Acts 10

CHAPTER 10

Cornelius Receives a Message from God

ανήρ δε τις ην εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος εκατοντάρχης εκ σπείρης της καλουμένης Ιταλικής ευσεβής και φοβούμενος τον θεόν συν παντί τω οίκω αυτού ποιών τε ελεημοσύνας πολλάς τω λαώ και δεόμενος του θεού διά παντός είδεν εν οράματι φανερώς ωσεί ώραν εννάτην της ημέρας άγγελον του θεού εισελθόντα προς αυτόν και ειπόντα αυτώ Κορνήλιε ο δε ατενίσας αυτώ και έμφοβος γενόμενος είπε τι εστι κύριε είπε δε αυτώ αι προσευχαί σου και αι ελεημοσύναι σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του θεού και νυν πέμψον εις Ιόππην άνδρας και μετάπεμψαι Σίμωνα ος επικαλείται Πέτρος ούτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεί ω εστιν οικία παρά θάλασσαν ούτος λαλήσει σοι τι σε δει ποιείν ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών τω Κορνηλίω φωνήσας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτώ και εξηγησάμενος αυτοίς άπαντα απέστειλεν αυτούς εις την Ιόππην

Peter Beholds Heaven Opened

τη δε επαύριον οδοιπορούντων εκείνων και τη πόλει εγγιζόντων ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξασθαι περί ώραν έκτην 10 εγένετο δε πρόσπεινος και ήθελε γεύσασθαι παρασκευαζόντων δε εκείνων επέπεσεν επ΄ αυτόν έκστασις 11 και θεωρεί τον ουρανόν ανεωγμένον και καταβαίνον επ΄ αυτόν σκεύός τι ως οθόνην μεγάλην τέσσαρσιν αρχαίς δεδεμένον και καθιέμενον επί της γης 12 εν ω υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού 13 και εγένετο φωνή προς αυτόν αναστάς Πέτρε θύσον και φάγε 14 ο δε Πέτρος είπε μηδαμώς κύριε ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινόν η ακάθαρτον 15 και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς αυτόν α ο θεός εκαθάρισε συ μη κοίνου 16 τούτο δε εγένετο επί τρις και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις τον ουρανόν 17 ως δε εν εαυτώ διηπόρει ο Πέτρος τι αν είη το όραμα ο είδε και ιδού οι άνδρες οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου διερωτήσαντες την οικίαν Σίμωνος επέστησαν επί τον πυλώνα 18 και φωνήσαντες επυνθάνοντο ει Σίμων ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται 19 του δε Πέτρου ενθυμουμένου περί του οράματος είπεν αυτώ το πνεύμα ιδού άνδρες τρεις ζητούσί σε 20 αλλά αναστάς κατάβηθι και πορεύου συν αυτοίς μηδέν διακρινόμενος διότι εγώ απέσταλκα αυτούς 21 καταβάς δε Πέτρος προς τους άνδρας είπεν ιδού εγώ ειμι ον ζητείτε τις η αιτία δι΄ ην πάρεστε 22 οι δε είπον Κορνήλιος εκατοντάρχης ανήρ δίκαιος και φοβούμενος τον θεόν μαρτυρούμενός τε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων εχρηματίσθη υπό αγγέλου αγίου μεταπέμψασθαί σε εις τον οίκον αυτού και ακούσαι ρήματα παρά σου 23 εισκαλεσάμενος ουν αυτούς εξένισε τη δε επαύριον ο Πέτρος εξήλθε συν αυτοίς και τινες των αδελφών των από Ιόππης συνήλθον αυτώ

