Acts 2

CHAPTER 2

Pentecost

1και εν τω συμπληρούσθαι την ημέραν της πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν επί το αυτό 2και εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι 3και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός εκάθισέ τε εφ΄ ένα έκαστον αυτών 4και επλήσθησαν άπαντες πνεύματος αγίου και ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις καθώς το πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι 5ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν 6γενομένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχύθη ότι ήκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτω λαλούντων αυτών 7εξίσταντο δε και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους ουκ ιδού πάντες ούτοί εισιν οι λαλούντες Γαλιλαίοι 8και πως ημείς ακούομεν έκαστος τη ιδία διαλέκτω ημών εν η εγεννήθημεν 9Πάρθοι και Μήδοι και Ελαμίται και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν Ιουδαίαν τε και Καππαδοκίαν Πόντον και την Ασίαν 10Φρυγίαν τε και Παμφυλίαν Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της κατά Κυρήνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι Ιουδαίοί τε και προσήλυτοι 11Κρήτες και Αραβες ακούομεν λαλούντων αυτών ταις ημετέραις γλώσσαις τα μεγαλεία του θεού 12εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες τι αν θέλοι τούτο είναι 13έτεροι δε χλευάζοντες έλεγον ότι γλεύκους μεμεστωμένοι εισί 14σταθείς δε Πέτρος συν τοις ένδεκα επήρε την φωνήν αυτού και απεφθέγξατο αυτοίς άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες τούτο υμίν γνωστόν έστω και ενωτίσασθε τα ρήματά μου 15ου γαρ ως υμείς υπολαμβάνετε ούτοι μεθύουσιν έστι γαρ ώρα τρίτη της ημέρας

Spirit Poured Out

16αλλά τούτό εστι το ειρημένον διά του προφήτου Ιωήλ 17και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις λέγει ο θεός εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται 18και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν 19και δώσω τέρατα εν τω ούρανώ άνω και σημεία επί της γης κάτω αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού 20ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν η ελθείν την ημέραν κυρίου την μεγάλην και επιφανή 21και έσται πας ος αν επικαλέσηται το όνομα κυρίου σωθήσεται 22άνδρες Ισραηλίται ακούσατε τους λόγους τούτους Ιησούν τον Ναζωραίον άνδρα από του θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσι και τέρασι και σημείοις οις εποίησε δι΄ αυτού ο θεός εν μέσω υμών καθώς και αυτοί οίδατε 23τούτον τη ωρισμένη βουλή και προγνώσει του θεού έκδοτον λαβόντες διά χειρών ανόμων προσπήξαντες ανείλετε 24ον ο θεός ανέστησε λύσας τας ωδίνας του θανάτου καθότι ουκ ην δυνατόν κρατείσθαι αυτόν υπ΄ αυτού 25Δαβίδ γαρ λέγει εις αυτόν προωρώμην τον κύριον ενώπιόν μου διά παντός ότι εκ δεξιών μου εστίν ίνα μη σαλευθώ 26διά τούτο ευφράνθη η καρδία μου και ηγαλλιάσατο η γλώσσά μου έτι δε και η σαρξ μου κατασκηνώσει επ΄ ελπίδι 27ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν μου εις Άδου ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ιδείν διαφθοράν 28εγνώρισάς μοι οδούς ζωής πληρώσεις με ευφροσύνης μετά του προσώπου σου 29άνδρες αδελφοί εξόν ειπείν μετά παρρησίας προς υμάς περί του πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού εστιν εν ημίν άχρι της ημέρας ταύτης 30προφήτης ούν υπάρχων και ειδώς ότι όρκω ώμοσεν αυτώ ο θεός εκ καρπού της οσφύος αυτού το κατά σάρκα αναστήσειν τον χριστόν καθίσαι επί του θρόνου αυτού 31προϊδών ελάλησε περί της αναστάσεως του χριστού ότι ου κατελείφθη η ψυχή αυτού εις Άδου ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν 32τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο θεός ου πάντες ημείς εσμεν μάρτυρες 33τη δεξιά ούν του θεού υψωθείς την τε επαγγελίαν του αγίου πνεύματος λαβών παρά του πατρός εξέχεε τούτο ο νυν υμείς βλέπετε και ακούετε 34ου γαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς λέγει δε αυτός είπεν ο κύριος τω κυρίω μου κάθου εκ δεξιών μου 35έως αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου 36ασφαλώς ούν γινωσκέτω πας οίκος Ισραήλ ότι και κύριον και χριστόν αυτόν ο θεός εποίησε τούτον τον Ιησούν ον υμείς εσταυρώσατε

Three Thousand Added to the Assembly

37ακούσαντες δε κατενύγησαν τη καρδία είπόν τε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί 38Πέτρος δε έφη προς αυτούς μετανοήσατε και βαπτισθήτω έκαστος υμών επί τω ονόματι Ιησού χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λήψεσθε την δωρεάν του αγίου πνεύματος 39υμίν γαρ εστιν η επαγγελία και τοις τέκνοις υμών και πάσι τοις εις μακράν όσους αν προσκαλέσηται κύριος ο θεός ημών 40ετέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρετο και παρεκάλει λέγων σώθητε από της γενεάς της σκολιάς ταύτης 41οι μεν ούν ασμένως αποδεξάμενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι

Possessions Held in Common

42ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταις προσευχαίς 43εγένετο δε πάση ψυχή φόβος πολλά τε τέρατα και σημεία διά των αποστόλων εγίνετο 44πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά 45και τα κτήματα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάσι καθότι αν τις χρείαν είχε 46καθ΄ ημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ κλώντές τε κατ΄ οίκον άρτον μετελάμβανον τροφής εν αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας 47αινούντες τον θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν ο δε κύριος προσετίθει τους σωζομένους καθ΄ ημέραν τη εκκλησία
Copyright information for ABPGRK