2 Samuel 3

CHAPTER 3

The House of Saul Wars with the House of David

1και εγένετο πόλεμος επί πολύ αναμέσον του οίκου Σαούλ και αναμέσον του οίκου Δαυίδ και ο οίκος Δαυίδ επορεύετο και εκραταιούτο και ο οίκος Σαούλ επορεύετο και ησθένει 2και ετέχθησαν τω Δαυίδ εν Χεβρών υιοί εξ και ην ο πρωτότοκος αυτού Αμνών της Αχιναάμ της Ιεζραηλίτιδος 3και ο δεύτερος αυτού Κελέαβ της Αβιγαϊλ της Καρμηλίας και ο τρίτος Αβεσαλώμ υιός Μααχά θυγατρός Θαλμί βασιλέως Γεσσήρ 4και ο τέταρτος Αδωνία υιός Αγγίθ και ο πέμπτος Σαφατίας της Αβιταάλ 5και ο έκτος Ιεθάν της Αιγάλ γυναικός Δαυίδ ούτοι ετέχθησαν τω Δαυίδ εν Χεβρών 6και εγένετο εν τω είναι τον πόλεμον αναμέσον του οίκου Σαούλ και αναμέσον του οίκου Δαυίδ και Αβενήρ ην κρατών του οίκου Σαούλ 7και τω Σαούλ ην παλλακή και όνομα αυτή Ρεσφά θυγάτηρ Αϊα και είπεν Ισβόσεθ υιός Σαούλ προς Αβενήρ τι ότι εισήλθες προς την παλλακήν του πατρός μου 8και εθυμώθη σφόδρα Αβενήρ περί του λόγου τούτου τω Ισβόσεθ και είπεν Αβενήρ προς αυτόν μη κεφαλή κυνός ειμι εποίησα σήμερον έλεος μετά του οίκου Σαούλ του πατρός σου και περί αδελφών και περί γνωρίμων αυτών και ουκ ηυτομόλησα εις τον οίκον Δαυίδ και επίζητεις επ΄ εμέ περί αδικίας γυναικός σήμερον 9τάδε ποιήσαι ο θεός τω Αβενήρ και τάδε προσθείη αυτώ ότι καθώς ώμοσε κύριος τω Δαυίδ ότι ούτως ποιήσω αυτώ εν τη ημέρα ταύτη 10περιελείν την βασιλείαν από του οίκου Σαούλ και του αναστήσαι τον θρόνον Δαυίδ επί Ισραήλ και επί τον Ιούδαν από Δαν έως Βηρσαβεέ 11και ουκ ηδυνάσθη έτι Ισβόσεθ ανταποκριθήναι τω Αβενήρ ρήμα από του φοβηθήναι αυτόν

Abner Ordains a Covenant with David

12και απέστειλεν Αβενήρ αγγέλους προς Δαυίδ εις Χεβρών λέγων διάθου διαθήκην σου μετ΄ εμού και ιδού η χειρ μου μετά σου επιστρέψαι προς σε πάντα Ισραήλ 13και είπε Δαυίδ καλώς εγώ διαθήσομαι προς σε διαθήκην πλην λόγον ένα εγώ αιτούμαι παρά σου λέγων ουκ όψει το πρόσωπόν μου εάν μη αγάγης την Μελχόλ θυγατέρα Σαούλ παραγινομένου σου ιδείν το πρόσωπόν μου 14και εξαπέστειλε Δαυίδ προς Ισβόσεθ υιόν Σαούλ αγγέλους λέγων απόδος μοι την γυναίκά μου την Μελχόλ ην έλαβον εν εκατόν ακροβυστίαις αλλοφύλων 15και απέστειλεν Ισβόσεθ και έλαβεν αυτήν παρά του ανδρός αυτής παρά Φαλτιήλ υιόυ Λαϊς 16και επορεύετο ο ανήρ αυτής μετ΄ αυτής πορευόμενος και κλαίων οπίσω αυτής έως Βαχουρίμ και είπε προς αυτόν Αβενήρ πορεύου ανάστρεφε και ανέστρεψε 17και λόγος Αβενήρ εγένετο προς τους πρεσβυτέρους Ισραήλ λέγων χθες και τρίτην εζητείτε τον Δαυίδ βασιλεύειν εφ΄ υμάς 18και νυν ποιήσατε ότι κύριος ελάλησε περί Δαυίδ λέγων εν χειρί του δούλου μου Δαυίδ σώσω τον λαόν μου Ισραήλ εκ χειρός των αλλοφύλων και εκ χειρός πάντων των εχθρών αυτού 19και ελάλησεν Αβενήρ εν τοις ώσι Βενιαμίν και επορεύθη Αβενήρ του λαλήσαι εις τα ώτα Δαυίδ εις Χεβρών πάντα όσα ήρεσεν εν οφθαλμοίς Ισραήλ και εν οφθαλμοίς παντός οίκου Βενιαμίν 20και ήλθεν Αβενήρ προς Δαυίδ εις Χεβρών και μετ΄ αυτού είκοσιν άνδρες και εποίησε Δαυίδ τω Αβενήρ και τοις ανδράσι τοις μετ΄ αυτού πότον 21και είπεν Αβενήρ προς Δαυίδ αναστήσομαι δη και πορεύσομαι και συναθροίσω προς τον κύριόν μου τον βασιλέα πάντα Ισραήλ και διαθήσομαι μετά σου διαθήκην και βασιλεύσεις επί πάσιν οις επιθυμεί η ψυχή σου και εξαπέστειλε Δαυίδ τον Αβενήρ και επορεύθη εν ειρήνη 22και ιδού οι παίδες Δαυίδ και Ιωάβ παρεγένοντο από της εξοδίας και σκύλα πολλά έφερον μεθ΄ εαυτών και Αβενήρ ουκ ην μετά Δαυίδ εις Χεβρών ότι απεστάλκει αυτόν και επορεύθη εν ειρήνη 23και Ιωάβ και πάσα η στρατιά η μετ΄ αυτού ήλθοσαν και απήγγειλαν τω Ιωάβ λέγοντες ήκει Αβενήρ υιός Νηρ προς Δαυίδ και απέσταλκεν αυτόν και απήλθεν εν ειρήνη 24και εισήλθεν Ιωάβ προς τον βασιλέα και είπε αυτω τι τούτο εποίησας ιδού ήλθεν Αβενήρ προς σε και ινατί εξαπέσταλκας αυτόν και απελήλυθεν εν ειρήνη 25η ουκ οίδας την κακίαν Αβενήρ υιόυ Νηρ ότι απατήσαί σε παρεγένετο και γνώναι την είσοδόν σου και την έξοδόν σου και γνώναι άπαντα όσα συ ποιείς 26και εξήλθεν Ιωάβ από Δαυίδ και απέστειλεν αγγέλους οπίσω Αβενήρ και επιστρέφουσιν αυτόν από του φρέατος Σειρά και Δαυίδ ουκ ήδει

