2 Samuel 23

CHAPTER 23

The Last Words of David

1και ούτοι οι λόγοι Δαυίδ οι έσχατοι πιστός Δαυίδ υιός Ιεσσαί και πιστός ανήρ ον ανέστησεν ο θεός χριστόν θεού Ιακώβ και ευπρεπείς ο ψαλμός του Ισραήλ 2πνεύμα κυρίου ελάλησεν εν εμοί και λόγος αυτού επί γλώσσης μου 3είπεν ο θεός Ισραήλ μοι ελάλησε φύλαξ Ισραήλ άρχων εν ανθρώποις δίκαιος αρχός φόβω θεού 4και ως φως το πρωϊνόν ανατελεί ήλιος τοπρωϊ και ου σκοτάσει από φέγγους και εξ υετού ως βοτάνη εκ γης 5ότι ουχ ούτως ο οίκός μου μετά θεού ότι διαθήκην αιώνιον έθετό μοι σώσαί με ετοίμην εν παντί καιρώ πεφυλαγμένην ότι πάσα σωτηρία μου και παν θέλημα εν κυρίω ότι ου μη βλαστήσει ο παράνομος 6ώσπερ άκανθα εξωσμένη πάντες αύτοι ότι ου χειρί ληφθήσονται 7και ανήρ ος κοπιάσει εν αυτοίς πλήρης σιδήρου και ξύλον δόρατος και εν πυρί καύσει καυθήσονται εις αισχύνην αυτών

David's Mighty Men

8ταύτα τα ονόματα των δυναστών Δαυίδ Ιεσβαάβ ο Θεκεμανί πρώτος των τριών ούτος Αδϊνώ ο Ασωναίος ούτος εσπάσατο την ρομφαίαν αυτού επί οκτακοσίους τραυματίας εισάπαξ 9και μετ΄ αυτόν Ελεάζαρ υιός Δουδί υιού πατραδέλφου αυτού εν τοις τρισί τοις δυνατοίς ούτος ην μετά Δαυίδ εν τω ονειδίσαι αυτόν εν τοις αλλοφύλοις και οι αλλόφυλοι συνήχθησαν εκεί εις πόλεμον και ανέβησαν άνδρες Ισραήλ προς προσώπου αυτών 10και αυτός ανέστη και επάταξε τους αλλοφύλους έως ου εκοπίασεν η χείρ αυτού και προσεκολλήθη η χείρ αυτού επι την ρομφαίαν και εποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην εν τη ημέρα εκείνη και ο λαός επέστρεψεν οπίσω αυτού εις το σκυλεύειν 11και μετ΄ αυτόν Σαμαίας υιός Αγά ο Αραρί και συνήχθησαν οι αλλόφυλοι εις Θηρία και ην εκεί μερίς αγρού πλήρης φακού και ο λαός έφυγεν εκ προσώπου αλλοφύλων 12και κατέστη εν μέσω της μερίδος και εξείλατο αυτήν και επάταξε τους αλλοφύλους και εποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην 13και κατέβησαν τρεις από των τριάκοντα άρχοντες και εισήλθον προς Δαυίδ εις το σπήλαιον Οδολλάμ και τάγμα των αλλοφύλων παρενέβαλεν εν τη κοιλάδι Ραφαϊν 14και Δαυίδ τότε εν τη περιοχή και το υπόστημα των αλλοφύλων τότε εν Βηθλεέμ 15και επεθύμησε Δαυίδ και είπε τις ποτιεί με ύδωρ εκ του λάκκου του εν Βηθλεέμ του εν τη πύλη 16και διέρρηξαν οι τρεις δυνατοί την παρεμβολήν των αλλοφύλων και υδρεύσαντο ύδωρ εκ του λάκκου του εν Βηθλεέμ του εν τη πύλη και έλαβαν και παρεγένοντο προς Δαυίδ και ουκ ηθέλησε πιείν αυτό και έσπεισεν αυτό τω κυρίω 17και είπεν ιλεώς μοι κύριε του ποιήσαι τούτο ει αίμα των ανδρών των πορευθέντων εν ταις ψυχαίς αυτών πιόμαι και ουκ ηθέλησε πιείν αυτό ταύτα εποίησαν οι τρεις δυνατοί 18και Αβεσσά ο αδελφός Ιωάβ υιός Σαρουϊα πρώτος των τριών και αυτός εξήγειρε το δόρυ αυτού επί τριακοσίους τραυματίας και αυτώ όνομα εν τοις τρισίν 19εκ των τριών ένδοξος και ην αυτοίς εις άρχοντα και έως των τριών ουκ ήρχετο 20και Βανέας υιός Ιωδαέ υιού ανδρός δυνατού πολλά έργα από Καβεσεήλ ούτος επάταξε τους δύο υιούς Αριήλ του Μωάβ και αυτός κατέβη και επάταξε τον λέοντα εν μέσω του λάκκου εν ημέρα χιόνος 21και αυτός επάταξε τον άνδρα τον Αιγύπτιον άνδρα ορατόν εν δε τη χειρί του Αιγυπτίου δόρυ και κατέβη προς αυτόν εν ράβδω και ήρπασε το δόρυ εκ της χειρός του Αιγυπτίου και απέκτεινεν αυτόν εν τω δόρατι αυτού 22ταύτα εποίησε Βανέας υιός Ιωδαέ και αυτώ όνομα εν τοις τρισί δυνατοίς 23υπέρ τους τριάκοντα ένδοξος και προς τους τρείς ουκ ήρχετο και έταξεν αυτόν Δαυίδ προς τας ακοάς αυτού και ταύτα τα ονόματα των δυνατών Δαυίδ του βασιλέως 24Ασαήλ αδελφός Ιωάβ εν τοις τριάκοντα Ελεανάν υιός Δουδί πατραδέλφου αυτού εν Βηθλεέμ 25Σαμαίας ο Αροδί Ελικά ο Αροδί 26Χάλλις ο Φαλτί Ιρά υιός Εκκίς ο Θεκοϊτης 27Αβιέζερ ο Αναθωθίτης Μεβουναϊ ο Ασωθίτης 28Σελμών ο Αχοϊτης Μαχαραϊ ο Νετωφαθίτης 29Ελάβ υιός Βαανά ο Νετωφαθίτης Εθθί υιός Ριβαϊ ο εκ βουνού Βεναιμίν 30Βανέας ο Φαραθενίτης Ηδαϊ εκ Ναχαλιγαίας 31Αβί Αλβών ο Αραβωθίτης Αζμώθ ο Βαρχμίτης 32Ελιαβά ο Σαλαβωνίτης υιοί Ιασέν Ιωναθάν 33Σαμά ο Αρωρίτης Αχιάμ υιός Σαράρ ο Αραδίτης 34Ελιφαλάτ υιός του Αχασβαϊ υιός του Μααχαθί Ελιάμ υιός Αχιτόφελ του Γελωνίτου 35Ασαρέ ο Καρμήλιος Φααραϊ ο Αρβί 36Ιγαάλ υιός Ναθάν εκ Σουβά Βανί ο Γαδί 37Σελήκ ο Αμωνίτης Ναχαραί ο Βηρωθαίος ο αίρων τα σκεύη Ιωάβ υιόυ Σαρουϊα 38Ιράς ο Ιεθραίος Γαρέβ ο Ιεθραίος 39Ουρίας ο Εθαίος οι πάντες τριάκοντα και επτά
Copyright information for ABPGRK