Acts 5

CHAPTER 5

Ananias and Sapphira

ανήρ δε τις Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε κτήμα και ενοσφίσατο από της τιμής συνειδυίας και της γυναικός αυτού και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν είπε δε Πέτρος Ανανία διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ψεύσασθαί σε το πνεύμα το άγιον και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη ση εξουσία υπήρχε τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο ουκ εψεύσω ανθρώποις αλλά τω θεώ ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα αναστάντες δε οι νεώτεροι συνέστειλαν αυτόν και εξενέγκαντες έθαψαν εγένετο δε ως ωρών τριών διάστημα και η γυνή αυτού μη ειδυία το γεγονός εισήλθεν απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος ειπέ μοι ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε η δε είπεν ναι τοσούτου ο δε Πέτρος είπεν προς αυτήν τι ότι συνεφωνήθη υμίν πειράσαι το πνεύμα κυρίου ιδού οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου επί τη θύρα και εξοίσουσί σε 10 έπεσε δε παραχρήμα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν νεκράν και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής 11 και εγένετο φόβος μέγας εφ΄ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα 12 διά δε των χειρών των αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα εν τω λαώ πολλά και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν τη στοά Σολομώντος 13 των δε λοιπών ούδείς ετόλμα κολλάσθαι αυτοίς αλλ΄ εμεγάλυνεν αυτούς ο λαός 14 μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύοντες τω κυρίω πλήθη ανδρών τε και γυναικών 15 ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τιθέναι επί κλινών και κραββάτων ίνα ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάση τινί αυτών 16 συνήρχετο δε και τα πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες

Apostles Imprisoned

17 αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες οι συν αυτώ η ούσα αίρεσις των Σαδδουκαίων επλήσθησαν ζήλου 18 και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δημοσία 19 άγγελος δε κυρίου διά της νυκτός ήνοιξε τας θύρας της φυλακής εξαγαγών τε αυτούς είπεν 20 πορεύεσθε και σταθέντες λαλείτε εν τω ιερώ τω λαώ πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης 21 ακούσαντες δε εισήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και εδίδασκον παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και οι συν αυτώ συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των υιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμωτήριον αχθήναι αυτούς 22 οι δε υπηρέται παραγενόμενοι ουχ εύρον αυτούς εν τη φυλακή αναστρέψαντες δε απήγγειλαν 23 λέγοντες ότι το μεν δεσμωτήριον εύρομεν κεκλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας προ των θυρών ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρομεν 24 ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους ο τε ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς διηπόρουν περί αυτών τι αν γένοιτο τούτο 25 παραγενόμενος δε τις απήγγειλεν αυτοίς λέγων ότι ιδού οι άνδρες ους έθεσθε εν τη φυλακή εισίν εν τω ιερώ εστώτες και διδάσκοντες τον λαόν 26 τότε απελθών ο στρατηγός συν τοις υπηρέταις ήγαγεν αυτούς ου μετά βίας εφοβούντο γαρ τον λαόν ίνα μη λιθασθώσιν 27 αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν τω συνεδρίω και επηρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς 28 λέγων ου παραγγελία παρηγγείλαμεν υμίν μη διδάσκειν επί τω ονόματι τούτω και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής υμών και βούλεσθε επαγαγείν εφ΄ ημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου 29 αποκριθείς δε Πέτρος και οι απόστολοι είπον πειθαρχείν δει θεώ μάλλον η ανθρώποις 30 ο θεός των πατέρων ημών ήγειρεν Ιησούν ον υμείς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες επί ξύλου 31 τούτον ο θεός αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού δούναι μετάνοιαν τω Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών 32 και ημείς εσμεν αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το πνεύμα δε το άγιον ο έδωκεν ο θεός τοις πειθαρχούσιν αυτώ 33 οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και εβουλεύοντο ανελείν αυτούς

Gamaliel's Advice

34 αναστάς δε τις εν τω συνεδρίω Φαρισαίος ονόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντί τω λαώ εκέλευσεν έξω βραχύ τι τους αποστόλους ποιήσαι 35 είπέ τε προς αυτούς άνδρες Ισραηλίται προσέχετε εαυτοίς επί τοις ανθρώποις τούτοις τι μέλλετε πράσσειν 36 προ γαρ τούτων των ημερών ανέστη Θευδάς λέγων είναί τινα εαυτόν ω προσεκλήθη αριθμός ανδρών ωσεί τετρακοσίων ος ανηρέθη και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διελύθησαν και εγένοντο εις ουδέν 37 μετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν ταις ημέραις της απογραφής και απέστησε λαόν ικανόν οπίσω αυτού κακείνος απώλετο και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διεσκορπίσθησαν 38 και τα νυν λέγω υμίν απόστητε από των ανθρώπων τούτων και εάσατε αυτούς ότι εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αυτη η το έργον τούτο καταλυθήσεται 39 ει δε εκ θεού εστιν ου δύνασθε καταλύσαι αυτό μήποτε και θεομάχοι ευρεθήτε 40 επείσθησαν δε αυτώ και προσκαλεσάμενοι τους αποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μη λαλείν επί τω ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς 41 οι μεν ούν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος του Ιησού ατιμασθήναι 42 πάσάν τε ημέραν εν τω ιερώ και κατ΄ οίκον ουκ επαύοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν τον χριστόν
Copyright information for ABPGRK