2 Samuel 17

CHAPTER 17

Absalom Prepares for War against David

1και είπεν Αχιτόφελ προς Αβεσαλώμ επιλέξω δη εμαυτώ δώδεκα χιλιάδας ανδρών και αναστήσομαι και καταδιώξω οπίσω Δαυίδ την νύκτα 2και επελεύσομαι επ΄ αυτόν και αυτός κοπιών και εκλελυμένος χερσί και εκστήσω αυτόν και φεύξεται πας ο λαός ο μετ΄ αυτού και πατάξω τον βασιλέα μονώτατον 3και επιστρέψω πάντα τον λαόν προς σε ον τρόπον επιστρέφει νύμφη προς τον άνδρα αυτής πλην ψυχήν ανδρός ενός συ ζητείς και παντί τω λαώ έσται ειρήνη 4και ήρεσεν ο λόγος εν οφθαλμοίς Αβεσαλώμ και εν οφθαλμοίς πάντων των πρεσβυτέρων Ισραήλ 5και είπεν Αβεσαλώμ καλέσατε δη τον Χουσί τον Αραχί και ακουσόμεθα τι εν τω στόματι αυτού και γε αυτού 6και εισήλθε Χουσί προς Αβεσαλώμ και είπεν Αβεσαλώμ προς αυτόν λέγων κατά το ρήμα τούτο ελάλησεν Αχιτόφελ ει ποιήσομεν κατά τον λόγον αυτού ει δε μη συ λάλησον 7και είπε Χουσί προς Αβεσαλώμ ουκ αγαθή αύτη η βουλή ην εβουλεύσατο Αχιτόφελ το άπαξ τούτο 8και είπε Χουσί συ οίδας τον πατέρα σου και τους άνδρας αυτού ότι δυνατοί εισι σφόδρα και κατάπικροι τη ψυχή αυτών ως άρκος ητεκνωμένη εν τω πεδίω και ο πατήρ σου ανήρ πολεμιστής και ου μη καταπαύσει τον λαόν 9ιδού γαρ αυτός νυν κέκρυπται εν ενί των αυλώνων η εν ενί των τόπων και έσται εν τω επιπεσείν αυτοίς εν αρχή και ακούση ο ακούων και είπη εγενήθη θραύσις εν τω λαώ τω οπίσω Αβεσαλώμ 10και γε αυτός υιός δυνάμεως ου η καρδία καθώς η καρδία του λέοντος τηκομένη τακήσεται ότι οίδε πας Ισραήλ ότι δυνατός ο πατήρ σου και υιοί δυνάμεως πάντας οι μετ΄ αυτού 11ούτως συμβουλεύων εγώ συνεβούλευσα και συναγόμενος συναχθήσεται επί σε πας Ισραήλ από Δαν και έως Βηρσαβεέ ως η άμμος η επί της θαλάσσης εις πλήθος και το πρόσωπόν σου πορεύσεται εν μέσον αυτών 12και ήξομεν επ΄ αυτόν εις ένα των τόπων ου αν εύρωμεν αυτόν εκεί και παρεμβαλούμεν επ΄ αυτόν ως πίπτει δρόσος επί την γην και ουχ υπολειψόμεθα εν αυτώ και τοις ανδρασίν αυτού τοις μετ΄ αυτού και γε ένα 13και εάν εις την πόλιν συναχθή και λήψεται πας Ισραήλ προς την πόλιν εκείνην σχοινία και συρούμεν αυτήν έως εις τον χειμάρρουν έως μη καταλειφθή εκεί μηδέ λίθος 14και είπεν Αβεσαλώμ και πας ανήρ Ισραήλ αγαθή η βουλή Χουσί του Αραχί υπέρ την βουλήν Αχιτόφελ και κύριος ενετείλατο του διασκεδάσαι την βουλήν του Αχιτόφελ την αγαθήν όπως αν επαγάγη κύριος τα κακά επί Αβεσαλώμ 15και είπε Χουσί προς Σαδώκ και προς Αβιαθάρ τους ιερείς ούτω και ούτω συνεβούλευσεν Αχιτόφελ τω Αβεσαλώμ και τοις πρεσβυτέροις Ισραήλ και ούτω και ούτω συνεβούλευσα εγώ

