Acts 21

CHAPTER 21

Paul Embarks for Jerusalem

1ως δε εγένετο αναχθήναι ημάς αποσπασθέντας απ΄ αυτών ευθυδρομήσαντες ήλθομεν εις την Κων τη δε εξής εις την Ρόδον κακείθεν εις Πάταρα 2και ευρόντες πλοίον διαπερών εις Φοινίκην επιβάντες ανήχθημεν 3αναφανέντες δε την Κύπρον και καταλιπόντες αυτήν ευώνυμον επλέομεν εις Συρίαν και κατήχθημεν εις Τύρον εκείσε γαρ ην το πλοίον αποφορτιζόμενον τον γόμον 4και ανευρόντες τους μαθητάς επεμείναμεν αυτού ημέρας επτά οίτινες τω Παύλω έλεγον διά του πνεύματος μη αναβαίνειν εις Ιεροσολήν 5ότε δε εγένετο ημάς εξαρτίσαι τας ημέρας εξελθόντες επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συν γυναιξί και τέκνοις έως έξω της πόλεως και θέντες τα γόνατα επί τον αιγιαλόν προσηυξάμεθα 6και ασπασάμενοι αλλήλους επέβημεν εις το πλοίον εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια 7ημείς δε τον πλουν διανύσαντες από Τύρον κατηντήσαμεν εις Πτολεμαϊδα και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παρ΄ αυτοίς 8τη δε επαύριον εξελθόντες οι περί τον Παύλον ήλθον εις Καισάρειαν και εισελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου του ευαγγελιστού όντος εκ των επτά εμείναμεν παρ΄ αυτώ 9τούτω δε ήσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσαι 10επιμενόντων δε ημών ημέρας πλείους κατήλθέ τις από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος 11και ελθών προς ημάς και άρας την ζώνην του Παύλου δήσας τε αυτού τας χείρας και τους πόδας είπε τάδε λέγει το πνεύμα το άγιον τον άνδρα ου εστιν η ζώνη αύτη ούτω δήσουσιν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών 12ως δε ηκούσαμεν ταύτα παρεκαλούμεν ημείς τε και οι εντόπιοι του μη αναβαίνειν αυτόν εις Ιερουσαλήμ 13απεκρίθη τε ο Παύλος τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντές μου την καρδίαν εγώ γαρ ου μόνον δεθήναι αλλά και αποθανείν εις Ιερουσαλήμ ετοίμως έχω υπέρ του ονόματος του κυρίου Ιησού 14μη πειθομένου δε αυτού ησυχάσαμεν ειπόντες το θέλημα του κυρίου γινέσθω 15μετά δε τας ημέρας ταύτας επισκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ 16συνήλθον δε και των μαθητών από Καισαρείας συν ημίν άγοντες παρ΄ ω ξενισθώμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίω αρχαίω μαθητή

Paul's Arrival in Jerusalem

17γενομένων δε ημών εις Ιεροσόλυμα ασμένως εδέξαντο ημάς οι αδελφοί 18τη δε επιούση εισήει ο Παύλος συν ημίν προς Ιάκωβον πάντες τε παρέγενοντο οι πρεσβύτεροι 19και ασπασάμενος αυτούς εξηγείτο καθ΄ εν έκαστον ων εποίησεν ο θεός εν τοις έθνεσι διά της διακονίας αυτού 20οι δε ακούσαντες εδόξαζον τον κύριον είπόν τε αυτώ θεωρείς αδελφέ πόσαι μυριάδες εισίν Ιουδαίων των πεπιστευκότων και πάντες ζηλωταί του νόμου υπάρχουσι 21κατηχήθησαν δε περί σου ότι αποστασίαν διδάσκεις από Μωυσέως τους κατά τα έθνη πάντας Ιουδαίους λέγων μη περιτέμνειν αυτούς τα τέκνα μηδέ τοις έθεσι περιπατείν 22τι ούν εστι πάντως δει πλήθος συνελθείν ακούσονται γαρ ότι ελήλυθας 23τούτο ούν ποίησον ο σοι λέγομεν εισίν ημίν άνδρες τέσσαρες ευχήν έχοντες εφ΄ εαυτών 24τούτους παραλαβών αγνίσθητι συν αυτοίς και δαπάνησον επ΄ αυτοίς ίνα ξυρήσωνται την κεφαλήν και γνώσι πάντες ότι ων κατήχηνται περί σου ουδέν εστιν αλλά στοιχείς και αυτός τον νόμον φυλάσσων 25περί δε των πεπιστευκότων εθνών ημείς επεστείλαμεν κρίναντες μηδέν τοιούτον τηρείν αυτούς ει μη φυλάσσεσθαι αυτούς το τε ειδωλόθυτον και το αίμα και πνικτόν και πορνείαν

