Acts 15

CHAPTER 15

The Council at Jerusalem

1και τινες κατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν μη περιτέμνησθε τω έθει Μωϋσέως ου δύνασθε σωθήναι 2γενομένης ούν στάσεως και ζητήσεως ουκ ολίγης τω Παύλω και τω Βαρνάβα προς αυτούς έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και τινας άλλους εξ αυτών προς τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου 3οι μεν ουν προπεμφθέντες υπό της εκκλησίας διήρχοντο την Φοινίκην και Σαμάρειαν εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και εποίουν χαράν μεγάλην πάσι τοις αδελφοίς 4παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των αποστόλων και των πρεσβυτέρων ανήγγειλάν τε όσα ο θεός εποίησε μετ΄ αυτών 5εξανέστησαν δε τινες των από της αιρέσεως των Φαρισαίων πεπιστευκότες λέγοντες ότι δει περιτέμνειν αυτούς παραγγέλλειν τε τηρείν τον νόμον Μωϋσέως 6συνήχθησαν δε οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι ιδείν περί του λόγου τούτου 7πολλής δε συζητήσεως γενομένης αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς άνδρες αδελφοί υμείς επίστασθε ότι αφ΄ ημερών αρχαίων ο θεός εν ημίν εξελέξατο διά του στόματός μου ακούσαι τα έθνη τον λόγον του ευαγγελίου και πιστεύσαι 8και ο καρδιογνώστης θεός εμαρτύρησεν αυτοίς δους αυτοίς το πνεύμα το άγιον καθώς και ημίν 9και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημών τε και αυτών τη πίστει καθαρίσας τας καρδίας αυτών 10νυν ούν τι πειράζετε τον θεόν επιθείναι ζυγόν επί τον τράχηλον των μαθητών ον ούτε οι πατέρες ημών ούτε ημείς ισχύσαμεν βαστάσαι 11αλλά διά της χάριτος του κυρίου Ιησού χριστού πιστεύομεν σωθήναι καθ΄ ον τρόπον κακείνοι 12εσίγησε δε παν το πλήθος και ήκουον Βαρνάβα και Παύλου εξηγουμένων όσα εποίησεν ο θεός σημεία και τέρατα εν τοις έθνεσι δι΄ αυτών 13μετά δε το σιγήσαι αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγων άνδρες αδελφοί ακούσατέ μου 14Συμεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο θεός επεσκέψατο λαβείν εξ εθνών λαόν επί τω ονόματι αυτού 15και τούτω συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπται 16μετά ταύτα αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την πεπτωκυίαν και τα κατεσκαμμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν 17όπως αν εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων τον κύριον και πάντα τα έθνη εφ΄ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς λέγει κύριος ο ποιών ταύτα πάντα 18γνωστά απ΄ αιώνός εστι τω θεώ πάντα τα έργα αυτού 19διό εγώ κρίνω μη παρενοχλείν τοις από των εθνών επιστρέφουσιν επί τον θεόν 20αλλά επιστείλαι αυτοίς του απέχεσθαι από των αλισγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος 21Μωσής γαρ εκ γενεών αρχαίων κατά πόλιν τους κηρύσσοντας αυτόν έχει εν ταις συναγωγαίς κατά παν σάββατον αναγινωσκόμενος 22τότε έδοξε τοις αποστόλοις και τοις πρεσβυτέροις συν όλη τη εκκλησία εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών πέμψαι εις Αντιόχειαν συν Παύλω και Βαρνάβα Ιούδαν τον επικαλούμενον Βαρσαββάν και Σίλαν άνδρας ηγουμένους εν τοις αδελφοίς 23γράψαντες διά χειρός αυτών τάδε οι αποστόλοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί τοις κατά την Αντιόχειαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδελφοίς τοις εξ εθνών χαίρειν 24επειδή ηκούσαμεν ότι τινές εξ ημών εξελθόντες ετάραξαν υμάς λόγοις ανασκευάζοντες τας ψυχάς υμών λέγοντες περιτέμνεσθαι και τηρείν τον νόμον οις ου διεστείλαμεθα 25έδοξεν ημίν γενομένοις ομοθυμαδόν εκλεξαμένους άνδρας πέμψαι προς υμάς συν τοις αγαπητοίς ημών Βαρνάβα και Παύλω 26ανθρώποις παραδεδωκόσι τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του κυρίου ημών Ιησού χριστού 27απεστάλκαμεν ούν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διά λόγου απαγγέλλοντας τα αυτά 28έδοξε γαρ τω αγίω πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσθαι υμίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων 29απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ πράξετε έρρωσθε 30οι μεν ουν απολυθέντες ήλθον εις Αντιόχειαν και συναγαγόντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν 31αναγνόντες δε εχάρησαν επί τη παρακλήσει 32Ιούδας τε και Σίλας και αυτοί προφήται όντες διά λόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν 33ποιήσαντες δε χρόνον απελύθησαν μετ΄ ειρήνης από των αδελφών προς τους αποστόλους 34έδοξε δε τω Σίλα επιμείναι αυτού

Paul and Barnabas Separate

35Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχεία διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και ετέρων πολλών τον λόγον του κυρίου 36μετά δε τινας ημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν επιστρέψαντες δη επισκεψώμεθα τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλιν εν αις κατηγγείλαμεν τον λόγον του κυρίου πως έχουσι 37Βαρνάβας δε εβουλεύσατο συμπαραλαβείν τον Ιωάννην τον καλούμενον Μάρκον 38Παύλος δε ηξίου τον αποστάντα απ΄ αυτών από Παμφυλίας και μη συνελθόντα αυτοίς εις το έργον μη συμπαραλαβείν τούτον 39εγένετο ούν παροξυσμός ώστε αποχωρισθήναι αυτούς απ΄ αλλήλων τον τε Βαρνάβαν παραλαβόντα τον Μάρκον εκπλεύσαι εις Κύπρον 40Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξηλθέ παραδοθείς τη χάριτι του θεού υπό των αδελφών 41διήρχετο δε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζων τας εκκλησίας
Copyright information for ABPGRK