2 Kings 6

CHAPTER 6

The Sons of the Prophets

και είπον οι υιοί των προφητών προς Ελισεαί ιδού δη ο τόπος εν ω ημείς οικούμεν ενώπιόν σου στενός αφ΄ ημών πορευθώμεν δη έως του Ιορδάνου και λάβωμεν εκείθεν ανήρ εις δοκόν μίαν και ποιήσωμεν εαυτοίς σκέπην του οικείν εκεί και είπε πορεύεσθε και είπεν ο εις επιεικώς δεύρο μετά των δούλων σου και είπεν εγώ πορεύσομαι και επορεύθη μετ΄ αυτών και ήλθον εις τον Ιορδάνην και έτεμνον τα ξύλα και εγένετο του ενός καταβάλλοντος τον δοκόν και εξέπεσεν εκ του στελέχους το σιδήριον εις το ύδωρ και εβόησεν και είπεν ω κύριε και αυτό κεκρυμμένον

The Iron Implement Floats

και είπεν ο άνθρωπος του θεού που έπεσε και έδειξεν αυτώ τον τόπον και απέκνισε ξύλον και έρριψεν εκεί και επεπόλασε το σιδήριον και είπεν ύψωσον σεαυτώ και εξέτεινε την χείρα αυτού και έλαβεν αυτό

War with Syria

και ο βασιλεύς Συρίας ην πολεμών εν Ισραήλ και εβουλεύσατο προς τους παίδας αυτού λέγων εις τον τόπον τόνδε τινά ελμωνί παρεμβαλώ και απέστειλεν ο άνθρωπος του θεού προς τον βασιλέα Ισραήλ λέγων φύλαξαι μη παρελθείν εν τω τόπω τούτω ότι εκεί Συρία κέκρυπται 10 και απέστειλεν ο βασιλεύς Ισραήλ εις τον τόπον ον είπεν αυτώ ο άνθρωπος του θεού και εφυλάξατο εκείθεν ουχ άπαξ ουδέ δις 11 και εξέστη η καρδία του βασιλέως Συρίας περί του λόγου τούτου και εκάλεσε τους παίδας αυτού και είπε προς αυτούς ουκ αναγγέλείτε μοι τις προδίδωσί με τω βασιλεί Ισραήλ 12 και είπεν εις των παίδων αυτού ουχί κύριέ μου βασιλεύ ότι Ελισεαί ο προφήτης ο εν Ισραήλ αναγγέλλει τω βασιλεί Ισραήλ πάντας τους λόγους ους εάν λαλήσης εν τω ταμείω του κοιτώνός σου 13 και είπε πορεύθητε και ίδετε που ούτος και αποστείλας λήψομαι αυτόν και απήγγειλαν αυτώ λέγοντες ιδού εν Δωθαϊμ 14 και απέστειλεν ίππους και άρματα και δύναμιν βαρείαν και ήλθον νυκτός και περιεκύκλωσαν την πόλιν 15 και ώρθρισεν ο λειτουργός του ανθρώπου του θεού αναστήναι και εξήλθε και ιδού δύναμις κυκλούσα την πόλιν και ίπποι και άρματα και είπε το παιδάριον αυτου προς αυτόν ω κύριε τι ποιήσομεν 16 και είπεν Ελισεαί μη φοβού ότι πλείους οι μεθ΄ ημών υπέρ τους μετ΄ αυτών 17 και προσηύξατο Ελισεαί και είπε κύριε άνοιξον τους οφθαλμούς αυτού και ιδέτω και διήνοιξε κύριος τους οφθαλμούς του παιδαρίου και είδεν και ιδού το όρος πλήρες ίππων και άρμα πυρός περικύκλω Ελισεαί

