Acts 5

CHAPTER 5

Ananias and Sapphira

1ανήρ δε τις Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε κτήμα 2και ενοσφίσατο από της τιμής συνειδυίας και της γυναικός αυτού και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας των αποστόλων έθηκεν 3είπε δε Πέτρος Ανανία διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ψεύσασθαί σε το πνεύμα το άγιον και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου 4ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη ση εξουσία υπήρχε τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο ουκ εψεύσω ανθρώποις αλλά τω θεώ 5ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα 6αναστάντες δε οι νεώτεροι συνέστειλαν αυτόν και εξενέγκαντες έθαψαν 7εγένετο δε ως ωρών τριών διάστημα και η γυνή αυτού μη ειδυία το γεγονός εισήλθεν 8απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος ειπέ μοι ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε η δε είπεν ναι τοσούτου 9ο δε Πέτρος είπεν προς αυτήν τι ότι συνεφωνήθη υμίν πειράσαι το πνεύμα κυρίου ιδού οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου επί τη θύρα και εξοίσουσί σε 10έπεσε δε παραχρήμα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν νεκράν και εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδρα αυτής 11και εγένετο φόβος μέγας εφ΄ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα 12διά δε των χειρών των αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα εν τω λαώ πολλά και ήσαν ομοθυμαδόν άπαντες εν τη στοά Σολομώντος 13των δε λοιπών ούδείς ετόλμα κολλάσθαι αυτοίς αλλ΄ εμεγάλυνεν αυτούς ο λαός 14μάλλον δε προσετίθεντο πιστεύοντες τω κυρίω πλήθη ανδρών τε και γυναικών 15ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τιθέναι επί κλινών και κραββάτων ίνα ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάση τινί αυτών 16συνήρχετο δε και τα πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες

Apostles Imprisoned

17αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες οι συν αυτώ η ούσα αίρεσις των Σαδδουκαίων επλήσθησαν ζήλου 18και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δημοσία 19άγγελος δε κυρίου διά της νυκτός ήνοιξε τας θύρας της φυλακής εξαγαγών τε αυτούς είπεν 20πορεύεσθε και σταθέντες λαλείτε εν τω ιερώ τω λαώ πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης 21ακούσαντες δε εισήλθον υπό τον όρθρον εις το ιερόν και εδίδασκον παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και οι συν αυτώ συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των υιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμωτήριον αχθήναι αυτούς 22οι δε υπηρέται παραγενόμενοι ουχ εύρον αυτούς εν τη φυλακή αναστρέψαντες δε απήγγειλαν 23λέγοντες ότι το μεν δεσμωτήριον εύρομεν κεκλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας προ των θυρών ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρομεν 24ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους ο τε ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς διηπόρουν περί αυτών τι αν γένοιτο τούτο 25παραγενόμενος δε τις απήγγειλεν αυτοίς λέγων ότι ιδού οι άνδρες ους έθεσθε εν τη φυλακή εισίν εν τω ιερώ εστώτες και διδάσκοντες τον λαόν 26τότε απελθών ο στρατηγός συν τοις υπηρέταις ήγαγεν αυτούς ου μετά βίας εφοβούντο γαρ τον λαόν ίνα μη λιθασθώσιν 27αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν τω συνεδρίω και επηρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς 28λέγων ου παραγγελία παρηγγείλαμεν υμίν μη διδάσκειν επί τω ονόματι τούτω και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής υμών και βούλεσθε επαγαγείν εφ΄ ημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου 29αποκριθείς δε Πέτρος και οι απόστολοι είπον πειθαρχείν δει θεώ μάλλον η ανθρώποις 30ο θεός των πατέρων ημών ήγειρεν Ιησούν ον υμείς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες επί ξύλου 31τούτον ο θεός αρχηγόν και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού δούναι μετάνοιαν τω Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών 32και ημείς εσμεν αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το πνεύμα δε το άγιον ο έδωκεν ο θεός τοις πειθαρχούσιν αυτώ 33οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και εβουλεύοντο ανελείν αυτούς

Gamaliel's Advice

34αναστάς δε τις εν τω συνεδρίω Φαρισαίος ονόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντί τω λαώ εκέλευσεν έξω βραχύ τι τους αποστόλους ποιήσαι 35είπέ τε προς αυτούς άνδρες Ισραηλίται προσέχετε εαυτοίς επί τοις ανθρώποις τούτοις τι μέλλετε πράσσειν 36προ γαρ τούτων των ημερών ανέστη Θευδάς λέγων είναί τινα εαυτόν ω προσεκλήθη αριθμός ανδρών ωσεί τετρακοσίων ος ανηρέθη και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διελύθησαν και εγένοντο εις ουδέν 37μετά τούτον ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν ταις ημέραις της απογραφής και απέστησε λαόν ικανόν οπίσω αυτού κακείνος απώλετο και πάντες όσοι επείθοντο αυτώ διεσκορπίσθησαν 38και τα νυν λέγω υμίν απόστητε από των ανθρώπων τούτων και εάσατε αυτούς ότι εάν η εξ ανθρώπων η βουλή αυτη η το έργον τούτο καταλυθήσεται 39ει δε εκ θεού εστιν ου δύνασθε καταλύσαι αυτό μήποτε και θεομάχοι ευρεθήτε 40επείσθησαν δε αυτώ και προσκαλεσάμενοι τους αποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μη λαλείν επί τω ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς 41οι μεν ούν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος του Ιησού ατιμασθήναι 42πάσάν τε ημέραν εν τω ιερώ και κατ΄ οίκον ουκ επαύοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν τον χριστόν
Copyright information for ABPGRK