Acts 15

CHAPTER 15

The Council at Jerusalem

και τινες κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν μη περιτέμνησθε τω έθει Μωϋσέως ου δύνασθε σωθήναι γενομένης ούν στάσεως και ζητήσεως ουκ ολίγης τω Παύλω και τω Βαρνάβα προς αυτούς έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και τινας άλλους εξ αυτών προς τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου οι μεν ουν προπεμφθέντες υπό της εκκλησίας διήρχοντο την Φοινίκην και Σαμάρειαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και εποίουν χαράν μεγάλην πάσι τοις αδελφοίς παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των αποστόλων και των πρεσβυτέρων ανήγγειλάν τε όσα ο θεός εποίησε μετ΄ αυτών εξανέστησαν δε τινες των από της αιρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ότι δει περιτέμνειν αυτούς παραγγέλλειν τε τηρείν τον νόμον Μωϋσέως συνήχθησαν δε οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι ιδείν περί του λόγου τούτου πολλής δε συζητήσεως γενομένης αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς άνδρες αδελφοί υμείς επίστασθε ότι αφ΄ ημερών αρχαίων ο θεός εν ημίν εξελέξατο διά του στόματός μου ακούσαι τα έθνη τον λόγον του ευαγγελίου και πιστεύσαι και ο καρδιογνώστης θεός εμαρτύρησεν αυτοίς δους αυτοίς το πνεύμα το άγιον καθώς και ημίν και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημών τε και αυτών τη πίστει καθαρίσας τας καρδίας αυτών 10 νυν ούν τι πειράζετε τον θεόν επιθείναι ζυγόν επί τον τράχηλον των μαθητών ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς ισχύσαμεν βαστάσαι 11 αλλά διά της χάριτος του κυρίου Ιησού χριστού πιστεύομεν σωθήναι καθ΄ ον τρόπον κακείνοι 12 εσίγησε δε παν το πλήθος και ήκουον Βαρνάβα και Παύλου εξηγουμένων όσα εποίησεν ο θεός σημεία και τέρατα εν τοις έθνεσι δι΄ αυτών 13 μετά δε το σιγήσαι αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγων άνδρες αδελφοί ακούσατέ μου 14 Συμεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο θεός επεσκέψατο λαβείν εξ εθνών λαόν επί τω ονόματι αυτού 15 και τούτω συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπται 16 μετά ταύτα αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την πεπτωκυίαν και τα κατεσκαμμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν 17 όπως αν εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων τον κύριον και πάντα τα έθνη εφ΄ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς λέγει κύριος ο ποιών ταύτα πάντα 18 γνωστά απ΄ αιώνός εστι τω θεώ πάντα τα έργα αυτού 19 διό εγώ κρίνω μη παρενοχλείν τοις από των εθνών επιστρέφουσιν επί τον θεόν 20 αλλά επιστείλαι αυτοίς του απέχεσθαι από των αλισγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος 21 Μωσής γαρ εκ γενεών αρχαίων κατά πόλιν τους κηρύσσοντας αυτόν έχει εν ταις συναγωγαίς κατά παν σάββατον αναγινωσκόμενος 22 τότε έδοξε τοις αποστόλοις και τοις πρεσβυτέροις συν όλη τη εκκλησία εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών πέμψαι εις Αντιόχειαν συν Παύλω και Βαρνάβα Ιούδαν τον επικαλούμενον Βαρσαββάν και Σίλαν άνδρας ηγουμένους εν τοις αδελφοίς 23 γράψαντες διά χειρός αυτών τάδε οι αποστόλοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί τοις κατά την Αντιόχειαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδελφοίς τοις εξ εθνών χαίρειν 24 επειδή ηκούσαμεν ότι τινές εξ ημών εξελθόντες ετάραξαν υμάς λόγοις ανασκευάζοντες τας ψυχάς υμών λέγοντες περιτέμνεσθαι και τηρείν τον νόμον οις ου διεστείλαμεθα 25 έδοξεν ημίν γενομένοις ομοθυμαδόν εκλεξαμένους άνδρας πέμψαι προς υμάς συν τοις αγαπητοίς ημών Βαρνάβα και Παύλω 26 ανθρώποις παραδεδωκόσι τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του κυρίου ημών Ιησού χριστού 27 απεστάλκαμεν ούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διά λόγου απαγγέλλοντας τα αυτά 28 έδοξε γαρ τω αγίω πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι υμίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων 29 απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ πράξετε έρρωσθε 30 οι μεν ουν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχειαν και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν 31 αναγνόντες δε εχάρησαν επί τη παρακλήσει 32 Ιούδας τε και Σίλας και αυτοί προφήται όντες διά λόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν 33 ποιήσαντες δε χρόνον απελύθησαν μετ΄ ειρήνης από των αδελφών προς τους αποστόλους 34 έδοξε δε τω Σίλα επιμείναι αυτού

Paul and Barnabas Separate

35 Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχεία διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και ετέρων πολλών τον λόγον του κυρίου 36 μετά δε τινας ημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν επιστρέψαντες δη επισκεψώμεθα τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλιν εν αις κατηγγείλαμεν τον λόγον του κυρίου πως έχουσι 37 Βαρνάβας δε εβουλεύσατο συμπαραλαβείν τον Ιωάννην τον καλούμενον Μάρκον 38 Παύλος δε ηξίου τον αποστάντα απ΄ αυτών από Παμφυλίας και μη συνελθόντα αυτοίς εις το έργον μη συμπαραλαβείν τούτον 39 εγένετο ούν παροξυσμός ώστε αποχωρισθήναι αυτούς απ΄ αλλήλων τον τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τον Μάρκον εκπλεύσαι εις Κύπρον 40 Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξηλθέ παραδοθείς τη χάριτι του θεού υπό των αδελφών 41 διήρχετο δε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζων τας εκκλησίας
Copyright information for ABPGRK