Peter and Cornelius

24 και τη επαύριον εισήλθον εις την Καισάρειαν ο δε Κορνήλιος ην προσδοκών αυτούς συγκαλεσάμενος τους συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους 25 ως δε εγένετο εισελθείν τον Πέτρον συναντήσας αυτώ ο Κορνήλιος πεσών επί τους πόδας προσεκύνησεν 26 ο δε Πέτρος ήγειρε αυτον λέγων ανάστηθι καγώ αυτός άνθρωπός ειμι 27 και συνομιλών αυτώ εισήλθε και ευρίσκει συνεληλυθότας πολλούς 28 έφη τε προς αυτούς υμείς επίστασθε ως αθέμιτόν εστιν ανδρί Ιουδαίω κολλάσθαι η προσέρχεσθαι αλλοφύλω και εμοί ο θεός έδειξε μηδένα κοινόν η ακάθαρτον λέγειν άνθρωπον 29 διό και αναντιρρήτως ήλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι ούν τίνι λόγω μετεπέμψασθέ με 30 και ο Κορνήλιος έφη από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύων και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν τω οίκω μου και ιδού ανήρ έστη ενώπίον μου εν εσθήτι λαμπρά 31 και φησί Κορνήλιε εισηκούσθη σου η προσευχή και αι ελεημοσύναι σου εμνήσθησαν ενώπιόν του θεού 32 πέμψον ούν εις Ιόππην και μετακάλεσαι Σίμωνα ος επικαλείται Πέτρος ούτος ξενίζεται εν οικία Σίμωνος βυρσέως παρά θάλασσαν ος παραγενόμενος λαλήσει σοι 33 εξαυτής ούν έπεμψα προς σε συ τε καλώς εποίησας παραγενόμενος νυν ούν πάντες ημείς ενώπιον του θεού πάρεσμεν ακούσαι πάντα τα προστεταγμένα σοι υπό του θεού 34 ανοίξας δε Πέτρος το στόμα αυτού είπεν επ΄ αληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστι προσωπολήπτης ο θεός 35 αλλ΄ εν παντί έθνει ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτώ εστι 36 τον λόγον ον απέστειλε τοις υιοίς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού χριστού ούτός εστι πάντων κύριος 37 υμείς οίδατε το γενόμενον ρήμα καθ΄ όλης της Ιουδαίας αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης 38 Ιησούν τον από Ναζαρέτ ως έχρισεν αυτόν ο θεός πνεύματι αγίω και δυνάμει ος διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου ότι ο θεός ην μετ΄ αυτού 39 και ημείς εσμεν μάρτυρες πάντων ων εποίησεν εν τε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ ον ανείλον κρεμάσαντες επί ξύλου 40 τούτον ο θεός ήγειρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέσθαι 41 ου παντί τω λαώ αλλά μάρτυσι τοις προκεχειροτονημένοις υπό του θεού ημίν οίτινες συνεφάγομεν και συνεπίομεν αυτώ μετά το αναστήναι αυτόν εκ νεκρών 42 και παρήγγειλεν ημίν κηρύξαι τω λαώ και διαμαρτύρασθαι ότι αυτός εστιν ο ωρισμένος υπό του θεού κριτής ζώντων και νεκρών 43 τούτω πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν άφεσιν αμαρτιών λαβείν διά του ονόματος αυτού πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν

The Nations Receive the Present of the Holy Spirit

44 έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα επέπεσε το πνεύμα το άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον 45 και εξέστησαν οι εκ περιτομής πιστοί όσοι συνήλθον τω Πέτρω ότι και επί τα έθνη η δωρεά του αγίου πνεύματος εκκέχυται 46 ήκουον γαρ αυτών λαλούντων γλώσσαις και μεγαλυνόντων τον θεόν τότε απεκρίθη ο Πέτρος 47 μήτι το ύδωρ κωλύσαι δύναταί τις του μη βαπτισθήναι τούτους οίτινες το πνεύμα το άγιον έλαβον καθώς και ημείς 48 προσέταξέ τε αυτούς βαπτισθήναι εν τω ονόματι του κυρίου τότε ηρώτησαν αυτόν επιμείναι ημέρας τινάς
Copyright information for ABPGRK