Acts 26

CHAPTER 26

Paul's Defense before Agrippa

1Αγρίππας δε προς τον Παύλον έφη επιτρέπεταί σοι υπέρ σεαυτού λέγειν τότε ο Παύλος απελογείτο εκτείνας την χείρα 2περί πάντων ων εγκαλούμαι υπό Ιουδαίων βασιλεύ Αγρίππα ήγημαι εμαυτόν μακάριον μέλλων απολογείσθαι επί σου σήμερον 3μάλιστα γνώστην όντα σε πάντων των κατά Ιουδαίους εθών τε και ζητημάτων διό δέομαί σου μακροθύμως ακούσαί μου 4την μεν ουν βίωσίν μου την εκ νεότητος την απ΄ αρχής γενομένην εν τω έθνει μου εν Ιεροσολύμοις ίσασι πάντες οι Ιουδαίοι 5προγινώσκοντές με άνωθεν εάν θέλωσι μαρτυρείν ότι κατά την ακριβεστάτην αίρεσιν της ημετέρας θρησκείας έζησα Φαρισαίος 6και νυν επ΄ ελπίδι της προς τους πατέρας επαγγελίας γενομένης υπό του θεού έστηκα κρινόμενος 7εις ην το δωδεκάφυλον ημών εν εκτενεία νύκτα και ημέραν λατρεύον ελπίζει καταντήσαι περί ης ελπίδος εγκαλούμαι βασιλεύ Αγρίππα υπό των Ιουδαίων 8τι άπιστον κρίνεται παρ΄ υμίν ει ο θεός νεκρούς εγείρει 9εγώ μεν ούν έδοξα εμαυτώ προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου δειν πολλά εναντία πράξαι 10ο και εποίησα εν Ιεροσολύμοις και πολλούς των αγίων εγώ φυλακαίς κατέκλεισα την παρά των αρχιερέων εξουσίαν λαβών αναιρουμένων τε αυτών κατήνεγκα ψήφον 11και κατά πάσας τας συναγωγάς πολλάκις τιμωρών αυτούς ηνάγκαζον βλασφημείν περισσώς τε εμμαινόμενος αυτοίς εδίωκον έως και εις τας έξω πόλεις 12εν οις και πορευόμενος εις την Δαμασκόν μετ΄ εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων 13ημέρας μέσης κατά την οδόν είδον βασιλεύ ουρανόθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψαν με φως και τους συν εμοί πορευομένους 14πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με και λέγουσαν τη Εβραϊδι διαλέκτω Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν 15εγώ δε είπον τις ει κύριε ο δε είπεν εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις 16αλλά ανάστηθι και στήθι επί τους πόδας σου εις τούτο γαρ ώφθην σοι προχειρίσασθαί σε υπηρέτην και μάρτυρα ων τε είδες ων τε οφθήσομαί σοι 17εξαιρούμενός σε εκ του λαού και των εθνών εις ους νυν σε αποστέλλω 18ανοίξαι οφθαλμούς αυτών του επιστρέψαι από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί τον θεόν του λαβείν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρον εν τοις ηγιασμένοις πίστει τη εις εμέ 19όθεν βασιλεύ Αγρίππα ουκ εγενόμην απειθής τη ουρανίω οπτασία 20αλλά τοις εν Δαμασκώ πρώτον και Ιεροσολύμοις εις πάσάν τε την χώραν της Ιουδαίας και τοις έθνεσιν απήγγελλον μετάνοειν και επιστρέφειν επί τον θεόν άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας 21ένεκα τούτων με οι Ιουδαίοι συλλαβόμενοι εν τω ιερώ επειρώντο διαχειρίσασθαι 22επικουρίας ουν τυχών της παρά του θεού άχρι της ημέρας ταύτης έστηκα μαρτυρόμενος μικρώ τε και μεγάλω ουδέν εκτός λέγων ων τε οι προφήται ελάλησαν μελλόντων γίνεσθαι και Μωυσής 23ει παθητός ο χριστός ει πρώτος εξ αναστάσεως νεκρών φως μέλλει καταγγέλλειν τω λαώ και τοις έθνεσι 24ταύτα δε αυτού απολογουμένου ο Φήστος μεγάλη τη φωνή έφη μαίνη Παύλε τα πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει 25ο δε ου μαίνομαι φησί κράτιστε Φήστε αλλά αληθείας και σωφροσύνης ρήματα αποφθέγγομαι 26επίσταται γαρ περί τούτων ο βασιλεύς προς ον και παρρησιαζόμενος λαλώ λανθάνειν γαρ αυτόν τι τούτων ου πείθομαι ουδέν ου γαρ εν γωνία πεπραγμένον τούτο 27πιστεύεις βασιλεύ Αγρίππα τοις προφήταις οίδα ότι πιστεύεις 28ο δε Αγρίππας προς τον Παύλον έφη εν ολίγω με πείθεις χριστιανόν γενέσθαι 29ο δε Παύλος είπεν ευξαίμην αν τω θεώ και εν ολίγω και εν πολλώ ου μόνον σε αλλά και πάντας τους ακούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους οποίος καγώ ειμι παρεκτός των δεσμών τούτων 30και ταύτα ειπόντος αυτού ανέστη ο βασιλεύς και ο ηγεμών η τε Βερνίκη και οι συγκαθήμενοι αυτοίς 31και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες ότι ουδέν θανάτου άξιον η δεσμών πράσσει ο άνθρωπος ουτος 32Αγρίππας δε τω Φήστω έφη απολελύσθαι εδύνατο ο άνθρωπος ούτος ει μη επεκέκλητο Καίσαρα
Copyright information for ABPGRK