A Riot in the Temple

26τότε ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας τη εχομένη ημέρα συν αυτοίς αγνισθείς εισήει εις το ιερόν διαγγέλλων την εκπλήρωσιν των ημερών του αγνισμού έως ου προσηνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά 27ως δε έμελλον αι επτά ημέραι συντελείσθαι οι από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτόν εν τω ιερώ συνέχεον πάντα τον όχλον και επέβαλον τας χείρας επ΄ αυτόν 28κράζοντες άνδρες Ισραηλίται βοηθείτε ούτός εστιν ο άνθρωπος ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχού διδάσκων έτι τε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κεκοίνωκε τον άγιον τόπον τούτον 29ήσαν γαρ εωρακότες Τρόφιμον τον Εφέσιον εν τη πόλει συν αυτώ ον ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος 30εκινήθη τε η πόλις όλη και εγένετο συνδρομή του λαού και επιλαβόμενοι του Παύλου είλκον αυτόν έξω του ιερού και ευθέως εκλείσθησαν αι θύραι 31ζητούντων δε αυτόν αποκτείναι ανέβη φάσις τω χιλιάρχω της σπείρης ότι όλη συγκέχυται Ιερουσαλήμ 32ος εξαυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ΄ αυτούς οι δε ιδόντες τον χιλίαρχον και τους στρατιώτας επαύσαντο τύπτοντες τον Παύλον 33εγγίσας δε ο χιλίαρχος επελάβετο αυτού και εκέλευσε δεθήναι αλύσεσι δυσί και επυνθάνετο τις αν είη και τι εστι πεποιηκώς 34άλλοι δε άλλο τι εβόων εν τω όχλω μη δυνάμενος δε γνώναι το ασφαλές διά τον θόρυβον εκέλευσεν άγεσθαι αυτόν εις την παρεμβολήν 35ότε δε εγένετο επί τους αναβάθμους συνέβη βαστάζεσθαι αυτόν υπό των στρατιωτών διά την βίαν του όχλου 36ηκολούθει γαρ το πλήθος του λαού κράζον αίρε αυτόν 37μέλλων τε εισάγεσθαι εις την παρεμβολήν ο Παύλος λέγει τω χιλιάρχω ει έξεστί μοι ειπείν προς σε ο δε έφη Ελληνιστί γινώσκεις 38ουκ άρα συ ει ο Αιγύπτιος ο προ τούτων των ημερών αναστατώσας και εξαγαγών εις την έρημον τους τετρακισχιλίους άνδρας των σικαρίων 39είπε δε ο Παύλος εγώ άνθρωπος μεν ειμι Ιουδαίος Ταρσεύς της Κιλικίας ουκ ασήμου πόλεως πολίτης δέομαι δε σου επίτρεψόν μοι λαλήσαι προς τον λαόν 40επιτρέψαντος δε αυτού ο Παύλος εστώς επί των αναβάθμων κατέσεισε τη χειρί τω λαώ πολλής δε σιγής γενομένης προσεφώνησε τη Εβραϊδι διαλέκτω λέγων
Copyright information for ABPGRK