Acts 7

CHAPTER 7

Stephen Relates the History of the Jews

1είπε δε ο αρχιερεύς ει άρα ταύτα ούτως έχει 2ο δε έφη άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε ο θεός της δόξης ώφθη τω πατρί ημών Αβραάμ όντι εν τη Μεσοποταμία πριν η κατοικήσαι αυτόν εν Χαρράν 3και είπε προς αυτόν έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρο εις γην ην αν σοι δείξω 4τότε εξελθών εκ γης Χαλδαίων κατώκησεν εν Χαρράν κακείθεν μετά το αποθανείν τον πατέρα αυτού μετώκησεν αυτόν εις την γην ταύτην εις ην υμείς νυν κατοικείτε 5και ουκ έδωκεν αυτώ κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός και επηγγείλατο δούναι αυτώ εις κατάσχεσιν αυτήν και τω σπέρματι αυτού μετ΄ αυτόν ουκ όντος αυτώ τέκνου 6ελάλησε δε ούτως ο θεός ότι έσται το σπέρμα αυτού πάροικον εν γη αλλοτρία και δουλώσουσιν αυτό και κακώσουσιν έτη τετρακόσια 7και το έθνος ω εάν δουλεύσωσι κρινώ εγώ είπεν ο θεός και μετά ταύτα εξελεύσονται και λατρεύσουσί μοι εν τω τόπω τούτω 8και έδωκεν αυτώ διαθήκην περιτομής και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν τη ημέρα τη ογδόη και ο Ισαάκ τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας 9και οι πατριάρχαι ζηλώσαντες τον Ιωσήφ απέδοντο εις Αίγυπτον και ην ο θεός μετ΄ αυτού 10και εξείλετο αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν αυτώ χάριν και σοφίαν εναντίον Φαράω βασιλέως Αιγύπτου και κατέστησεν αυτόν ηγούμενον επ΄ Αίγυπτον και όλον τον οίκον αυτού 11ήλθε δε λιμός εφ΄ όλην την γην Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψις μεγάλη και ουχ εύρισκον χορτάσματα οι πατέρες ημών 12ακούσας δε Ιακώβ όντα σίτα εν Αιγύπτω εξαπέστειλε τους πατέρας ημών πρώτον 13και εν τω δευτέρω ανεγνωρίσθη Ιωσήφ τοις αδελφοίς αυτού και φανερόν εγένετο τω Φαραώ το γένος του Ιωσήφ 14αποστείλας δε Ιωσήφ μετεκαλέσατο τον πατέρα αυτού Ιακώβ και πάσαν την συγγένειαν αυτού εν ψυχαίς εβδομήκοντα πέντε 15κατέβη δε Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελεύτησεν αυτός και οι πατέρες ημών 16και μετετέθησαν εις Συχέμ και ετέθησαν εν τω μνήματι ω ωνήσατο Αβραάμ τιμής αργυρίου παρά των υιών Εμμόρ του Συχέμ 17καθώς δε ήγγιζεν ο χρόνος της επαγγελίας ης ώμοσεν ο θεός τω Αβραάμ ηύξησεν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτω 18άχρις ου ανέστη βασιλεύς έτερος ος ουκ ήδει τον Ιωσήφ 19ούτος κατασοφισάμενος το γένος ημών εκάκωσε τους πατέρας ημών του ποιείν έκθετα τα βρέφη αυτών εις το μη ζωογονείσθαι 20εν ω καιρώ εγεννήθη Μωυσής και ην αστείος τω θεώ ος ανετράφη μήνας τρείς εν τω οίκω του πατρός αυτού 21εκτεθέντα δε αυτόν ανείλετο αυτόν η θυγάτηρ Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν εαυτή εις υιόν 22και επαιδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αιγυπτίων ην δε δυνατός εν λόγοις και εν έργοις 23ως δε επληρούτο αυτώ τεσσαρακονταετής χρόνος ανέβη επί την καρδίαν αυτού επισκέψασθαι τους αδελφούς αυτού τους υιούς Ισραήλ 24και ιδών τινα αδικούμενον ημύνατο και εποίησεν εκδίκησιν τω καταπονουμένω πατάξας τον Αιγύπτιον 25ενόμιζε δε συνιέναι τους αδελφούς αυτού ότι ο θεός διά χειρός αυτού δίδωσιν αυτοίς σωτηρίαν οι δε ου συνήκαν 26τη τε επιούση ημέρα ώφθη αυτοίς μαχομένοις και συνήλασεν αυτούς εις ειρήνην ειπών άνδρες αδελφοί εστε υμείς ινατί αδικείτε αλλήλους 27ο δε αδικών τον πλησίον απώσατο αυτόν ειπών τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν εφ΄ ημάς 28μη ανελείν με συ θέλεις ον τρόπον ανείλες χθές τον Αιγύπτιον 29έφυγε δε Μωυσής εν τω λόγω τούτω και εγένετο πάροικος εν γη Μαδιάμ ου εγέννησεν υιούς δύο 30και πληρωθέντων ετών τεσσαράκοντα ώφθη αυτώ εν τη ερήμω του όρους Σινά άγγελος κυρίου εν φλογί πυρός βάτου 31ο δε Μωυσής ιδών εθαύμαζε το όραμα προσερχομένου δε αυτού κατανοήσαι εγένετο φωνή κυρίου προς αυτόν 32εγώ ο θεός των πατέρων σου ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ έντρομος δε γενόμενος Μωυσής ουκ ετόλμα κατανοήσαι 33είπε δε αυτώ ο κύριος λύσον το υπόδημα των ποδών σου ο γαρ τόπος εν ω έστηκας γη αγία εστίν 34ιδών είδον την κάκωσιν του λαού μου του εν Αιγύπτω και του στεναγμού αυτών ήκουσα και κατέβην εξελέσθαι αυτούς και νυν δεύρο αποστελώ σε εις Αίγυπτον 35τούτον τον Μωϋσήν ον ηρνήσαντο ειπόντες τις σε κατέστησεν άρχοντα και δικαστήν τούτον ο θεός άρχοντα και λυτρωτήν απέστειλεν εν χειρί αγγέλου του οφθέντος αυτώ εν τη βάτω 36ούτος εξήγαγεν αυτούς ποιήσας τέρατα και σημεία εν γη Αιγύπτω και εν ερυθρά θαλάσση και εν τη ερήμω έτη τεσσαράκοντα 37ούτός εστιν ο Μωϋσής ο ειπών τοις υιοίς Ισραήλ προφήτην υμίν αναστήσει κύριος ο θεός ημών εκ των αδελφών υμών ως εμέ 38ούτός εστιν ο γενόμενος εν τη εκκλησία εν τη ερήμω μετά του αγγέλου του λαλούντος αυτώ εν τω όρει Σινά και των πατέρων ημών ος εδέξατο λόγια ζώντα δούναι ημίν 39ω ουκ ηθέλησαν υπήκοοι γενέσθαι οι πατέρες ημών αλλ΄ απώσαντο και εστράφησαν ταις καρδιας αυτών εις Αίγυπτον 40ειπόντες τω Ααρών ποίησον ημίν θεούς οι προπορεύσονται ημών ο γαρ Μωυσής ούτος ος εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου ουκ οίδαμεν τι γέγονεν αυτώ 41και εμοσχοποίησαν εν ταις ημέραις εκείναις και ανήγαγον θυσίαν τω ειδώλω και ευφραίνοντο εν τοις έργοις των χειρών αυτών 42έστρεψε δε ο θεός και παρέδωκεν αυτούς λατρεύειν τη στρατιά του ουρανού καθώς γέγραπται εν βίβλω των προφητών μη σφάγια και θυσίας προσηνέγκατέ μοι έτη τεσσαράκοντα εν τη ερήμω οίκος Ισραήλ 43και ανελάβετε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του θεού υμών Ρεμφάν τους τύπους ους εποιήσατε προσκυνείν αυτοίς και μετοικιώ υμάς επέκεινα Βαβυλώνος 44η σκηνή του μαρτυρίου ην τοις πατράσιν ημών εν τη ερήμω καθώς διετάξατο ο λαλών τω Μωυσή ποιήσαι αυτήν κατά τον τύπον ον εωράκει 45ην και εισήγαγον διαδεξάμενοι οι πατέρες ημών μετά Ιησού εν τη κατασχέσει των εθνών ων εξώσεν ο θεός από προσώπου των πατέρων ημών έως των ημερών Δαβίδ 46ος εύρε χάριν ενώπιον του θεού και ητήσατο ευρείν σκήνωμα τω θεώ Ιακώβ 47Σολομών δε ωκοδόμησεν αυτώ οίκον 48αλλ΄ ουχ ο ύψιστος εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί καθώς ο προφήτης λέγει 49ο ουρανός μοι θρόνος η δε γη υποπόδιον των ποδών μου ποίον οίκον οικοδομήσετέ μοι λέγει κύριος η τις τόπος της καταπαύσεώς μου 50ουχί η χειρ μου εποίησε ταύτα πάντα

