2 Samuel 20

CHAPTER 20

Judah's Loyalty to David

1και εκεί απήντα ανήρ υιός λοιμός και όνομα αυτώ Σαβεαί υιός Βοχορί ανήρ ο Ιεμινί και εσάλπισε σάλπιγγι και είπεν ουκ έστιν ημίν μερίς εν Δαυίδ ουδέ κληρονομία εν τω υιώ Ιεσσαί έκαστος ανήρ εις τα σκηνώματά αυτου Ισραήλ 2και ανέβη πας ανήρ Ισραήλ από όπισθεν Δαυίδ οπίσω Σαβεαί υιόυ Βοχορί οι δε άνδρες Ιούδα εκολλήθη προς τον βασιλέα αυτών από του Ιορδάνου και έως Ιερουσαλήμ 3και εισήλθε Δαυίδ εις τον οίκον αυτού εις Ιερουσαλήμ και έλαβεν ο βασιλεύς τας δέκα γυναίκας τας παλλακάς αυτού ας κατέλιπε φυλάσσειν τον οίκον και έδωκεν αυτάς εις οίκον φυλακής και διέθρεψεν αυτάς και προς αυτάς ουκ εισήλθε και ήσαν συνεχόμεναι έως ημέρας θανάτου αυτών χήραι ζώσαι 4και είπεν ο βασιλεύς προς Αμεσσά βόησόν μοι άνδρας Ιούδα τρισίν ημέρας συ δε ενταύθα στήθι 5και επορεύθη Αμεσσά του παραγγείλαι τω Ιούδα και εχρόνισεν από του καιρού ου ετάξατο αυτώ Δαυίδ 6και είπε Δαυίδ προς Αβεσσά νυν κακοποιήσει ημάς Σαβεαί υιός Βοχορί υπέρ Αβεσαλώμ και νυν λάβε μετά σεαυτού τους παίδας του κυρίου σου και καταδίωκε οπίσω αυτού όπως μη εύρη εαυτώ πόλεις οχυράς και σκιάση τους οφθαλμούς ημών 7και εξήλθον οπίσω αυτού οι άνδρες Ιωάβ και ο Χερεθί και ο Φελεθί και πάντες οι δυνατοί και εξήλθον εξ Ιερουσαλήμ διώξαι οπίσω Σαβεαί υιόυ Βοχορί 8και αυτοί παρά τω λίθω τω μεγάλω τω εν Γαβαών και Αμεσσά εισήλθεν έμπροσθεν αυτών και Ιωάβ περιεζωσμένος μανδύαν το ένδυμα αυτού και επ΄ αυτώ εζωσμένος μάχαιραν εζευγμένην επί της οσφύος αυτού εν κολέω αυτής και η μάχαιρα εξήλθε και έπεσε

Joab kills Amasa

9και είπεν Ιωάβ τω Αμεσσά ει υγιαίνεις συ αδελφέ μου και κατέσχεν η χειρ η δεξιά Ιωάβ του πώγωνος Αμεσσά του καταφιλήσαι αυτόν 10και Αμεσσά ουκ εφυλάξατο απο της μαχαίρας της εν τη χειρί Ιωάβ και έπαισεν αυτόν εν αυτή Ιωάβ εις την ψόαν και εξεχύθη η κοιλία αυτού επι την γην και ουκ εδευτέρωσεν αυτώ και απέθανε και Ιωάβ και Αβεσσά ο αδελφός αυτού εδίωξεν οπίσω Σαβεαί υιόυ Βοχορί 11και ανήρ έστη επ΄ αυτόν των παιδαρίων Ιωάβ και είπε τις ο βουλόμενος Ιωάβ και τις τω Δαυίδ οπίσω του Ιωάβ 12και Αμεσσά τεθνηκώς και πεφυρμένος εν τω αίματι εν μέσω της τριβου και είδεν ανήρ ότι ειστήκει πας ο λαός και επέστρεψεν τον Αμεσσά εκ της τρίβου εις αγρόν και επέρριψεν επ΄ αυτόν ιμάτιον ότι είδε ότι πας ο ερχομένος ίστατο επ΄ αυτόν 13και εγένετο ότε μετέστησε εκ της τρίβου παρήλθε πας ο λαός Ισραήλ οπίσω Ιωάβ του διώξαι οπίσω Σαβεαί υιόυ Βοχορί 14και διήλθεν εις πάσας τας φυλάς του Ισραήλ εις Αβέλ και Βαιθμαακά και εξεκκλησιάσθησαν και ήλθον κατόπισθεν αυτού 15και παρεγενήθησαν και επολιόρκουν επ΄ αυτόν εν τη Αβέλ και Βαιθμαακά και έβαλον χάρακα επί την πόλιν και έστη εν τω προτειχίσματι και πας ο λαός ο μετά Ιωάβ ενόουσαν καταβαλείν το τείχος 16και εβόησε γυνή σοφή εκ της πόλεως και είπεν ακούσατε δη ακούσατε είπατε δη τω Ιωάβ έγγισον έως ώδε και λαλήσω προς αυτόν 17και προσήγγισε προς αυτήν και είπεν η γυνή ει συ Ιωάβ και είπεν εγώ είπε δε αυτώ άκουσον τους λόγους της δούλης σου και είπεν ακούω εγώ ειμι 18και είπε λέγουσα λόγον ελάλησαν εν πρώτοις λέγοντες ερωτώντες επερωτήσουσιν εν Αβέλ και ούτως εξέλιπον 19εγώ ειμι ειρηνικά στηριγμάτων Ισραήλ συ δε ζητείς θανατώσαι πόλιν και μητρόπολιν εν Ισραήλ ινατί καταπίνεις κληρονομίαν κυρίου 20και απεκρίθη Ιωάβ και είπε μη μοι γένοιτο εις καταπίομα και ει διαφθερώ

Sheba's Head Delivered Up

21ουχ ούτως ο λόγος ότι ανήρ εξ όρους Εφραϊμ Σαβεαί υιός Βοχορί όνομα αυτού επήρε την χείρα αυτού επί τον βασιλέα Δαυίδ δότε αυτόν μοι μόνον και απελεύσομαι από της πόλεως και είπεν η γυνή προς Ιωάβ ιδού η κεφαλή αυτού ριφήσεται προς σε διά του τείχους 22και επορεύθη η γυνή προς πάντα τον λαόν και ελάλησε προς πάσαν την πόλιν εν τη σοφία αυτής και αφαιρούσι την κεφαλήν Σαβεαί υιόυ Βοχορί και ρίπτουσιν αυτήν προς Ιωάβ και εσάλπισεν εν κερατίνη και διεσπάρησαν από της πόλεως έκαστος ανήρ εις τα σκήνωματα αυτού και Ιωάβ απέστρεψεν εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα 23και ο Ιωάβ προς πάση τη δυνάμει Ισραήλ και Βανέας υιός Ιωαδέ επί του Χερεθί και επί του Φελεθί 24και Αδωράν επί του φορόυ και Ιωσαφάτ υιός Αχιλούδ αναμιμνήσκων 25και Σουσά γραμματεύς και Σαδώκ και Αβιαθάρ ιερείς 26και γε Ίρας ο Ιαρί ην ιερεύς τω Δαυίδ
Copyright information for ABPGRK