David Is Warned of Absalom's Plans

16και νυν αποστείλατε ταχύ και απαγγείλατε τω Δαυίδ λέγοντες μη αυλισθής την νύκτα κατά δυσμάς της ερήμου αλλά διαβαίνων διάβηθι όπως μη καταποθή ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μετ΄ αυτού 17και Ιωναθάν και Αχιμάας ειστήκεισαν επί τη πηγή Ρωγήλ και επορεύθη η παιδίσκη και ανήγγειλεν αυτοίς και αυτοί πορεύονται και αναγγέλλουσι τω βασιλεί Δαυίδ ότι ουκ ηδύναντο οφθήναι του εισελθείν εις την πόλιν 18και είδεν αυτούς παιδάριον και ανήγγειλε τω Αβεσαλώμ και επορεύθησαν οι δύο ταχέως και εισήλθον εις οίκον ανδρός εν Βαουρίμ και αυτώ λάκκος εν τη αυλή και κατέβησαν εκεί 19και έλαβεν η γυνή και διεπέτασε το επικάλυμμα επί του στόματος του λάκκου και έψυξεν επ΄ αυτώ παλάθας και ουκ εγνώσθη το ρήμα 20και ήλθον οι παίδες Αβεσαλώμ προς την γυναίκα εις τον οίκον και είπον που Αχιμάας και Ιωναθάν και είπεν αυτοίς η γυνή παρήλθον μικρόν του ύδατος και εζήτουν και ουχ εύρισκον και ανέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ 21εγένετο δε μετά το απελθείν αυτούς ανέβησαν εκ του λάκκου και επορεύθησαν και απήγγειλαν τω βασιλεί Δαυίδ και λέγουσιν αυτώ ανάστητε και διάβητε ταχέως το ύδωρ ότι τάδε βεβούλευται κατ΄ υμών Αχιτόφελ 22και ανέστη Δαυίδ και πας ο λαός ο μετ΄ αυτού και διέβησαν τον Ιορδάνην έως του φωτός του πρωϊ έως ενός ουκ έλαθεν ος ου διέβη τον Ιορδάνην 23και Αχιτόφελ είδεν ότι ουκ γέγονεν η βουλή αυτού και επέσαξε τον όνον αυτού και ανέστη και απήλθεν εις τον οίκον αυτού εις την πόλιν αυτού και ενετείλατο τω οίκω αυτού και απήγξατο και απέθανε και ετάφη εν τω τάφω του πατρός αυτού 24και Δαυίδ διήλθεν εις Μαναϊμ και Αβεσαλώμ διέβη τον Ιορδάνην αυτός και πας ανήρ Ισραήλ μετ΄ αυτού

Amasa Is Placed over the Force of Abasalom

25και τον Αμεσσά κατέστησεν Αβεσαλώμ αντί Ιωάβ επί της δυνάμεως και Αμεσσά υιός ανδρός και όνομα αυτώ Ιεθέρ ο Ισραελίτου ος εισήλθε προς Αβιγαϊλ θυγατέρα Νάας αδελφήν Σαρουϊα μητρός Ιωάβ 26και παρενέβαλεν Αβεσαλώμ και πας Ισραήλ εις την γην Γαλαάδ 27και εγένετο ότε εισήλθε Δαυίδ εις Μαναϊμ και Σοβί υιός Νάας εκ Ραβάθ υιών Αμμών και Μαχίρ υιός Αμιήλ εκ Λωδαβάρ και Βερζελαϊ ο Γαλααδίτης εκ Ρογελίμ 28ήνεγκαν κοίτας και αμφιτάπους και λέβητας και σκεύη κεράμων και πυρούς και κριθάς και άλευρα και κύαμον και φακόν και αλφϊτα 29και μέλι και βούτυρον και πρόβατα και σαφώθ βοών και προσήνεγκαν τω Δαυίδ και τω λαώ τω μετ΄ αυτού φαγείν ότι είπαν ο λαός πεινών και εκλελυμένος και διψών εν τη ερήμω
Copyright information for ABPGRK