Acts 28

CHAPTER 28

Paul Bitten by a Viper

1και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι Μελίτη η νήσος καλείται 2οι δε βάρβαροι παρείχον ου την τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν ανάψαντες γαρ πυράν προσελάβοντο πάντας ημάς διά τον υετόν τον εφεστώτα και διά το ψύχος 3συστρέψαντος δε του Παύλου φρυγάνων πλήθος και επιθέντος επί την πυράν έχιδνα εκ της θέρμης διεξελθούσα καθήψε της χειρός αυτού 4ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού έλεγον προς αλλήλους πάντως φονεύς εστιν ο άνθρωπος ούτος ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης η δίκη ζην ουκ είασεν 5ο μεν ούν αποτινάξας το θηρίον εις το πυρ έπαθεν ουδέν κακόν 6οι δε προσεδόκων αυτόν μέλλειν πίμπρασθαι η καταπίπτειν άφνω νεκρόν επί πολύ δε αυτών προσδοκώντων και θεωρούντων μηδέν άτοπον εις αυτόν γινόμενον μεταβαλλόμενοι έλεγον θεόν αυτόν είναι 7εν δε τοις περί τον τόπον εκείνον υπήρχε χωρία τω πρώτω της νήσου ονόματι Ποπλίω ος αναδεξάμενος ημάς τρείς ημέρας φιλοφρόνως εξένισεν 8εγένετο δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετοίς και δυσεντερία συνεχόμενον κατακείσθαι προς ον ο Παύλος εισελθών και προσευξάμενος επιθείς τας χείρας αυτώ ιασάτο αυτόν 9τούτου ούν γενομένου και οι λοιποί οι έχοντες ασθενείας εν τη νήσω προσήρχοντο και εθεραπεύοντο 10οι και πολλαίς τιμαίς ετίμησαν ημάς και αναγομένοις επέθεντο τα προς την χρείαν

Paul's Arrival at Rome

11μετά δε τρεις μήνας ανήχθημεν εν πλοίω παρακεχειμακότι εν τη νήσω Αλεξανδρινώ παρασήμω Διοσκούροις 12και καταχθέντες εις Συρακούσας επεμείναμεν ημέρας τρεις 13όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις Ρήγιον και μετά μίαν ημέραν επιγενομένου νότου δευτεραίοι ήλθομεν εις Ποτιόλους 14ου ευρόντες αδελφούς παρεκλήθημεν επ΄ αυτοίς επιμείναι ημέρας επτά και ούτως εις την Ρώμην ήλθομεν 15κακείθεν οι αδελφοί ακούσαντες τα περί ημών εξήλθον εις απάντησιν ημίν άχρις Αππίου Φόρου και Τριών Ταβερνών ους ιδών ο Παύλος ευχαριστήσας τω θεώ έλαβε θάρσος 16ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους τω στρατοπεδάρχη τω δε Παύλω επετράπη μένειν καθ΄ εαυτόν συν τω φυλάσσοντι αυτόν στρατιώτη

Paul's Ministry at Rome

17εγένετο δε μετά ημέρας τρεις συγκαλέσασθαι τον Παύλον τους όντας των Ιουδαίων πρώτους συνελθόντων δε αυτών έλεγε προς αυτούς άνδρες αδελφοί εγώ ουδέν εναντίον ποιήσας τω λαω η τοις έθεσι τοις πατρώοις δέσμιος εξ Ιεροσολύμων παρεδόθην εις τας χείρας των Ρωμαίων 18οίτινες ανακρίναντές με εβούλοντο απολύσαι διά το μηδεμίαν αιτίαν θανάτου υπάρχειν εν εμοί 19αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων ηναγκάσθην επικαλέσασθαι Καίσαρα ουχ ως του έθνους μου έχων τι κατηγορήσαι 20διά ταύτην ουν την αιτίαν παρεκάλεσα υμάς ιδείν και προσλαλήσαι ένεκεν γαρ της ελπίδος του Ισραήλ την άλυσιν ταύτην περίκειμαι 21οι δε προς αυτόν είπον ημείς ούτε γράμματα περί σου εδεξάμεθα από της Ιουδαίας ούτε παραγενόμενός τις των αδελφών απήγγειλεν η ελάλησέ τι περί σου πονηρόν 22αξιούμεν δε παρά σου ακούσαι α φρονείς περί μεν γαρ της αιρέσεως ταύτης γνωστόν εστιν ημίν ότι πανταχού αντιλέγεται 23ταξάμενοι δε αυτώ ημέραν ήκον προς αυτόν εις την ξενίαν πλείονες οις εξετίθετο διαμαρτυρόμενος την βασιλείαν του θεού πείθων τε αυτούς τα περί του Ιησού από τε του νόμου Μωσέως και των προφητών από πρωϊ έως εσπέρας 24και οι μεν επείθοντο τοις λεγομένοις οι δε ηπίστουν 25ασύμφωνοι δε όντες προς αλλήλους απελύοντο ειπόντος του Παύλου ρήμα εν ότι καλώς το πνεύμα το άγιον ελάλησε διά Ησαϊου του προφήτου προς τους πατέρας ημών 26λέγον πορεύθητι προς τον λαόν τούτον και είπον ακοή ακούσετε και ου μη συνήτε και βλέποντες βλέψετε και ου μη ίδητε 27επαχύνθη γαρ η καρδία του λαού τούτου και τοις ωσί βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμμυσαν μήποτε ίδωσι τοις οφθαλμοίς και τοις ωσίν ακούσωσι και τη καρδία συνώσι και επιστρέψωσι και ιάσωμαι αυτούς 28γνωστόν ούν έστω υμίν ότι τοις έθνεσιν απεστάλη το σωτηρίον του θεού αυτοί και ακούσονται 29και ταύτα αυτού ειπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχοντες εν εαυτοίς συζήτησιν 30έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχετο παντός τους εισπορευομένους προς αυτόν 31κηρύσσων την βασιλείαν του θεού και διδάσκων τα περί του κυρίου Ιησού χριστού μετά πάσης παρρησίας ακωλύτως
Copyright information for ABPGRK