Acts 9

CHAPTER 9

The Conversion of Saul

ο δε Σαύλος έτι εμπνέων απειλής και φόνου εις τους μαθητάς του κυρίου προσελθών τω αρχιερεί ητήσατο παρ΄ αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τας συναγωγάς όπως εάν τινας εύρη της οδού όντας άνδρας τε και γυναίκας δεδεμένους αγάγη εις Ιερουσαλήμ εν δε τω πορεύεσθαι εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκώ και εξαίφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού και πεσών επί την γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτώ Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις είπε δε τις ει κύριε ο δε κύριος είπεν εγώ ειμι Ιησούς ον συ διώκεις σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν τρέμων τε και θαμβών είπε κύριε τι με θέλεις ποιήσαι και ο κύριος προς αυτόν αλλά ανάστηθι και είσελθε εις την πόλιν και λαληθήσεταί σοι τι σε δει ποιείν οι δε άνδρες οι συνοδεύοντες αυτώ ειστήκεισαν εννεοί ακούοντες μεν της φωνής μηδένα δε θεωρούντες ηγέρθη δε ο Σαύλος από της γης ανεωγμένων τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε χειραγωγούντες δε αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν και ην ημέρας τρείς μη βλέπων και ουκ έφαγεν ουδέ έπιεν

Ananias and Saul

10 ην δε τις μαθητής εν Δαμασκώ ονόματι Ανανίας και είπε προς αυτόν ο κύριος εν οράματι Ανανία ο δε είπεν ιδού εγώ κύριε 11 ο δε κύριος προς αυτόν αναστάς πορεύθητι επί την ρύμην την καλουμένην ευθείαν και ζήτησον εν οικία Ιούδα Σαύλον ονόματι Ταρσέα ιδού γαρ προσεύχεται 12 και είδεν εν οράματι άνδρα ονόματι Ανανίαν εισελθόντα και επιθέντα αυτώ χείρα όπως αναβλέψη 13 απεκρίθη δε Ανανίας κύριε ακήκοα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά εποίησε τοις αγίοις σου εν Ιερουσαλήμ 14 και ώδε έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων δήσαι πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου 15 είπε δε προς αυτόν ο κύριος πορεύου ότι σκεύος εκλογής μοι εστίν ούτος του βαστάσαι το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων υιών τε Ισραήλ 16 εγώ γαρ υποδείξω αυτώ όσα δει αυτόν υπέρ του ονόματός μου παθείν 17 απήλθε δε Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν και επιθείς επ΄ αυτόν τας χείρας είπε Σαούλ αδελφέ ο κύριος απέσταλκε με ο οφθείς σοι εν τη οδώ η ήρχου όπως αναβλέψης και πλησθής πνεύματος αγίου 18 και ευθέως απέπεσον από των οφθαλμών αυτού ωσεί λεπίδες ανέβλεψέ τε και αναστάς εβαπτίσθη 19 και λαβών τροφήν ενίσχυσεν εγένετο δε ο Σαύλος μετά των εν Δαμασκώ μαθητών ημέρας τινάς 20 και ευθέως εν ταις συναγωγαίς εκήρυσσε τον χριστόν ότι ούτός εστιν ο υιός του θεού 21 εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον ουχ ούτός εστιν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο και ώδε εις τούτο ελήλυθει ίνα δεδεμένους αυτούς αγάγη επί τους αρχιερείς 22 Σαύλος δε μάλλον ενεδυναμούτο και συνέχυνε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκώ συμβιβάζων ότι ούτός εστιν ο χριστός

The Plot to Kill Saul

23 ως δε επληρούντο ημέραι ικαναί συνεβουλεύσαντο οι Ιουδαίοι ανελείν αυτόν 24 εγνώσθη δε τω Σαύλω η επιβουλή αυτών παρετήρουν τε τας πύλας ημέρας τε και νυκτός όπως αυτόν ανέλωσι 25 λαβόντες δε αυτόν οι μαθηταί νυκτός καθήκαν διά του τείχους χαλάσαντες εν σπυρίδι

Saul Joins the Disciples in Jerusalem

26 παραγενόμενος δε ο Σαύλος εν Ιερουσαλήμ επειράτο κολλάσθαι τοις μαθηταίς και πάντες εφοβούντο αυτόν μη πιστεύοντες ότι εστί μαθητής 27 Βαρναβάς δε επιλαβόμενος αυτόν ήγαγε προς τους αποστόλους και διηγήσατο αυτοίς πως εν τη οδώ είδε τον κύριον και ότι ελάλησεν αυτώ και πως εν Δαμασκώ επαρρησιάσατο εν τω ονόματι του Ιησού 28 και ην μετ΄ αυτών εισπορευόμενος εις Ιερουσαλήμ 29 και παρρησιαζόμενος εν τω ονόματι του κυρίου Ιησού ελάλει τε και συνεζήτει προς τους Ελληνιστάς οι δε επεχείρουν αυτόν ανελείν 30 επιγνόντες δε οι αδελφοί κατήγαγον αυτόν εις Καισάρειαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν 31 αι μεν ούν εκκλησίαι καθ΄ όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρείας είχον ειρήνην οικοδομούμεναι και πορευόμεναι τω φόβω του κυρίου και τη παρακλήσει του αγίου πνεύματος επληθύνοντο

Peter Heals the Paralyzed Man

32 εγένετο δε Πέτρον διερχόμενον διά πάντων κατελθείν και προς τους αγίους τους κατοικούντας Λύδδαν 33 εύρε δε εκεί άνθρωπόν τινα Αινέαν ονόματι εξ ετών οκτώ κατακείμενον επί κραββάτω ος ην παραλελυμένος 34 και είπεν αυτώ ο Πέτρος Αινέα ιάταί σε Ιησούς ο χριστός ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ και ευθέως ανέστη 35 και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λύδαν και τον Σαρωναν οίτινες επέστρεψαν επί τον κύριον

Dorcas Restored to Life

36 εν Ιόππη δε τις ην μαθήτρια ονόματι Ταβιθά η διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αύτη ην πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ων εποίει 37 εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις ασθενήσασαν αυτήν αποθανείν λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερώω 38 εγγύς δε ούσης Λύδδης τη Ιόππη οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή απέστειλαν δύο ανδρας προς αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσαι διελθείν έως αυτών 39 αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτοίς ον παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερώον και παρέστησαν αυτώ πάσαι αι χήραι κλαίουσαι και επιδεικνύμεναι χιτώνας και ιμάτια όσα εποίει μετ΄ αυτών ούσα η Δορκάς 40 εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θεις τα γόνατα προσηύξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε Ταβιθά ανάστηθι η δε ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτής και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε 41 δους δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν φωνήσας δε τους αγίους και τας χήρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν 42 γνωστόν δε εγένετο καθ΄ όλης της Ιόππης και πολλοί επίστευσαν επί τον κύριον 43 εγένετο δε ημέρας ικανάς μείναι αυτόν εν Ιόππη παρά τινι Σίμωνι βυρσεί
Copyright information for ABPGRK