Acts 17

CHAPTER 17

Paul in Thessalonica

διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην όπου ην η συναγωγή των Ιουδαίων κατά δε το ειωθός τω Παύλω εισήλθε προς αυτούς και επί σάββατα τρία διελέγετο αυτοίς από των γραφών διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον χριστόν έδει παθείν και αναστήναι εκ νεκρών και ότι ούτός εστιν ο χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλλω υμίν και τινες εξ αυτών επείσθησαν και προσεκληρώθησαν τω Παύλω και τω Σίλα των τε σεβομένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικών τε των πρώτων ουκ ολίγαι προσλαβόμενοι δε οι Ιουδαιοι οι απειθούντες των αγοραίων τινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλιν επιστάντες τε τη οικία Ιάσονος εζήτουν αυτούς αγαγείν εις τον δήμον μη ευρόντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και τινας αδελφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτοι και ενθάδε πάρεισιν ους υποδέδεκται Ιάσων και ούτοι πάντες απέναντι των δογμάτων Καίσαρος πράττουσι βασιλέα λέγοντες έτερον είναι Ιησούν ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβόντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπών απέλυσαν αυτούς

The Word is Received in Berea

10 οι δε αδελφοί ευθέως διά της νυκτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν οίτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγήν απήεσαν των Ιουδαίων 11 ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη οίτινες εδέξαντο τον λόγον μετά πάσης προθυμίας το καθ΄ ημέραν ανακρίνοντες τας γραφάς ει έχοι ταύτα ούτως 12 πολλοί μεν ούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκ ολίγοι 13 ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βεροία κατηγγέλη υπό του Παύλου ο λόγος του θεού ήλθον κακεί σαλεύοντες τους όχλους 14 ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί πορεύεσθαι ως επί την θάλασσαν υπέμενον δε ο τε Σίλας και ο Τιμόθεος εκεί

Paul in Athens

15 οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβόντες εντολήν προς τον Σίλαν και Τιμόθεον ίνα ως τάχιστα έλθωσι προς αυτόν εξήεσαν 16 εν δε ταις Αθήναις εκδεχομένου αυτούς του Παύλου παρωξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτώ θεωρούντι κατείδωλον ούσαν την πόλιν 17 διελέγετο μεν ούν εν τη συναγωγή τοις Ιουδαίοις και τοις σεβομένοις και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας 18 τινές δε των Επικουρείων και των Στωϊκων φιλοσόφων συνέβαλλον αυτώ και τινες έλεγον τι αν θέλοι ο σπερμολόγος ούτος λέγειν οι δε ξένων δαιμονίων δοκεί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την ανάστασιν αυτοίς ευηγγελίζετο

Paul on the Areopagus

19 επιλαβόμενοί τε αυτού επί τον Άρειον Πάγον ήγαγον λέγοντες δυνάμεθα γνώναι τις η καινή αύτη η υπό σου λαλουμένη διδαχή 20 ξενίζοντα γαρ τινα εισφέρεις εις τας ακοάς ημών βουλόμεθα ούν γνώναι τι αν θέλοι ταύτα είναι 21 Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ηυκαίρουν η λέγειν τι και ακούειν καινότερον 22 σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου έφη άνδρες Αθηναίοι κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ 23 διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν εν ω επεγέγραπτο αγνώστω θεώ ον ούν αγνοούντες ευσεβείτε τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν 24 ο θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ ούτος ουρανού και γης κύριος υπάρχων ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί 25 ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τα πάντα 26 εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών 27 ζητείν τον κύριον ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν καίτοιγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα 28 εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν ως και τινες των καθ΄ υμάς ποιητών ειρήκασι του γαρ και γένος εσμέν 29 γένος ούν υπάρχοντες του θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσώ η αργύρω η λίθω χαράγματι τέχνης και ενθυμήσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον 30 τους μεν ούν χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο θεός τανύν παραγγέλλει τοις ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν 31 διότι έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρί ω ώρισε πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών 32 ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι μεν εχλεύαζον οι δε είπον ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου 33 και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών 34 τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν εν οις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόματι Δάμαρις και έτεροι συν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK