2 Samuel 15

CHAPTER 15

Absalom Appoints Himself as Judge

και εγένετο μετά ταύτα και εποίησεν εαυτώ Αβεσαλώμ άρματα και ιππείς και πεντήκοντα άνδρας παρατρέχειν έμπροσθεν αυτού και ώρθρισεν Αβεσαλώμ και εφίστατο επί της οδού της πύλης και εγένετο πας ανήρ ω εγένετο κρίσις και ήρχετο προς τον βασιλέα εις κρίσιν και εκάλει αυτόν Αβεσαλώμ και έλεγεν αυτώ εκ ποίας πόλεως συ ει και έλεγεν εκ μιάς των φυλών Ισραήλ ο δούλός σου και είπε προς αυτόν ο Αβεσαλώμ ιδού οι λόγοι σου αγαθοί και εύκολοι και ο ακούων ουκ έστι σοι παρά του βασιλέως και είπεν Αβεσαλώμ τις με καταστήσει κριτήν εν τη γη και επ΄ εμέ ελεύσεται πας ανήρ ω αν η αντιλογία και κρίσις και δικαιώσω αυτόν και εγένετο εν τω εγγίζειν άνδρα του προσκυνήσαι αυτώ και εξέτεινε την χείρα αυτού και επελαμβάνετο αυτού και κατεφίλησεν αυτόν και εποίησεν Αβεσαλώμ κατά το ρήμα τούτο παντί Ισραήλ τοις παραγινομένοις εις κρίσιν προς τον βασιλέα και ιδιοποιείτο Αβεσαλώμ την καρδίαν ανδρών Ισραήλ και εγένετο από τέλους τεσσαράκοντα ετών και είπεν Αβεσαλώμ προς τον πατέρα αυτού πορεύσομαι δη και αποτίσω τας ευχάς μου ας ηυξάμην τω κυρίω εν Χεβρών ότι ευχήν ηύξατο ο δούλός σου εν τω οικείν με εν Γεσούρ εν Συρία λέγων εάν επιστρέφων επιστρέψη με ο κύριος εις Ιερουσαλήμ και λατρεύσω τω κυρίω και είπεν αυτώ ο βασιλεύς βάδιζε εις ειρήνην και αναστάς επορεύθη εις Χεβρών 10 και απέστειλεν Αβεσαλώμ κατασκόπους εις πάσας τας φυλαάς του Ισραήλ λέγων εν τω ακούσαι υμάς την φωνήν της σάλπιγγος και ερείτε βεβασίλευκεν Αβεσαλώμ εν Χεβρών 11 και επορεύθησαν μετά Αβεσαλώμ διακόσιοι άνδρες εξ Ιερουσαλήμ επίκλητοι και επορεύοντο απλότητι και ουκ ήδεισαν ουθέν ρήμα 12 και απέστειλεν Αβεσαλώμ και εκάλεσε τον Αχιτόφελ τον Γελωναίον σύμβουλον Δαυίδ εκ της πόλεως αυτού της Γελώ εν τω θύειν αυτόν τας θυσίας και εγένετο σύστρεμμα ισχυρόν και ο λαός επορεύετο και επληθύνετο μετά Αβεσαλώμ 13 και παρεγίνεται ο απαγγέλων προς Δαυίδ λέγων εγενήθη η καρδία ανδρών Ισραήλ οπίσω Αβεσαλώμ

David Flees from Absalom

14 και είπε Δαυίδ πάσι τοις δούλοις αυτού μετ΄ αυτού εις Ιερουσαλήμ ανάστητε και φύγωμεν ότι ουκ έστιν ημίν σωτηρία από προσώπου Αβεσαλώμ ταχύνατε του πορευθήναι ίνα μη ταχύνη και καταλάβη ημάς και εξώση εφ΄ ημάς την κακίαν και πατάξη την πόλιν εν στόματι ρομφαίας 15 και είπον οι παίδες του βασιλέως προς τον βασιλέα κατά πάντα όσα αιρείται ο κυριός ημών ο βασιλεύς ιδού οι παίδές σου 16 και εξήλθεν ο βασιλεύς και πας ο οίκος αυτού τοις ποσίν αυτών και αφήκεν ο βασιλεύς δέκα γυναίκας των παλλακών αυτού του φυλάσσειν τον οίκον 17 και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάντες οι λαός αυτού πεζοί και έστησαν εν οίκω τω μακράν 18 και πάντες οι παίδες αυτού ανά χείρα αυτού παρήγον και πας ο Χερεθί και πας ο Φελεθί και πάντες οι Γεθαίοι εξακόσιοι άνδρες οι ήκοντες εκ Γεθ πεζοί παρεπορεύοντο κατά πρόσωπον του βασιλέως 19 και είπεν ο βασιλεύς προς Εθί τον Γεθαίον ινατί πορεύη και συ μεθ΄ ημών επίστρεφε και οίκει μετά του βασιλέως ότι αλλότριος ει συ και ότι μετώκισας εκ του τόπου σου 20 ει εχθές παραγέγονας συ και σήμερον κινήσω σε του πορεύεσθαι μεθ΄ ημών εγώ δε πορεύσομαι ου αν πορεύομαι πορεύου και ανάστρεφε τους αδελφούς σου μετά σου και κύριος ποιήσει μετά σου έλεος και αλήθειαν 21 και απεκρίθη Εθί τω βασιλεί και είπε ζη κύριος και ζη ο κύριός μου ο βασιλεύς ότι εις τον τόπον ου εάν η ο κύριέ μου ο βασιλεύς και εάν εις θάνατον και εάν εις ζωήν ότι εκεί έσται ο δούλός σου 22 και είπεν Δαυίδ προς Εθί πορεύου και διάβαινε μετ΄ εμού και παρήλθεν Εθί ο Γεθαίος και πάντες οι άνδρες οι μετ΄ αυτού και πάντες οι παίδες αυτού 23 και πάσα η γη έκλαιε φωνή μεγάλη και πας ο λαός παρεπορεύοντο εν τω χειμάρρω του Κεδρών και ο βασιλεύς διέβη τον χειμάρρουν Κεδρών και πας ο λαός παρεπορεύετο επί πρόσωπον οδού την έρημον

