την Ιερουσαλήμ και τον οίκον ου είπον έσται το όνομά μου εκεί 28και τα λοιπά των λόγων Ιωσίου και πάντα όσα εποίησεν ουχί ταύτα γέγραπται επί βιβλίου λόγων ημερών των βασιλέων Ιούδα

Josiah Dies in Battle

29εν ταις ημέραις αυτού ανέβη Φαραώ Νεχαώ βασιλεύς Αιγύπτου επί βασιλέα των Ασσυρίων επί τον ποταμόν Ευφράτην και επορεύθη Ιωσίας ο βασιλεύς εις απάντησιν αυτώ και εθανάτωσεν αυτόν Νεχαώ εν Μαγεδδώ εν τω ιδείν αυτόν αυτόν 30και επεβίβασαν αυτόν οι παίδες αυτού νεκρόν εν Μαγεδδώ και ήγαγον αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έθαψαν αυτόν εν τω τάφω αυτού εν πόλει Δαυίδ και έλαβεν ο λαός της γης τον Ιωάχαζ υιόν Ιωσίου και έχρισαν αυτόν και εβασίλευσαν αυτόν αντί του πατρός αυτού

Jehoahaz Reigns in Judah

31υιός είκοσι και τριών ετών ην Ιωάχαζ εν τω βασιλεύειν αυτόν και τρεις μήνας εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα τη μητρί αυτού Αμιτάλ θυγάτηρ Ιερεμίου εκ Λοβεννά 32και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου κατά πάντα όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού

Pharaoh Necho Sets Jehoiakim Over Jerusalem

33και μετέστησεν αυτόν Φαραώ Νεχαώ εν Ρεβλαά εν γη Αιμάθ του μη βασιλεύειν εν Ιερουσαλήμ και έδωκε ζημίαν επί την γην εκατόν τάλαντα αργυρίου και δέκα τάλαντα χρυσίου 34και εβασίλευσε Φαραώ Νεχαώ επ΄ αυτούς τον Ελιακίμ υιόν Ιωσίου αντί Ιωσίου του πατρός αυτού και επέστρεψε το όνομα αυτού Ιωακίμ και τον Ιωάχαζ έλαβε και απήγαγεν αυτόν εις Αίγυπτον και απέθανεν εκεί 35και το αργύριον και το χρυσίον έδωκεν Ιωακίμ τω Φαραώ πλην ετιμογράφησε την γην του δούναι το αργύριον επί στόματος Φαραώ ανήρ κατά την συντίμησιν αυτού έδωκαν το αργύριον και το χρυσίον μετά του λαού της γης του δούναι τω Φαραώ Νεχαώ 36υιός είκοσι και πέντε ετών Ιωακίμ εν τω βασιλεύειν αυτόν και ένδεκα έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ και όνομα της μητρός αυτού Ζαβουδά θυγάτηρ Φαδαϊα εκ Ρουμά 37και εποίησε το πονηρόν εν οφθαλμοίς κυρίου κατά πάντα όσα εποίησαν οι πατέρες αυτού
Copyright information for ABPGRK