Joab Kills Abner

27και επέστρεψε τον Αβενήρ εις Χεβρών και εξέκλινεν αυτόν Ιωάβ εκ πλαγίων της πύλης λαλήσαι προς αυτόν ενεδρεύων και επάταξεν αυτόν εκεί εις την ψόαν και απέθανεν εν τω αίματι Ασσαήλ του αδελφού αυτού 28και ήκουσε Δαυίδ μετά ταύτα και είπεν αθώος ειμί εγώ και η βασιλεία μου από κυρίου και έως αιώνος από των αιμάτων Αβενήρ υιόυ Νηρ 29καταντησάτωσαν επί κεφαλήν Ιωάβ και επί πάντα τον οίκον του πατρός αυτού και μη εκλίποι εκ του οίκου Ιωάβ γονορρυής και λεπρός και κρατών σκυτάλην και πίπτων εν ρομφαία και ελαττονούμενος άρτοις 30Ιωάβ δε και Αβεσσαϊ ο αδελφός αυτού διετηρούντο τον Αβενήρ ανθ΄ ων εθανάτωσε τον Ασσαήλ τον αδελφόν αυτών εν Γαβαών εν τω πολέμω 31και είπε Δαυίδ προς Ιωάβ και προς πάντα τον λαόν τον μετ΄ αυτού διαρρήξατε τα ιμάτια υμών και περιζώσασθε σάκκους και κόπτεσθε έμπροσθεν Αβενήρ και ο βασιλεύς Δαυίδ επορεύετο οπίσω της κλίνης 32και θάπτουσι τον Αβενήρ εν Χεβρών και ήρεν ο βασιλεύς την φωνήν αυτού και έκλαυσεν επί τω τάφω Αβενήρ και έκλαυσε πας ο λαός

David and Israel Lament Abner's Death

33και εθρήνησεν ο βασιλεύς επί Αβενήρ και είπεν ει κατά τον θάνατον Ναβάλ αποθανείται Αβενήρ 34αι χείρές σου ουκ εδέθησαν ουδέ οι πόδες σου εν πέδαις ου προσήγαγες ως Ναβάλ ενώπιον υιόυ αδικίας έπεσας και συνήχθη πας ο λαός του κλαύσαι αυτόν 35και ήλθε πας ο λαός περιδειπνήσαι τον Δαυίδ άρτοις έτι όυσης ημέρας και ώμοσε Δαυίδ λέγων τάδε ποιήσαι μοι ο θεός και τάδε προσθείη ότι εάν μη δύη ο ήλιος ου μη γεύσομαι άρτου ουδέ παντός τινος 36και πας ο λαός έγνω και ήρεσεν ενώπιον αυτών πάντα όσα εποίησεν ο βασιλεύς ενώπιον παντός του λαού 37και έγνω πας ο λαός και πας Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη ότι ουκ εγένετο παρά του βασιλέως του θανατώσαι τον Αβενήρ υιόν Νηρ 38και είπεν ο βασιλεύς προς τους παίδας αυτού ουκ οίδατε ότι ηγούμενος και μέγας πέπτωκεν εν τη ημέρα ταύτη εν τω Ισραήλ 39και ότι εγώ ειμι συγγενής σήμερον και καθεσταμένος εις βασιλέως οι δε άνδρες ούτοι οι υιοί Σαρουϊα σκληρότεροί μου εισιν ανταποδώ κύριος τω ποιούντι τα πονηρά κατά την κακίαν αυτού
Copyright information for ABPGRK