Acts 18

CHAPTER 18

Paul in Corinth

1μετά δε ταύτα χωρισθείς ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον 2και ευρών τινα Ιουδαίον ονόματι Ακύλαν Ποντικόν τω γένει προσφάτως εληλυθότα από της Ιταλίας και Πρίσκιλλαν γυναίκα αυτού διά το διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τους Ιουδαίους εκ της Ρώμης προσήλθεν αυτοίς 3και διά το ομότεχνον είναι έμενε παρ΄ αυτοίς και ειργάζετο ήσαν γαρ σκηνοποιοί τη τέχνη 4διελέγετο δε εν τη συναγωγή κατά παν σάββατον έπειθέ τε Ιουδαίους και Έλληνας 5ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας ο τε Σίλας και οι Τιμόθεος συνείχετο τω πνεύματι ο Παύλος διαμαρτυρόμενος τοις Ιουδαίοις τον χριστόν Ιησούν 6αντιτασσομένων δε αυτών και βλασφημούντων εκτιναξάμενος τα ιμάτια είπε προς αυτούς το αίμα υμών επί την κεφαλήν υμών καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύσομαι 7και μεταβάς εκείθεν ήλθεν εις οικίαν τινός ονόματι Ιούστου σεβομένου τον θεόν ου η οικία ην συνομορούσα τη συναγωγή 8Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσε τω κυρίω συν όλω τω οίκω αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και εβαπτίζοντο 9είπε δε ο κύριος δι΄ οράματος εν νυκτί τω Παύλω μη φοβού αλλά λάλει και μη σιωπήσης 10διότι εγώ ειμι μετά σου και ουδείς επιθήσεταί σοι του κακώσαί σε διότι λαός εστί μοι πολύς εν τη πόλει ταύτη 11εκάθισέ τε ενιαυτόν και μήνας εξ διδάσκων εν αυτοίς τον λόγον του θεού 12Γαλλίωνος δε ανθυπατεύοντος της Αχαϊας κατεπέστησαν ομοθυμαδόν οι Ιουδαίοι τω Παύλω και ήγαγον αυτόν επί το βήμα 13λέγοντες ότι παρά τον νόμον ούτος αναπείθει τους ανθρώπους σέβεσθαι τον θεόν 14μέλλοντος δε του Παύλου ανοίγειν το στόμα είπεν ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους ει μεν ούν ην αδίκημά τι η ραδιούργημα πονηρόν ω Ιουδαίοι κατά λόγον αν ηνεσχόμην υμών 15ει δε ζήτημά εστι περί λόγου και ονομάτων και νόμου του καθ΄ υμάς όψεσθε αυτοί κριτής γαρ εγώ τούτων ου βούλομαι είναι 16και απήλασεν αυτούς από του βήματος 17επιλαβόμενοι δε πάντες οι Έλληνες Σωσθένην τον αρχισυνάγωγον έτυπτον έμπροσθεν του βήματος και ουδέν τούτων τω Γαλλίωνι έμελλεν 18ο δε Παύλος έτι προσμείνας ημέρας ικανάς τοις αδελφοίς αποταξάμενος εξέπλει εις την Συρίαν και συν αυτώ Πρίσκιλλα και Ακύλας κειράμενος την κεφαλήν εν Κεγχρεαίς είχε γαρ ευχήν 19κατήντησε δε εις Έφεσον κακείνους κατέλιπεν αυτού αυτός δε εισελθών εις την συναγωγήν διελέχθη τοις Ιουδαίοις 20ερωτώντων δε αυτών επί πλείονα χρόνον μείναι παρ΄ αυτοίς ουκ επένευσεν 21αλλά απετάξατο αυτοίς ειπών δει με πάντως την εορτήν την ερχομένην ποιήσαι εις Ιεροσόλυμα πάλιν δε ανακάμψω προς υμάς του θεού θέλοντος και ανήχθη από της Εφέσου 22και κατελθών εις Καισάρειαν αναβάς και ασπασάμενος την εκκλησίαν κατέβη εις Αντιόχειαν 23και ποιήσας χρόνον τινά εξήλθε διερχόμενος καθεξής την Γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν επιστηρίζων πάντας τους μαθητάς

Aquila and Priscilla

24Ιουδαίος δε τις Απολλώς ονόματι Αλεξανδρεύς τω γένει ανήρ λόγοις κατήντησεν εις Έφεσον δυνατός ων εν ταις γραφαίς 25ούτος ην κατηχημένος την οδόν του κυρίου και ζέων τω πνεύματι ελάλει και εδίδασκεν ακριβώς τα περί του κυρίου επιστάμενος μόνον το βάπτισμα Ιωάννου 26ούτός τε ήρξατο παρρησιάζεσθαι εν τη συναγωγή ακούσαντες δε αυτού Ακύλας και Πρίσκιλλα προσελάβοντο αυτόν και ακριβέστερον αυτώ εξέθεντο την του θεού οδόν 27βουλομένου δε αυτού διελθείν εις την Αχαϊαν προτρεψάμενοι οι αδελφοί έγραψαν τοις μαθηταίς αποδέξασθαι αυτόν ος παραγενόμενος συνεβάλετο πολύ τοις πεπιστευκόσι διά της χάριτος 28ευτόνως γαρ τοις Ιουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσία επιδεικνύς διά των γραφών είναι τον χριστόν Ιησούν
Copyright information for ABPGRK