The Syrians are Struck with Blindness

18 και κατέβησαν προς αυτόν και προσηύξατο Ελισεαί προς κύριον και είπε πάταξον δη το έθνος τούτο αορασία και επάταξεν αυτούς αορασία κατά το ρήμα Ελισεαί 19 και είπε Ελισεαί προς αυτούς ουχι αύτη η πόλις και ουχ αύτη η οδός δεύτε οπίσω μου και άξω υμάς προς τον άνδρα ον ζητείτε και απήγαγεν αυτούς εις Σαμάρειαν 20 και εγένετο ως εισήλθον εις Σαμάρειαν και είπεν Ελισεαί κύριε άνοιξον τους οφθαλμούς τούτων και ιδέτωσαν και διήνοιξε κύριος τους οφθαλμούς αυτών και είδον και ιδού αυτοί εν μέσω Σαμαρείας 21 και είπεν ο βασιλεύς Ισραήλ προς Ελισεαί ως είδεν αυτούς ει πατάξας πατάξω πάτερ 22 και είπεν ου πατάξεις ους ηχμαλώτευσας εν ρομφαία σου και τόξω σου συ πατάξεις παράθες άρτους και ύδωρ ενώπιον αυτών και φαγέτωσαν και πιέτωσαν και απελθέτωσαν προς τον κύριον αυτών 23 και παρέθηκεν αυτοίς παράθεσιν μεγάλην και έφαγον και έπιον και απέστειλεν αυτούς και απήλθον προς τον κύριον αυτών και ου προσέθεντο έτι μονόζωνοι Συρίας του ελθείν εις γην Ισραήλ

Siege and Famine in Samaria

24 και εγένετο μετά ταύτα και ήθροισεν υιός Άδερ βασιλεύς Συρίας πάσαν την παρεμβολήν αυτού και ανέβη και περιεκάθισεν επί Σαμάρειαν 25 και εγένετο λιμός μέγας εν Σαμαρεία και ιδού περιεκάθηντο επ΄ αυτήν έως ου εγενήθη κεφαλή όνου ογδοήκοντα σικλών αργυρίου και τέταρτον του κάβου κόπρου περιστερών πέντε σικλών αργυρίου 26 και ην ο βασιλεύς Ισραήλ διαπορευόμενος επί του τείχους και γυνή εβόησε προς αυτόν λέγουσα σωσόν κύριε βασιλεύ 27 και είπεν αυτή μη σε σώσαι κύριος πόθεν σώσω σε από άλωνος η από ληνού 28 και είπεν αυτή ο βασιλεύς τι έστι σοι και είπεν η γυνή αύτη είπε μοι δος τον υιόν σου και φαγόμεθα αυτόν σήμερον και τον υιόν μου φαγόμεθα αύριον 29 και ηψήσαμεν τον υιόν μου και εφάγομεν αυτόν και είπον αυτή τη ημέρα τη άλλη δος τον υιόν σου και φάγωμεν αυτόν και έκρυψε τον υιόν αυτής 30 και εγένετο ως ήκουσεν ο βασιλεύς τους λόγους της γυναικός διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και αυτός διεπορεύετο επί του τείχους και είδεν ο λαός τον σάκκον επί της σαρκός αυτού έσωθεν 31 και είπε τάδε ποιήσαι μοι ο θεός και τάδε προσθείη ει στήσεται η κεφαλή Ελισεαί υιόυ Σαφάτ επ΄ αυτώ σήμερον 32 και Ελισεαί εκάθητο εν τω οίκω αυτού και οι πρεσβύτεροι εκάθηντο μετ΄ αυτού και απέστειλεν άνδρα προ προσώπου αυτού και πριν ελθείν τον άγγελον προς αυτόν και αυτός είπε προς τους πρεσβυτέρους εωρακατε ότι απέστειλεν ο υιός του φονευτου ούτος αφελείν την κεφαλήν μου ίδετε ως αν έλθη ο άγγελος αποκλείσατε την θύραν και παραθλίψατε αυτόν εν τη θύρα ουχί φωνή των ποδών του κυρίου αυτού κατόπισθεν αυτού 33 έτι αυτού λαλούντος μετ΄ αυτών και ιδού ο άγγελος κατέβη προς αυτόν και είπεν ιδού αύτη η κακία παρά κυρίου τι υπομείνω τω κυρίω έτι
Copyright information for ABPGRK