2 Samuel 2

CHAPTER 2

David Dwells in Hebron

1και εγένετο μετά ταύτα και επηρώτησε Δαυίδ εν κυρίω λέγων ει αναβώ εις μίαν των πόλεων της Ιούδα και είπε κύριος προς αυτόν ανάβηθι και είπε Δαυίδ που αναβώ και είπεν εις Χεβρών 2και ανέβη εκεί Δαυίδ και αμφότεραι αι γυναίκες αυτού Αχιναάμ η Ιεζραηλίτις και Αβιγαϊλ η γυνή Ναβάλ του Καρμηλίτου 3και οι άνδρες οι μετ΄ αυτού έκαστος και ο οίκος αυτού και κατώκουν εν ταις πόλεσι Χεβρών 4και έρχονται οι άνδρες της Ιουδαίας και χρίουσι τον Δαυίδ εκεί του βασιλεύειν επί τον οίκον Ιούδα και απήγγειλαν τω Δαυίδ λέγοντες οι άνδρες Ιαβίς της Γαλααδίτιδος έθαψαν τον Σαούλ 5και απέστειλε Δαυίδ αγγέλους προς τους ηγουμένους Ιαβίς της Γαλααδίτιδος και είπε προς αυτούς ευλογημένοι υμείς τω κυρίω ότι εποιήσατε το έλεος τούτο επί τον κύριον υμών επί τον Σαούλ και εθάψατε αυτόν 6και νυν ποιήσαι κύριος μεθ΄ υμών έλεος και αλήθειαν και γε εγώ ποιήσω μεθ΄ υμών το αγαθόν τούτο ότι εποιήσατε το ρήμα τούτο 7και νυν κραταιούσθωσαν αι χείρες υμών και γίνεσθε εις υιούς δυνατούς ότι τέθνηκε Σαούλ ο κυριός υμών και γε εμέ κέχρικεν ο οίκος Ιούδα εφ΄ εαυτούς εις βασιλέα 8και Αβενήρ υιός Νηρ αρχιστράτηγος του Σαούλ έλαβε τον Ισβόσεθ υιόν του Σαούλ και ανεβίβασεν αυτόν εκ της παρεμβολής εις Μαναέμ 9και εβασίλευσεν αυτόν επί την Γαλααδίτιν και επί τον Ασερί και επί την Ιζραήλ και επί τον Εφραϊμ και επί τον Βενιαμίν και επί πάντα Ισραήλ

Ishbosheth Reigns in Israel

10τεσσαράκοντα ετών Ισβόσεθ υιός Σαούλ ότε εβασίλευσεν επί Ισραήλ και δύο έτη εβασίλευσε πλην του οίκου Ιούδα οι ήσαν οπίσω Δαυίδ 11και εγένετο αριθμός των ημερών ων Δαυίδ εβασίλευσεν εν Χεβρών επί τον οίκον Ιούδα επτά έτη και μήνας εξ 12και εξήλθεν Αβενήρ υιός Νηρ και οι παίδες Ισβόσεθ υιόυ Σαούλ εκ Μαναέμ εις Γαβαών 13και Ιωάβ υιός Σαρουϊα και οι παίδες Δαυίδ εξήλθον εκ Χεβρών και συναντώσιν αυτοίς επί την κρήνην την Γαβαών και εκάθισαν ούτοι εντεύθεν και ούτοι επί την κρήνην εντεύθεν 14και είπεν Αβενήρ προς Ιωάβ αναστήτωσαν δη τα παιδάρια και παιξάτωσαν ενώπιον ημών και είπεν Ιωάβ αναστήτωσαν 15και ανέστησαν και παρήλθον εν αριθμώ δώδεκα των παίδων Βενιαμίν του Ισβόσεθ υιόυ Σαούλ και δώδεκα των παίδων Δαυίδ

