Acts 11

CHAPTER 11

Peter Reports to the Jerusalem Assembly

1ήκουσαν δε οι απόστολοι και οι αδελφοί οι όντες κατά την Ιουδαίαν ότι και τα έθνη εδέξαντο τον λόγον του θεού 2και ότε ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκ περιτομής 3λέγοντες ότι προς άνδρας ακροβυστίαν έχοντας εισήλθες και συνέφαγες αυτοίς 4αρξάμενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτοίς καθεξής λέγων 5εγώ ήμην εν πόλει Ιόππη προσευχόμενος και είδον εν εκστάσει όραμα καταβαίνον σκεύός τι ως οθόνην μεγάλην τέσσαρσιν αρχαίς καθιεμένην εκ του ουρανού και ήλθεν άχρις εμού 6εις ην ατενίσας κατενόουν και είδον τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού 7ήκουσα δε φωνής λεγούσης μοι αναστάς Πέτρε θύσον και φάγε 8είπον δε μηδαμώς κύριε ότι παν κοινόν η ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν εις το στόμα μου 9απεκρίθη δε μοι φωνή εκ δευτέρου εκ του ουρανού α ο θεός εκαθάρισε συ μη κοίνου 10τούτο δε εγένετο επί τρις και πάλιν ανεσπάσθη άπαντα εις τον ουρανόν 11και ιδού εξαυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικίαν εν η ήμην απεσταλμένοι από Καισαρείας προς με 12είπε δε μοι το πνεύμα συνελθείν αυτοίς μηδέν διακρινόμενον ήλθον δε συν εμοί και οι εξ αδελφοί ούτοι και εισήλθομεν εις την οίκον του ανδρός 13απήγγειλέ τε ημίν πως είδε τον άγγελον εν τω οίκω αυτού σταθέντα και ειπόντα αυτώ απόστειλον εις Ιόππην άνδρας και μετάπεμψαι Σίμωνα τον επικαλούμενον Πέτρον 14ος λαλήσει ρήματα προς σε εν οις σωθήση συ και πας ο οίκός σου 15εν δε τω άρξασθαί με λαλείν επέπεσε το πνεύμα το άγιον επ΄ αυτούς ώσπερ και εφ΄ ημάς εν αρχή 16εμνήσθην δε του ρήματος κυρίου ως έλεγεν Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν πνεύματι αγίω 17ει ούν την ίσην δωρεάν έδωκεν αυτοίς ο θεός ως και ημίν πιστεύσασιν επί τον κύριον Ιησούν χριστόν εγώ δε τις ήμην δυνατός κωλύσαι τον θεόν

Conversion of the Nations

18ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον θεόν λέγοντες άρα γε και τοις έθνεσιν ο θεός την μετάνοιαν έδωκεν εις ζωήν 19οι μεν ούν διασπαρέντες από της θλίψεως της γενομένης επί Στεφάνω διήλθον έως Φοινίκης και Κύπρου και Αντιοχείας μηδενί λαλούντες τον λόγον ει μη μόνον Ιουδαίοις 20ήσαν δε τινες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυρηναίοι οίτινες εισελθόντες εις Αντιόχειαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον κύριον Ιησούν 21και ην χειρ κυρίου μετ΄ αυτων πολύς τε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί τον κύριον 22ηκούσθη δε ο λόγος εις τα ώτα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμοις περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθείν έως Αντιόχειας 23ος παραγενόμενος και ιδών την χάριν του θεού εχάρη και παρεκάλει πάντας τη προθέσει της καρδίας προσμένειν τω κυρίω 24ότι ην ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός τω κυρίω 25εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσαι Σαύλον 26και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν εγένετο δε αυτούς ενιαυτόν όλον συναχθήναι εν τη εκκλησία και διδάξαι όχλον ικανόν χρηματίσαι τε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς

Agabus Signifies a Great Famine

27εν ταύταις δε ταις ημέραις κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήται εις Αντιόχειαν 28αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος εσήμανε διά του πνεύματος λιμόν μέγαν μέλλειν έσεσθαι εφ΄ όλην την οικουμένην όστις και εγένετο επί Κλαυδίου Καίσαρος 29των δε μαθητών καθώς ηυπορείτό τις ώρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψαι τοις κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφοίς 30ο και εποίησαν αποστείλαντες προς τους πρεσβυτέρους διά χειρός Βαρνάβα και Σαύλου
Copyright information for ABPGRK