Acts 28

CHAPTER 28

Paul Bitten by a Viper

και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι Μελίτη η νήσος καλείται οι δε βάρβαροι παρείχον ου την τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν ανάψαντες γαρ πυράν προσελάβοντο πάντας ημάς διά τον υετόν τον εφεστώτα και διά το ψύχος συστρέψαντος δε του Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πυράν έχιδνα εκ της θέρμης διεξελθούσα καθήψε της χειρός αυτού ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού έλεγον προς αλλήλους πάντως φονεύς εστιν ο άνθρωπος ούτος ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης η δίκη ζην ουκ είασεν ο μεν ούν αποτινάξας το θηρίον εις το πυρ έπαθεν ουδέν κακόν οι δε προσεδόκων αυτόν μέλλειν πίμπρασθαι η καταπίπτειν άφνω νεκρόν επί πολύ δε αυτών προσδοκώντων και θεωρούντων μηδέν άτοπον εις αυτόν γινόμενον μεταβαλλόμενοι έλεγον θεόν αυτόν είναι εν δε τοις περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τω πρώτω της νήσου ονόματι Ποπλίω ος αναδεξάμενος ημάς τρείς ημέρας φιλοφρόνως εξένισεν εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετοίς και δυσεντερία συνεχόμενον κατακείσθαι προς ον ο Παύλος εισελθών και προσευξάμενος επιθείς τας χείρας αυτώ ιασάτο αυτόν τούτου ούν γενομένου και οι λοιποί οι έχοντες ασθενείας εν τη νήσω προσήρχοντο και εθεραπεύοντο 10 οι και πολλαίς τιμαίς ετίμησαν ημάς και αναγομένοις επέθεντο τα προς την χρείαν

Paul's Arrival at Rome

11 μετά δε τρεις μήνας ανήχθημεν εν πλοίω παρακεχειμακότι εν τη νήσω Αλεξανδρινώ παρασήμω Διοσκούροις 12 και καταχθέντες εις Συρακούσας επεμείναμεν ημέρας τρεις 13 όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν επιγενομένου νότου δευτεραίοι ήλθομεν εις Ποτιόλους 14 ου ευρόντες αδελφούς παρεκλήθημεν επ΄ αυτοίς επιμείναι ημέρας επτά και ούτως εις την Ρώμην ήλθομεν 15 κακείθεν οι αδελφοί ακούσαντες τα περί ημών εξήλθον εις απάντησιν ημίν άχρις Αππίου Φόρου και Τριών Ταβερνών ους ιδών ο Παύλος ευχαριστήσας τω θεώ έλαβε θάρσος 16 ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους τω στρατοπεδάρχη τω δε Παύλω επετράπη μένειν καθ΄ εαυτόν συν τω φυλάσσοντι αυτόν στρατιώτη

Paul's Ministry at Rome

17 εγένετο δε μετά ημέρας τρεις συγκαλέσασθαι τον Παύλον τους όντας των Ιουδαίων πρώτους συνελθόντων δε αυτών έλεγε προς αυτούς άνδρες αδελφοί εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας τω λαω η τοις έθεσι τοις πατρώοις δέσμιος εξ Ιεροσολύμων παρεδόθην εις τας χείρας των Ρωμαίων 18 οίτινες ανακρίναντές με εβούλοντο απολύσαι διά το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εμοί 19 αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ηναγκάσθην επικαλέσασθαι Καίσαρα ουχ ως του έθνους μου έχων τι κατηγορήσαι 20 διά ταύτην ουν την αιτίαν παρεκάλεσα υμάς ιδείν και προσλαλήσαι ένεκεν γαρ της ελπίδος του Ισραήλ την άλυσιν ταύτην περίκειμαι 21 οι δε προς αυτόν είπον ημείς ούτε γράμματα περί σου εδεξάμεθα από της Ιουδαίας ούτε παραγενόμενός τις των αδελφών απήγγειλεν η ελάλησέ τι περί σου πονηρόν 22 αξιούμεν δε παρά σου ακούσαι α φρονείς περί μεν γαρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστιν ημίν ότι πανταχού αντιλέγεται 23 ταξάμενοι δε αυτώ ημέραν ήκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες οις εξετίθετο διαμαρτυρόμενος την βασιλείαν του θεού πείθων τε αυτούς τα περί του Ιησού από τε του νόμου Μωσέως και των προφητών από πρωϊ έως εσπέρας 24 και οι μεν επείθοντο τοις λεγομένοις οι δε ηπίστουν 25 ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελύοντο ειπόντος του Παύλου ρήμα εν ότι καλώς το πνεύμα το άγιον ελάλησε διά Ησαϊου του προφήτου προς τους πατέρας ημών 26 λέγον πορεύθητι προς τον λαόν τούτον και είπον ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε 27 επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσι και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι και ιάσωμαι αυτούς 28 γνωστόν ούν έστω υμίν ότι τοις έθνεσιν απεστάλη το σωτηρίον του θεού αυτοί και ακούσονται 29 και ταύτα αυτού ειπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτοίς συζήτησιν 30 έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχετο παντός τους εισπορευομένους προς αυτόν 31 κηρύσσων την βασιλείαν του θεού και διδάσκων τα περί του κυρίου Ιησού χριστού μετά πάσης παρρησίας ακωλύτως
Copyright information for ABPGRK