Acts 8

CHAPTER 8

The Persecution of the Assembly

1Σαύλος δε ην συνευδοκών τη αναιρέσει αυτού εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύμοις πάντες δε διεσπάρησαν κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρείας πλην των αποστόλων 2συνεκόμισαν δε τον Στέφανον άνδρες ευλαβείς και εποιήσαντο κοπετόν μέγαν επ΄ αυτώ 3Σαύλος δε ελυμαίνετο την εκκλησίαν κατά τους οίκους εισπορευόμενος σύρων τε άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν 4οι μεν ουν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον 5Φίλιππος δε κατελθών εις πόλιν της Σαμαρείας εκήρυσσεν αυτοίς τον χριστόν 6προσείχόν τε οι όχλοι τοις λεγομένοις υπό του Φιλίππου ομοθυμαδόν εν τω ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σημεία α εποίει 7πολλών γαρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα βοώντα φωνή μεγάλη εξήρχετο πολλοί δε παραλελυμένοι και χωλοί εθεραπεύθησαν 8και εγένετο χαρά μεγάλη εν τη πόλει εκείνη

Simon and the Magic Arts

9ανήρ δε τις ονόματι Σίμων προϋπήρχεν εν τη πόλει μαγεύων και εξιστών το έθνος της Σαμαρείας λέγων είναί τινα εαυτόν μέγαν 10ω προσείχον πάντας από μικρού έως μεγάλου λέγοντες ούτός εστιν η δύναμις του θεού η μεγάλη 11προσείχον δε αυτώ διά το ικανώ χρόνω ταις μαγείαις εξεστακέναι αυτούς 12ότε δε επίστευσαν τω Φιλίππω ευαγγελιζομένω τα περί της βασιλείας του θεού και του ονόματος Ιησού χριστού εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες 13ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτισθείς ην προσκαρτερών τω Φιλίππω θεωρών τε δυνάμεις και σημεία γινόμενα εξίστατο 14ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμοις απόστολοι ότι δέδακται η Σαμάρεια τον λόγον του θεού απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην 15οίτινες καταβάντες προσηύξαντο περί αυτών όπως λάβωσι πνεύμα άγιον 16ούπω γαρ ην επ΄ ουδενί αυτών επιπεπτωκός μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του κυρίου Ιησού 17τότε επετίθουν τας χείρας επ΄ αυτούς και ελάμβανον πνεύμα άγιον 18θεασάμενος δε ο Σίμων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των αποστόλων δίδοται το πνεύμα το άγιον προσήνεγκεν αυτοίς χρήματα 19λέγων δότε καμοί την εξουσίαν ταύτην ίνα ω αν επιθώ τας χείρας λαμβάνη πνεύμα άγιον 20Πέτρος δε είπε αυτόν το αργύριόν σου συν σοι είη εις απώλειαν ότι την δωρεάν του θεού ενόμισας διά χρημάτων κτάσθαι 21ουκ έστι σοι μερίς ουδέ κλήρος εν τω λόγω τούτω η γαρ καρδία σου ουκ έστιν ευθεία ενώπιον του θεού 22μετανόησον ούν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητι του θεού ει άρα αφεθήσεταί σοι η επίνοια της καρδίας σου 23εις γαρ χολήν πικρίας και σύνδεσμον αδικίας ορώ σε όντα 24αποκριθείς δε ο Σίμων είπε δεήθητε υμείς υπέρ εμού προς τον κύριον όπως μηδέν επέλθη επ΄ εμέ ων ειρήκατε 25οι μεν ούν διαμαρτυράμενοι και λαλήσαντες τον λόγον του κυρίου υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ πολλάς τε κώμας των Σαμαρειτών ευηγγελίσαντο

Philip and the Ethiopian Eunuch

26άγγελος δε κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγων ανάστηθι και πορεύου κατά μεσημβρίαν επί την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν αύτη εστίν έρημος 27και αναστάς επορεύθη και ιδού ανήρ Αιθίοψ ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσσης Αιθιόπων ος ην επί πάσης της γάζης αυτής ος εληλύθει προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ 28ην τε υποστρέφων και καθήμενος επί του άρματος αυτού ανεγίνωσκε τον προφήτην Ησαϊαν 29είπε δε το πνεύμα τω Φιλίππω πρόσελθε και κολλήθητι τω άρματι τούτω 30προσδραμών δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος τον προφήτην Ησαϊαν και είπεν αρά γε γινώσκεις α αναγινώσκεις 31ο δε είπε πως γαρ αν δυναίμην εάν μη τις οδηγήση με παρεκάλεσέ τε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσαι συν αυτώ 32η δε περιοχή της γραφής ην ανεγίνωσκεν ην αύτη ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού 33εν τη ταπεινώσει αυτού η κρίσις αυτού ήρθη την δε γενεάν αυτού τις διηγήσεται ότι αίρεται από της γης η ζωή αυτού 34αποκριθείς δε ο ευνούχος τω Φιλίππω είπε δέομαί σου περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο περί εαυτού η περί ετέρου τινός 35ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από της γραφής ταύτης ευηγγελίσατο αυτώ τον Ιησούν 36ως δε επορεύοντο κατά την οδόν ήλθον επί τι ύδωρ και φησιν ο ευνούχος ιδού ύδωρ τι κωλύει με βαπτισθήναι 37είπε δε ο Φίλιππος ει πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστιν αποκριθείς δε είπε πιστεύω τον υιόν του θεού είναι τον Ιησούν χριστόν 38και εκέλευσε στήναι το άρμα και κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ ο τε Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάπτισεν αυτόν 39ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος πνεύμα κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και ουκ είδεν αυτόν ουκέτι ο ευνούχος επορεύετο γαρ την οδόν αυτού χαίρων 40Φίλιππος δε ευρέθη εις Αζωτον και διερχόμενος ευηγγελίζετο τας πόλεις πάσας έως του ελθείν αυτόν εις Καισάρειαν
Copyright information for ABPGRK