Acts 9

CHAPTER 9

The Conversion of Saul

1ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του κυρίου προσελθών τω αρχιερεί 2ητήσατο παρ΄ αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τας συναγωγάς όπως εάν τινας εύρη της οδού όντας άνδρας τε και γυναίκας δεδεμένους αγάγη εις Ιερουσαλήμ 3εν δε τω πορεύεσθαι εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκώ και εξαίφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού 4και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτώ Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις 5είπε δε τις ει κύριε ο δε κύριος είπεν εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν 6τρέμων τε και θαμβών είπε κύριε τι με θέλεις ποιήσαι και ο κύριος προς αυτόν αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν και λαληθήσεταί σοι τι σε δει ποιείν 7οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτώ ειστήκεισαν εννεοί ακούοντες μεν της φωνής μηδένα δε θεωρούντες 8ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γης ανεωγμένων τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε χειραγωγούντες δε αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν 9και ην ημέρας τρείς μη βλέπων και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν

Ananias and Saul

10ην δε τις μαθητής εν Δαμασκώ ονόματι Ανανίας και είπε προς αυτόν ο κύριος εν οράματι Ανανία ο δε είπεν ιδού εγώ κύριε 11ο δε κύριος προς αυτόν αναστάς πορεύθητι επί την ρύμην την καλουμένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσέα ιδού γαρ προσεύχεται 12και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισελθόντα και επιθέντα αυτώ χείρα όπως αναβλέψη 13απεκρίθη δε Ανανίας κύριε ακήκοα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά εποίησε τοις αγίοις σου εν Ιερουσαλήμ 14και ώδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων δήσαι πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου 15είπε δε προς αυτόν ο κύριος πορεύου ότι σκεύος εκλογής μοι εστίν ούτος του βαστάσαι το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων υιών τε Ισραήλ 16εγώ γαρ υποδείξω αυτώ όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθείν 17απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθείς επ΄ αυτόν τας χείρας είπε Σαούλ αδελφέ ο κύριος απέσταλκε με ο οφθείς σοι εν τη οδώ η ήρχου όπως αναβλέψης και πλησθής πνεύματος αγίου 18και ευθέως απέπεσον από των οφθαλμών αυτού ωσεί λεπίδες ανέβλεψέ τε και αναστάς εβαπτίσθη 19και λαβών τροφήν ενίσχυσεν εγένετο δε ο Σαύλος μετά των εν Δαμασκώ μαθητών ημέρας τινάς 20και ευθέως εν ταις συναγωγαίς εκήρυσσε τον χριστόν ότι ούτός εστιν ο υιός του θεού 21εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον ουχ ούτός εστιν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο και ώδε εις τούτο ελήλυθει ίνα δεδεμένους αυτούς αγάγη επί τους αρχιερείς 22Σαύλος δε μάλλον ενεδυναμούτο και συνέχυνε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκώ συμβιβάζων ότι ούτός εστιν ο χριστός

The Plot to Kill Saul

23ως δε επληρούντο ημέραι ικαναί συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελείν αυτόν 24εγνώσθη δε τω Σαύλω η επιβουλή αυτών παρετήρουν τε τας πύλας ημέρας τε και νυκτός όπως αυτόν ανέλωσι 25λαβόντες δε αυτόν οι μαθηταί νυκτός καθήκαν διά του τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι

Saul Joins the Disciples in Jerusalem

26παραγενόμενος δε ο Σαύλος εν Ιερουσαλήμ επειράτο κολλάσθαι τοις μαθηταίς και πάντες εφοβούντο αυτόν μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής 27Βαρναβάς δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους αποστόλους και διηγήσατο αυτοίς πως εν τη οδώ είδε τον κύριον και ότι ελάλησεν αυτώ και πως εν Δαμασκώ επαρρησιάσατο εν τω ονόματι του Ιησού 28και ην μετ΄ αυτών εισπορευόμενος εις Ιερουσαλήμ 29και παρρησιαζόμενος εν τω ονόματι του κυρίου Ιησού ελάλει τε και συνεζήτει προς τους Ελληνιστάς οι δε επεχείρουν αυτόν ανελείν 30επιγνόντες δε οι αδελφοί κατήγαγον αυτόν εις Καισάρειαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν 31αι μεν ούν εκκλησίαι καθ΄ όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρείας είχον ειρήνην οικοδομούμεναι και πορευόμεναι τω φόβω του κυρίου και τη παρακλήσει του αγίου πνεύματος επληθύνοντο

Peter Heals the Paralyzed Man

32εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διά πάντων κατελθείν και προς τους αγίους τους κατοικούντας Λύδδαν 33εύρε δε εκεί άνθρωπόν τινα Αινέαν ονόματι εξ ετών οκτώ κατακείμενον επί κραββάτω ος ην παραλελυμένος 34και είπεν αυτώ ο Πέτρος Αινέα ιάταί σε Ιησούς ο χριστός ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ και ευθέως ανέστη 35και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λύδαν και τον Σαρωναν οίτινες επέστρεψαν επί τον κύριον

Dorcas Restored to Life

36εν Ιόππη δε τις ην μαθήτρια ονόματι Ταβιθά η διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αύτη ην πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ων εποίει 37εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις ασθενήσασαν αυτήν αποθανείν λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερώω 38εγγύς δε ούσης Λύδδης τη Ιόππη οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή απέστειλαν δύο ανδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσαι διελθείν έως αυτών 39αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτοίς ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερώον και παρέστησαν αυτώ πάσαι αι χήραι κλαίουσαι και επιδεικνύμεναι χιτώνας και ιμάτια όσα εποίει μετ΄ αυτών ούσα η Δορκάς 40εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θεις τα γόνατα προσηύξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε Ταβιθά ανάστηθι η δε ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε 41δους δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν φωνήσας δε τους αγίους και τας χήρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν 42γνωστόν δε εγένετο καθ΄ όλης της Ιόππης και πολλοί επίστευσαν επί τον κύριον 43εγένετο δε ημέρας ικανάς μείναι αυτόν εν Ιόππη παρά τινι Σίμωνι βυρσεί
Copyright information for ABPGRK