Zadok and Abiathar

24 και ιδού και γε Σαδώκ και πάντες οι Λευίται μετά αυτού αίροντες την κιβωτόν της διαθήκης του θεού και έστησαν την κιβωτόν του θεού και ανέβη Αβιαθάρ έως επαύσατο πας ο λαός παρελθείν εκ της πόλεως 25 και είπεν ο βασιλεύς προς Σαδώκ απόστρεψον την κιβωτόν του θεού εις την πόλιν εάν εύρω χάριν εν οφθαλμοίς κυρίου και επιστρέψει με και δείξει μοι αυτήν και την ευπρέπειαν αυτής 26 και εάν είπη ούτως ουκ ηθέληκα εν σοι ιδού εγώ ποιείτω μοι το αρεστόν ενώπιον αυτού 27 και είπεν ο βασιλεύς τω Σαδώκ τω ιερεί ίδετε συ επιστρέφεις εις την πόλιν εν ειρήνη και Αχιμάας ο υιός σου και Ιωναθάν ο υιός Αβιαθάρ οι δύο υιοί υμών μεθ΄ υμών 28 ιδού εγώ προσδέχομαι υμάς εν αραβώθ της ερήμου έως του ελθείν ρήμα παρ΄ υμών του απαγγείλαί μοι 29 και απέστρεψε Σαδώκ και Αβιαθάρ την κιβωτόν του θεού εις Ιερουσαλήμ και εκάθισεν εκεί 30 και Δαυίδ ανέβαινεν επί την ανάβασιν των ελαιών αναβαίνων και κλαίων και ν κεφαλή αυτού επικεκαλυμμένη και αυτός επορεύετο ανυπόδετος και πας ο λαός ο μετ΄ αυτού επεκάλυψεν έκαστος ανήρ την κεφαλήν αυτού και ανέβαινον αναβαίνοντες και κλαίοντες 31 και ανηγγέλη τω Δαυίδ λέγοντες και Αχιτόφελ εν τοις συστρεφομένοις μετά Αβεσαλώμ και είπε Δαυίδ κύριε ο θεός μου διασκέδασον δη την βουλήν Αχιτόφελ 32 και ην Δαυίδ ερχόμενος έως του Ρως ου προσεκύνησεν εκεί τω θεώ και ιδού ήκει εις απάντησιν αυτόυ Χουσί ο αρχιεταίρος Δαυίδ διερρηχώς τον χιτώνα αυτού και γη επί της κεφαλής αυτού 33 και είπεν αυτώ Δαυίδ εάν διέλθης μετ΄ εμού και έση επ΄ εμέ φορτίον 34 εάν εις την πόλιν αναστρέψης και ερείς τω Αβεσαλώμ παις σου ειμί βασιλεύ έασόν με ζήσαι παις του πατρός σου ήμην τότε και αρτίως και νυν εγώ δούλός σου και διασκέδασόν μοι την βουλήν Αχιτόφελ 35 και ιδού εκεί μετά σου Σαδώκ και Αβιαθάρ οι ιερείς και έσται παν ρήμα ο αν ακούσης εξ οίκου του βασιλέως και απαγγελείς τω Σαδώκ και τω Αβιαθάρ τοις ιερεύσιν 36 ιδού εκεί μετ΄ αυτών δύο υιοί αυτών Αχιμάας ο υιός Σαδώκ και Ιωναθάν υιός τω Αβιαθάρ και αποστελείτε εν χειρί αυτών προς με παν ρήμα ο αν ακούσητε 37 και εισήλθε ο εταίρος Χουσί Δαυίδ εις την πόλιν και Αβεσαλώμ άρτι εισεπορεύετο εις Ιερουσαλήμ
Copyright information for ABPGRK