2 Samuel 13

CHAPTER 13

Amnon Abases Tamar

και εγένετο μετά ταύτα και ην τω Αβεσαλώμ υιώ Δαυίδ αδελφή καλή τω είδει σφόδρα και όνομα αυτή Θαμάρ και ηγάπησεν αυτήν Αμνών υιός Δαυίδ και εθλίβετο Αμνών ώστε αρρωστείν διά Θαμάρ την αδελφήν αυτού ότι παρθένος ην αύτη και υπέρογκον εν οφθαλμοίς Αμνών του ποιήσαί τι αυτή και ην τω Αμνών εταίρος και όνομα αυτώ Ιωναδάβ υιός Σαμαά του αδελφού Δαυίδ και Ιωναδάβ ην φρόνιμος σφόδρα και είπεν αυτώ τι σοι ότι ούτως ασθενής τοπρωϊ πρωϊ υιέ του βασιλέως ουκ απαγγέλεις μοι και είπεν αυτώ Αμνών Θαμάρ την αδελφήν του αδελφού μου Αβεσσαλώμ εγώ αγαπώ και είπεν αυτώ Ιωναδάβ κοιμήθητι επί την κοίτην σου και μαλακίσθητι και εισελεύσεται ο πατήρ σου του ιδείν σε και ερείς προς αυτόν ελθέτω δη Θαμάρ η αδελφή μου και ψωμισάτω με και ποιησάτω κατ΄ οφθαλμούς μου βρώμα όπως ίδω και φάγω εκ της χειρός αυτής και εκοιμήθη Αμνών και ηρρώστησε και εισήλθεν ο βασιλεύς ιδείν αυτόν και είπεν Αμνών προς τον βασιλέα ελθέτω δη Θαμάρ η αδελφή μου προς με και κολλυρισάτω εν οφθαλμοίς μου δύο κολλυρίδας και φάγομαι εκ της χειρός αυτής και απέστειλε Δαυίδ προς Θαμάρ εις τον οίκον λέγων πορεύθητι δη εις τον οίκον Αμνών του αδελφού σου και ποίησον αυτώ βρώμα και επορεύθη Θαμάρ εις τον οίκον Αμνών αδελφού αυτής και αυτός κοιμώμενος και έλαβε το σταις και εφύρασε και εκολλύρισε κατ΄ οφθαλμούς αυτού και ήψησε τας κολλυρίδας και έλαβε το τήγανον και κατεκένωσεν ενώπιον αυτού και ουκ ηθέλησε φαγείν και είπεν Αμνών εξαγάγετε πάντα άνδρα από επάνωθέν μου και εξήγαγον πάντα άνδρα επάνωθεν αυτού 10 και είπεν Αμνών προς Θαμάρ εισένεγκέ μοι το βρώμα εις το κοιτώνα και φαγόμαι εκ της χειρός σου και έλαβε Θαμάρ τας κολλυρίδας ας εποίησε και εισήνεγκε τω Αμνών αδελφώ αυτής εις τον κοιτώνα 11 και προσήγαγεν αυτώ του φαγείν και επελάβετο αυτής και είπεν αυτή δεύρο κοιμήθητι μετ΄ εμού αδελφή μου 12 και είπεν αυτώ μη αδελφέ μου μη ταπεινώσης με διότι ου ποιηθήσεται ούτως εν Ισραήλ μη ποιήσης την αφροσύνην ταύτην 13 και εγώ που αποίσω το όνειδός μου και συ έση ως εις των αφρόνων εν Ισραήλ και νυν λάλησον δη προς τον βασιλέα ότι ου μη κωλύση με από σου 14 και ουκ ηθελησεν Αμνών του υπακούσαι της φωνής αυτής και εκραταίωσεν υπέρ αυτήν και εταπείνωσεν αυτήν και εκοιμήθη μετ΄ αυτής 15 και εμίσησεν αυτήν Αμνών μίσος μέγα σφόδρα ότι μέγα το μίσος ο εμίσησεν αυτήν υπέρ την αγάπην ην ηγάπησεν αυτήν και είπεν αυτή Αμνών ανάστηθι και πορεύου 16 και είπεν αυτώ Θαμάρ ότι μεγάλη η κακία η εσχάτη υπέρ την πρώτην ην πεποίηκας μετ΄ εμού του εξαποστείλαί με και ουκ ηθέλησεν Αμνών ακούσαι της φωνής αυτής 17 και εκάλεσε το παιδάριον αυτού τον προεστηκότα του οίκου αυτού και είπεν αυτώ εξαπόστειλον δη ταύτην απ΄ εμού έξω και απόκλεισον την θύραν οπίσω αυτής 18 και επ΄ αυτής ην χιτών καρπωτός ότι ούτως ενεδιδύσκοντο αι θυγατέρες του βασιλέως αι παρθένοι τους επενδύτας αυτών και εξήγαγεν αυτήν ο λειτουργός αυτού έξω και απέκλεισε την θύραν οπίσω αυτής 19 και έλαβε Θαμάρ σποδόν και επέθηκεν επί την κεφαλήν αυτής και τον χιτώνα τον καρπωτόν τον επ΄ αυτής διέρρηξε και επέθηκε τας χείρας αυτής επί την κεφαλην αυτής και επορεύθη πορευομένη και κράζουσα 20 και είπε αυτή Αβεσαλώμ ο αδελφός αυτής μη Αμνών ο αδελφός σου γέγονεν μετά σου και νυν αδελφή μου κώφευσον ότι αδελφός σου αυτος μη θης την καρδίαν σου λαλήσαί τι και εκάθισε Θαμάρ εκψυχούσα εν τω οίκω Αβεσαλώμ του αδελφού αυτής 21 και ο βασιλεύς Δαυίδ ήκουσεν πάντας τους λόγους τούτους και εθυμώθη σφόδρα 22 και ουκ ελάλησεν Αβεσαλώμ μετά Αμνών από κακού έως αγαθού ότι εμίσει Αβεσαλώμ τον Αμνών ανθ΄ ων εταπείνωσε Θαμάρ την αδελφήν αυτού 23 και εγένετο μετά διετηρίδα ημερών και ήσαν κείροντες τω Αβεσαλώμ εν Βααλασώρ τη παρά Εφραϊμ και εκάλεσεν Αβεσαλώμ πάντας τους υιούς του βασιλέως 24 και ήλθεν Αβεσαλώμ προς τον βασιλέα και είπεν ιδού δη κείρουσι τω δούλω σου πορευθήτω δη ο βασιλεύς και οι παίδες αυτού μετά του δούλου σου 25 και είπεν ο βασιλεύς προς Αβεσαλώμ μη δη υιέ μου ου μη πορευθώμεν πάντες ημείς και ου μη καταβαρυνθώμεν επί σε και κατεβιάζετο αυτόν και ουκ ηθέλησε του πορευθήναι και ευλόγησεν αυτόν 26 και είπεν Αβεσαλώμ και ει μη πορευθήτω δη μεθ΄ ημών Αμνών ο αδελφός μου και είπεν αυτώ ο βασιλεύς ινατί πορευθή μετά σου 27 και κατεβιάσατο αυτόν Αβεσαλώμ και απέστειλε μετ΄ αυτού τον Αμνών και πάντας τους υιούς του βασιλέως

