Acts 22

CHAPTER 22

Paul's Defense

1άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατέ μου της προς υμάς νυν απολογίας 2ακούσαντες δε ότι τη Εβραϊδι διαλέκτω προσεφώνει αυτοίς μάλλον παρέσχον ησυχίαν 3και φησίν εγώ μεν ειμι ανήρ Ιουδαίος γεγεννημένος εν Ταρσώ της Κιλικίας ανατεθραμμένος δε εν τη πόλει ταύτη παρά τους πόδας Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρώου νόμου ζηλωτής υπάρχων του θεού καθώς πάντες υμείς εστε σήμερον 4ος ταύτην την οδόν εδίωξα άχρι θανάτου δεσμεύων και παραδιδούς εις φυλακάς άνδρας τε και γυναίκας 5ως και ο αρχιερεύς μαρτυρεί μοι και παν το πρεσβυτέριον παρ΄ ων και επιστολάς δεξάμενος προς τους αδελφούς εις Δαμασκόν επορευόμην άξων και τους εκείσε όντας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ ίνα τιμωρηθώσιν 6εγένετο δε μοι πορευομένω και εγγίζοντι τη Δαμασκώ περί μεσημβρίαν εξαίφνης εκ του ουρανού περιαστράψαι φως ικανόν περί εμέ 7έπεσόν τε εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι Σαούλ Σαούλ τι με διώκεις 8εγώ δε απεκρίθην τις ει κύριε είπέ τε προς με εγώ ειμι Ιησούς ο Ναζωραίος ον συ διώκεις 9οι δε συν εμοί όντες το μεν φως εθεάσαντο και έμφοβοι εγένοντο την δε φωνήν ουκ ήκουσαν του λαλούντός μοι 10είπον δε τι ποιήσω κύριε ο δε κύριος είπε προς με αναστάς πορεύου εις Δαμασκόν κακεί σοι λαληθήσεται περί πάντων ων τέτακταί σοι ποιήσαι 11ως δε ουκ ενέβλεπον από της δόξης του φωτός εκείνου χειραγωγούμενος υπό των συνόντων μοι ήλθον εις Δαμασκόν 12Ανανίας δε τις ανήρ ευσεβής κατά τον νόμον μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαμασκώ Ιουδαίων 13ελθών προς με και επιστάς είπέ μοι Σαούλ αδελφέ ανάβλεψον καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόν 14ο δε είπεν ο θεός των πατέρων ημών προεχειρίσατό σε γνώναι το θέλημα αυτού και ιδείν τον δίκαιον και ακούσαι φωνήν εκ του στόματος αυτού 15ότι έση μάρτυς αυτώ προς πάντας ανθρώπους ων εώρακας και ήκουσας 16και νυν τι μέλλεις αναστάς βάπτισαι και απόλουσαι τας αμαρτίας σου επικαλεσάμενος το όνομα του κυρίου 17εγένετο δε μοι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ και προσευχομένου μου εν τω ιερώ γενέσθαι με εν εκστάσει 18και ιδείν αυτόν λέγοντά μοι σπεύσον και έξελθε εν τάχει εξ Ιερουσαλήμ διότι ου παραδέξονταί σου την μαρτυρίαν περί εμού 19καγώ είπον κύριε αυτοί επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τας συναγωγάς τους πιστεύοντας επί σε 20και ότε εξεχείτο το αίμα Στεφάνου του μάρτυρός σου και αυτός ήμην εφεστώς και συνευδοκών τη αναιρέσει αυτού φυλάσσων τα ιμάτια των αναιρούντων αυτόν 21και είπε προς με πορεύου ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώ σε 22ήκουον δε αυτού άχρι τούτου του λόγου και επήραν την φωνήν αυτών λέγοντες αίρε από της γης τον τοιούτον ου γαρ καθήκεν αυτόν ζην 23κραζόντων δε αυτών και ριπτούντων τα ιμάτια και κονιορτόν βαλλόντων εις τον αέρα 24εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος άγεσθαι εις την παρεμβολήν ειπών μάστιξιν ανετάζεσθαι αυτόν ίνα επιγνώ δι΄ ην αιτίαν ούτως επεφώνουν αυτώ 25ως δε προέτειναν αυτόν τοις ιμάσιν είπε προς τον εστώτα εκατόνταρχον ο Παύλος ει άνθρωπον Ρωμαίον και ακατάκριτον έξεστιν υμίν μαστίζειν 26ακούσας δε ο εκατόνταρχος προσελθών απήγγειλε τω χιλιάρχω λέγων όρα τι μέλλεις ποιείν ο γαρ άνθρωπος ούτος Ρωμαίός εστι 27προσελθών δε ο χιλίαρχος είπεν αυτώ λέγε μοι ει συ Ρωμαίος ει ο δε έφη ναι 28απεκρίθη τε ο χιλίαρχος εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτησάμην ο δε Παύλος έφη εγώ δε και γεγέννημαι 29ευθέως ουν απέστησαν απ΄ αυτού οι μέλλοντες αυτόν ανετάζειν και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη επιγνούς ότι Ρωμαίός εστι και ότι ην αυτόν δεδεκώς 30τη δε επαύριον βουλόμενος γνώναι το ασφαλές το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων έλυσεν αυτόν από των δεσμών και εκέλευσεν ελθείν τους αρχιερείς και όλον το συνέδριον αυτών και καταγαγών τον Παύλον έστησεν εις αυτούς
Copyright information for ABPGRK