Acts 17

CHAPTER 17

Paul in Thessalonica

1διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην όπου ην η συναγωγή των Ιουδαίων 2κατά δε το ειωθός τω Παύλω εισήλθε προς αυτούς και επί σάββατα τρία διελέγετο αυτοίς από των γραφών 3διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον χριστόν έδει παθείν και αναστήναι εκ νεκρών και ότι ούτός εστιν ο χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλλω υμίν 4και τινες εξ αυτών επείσθησαν και προσεκληρώθησαν τω Παύλω και τω Σίλα των τε σεβομένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικών τε των πρώτων ουκ ολίγαι 5προσλαβόμενοι δε οι Ιουδαιοι οι απειθούντες των αγοραίων τινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλιν επιστάντες τε τη οικία Ιάσονος εζήτουν αυτούς αγαγείν εις τον δήμον 6μη ευρόντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και τινας αδελφούς επί τους πολιτάρχας βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες ούτοι και ενθάδε πάρεισιν 7ους υποδέδεκται Ιάσων και ούτοι πάντες απέναντι των δογμάτων Καίσαρος πράττουσι βασιλέα λέγοντες έτερον είναι Ιησούν 8ετάραξαν δε τον όχλον και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα 9και λαβόντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπών απέλυσαν αυτούς

The Word is Received in Berea

10οι δε αδελφοί ευθέως διά της νυκτός εξέπεμψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν οίτινες παραγενόμενοι εις την συναγωγήν απήεσαν των Ιουδαίων 11ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη οίτινες εδέξαντο τον λόγον μετά πάσης προθυμίας το καθ΄ ημέραν ανακρίνοντες τας γραφάς ει έχοι ταύτα ούτως 12πολλοί μεν ούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών των ευσχημόνων και ανδρών ουκ ολίγοι 13ως δε έγνωσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βεροία κατηγγέλη υπό του Παύλου ο λόγος του θεού ήλθον κακεί σαλεύοντες τους όχλους 14ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί πορεύεσθαι ως επί την θάλασσαν υπέμενον δε ο τε Σίλας και ο Τιμόθεος εκεί

Paul in Athens

15οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβόντες εντολήν προς τον Σίλαν και Τιμόθεον ίνα ως τάχιστα έλθωσι προς αυτόν εξήεσαν 16εν δε ταις Αθήναις εκδεχομένου αυτούς του Παύλου παρωξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτώ θεωρούντι κατείδωλον ούσαν την πόλιν 17διελέγετο μεν ούν εν τη συναγωγή τοις Ιουδαίοις και τοις σεβομένοις και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας 18τινές δε των Επικουρείων και των Στωϊκων φιλοσόφων συνέβαλλον αυτώ και τινες έλεγον τι αν θέλοι ο σπερμολόγος ούτος λέγειν οι δε ξένων δαιμονίων δοκεί καταγγελεύς είναι ότι τον Ιησούν και την ανάστασιν αυτοίς ευηγγελίζετο

Paul on the Areopagus

19επιλαβόμενοί τε αυτού επί τον Άρειον Πάγον ήγαγον λέγοντες δυνάμεθα γνώναι τις η καινή αύτη η υπό σου λαλουμένη διδαχή 20ξενίζοντα γαρ τινα εισφέρεις εις τας ακοάς ημών βουλόμεθα ούν γνώναι τι αν θέλοι ταύτα είναι 21Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν έτερον ηυκαίρουν η λέγειν τι και ακούειν καινότερον 22σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου έφη άνδρες Αθηναίοι κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ 23διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν εν ω επεγέγραπτο αγνώστω θεώ ον ούν αγνοούντες ευσεβείτε τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν 24ο θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ ούτος ουρανού και γης κύριος υπάρχων ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί 25ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τα πάντα 26εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παν το πρόσωπον της γης ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών 27ζητείν τον κύριον ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν καίτοιγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα 28εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν ως και τινες των καθ΄ υμάς ποιητών ειρήκασι του γαρ και γένος εσμέν 29γένος ούν υπάρχοντες του θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσώ η αργύρω η λίθω χαράγματι τέχνης και ενθυμήσεως ανθρώπου το θείον είναι όμοιον 30τους μεν ούν χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο θεός τανύν παραγγέλλει τοις ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν 31διότι έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη εν ανδρί ω ώρισε πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών 32ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι μεν εχλεύαζον οι δε είπον ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου 33και ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών 34τινές δε άνδρες κολληθέντες αυτώ επίστευσαν εν οις και Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γυνή ονόματι Δάμαρις και έτεροι συν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK