Acts 24

CHAPTER 24

Paul Appears before Felix

μετά δε πέντε ημέρας κατέβη ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτύλλου τινός οίτινες ενεφάνισαν τω ηγεμόνι κατά του Παύλου κληθέντος δε αυτού ήρξατο κατηγορείν ο Τέρτυλλος λέγων πολλής ειρήνης τυγχάνοντες διά σου και κατορθωμάτων γινομένων τω έθνει τούτω διά της σης προνοίας πάντη τε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτιστε Φήλιξ μετά πασης ευχαριστίας ινα δε μη επί πλείόν σε εγκόπτω παρακαλώ ακούσαί σε ημών συντόμως τη ση επιεικεία ευρόντες γαρ τον άνδρα τούτον λοιμόν και κινούντα στάσιν πάσι τοις Ιουδαίοις τοις κατά την οικουμένην πρωτοστάτην τε της των Ναζωραίων αιρέσεως ος και το ιερόν επείρασε βεβηλώσαι ον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερον νόμον ηθελήσαμεν κρίναι παρελθών δε Λυσίας ο χιλίαρχος πολής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε κελεύσας τους κατηγόρους αυτού έρχεσθαι παρ΄ ου δυνήση αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων επιγνώναι ων ημείς κατηγορούμεν αυτού συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκοντες ταύτα ούτως έχειν 10 απεκρίθη δε ο Παύλος νεύσαντος αυτώ του ηγεμόνος λέγειν εκ πολλών ετών όντα σε κριτήν τω έθνει τούτω επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμαυτού απολογούμαι 11 δυναμένου σου γνώναι ότι ου πλείους εισί μοι ημέραι δεκαδύο αφ΄ ης ανέβην προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ 12 και ούτε εν τω ιερώ εύρόν με προς τινα διαλεγόμενον η επισύστασιν ποιούντα όχλου ούτε εν ταις συναγωγαίς ούτε κατά την πόλιν 13 ούτε παραστήσαι δύνανται περί ων νυν κατηγορούσί μου 14 ομολογώ δε τούτό σοι ότι κατά την οδόν ην λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω τω πατρώω θεώ πιστεύων πάσι τοις κατά τον νόμον και τοις προφήταις γεγραμμένοις 15 ελπίδα έχων εις τον θεόν ην και αυτοί ουτοί προσδέχονται ανάστασιν μέλλειν έσεσθαι νεκρών δικαίων τε και αδίκων 16 εν τούτω δε αυτός ασκώ απρόσκοτον συνείδησιν έχων προς τον θεόν και τους ανθρώπους διά παντός 17 δι΄ ετών δε πλειόνων παρεγενόμην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς 18 εν οις εύρόν με ηγνισμένον εν τω ιερώ ου μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου τινές δε από της Ασίας Ιουδαίοι 19 ους δει επί σου παρείναι και κατηγορείν ει τι έχοιεν προς με 20 η αυτοί ούτοι ειπάτωσαν ει τι εύρον εν εμοί αδίκημα στάντος μου επί του συνεδρίου 21 η περί μιάς ταύτης φωνής ης έκραξα εστώς εν αυτοίς ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον υπ΄ υμών 22 ακούσας δε ταύτα ο Φήλιξ ανεβάλετο αυτούς ακριβέστερον ειδώς τα περί της οδού ειπών όταν Λυσίας ο χιλίαρχος καταβή διαγνώσομαι τα καθ΄ υμάς 23 διαταξάμενός τε τω εκατοντάρχη τηρείσθαι τον Παύλον έχειν τε άνεσιν και μηδένα κωλύειν των ιδίων αυτού υπηρετείν η προσέρχεσθαι αυτώ 24 μετά δε ημέρας τινάς παραγενόμενος ο Φήλιξ συν Δρουσίλλη τη γυναικί αυτού ούση Ιουδαία μετεπέμψατο τον Παύλον και ήκουσεν αυτού περί της εις χριστόν πίστεως 25 διαλεγομένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεσθαι έμφοβος γενόμενος ο Φήλιξ απεκρίθη το νυν έχον πορεύου καιρόν δε μεταλαβών μετακαλέσομαί σε 26 άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσεται αυτώ υπό του Παύλου όπως λύση αυτόν διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ωμίλει αυτώ 27 διετίας δε πληρωθείσης έλαβε διάδοχον ο Φήλιξ Πόρκιον Φήστον θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοις Ιουδαίοις ο Φήλιξ κατέλιπε τον Παύλον δεδεμένον
Copyright information for ABPGRK