Stephen Rebukes the Jewish Leaders

51σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδία και τοις ωσίν υμείς αει τω πνεύματι τω αγίω αντιπίπτετε ως οι πατέρες υμών και υμείς 52τίνα των προφητών ουκ εδίωξαν οι πατέρες υμών και απέκτειναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου ου νυν υμείς προδόται και φονείς γεγένησθε 53οίτινες ελάβετε τον νόμον εις διαταγάς αγγέλων και ουκ εφυλάξατε

Stephen Stoned to Death

54ακούοντες δε ταύτα διεπρίοντο ταις καρδίαις αυτών και έβρυχον τους οδόντας επ΄ αυτόν 55υπάρχων δε πλήρης πνεύματος αγίου ατενίσας εις τον ουρανόν είδε δόξαν θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του θεού 56και είπεν ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του θεού 57κράξαντες δε φωνή μεγάλη συνέσχον τα ώτα αυτών και ώρμησαν ομοθυμαδόν επ΄ αυτόν 58και εκβαλόντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες απεθέντο τα ιμάτια αυτών παρά τους πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου 59και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα κύριε Ιησού δέξαι το πνεύμά μου 60θεις δε τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη κύριε μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην και τούτο ειπών εκοιμήθη
Copyright information for ABPGRK