Acts 2

CHAPTER 2

Pentecost

και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός εκάθισέ τε εφ΄ ένα έκαστον αυτών και επλήσθησαν άπαντες πνεύματος αγίου και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν γενομένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχύθη ότι ήκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτω λαλούντων αυτών εξίσταντο δε και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ουκ ιδού πάντες ούτοί εισιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι και πως ημείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτω ημών εν η εγεννήθημεν Πάρθοι και Μήδοι και Ελαμίται και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν Πόντον και την Ασίαν 10 Φρυγίαν τε και Παμφυλίαν Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά Κυρήνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι Ιουδαίοί τε και προσήλυτοι 11 Κρήτες και Αραβες ακούομεν λαλούντων αυτών ταις ημετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του θεού 12 εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες τι αν θέλοι τούτο είναι 13 έτεροι δε χλευάζοντες έλεγον ότι γλεύκους μεμεστωμένοι εισί 14 σταθείς δε Πέτρος συν τοις ένδεκα επήρε την φωνήν αυτού και απεφθέγξατο αυτοίς άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες τούτο υμίν γνωστόν έστω και ενωτίσασθε τα ρήματά μου 15 ου γαρ ως υμείς υπολαμβάνετε ούτοι μεθύουσιν έστι γαρ ώρα τρίτη της ημέρας

Spirit Poured Out

16 αλλά τούτό εστι το ειρημένον διά του προφήτου Ιωήλ 17 και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις λέγει ο θεός εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται 18 και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν 19 και δώσω τέρατα εν τω ούρανώ άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού 20 ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθείν την ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή 21 και έσται πας ος αν επικαλέσηται το όνομα κυρίου σωθήσεται 22 άνδρες Ισραηλίται ακούσατε τους λόγους τούτους Ιησούν τον Ναζωραίον άνδρα από του θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσι και τέρασι και σημείοις οις εποίησε δι΄ αυτού ο θεός εν μέσω υμών καθώς και αυτοί οίδατε 23 τούτον τη ωρισμένη βουλή και προγνώσει του θεού έκδοτον λαβόντες διά χειρών ανόμων προσπήξαντες ανείλετε 24 ον ο θεός ανέστησε λύσας τας ωδίνας του θανάτου καθότι ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι αυτόν υπ΄ αυτού 25 Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν προωρώμην τον κύριον ενώπιόν μου διά παντός ότι εκ δεξιών μου εστίν ίνα μη σαλευθώ 26 διά τούτο ευφράνθη η καρδία μου και ηγαλλιάσατο η γλώσσά μου έτι δε και η σαρξ μου κατασκηνώσει επ΄ ελπίδι 27 ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις Άδου ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν 28 εγνώρισάς μοι οδούς ζωής πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου 29 άνδρες αδελφοί εξόν ειπείν μετά παρρησίας προς υμάς περί του πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εστιν εν ημίν άχρι της ημέρας ταύτης 30 προφήτης ούν υπάρχων και ειδώς ότι όρκω ώμοσεν αυτώ ο θεός εκ καρπού της οσφύος αυτού το κατά σάρκα αναστήσειν τον χριστόν καθίσαι επί του θρόνου αυτού 31 προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως του χριστού ότι ου κατελείφθη η ψυχή αυτού εις Άδου ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν 32 τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο θεός ου πάντες ημείς εσμεν μάρτυρες 33 τη δεξιά ούν του θεού υψωθείς την τε επαγγελίαν του αγίου πνεύματος λαβών παρά του πατρός εξέχεε τούτο ο νυν υμείς βλέπετε και ακούετε 34 ου γαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς λέγει δε αυτός είπεν ο κύριος τω κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου 35 έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου 36 ασφαλώς ούν γινωσκέτω πας οίκος Ισραήλ ότι και κύριον και χριστόν αυτόν ο θεός εποίησε τούτον τον Ιησούν ον υμείς εσταυρώσατε

Three Thousand Added to the Assembly

37 ακούσαντες δε κατενύγησαν τη καρδία είπόν τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί 38 Πέτρος δε έφη προς αυτούς μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί τω ονόματι Ιησού χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λήψεσθε την δωρεάν του αγίου πνεύματος 39 υμίν γαρ εστιν η επαγγελία και τοις τέκνοις υμών και πάσι τοις εις μακράν όσους αν προσκαλέσηται κύριος ο θεός ημών 40 ετέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλει λέγων σώθητε από της γενεάς της σκολιάς ταύτης 41 οι μεν ούν ασμένως αποδεξάμενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι

Possessions Held in Common

42 ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταις προσευχαίς 43 εγένετο δε πάση ψυχή φόβος πολλά τε τέρατα και σημεία διά των αποστόλων εγίνετο 44 πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά 45 και τα κτήματα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάσι καθότι αν τις χρείαν είχε 46 καθ΄ ημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ κλώντές τε κατ΄ οίκον άρτον μετελάμβανον τροφής εν αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας 47 αινούντες τον θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν ο δε κύριος προσετίθει τους σωζομένους καθ΄ ημέραν τη εκκλησία
Copyright information for ABPGRK