Acts 1

CHAPTER 1

A Second Letter to Theophilus

1τον μεν πρώτον λόγον εποιησάμην περί πάντων ω Θεόφιλε ων ήρξατο ο Ιησούς ποιείν τε και διδάσκειν 2άχρι ης ημέρας εντειλάμενος τοις αποστόλοις διά πνεύματος αγίου ους εξελέξατο ανελήφθη 3οις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις δι΄ ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς και λέγων τα περί της βασιλείας του θεού

Promise of Holy Spirit

4και συναλιζόμενος παρήγγειλεν αυτοίς από Ιεροσολύμων μη χωρίζεσθαι αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του πατρός ην ηκούσατέ μου 5ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν πνεύματι αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας 6οι μεν ούν συνελθόντες επηρώτων αυτόν λέγοντες κύριε ει εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν τω Ισραήλ 7είπε δε προς αυτούς ουχ υμών εστι γνώναι χρόνους η καιρούς ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία 8αλλά λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του αγίου πνεύματος εφ΄ υμάς και έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης

The Ascension of Jesus

9και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτών επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών 10και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευομένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παρειστήκεισαν αυτοίς εν εσθήτι λευκή 11οι και είπον άνδρες Γαλιλαίοι τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ΄ υμών εις τον ουρανόν ούτως ελεύσεται ον τρόπον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν 12τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος ο εστιν εγγύς Ιερουσαλήμ σαββάτου έχον οδόν

The Upper Room

13και ότε εισήλθον ανέβησαν εις το υπερώον ου ήσαν καταμένοντες ο τε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας Φίλιππος και Θωμάς Βαρθολομαίος και Ματθαίος Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου 14ούτοι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή και τη δεήσει συν γυναιξί και Μαρία τη μητρί του Ιησού και συν τοις αδελφοίς αυτού

Peter Addresses the Multitude

15και εν ταις ημέραις ταύταις αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν ην τε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως εκατόν είκοσιν 16άνδρες αδελφοί έδει πληρωθήναι την γραφήν ταύτην ην προείπε το πνεύμα το άγιον διά στόματος Δαβίδ περί Ιούδα του γενομένου οδηγού τοις συλλαβούσι τον Ιησούν 17ότι κατηριθμημένος ην συν ημίν και έλαχεν τον κλήρον της διακονίας ταύτης 18ούτος μεν ούν εκτήσατο χωρίον εκ του μισθού της αδικίας και πρηνής γενόμενος ελάκησε μέσος και εξεχύθη πάντα τα σπλάγχνα αυτού 19και γνωστόν εγένετο πάσι τοις κατοικούσιν Ιερουσαλήμ ώστε κληθήναι το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτω αυτών Ακελδαμά τουτ΄ έστιν χωρίον αίματος 20γέγραπται γαρ εν βίβλω ψαλμών γενηθήτω η έπαυλις αυτού έρημος και μη έστω ο κατοικών εν αυτή και την επισκοπήν αυτού λάβοι έτερος 21δει ούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντί χρόνω εν ω εισήλθε και εξήλθεν εφ΄ ημάς ο κύριος Ιησούς 22αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας ης ανελήφθη αφ΄ ημών μάρτυρα της αναστάσεως αυτού γενέσθαι συν ημίν ένα τούτων

Matthias Chosen by Lot

23και έστησαν δύο Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαβάν ος επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν 24και προσευξάμενοι είπον συ κύριε καρδιογνώστα πάντων ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δυό ένα 25λαβείν τον κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής εξ ης παρέβη Ιούδας πορευθήναι εις τον τόπον τον ίδιον 26και έδωκαν κλήρους αυτών και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν και συγκατεψηφίσθη μετά των ένδεκα αποστόλων
Copyright information for ABPGRK