Absalom Kills Amnon

28 και ενετείλατο Αβεσαλώμ τοις παιδαρίοις αυτού λέγων ίδετε ως αν αγαθυνθή η καρδία Αμνών εν τω οίνω και είπω προς υμάς πατάξατε τον Αμνών και θανατώσατε αυτόν μη φοβηθήτε ότι ουχί εγώ ο εντελλόμενος υμίν ανδρίζεσθε και γίνεσθε εις υιούς δυνάμεως 29 και εποίησαν τα παιδάρια Αβεσαλώμ τω Αμνών καθά ενετείλατο αυτοίς και ανέστησαν πάντες οι υιοί του βασιλέως και επέβησαν έκαστος επί την ημίονον αυτού και έφυγαν 30 και εγένετο αυτών όντων εν τη οδώ και η ακοή ήλθε προς Δαυίδ λεγόντων επάταξεν Αβεσαλώμ πάντας τους υιούς του βασιλέως και ου κατελείφθη εξ αυτών ουδέ εις 31 και ανέστη ο βασιλεύς και διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και εκοιμήθη επί της γης και πάντες οι παίδες αυτού οι περιεστώτες αυτώ διέρρηξαν τα ιμάτια αυτών 32 και απεκρίθη Ιωναδάβ υιός Σαμαά αδελφού Δαυίδ και είπε μη ειπάτω ο κύριός μου ο βασιλεύς ότι πάντα τα παιδάρια τους υιούς του βασιλέως εθανάτωσεν αλλ΄ η Αμνών μονώτατος απέθανεν ότι επί στόματος Αβεσαλώμ ην κείμενος από της ημέρας ης εταπείνωσε Θαμάρ την αδελφήν αυτού 33 και νυν μη θέσθω ο κύριός μου ο βασιλεύς επί την καρδίαν αυτού ρήμα λέγων ότι πάντες οι υιοί του βασιλέως απέθανον ότι αλλ΄ η Αμνών μονώτατος απέθανε 34 και απέδρα Αβεσαλώμ και ήρε το παιδάριον ο σκοπός τους οφθαλμούς αυτού και είδε και ιδού λαός πολύς πορευόμενος εν τη οδώ όπισθεν αυτού εκ πλευράς του όρους 35 και είπεν Ιωναδάβ προς τον βασιλέα ιδού οι υιοί του βασιλέως πάρεισι κατά τον λόγον του δούλου σου ούτως γέγονεν 36 και εγένετο ηνίκα συνετέλεσε λαλών και ιδού οι υιοί του βασιλέως ήλθον και επήραν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν και γε ο βασιλεύς και πάντες οι παίδες αυτού έκλαυσαν κλαυθμόν μέγαν σφόδρα 37 και Αβεσαλώμ απέδρα και επορεύθη προς Θολμί υιόν Αμιούδ βασιλέα Γεσήρ και επένθησεν ο βασιλεύς επί τον υιόν αυτού πάσας τας ημέρας 38 και Αβεσαλώμ έφυγε και απήλθεν εις Γεσήρ και ην εκεί έτη τρία 39 και εκόπασε το πνεύμα του βασιλέως Δαυίδ του εξελθείν επί Αβεσαλώμ ότι παρεκλήθη υπέρ Αμνών ότι απέθανε
Copyright information for ABPGRK