Acts 24

CHAPTER 24

Paul Appears before Felix

1μετά δε πέντε ημέρας κατέβη ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτύλλου τινός οίτινες ενεφάνισαν τω ηγεμόνι κατά του Παύλου 2κληθέντος δε αυτού ήρξατο κατηγορείν ο Τέρτυλλος λέγων πολλής ειρήνης τυγχάνοντες διά σου και κατορθωμάτων γινομένων τω έθνει τούτω διά της σης προνοίας 3πάντη τε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτιστε Φήλιξ μετά πασης ευχαριστίας 4ινα δε μη επί πλείόν σε εγκόπτω παρακαλώ ακούσαί σε ημών συντόμως τη ση επιεικεία 5ευρόντες γαρ τον άνδρα τούτον λοιμόν και κινούντα στάσιν πάσι τοις Ιουδαίοις τοις κατά την οικουμένην πρωτοστάτην τε της των Ναζωραίων αιρέσεως 6ος και το ιερόν επείρασε βεβηλώσαι ον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερον νόμον ηθελήσαμεν κρίναι 7παρελθών δε Λυσίας ο χιλίαρχος πολής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε 8κελεύσας τους κατηγόρους αυτού έρχεσθαι παρ΄ ου δυνήση αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων επιγνώναι ων ημείς κατηγορούμεν αυτού 9συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκοντες ταύτα ούτως έχειν 10απεκρίθη δε ο Παύλος νεύσαντος αυτώ του ηγεμόνος λέγειν εκ πολλών ετών όντα σε κριτήν τω έθνει τούτω επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμαυτού απολογούμαι 11δυναμένου σου γνώναι ότι ου πλείους εισί μοι ημέραι δεκαδύο αφ΄ ης ανέβην προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ 12και ούτε εν τω ιερώ εύρόν με προς τινα διαλεγόμενον η επισύστασιν ποιούντα όχλου ούτε εν ταις συναγωγαίς ούτε κατά την πόλιν 13ούτε παραστήσαι δύνανται περί ων νυν κατηγορούσί μου 14ομολογώ δε τούτό σοι ότι κατά την οδόν ην λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω τω πατρώω θεώ πιστεύων πάσι τοις κατά τον νόμον και τοις προφήταις γεγραμμένοις 15ελπίδα έχων εις τον θεόν ην και αυτοί ουτοί προσδέχονται ανάστασιν μέλλειν έσεσθαι νεκρών δικαίων τε και αδίκων 16εν τούτω δε αυτός ασκώ απρόσκοτον συνείδησιν έχων προς τον θεόν και τους ανθρώπους διά παντός 17δι΄ ετών δε πλειόνων παρεγενόμην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς 18εν οις εύρόν με ηγνισμένον εν τω ιερώ ου μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου τινές δε από της Ασίας Ιουδαίοι 19ους δει επί σου παρείναι και κατηγορείν ει τι έχοιεν προς με 20η αυτοί ούτοι ειπάτωσαν ει τι εύρον εν εμοί αδίκημα στάντος μου επί του συνεδρίου 21η περί μιάς ταύτης φωνής ης έκραξα εστώς εν αυτοίς ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον υπ΄ υμών 22ακούσας δε ταύτα ο Φήλιξ ανεβάλετο αυτούς ακριβέστερον ειδώς τα περί της οδού ειπών όταν Λυσίας ο χιλίαρχος καταβή διαγνώσομαι τα καθ΄ υμάς 23διαταξάμενός τε τω εκατοντάρχη τηρείσθαι τον Παύλον έχειν τε άνεσιν και μηδένα κωλύειν των ιδίων αυτού υπηρετείν η προσέρχεσθαι αυτώ 24μετά δε ημέρας τινάς παραγενόμενος ο Φήλιξ συν Δρουσίλλη τη γυναικί αυτού ούση Ιουδαία μετεπέμψατο τον Παύλον και ήκουσεν αυτού περί της εις χριστόν πίστεως 25διαλεγομένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεσθαι έμφοβος γενόμενος ο Φήλιξ απεκρίθη το νυν έχον πορεύου καιρόν δε μεταλαβών μετακαλέσομαί σε 26άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσεται αυτώ υπό του Παύλου όπως λύση αυτόν διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ωμίλει αυτώ 27διετίας δε πληρωθείσης έλαβε διάδοχον ο Φήλιξ Πόρκιον Φήστον θέλων τε χάριτας καταθέσθαι τοις Ιουδαίοις ο Φήλιξ κατέλιπε τον Παύλον δεδεμένον
Copyright information for ABPGRK