Acts 23

CHAPTER 23

Paul Stands before the Sanhedrin

ατενίσας δε ο Παύλος τω συνεδρίω είπεν άνδρες αδελφοί εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμαι τω θεώ άχρι ταύτης της ημέρας ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε τοις παρεστώσιν αυτώ τύπτειν αυτού το στόμα τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε τύπτειν σε μέλλει ο θεός τοίχε κεκονιαμένε και συ κάθη κρίνων με κατά τον νόμον και παρανομών κελεύεις με τύπτεσθαι οι δε παρεστώτες είπον τον αρχιερέα του θεού λοιδορείς έφη τε ο Παύλος ουκ ήδειν αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς γέγραπται γαρ άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακώς γνούς δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστί Σαδδουκαίων το δε έτερον Φαρισαίων έκραξεν εν τω συνεδρίω άνδρες αδελφοί εγώ Φαρισαίός ειμι υιός Φαρισαίου περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι τούτο δε αυτού λαλήσαντος εγένετο στάσις των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων και εσχίσθη το πλήθος Σαδδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι μη είναι ανάστασιν μηδέ άγγελον μήτε πνεύμα Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα εγένετο δε κραυγή μεγάλη και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν τω ανθρώπω τούτω ει δε και πνεύμα ελάλησεν αυτώ η άγγελος μη θεομαχώμεν 10 πολλής δε γενομένης στάσεως ευλαβηθείς ο χιλίαρχος μη διασπασθή ο Παύλος υπ΄ αυτών εκέλευσε το στράτευμα καταβήναι και αρπάσαι αυτόν εκ μέσου αυτών άγειν τε εις την παρεμβολήν 11 τη δε επιούση νυκτί επιστάς αυτώ ο κύριος είπε θάρσει Παύλε ως γαρ διεμαρτύρω τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ ούτω σε δει και εις Ρώμην μαρτυρήσαι

A Plot to Kill Paul

12 γενομένης δε ημέρας ποιήσαντές τινες των Ιουδαίων συστροφήν ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες μη τε φαγείν μη τε πιείν έως ου αποκτείνωσι τον Παύλον 13 ήσαν δε πλείους τεσσαράκοντα οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποιηκότες 14 οίτινες προσελθόντες τοις αρχιερεύσι και τοις πρεσβυτέροις είπον αναθέματι ανεθεματίσαμεν εαυτούς μηδενός γεύσασθαι έως ου αποκτείνωμεν τον Παύλον 15 νυν ούν υμείς εμφανίσατε τω χιλιάρχω συν τω συνεδρίω όπως αύριον αυτόν καταγάγη προς υμάς ως μέλλοντας διαγινώσκειν ακριβέστερον τα περί αυτού ημείς δε προ του εγγίσαι αυτόν έτοιμοί εσμεν του ανελείν αυτόν 16 ακούσας δε ο υιός της αδελφής Παύλον το ένεδρον παραγενόμενος και εισελθών εις την παρεμβολήν απήγγειλε τω Παύλω 17 προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον έχει γαρ τι απαγγείλαι αυτώ 18 ο μεν ουν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φησίν ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενός με ηρώτησε τούτον τον νεανίαν αγαγείν προς σε έχοντά τι λαλήσαί σοι 19 επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατ΄ ιδίαν επυνθάνετο τι εστιν ο έχεις απαγγείλαί μοι 20 είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσαί σε όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγης τον Παύλον ως μέλλοντες τι ακριβέστερον πυνθάνεσθαι περί αυτού 21 συ ούν μη πεισθής αυτοίς ενεδρεύουσι γαρ αυτόν εξ αυτών άνδρες πλείους τεσσαράκοντα οίτινες ανεθεμάτισαν εαυτούς μήτε φαγείν μήτε πιείν έως ου ανέλωσιν αυτόν και νυν έτοιμοί εισι προσδεχόμενοι την από σου επαγγελίαν 22 ο μεν ουν χιλίαρχος απέλυσε τον νεανίαν παραγγείλας μηδενί εκλαλήσαι ότι ταύτα ενεφάνισας προς με

Paul Led to Caesarea

23 και προσκαλεσάμενος δύο τινάς των εκατοντάρχων είπεν ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθώσιν έως Καισαρείας και ιππείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους από τρίτης ώρας της νυκτός 24 κτήνη τε παραστήσαι ίνα επιβιβάσαντες τον Παύλον διασώσωσι προς Φήλικα τον ηγεμόνα 25 γράψας επιστολήν περιέχουσαν τον τύπον τούτον 26 Κλαύδιος Λυσίας τω κρατίστω ηγεμόνι Φήλικι χαίρειν 27 τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα αναιρείσθαι υπ΄ αυτών επιστάς συν τω στρατεύματι εξειλόμην αυτόν μαθών ότι Ρωμαίός εστι 28 βουλόμενος δε γνώναι την αιτίαν δι΄ ην ενέκαλουν αυτώ κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών 29 ον εύρον εγκαλούμενον περί ζητημάτων του νόμου αυτών μηδέν δε άξιον θανάτου η δεσμών έγκλημα έχοντα 30 μηνυθείσης δε μοι επιβουλής εις τον άνδρα μέλλειν έσεσθαι υπό των Ιουδαίων εξαυτής έπεμψα προς σε παραγγείλας και τοις κατηγόροις λέγειν τα προς αυτόν επί σου έρρωσο 31 οι μεν ουν στρατιώται κατά το διατεταγμένον αυτοίς αναλαβόντες τον Παύλον ήγαγον διά της νυκτός εις την Αντιπατρίδα 32 τη δε επαύριον εάσαντες τους ιππείς πορεύεσθαι συν αυτώ υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν 33 οίτινες εισελθόντες εις την Καισάρειαν και αναδόντες την επιστολήν τω ηγεμόνι παρέστησαν και τον Παύλον αυτώ 34 αναγνούς δε ο ηγεμών και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί και πυθόμενος ότι από Κιλικίας 35 διακούσομαί σου έφη όταν και οι κατήγοροί σου παραγένωνται εκέλευσέ τε αυτόν εν τω πραιτωρίω Ηρώδου φυλάσσεσθαι
Copyright information for ABPGRK