Abner Wars with David

16και εκράτησαν έκαστος τη χειρί την κεφαλήν του πλησίον αυτού και η μάχαιρα αυτού εις την πλευράν του πλησίον αυτού και πίπτουσι κατά το αυτό και εκλήθη τω τόπω εκείνω Μερίς των επιβούλων η εστιν εν Γαβαών 17και εγένετο ο πόλεμος σκληρός ώστε λίαν εν τη ημέρα εκείνη και έπταισεν Αβενήρ και οι άνδρες Ισραήλ ενώπιον των παίδων Δαυίδ 18και εγένοντο εκεί τρεις υιοί Σαρουϊα Ιωάβ και Αβεσσά και Ασσαήλ και Ασσαήλ κούφος τοις ποσίν αυτού ωσεί μία δορκάς των εν αγρώ 19και κατεδίωξεν Ασσαήλ οπίσω Αβενήρ και ουκ εξέκλινε του πορεύεσθαι εις τα δεξιά ουδέ εις τα αριστερά κατόπισθεν Αβενήρ 20και επέβλεψεν Αβενήρ εις τα οπίσω αυτού και είπεν συ ει αυτός Ασσαήλ και είπεν εγώ ειμι

Abner Kills Asahel

21και είπεν αυτώ Αβενήρ έκκλινον συ εις τα δεξιά η εις τα αριστερά και κατάσχε σεαυτώ εν των παιδαρίων και λάβε σεαυτώ την πανοπλίαν αυτού και ουκ ηθέλησεν Ασσαήλ εκκλίναι εκ των όπισθεν αυτού 22και προσέθετο έτι Αβενήρ λέγων τω Ασαήλ απόστηθι απ΄ εμού ίνα μη πατάξω σε εις την γην και πως αρώ το πρόσωπόν μου προς Ιωάβ τον αδελφόν σου 23και ουκ εβούλετο του αποστήναι και τύπτει αυτόν Αβενήρ εν τω οπίσω του δόρατος επί την ψόαν και διεξήλθε το δόρυ εκ των οπίσω αυτού και πίπτει εκεί και αποθνήσκει υποκάτω αυτού και εγένετο πας ο ερχόμενος έως του τόπου ου έπεσεν εκεί Ασσαήλ και απέθανε και υφίστατο 24και κατεδίωξεν Ιωάβ και Αβεσσά οπίσω Αβενήρ και ο ήλιος έδυνε και αυτοί εισήλθον έως του βουνού Αμμά κατά πρόσωπον Γιέ οδόν έρημον Γαβαών 25και συναθροίζονται οι υιοί Βενιαμίν οι οπίσω Αβενήρ και εγενήθησαν εις συνάντησιν μίαν και έστησαν επί κεφαλήν βουνού ενός 26και εκάλεσεν Αβενήρ τον Ιωάβ και είπε μη εις νίκος καταφάγεται η ρομφαία η ουκ οίδας ότι πικρά έσται εις τα έσχατα και έως πότε ου μη είπης τω λαώ αποστρέφειν από όπισθεν των αδελφών αυτών 27και είπεν Ιωάβ ζη κύριος ότι ει μη ελάλησας διότι τότε εκ πρωϊθεν ανέβη αν ο λαός έκαστος κατόπισθε του αδελφού αυτού 28και εσάλπισεν Ιωάβ τη σάλπιγγι και απέστησε πας ο λαός και ου κατεδίωξαν ουκέτι οπίσω του Ισραήλ και ου προσέθεντο έτι του πολεμείν 29και Αβενήρ και οι άνδρες αυτού απήλθον εις δυσμάς όλην την νύκτα εκείνην και διέβαινον τον Ιορδάνην και επορεύθησαν όλην την παρατείνουσαν και έρχονται εις παρεμβολάς 30και Ιωάβ ανέστρεψεν όπισθεν απο του Αβεννήρ και συνήθροισε πάντα τον λαόν και επεσκέπησαν των παίδων Δαυίδ οι πεπτωκότες εννεακαίδεκα άνδρες και Ασσαήλ 31και οι παίδες Δαυίδ επάταξαν των υιών Βενιαμίν των ανδρών Αβενήρ τριακοσίους και εξήκοντα άνδρας 32και αίρουσι τον Ασσαήλ και θάπτουσιν αυτόν εν τω τάφω του πατρός αυτού εν Βηθλεέμ και επορεύθησαν όλην την νύκτα Ιωάβ και οι άνδρες αυτού και διέφαυσεν αυτοίς εν Χεβρών
Copyright information for ABPGRK